Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-01-03

Sammanträde 2011-01-03

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (127 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Bo Sundin (M) och vice ordförande Mia Päärni (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 5 januari 2011.

§2 Val av social delegation för år 2011

Beslut

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd utser Sten Collander (M), Kerstin Thufvesson (M), Bo Sundin (M), Lotta Gravenius (FP), Kerstin Aggefors (S), Jakob Dencker (MP) och Anki Erdmann (V) till ordinarie ledamöter i sociala delegationen.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd utser Kamal Karar (M), Burhan Yildiz (FP) och Mia Päärni (S) till ersättare i sociala delegationen.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd utser Sten Collander (M) till sociala delegationens ordförande och Kerstin Aggefors (S) till dess vice ordförande.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd uppdrar åt sociala delegationens ordförande att besluta på nämndens vägnar i ärenden som rör enskilda individer och är så brådskande att nämndens (sociala delegationens) avgörande inte kan avvaktas. Vice ordförande eller ledamot Lotta Gravenius (FP) i sociala delegationen övertar uppdraget i dennes frånvaro.

Nämndens beslut justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ur nämnden utser sju representanter till ledamöter och tre representanter till ersättare i sociala delegationen för år 2011. Härutöver föreslår förvaltningen att nämnden uppdrar åt delegationens ordförande, vice ordförande eller annan ledamot att på i beslutssatsen angivna villkor fatta beslut å delegationens vägnar.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 december 2010.

Dnr 1.1.-683-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§3 Val av ledamöter till lokala handikapprådet 2011

Beslut

1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd utser Alf Karlsson (HSO), Maud Karlsson (HSO), Karin Lansky (HSO), Avraam Lazaridis (HSO), Pia Olsson (HSO) och Nan Berntsson (DHR) som ledamöter till det lokala handikapprådet.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Handikappföreningarnas samarbetsorganisation i Stockholms stad (HSO) samordnar nomineringarna till stadsdelsnämndernas, facknämndernas och bolagens handikappråd i samverkan med handikappföreningar både inom och utanför HSO.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 december 2010.

Dnr 1.2.5.-799-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Beslut

1. Stadsdelsnämnden delegerar till nedan nämnda socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren att begära polishandräckning enligt LVM 45 § 1 och 2 stycket, inom nämndens eget ansvarsområde.

2. Stadsdelsnämnden förordnar nedan nämnda personer vid socialjouren att begära polishandräckning enligt LVU § 43 1 stycket 2 punkten inom nämndens eget ansvarsområde.

3. Tidigare beslut om befullmäktigande av tjänstemän vid socialjouren att föra nämndens talan upphävs.

Socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren: Ann Bergholz Flynn, Annette Borell, Chris Bremark, Roland Carlsén, Susanne Cavallius, Lars Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Anita Habel, Maria Hansson, Stefan Heinebäck, Anna-Carin Jevrell Monié, Maria Larsson, Britt-Marie Lind, Maria Mistander, Johanna Nilsson, EliKristin Norberg, Inga-Lill Renhorn Källgren, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius, Therese Travis, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka, Titti Wincentsson, Ulla-Maija Yrjänä och Inger Åsebo.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden fattade den 30 november 2010 beslut om att till särskilt namngivna tjänstemän vid socialjouren dels delegera rätten att begära polishandräckning enligt LVM, dels till samma tjänstemän förordna rätt att begära polishandräckning enligt LVU. För att socialjouren ska kunna fullgöra sin jourverksamhet för staden behöver varje stadsdelsnämnd fatta motsvarande beslut.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 december 2010.

Dnr 1.1.-781-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd för år 2011 m.m.

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Kommunfullmäktige har den 13 december 2010 valt ledamöter och ersättare i stadens nämnder för år 2011. Utdrag ur protokoll som förts vid nämnda sammanträde utvisar val av ledamöter och ersättare samt val av ordförande och vice ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. I ärendet redovisas också reglerna för ersättning för kommunala förtroendeuppdrag med de nya belopp som gäller från och med den 1 januari 2011.

Dnr 1.1.-806-2010