Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-04-19

Sammanträde 2011-04-19

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husby Träff

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17.30 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

5 Begäran om yttrande i enskilt ärende

6 Återrapportering till Socialstyrelsen avseende anmälan i enskilt ärende

7 Upphandling av verksamhetsdrift för öppen förskola och parklek

8 Gemensam upphandling av missbruksvård för Stockholms stad

9 Gemensam upphandling av system för automatiserad nyckelhantering (nyckelfri hemtjänst)

(Utsänds senare)
Dnr 178-2011-2.2.2.

Öppet sammanträde

10 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

11 Uppföljningsrapport till nämnden i april 2011

(Utsänds senare)
Dnr 171-2011-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

13 Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre

14 Inriktningsärende avseende utredning och planering för gruppbostad med särskilt stöd för personer med funktionsnedsättningar enligt LSS.

15 Resurser till barn i behov av särskilt stöd inom förskolan

16 Personer med psykisk funktionsnedsättning - Akalla gruppboende

Svar på skrivelse (S)
Dnr 043-2011-8.

Remissärenden

17 Nytt operahus till Stockholms ytterstadsområden

Remiss från kommunstyrelsen av motion 2011:01 av Malte Sigemalm (S)
Dnr 1.5.1.-118-2011

Anmälningsärenden

18 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

19 Konferenser och utbildningar

22 Pensionärsrådets protokoll

23 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

24 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

25 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

26 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Mia Päärni (S) och ledamoten Sten Collander (M) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering 28 april 2011.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 24 mars 2011 justerades den 30 mars 2011.

§4 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

§5 Yttrande till Socialstyrelsen avseende klagomål – enskilt ärende

§6 Återrapportering till Socialstyrelsen avseende anmälan i enskilt ärende

§7 Upphandling av verksamhetsdrift för öppen förskola och parklek

§8 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Fråga 1

Vice ordföranden Mia Päärni (S) ställde fråga till ordföranden om möjligheten att anordna temamöten med nämnden.

Ordföranden Bo Sundin (M) föreslog att denna fråga bör kunna diskuteras vid kommande presidiemöte i början av maj månad. Eventuellt skulle ett sådant kunna hållas redan i juni månad.

Fråga 2

Ledamoten Jacob Dencker (MP) konstaterade att den så kallade Träfftian nu var nedlagd och undrade mot den bakgrunden om förvaltningen avser att på annat sätt stödja den verksamhet som RSMH bedriver.

Ulrika Axelsson redovisade att förvaltningen har en pågående dialog om detta där främst tillgång till lokaler och datorer diskuteras.

Fråga 3

Ledamoten Jacob Dencker (MP) ställde fråga om nämnden eller förvaltningen fått ett ärende om stadens kultur-/naturreservat på remiss, i vilket Igelbäckens kulturreservat är omnämnt.

Verner Stadthagen svarade att något sådant ärende inte remitterats till nämnden eller förvaltningen.

Fråga 4

Ledamoten Gunilla Bhur (V) ställde fråga om nämndens ledamöter och ersättare kommer att få ta del av den skiss till strukturplan för Husby som är under behandling i stadsbyggnadsnämnden.

Olle Johnselius svarade dels att förvaltningen kan ordna det, dels att en redovisning i särskild ordning från stadsbyggnadskontorets sida kommer att ske vid nämndens nästa sammanträde i Husby den 16 juni. Materialet kan sändas ut till nämnden i god tid före sammanträdet.

Fråga 5

Vice ordföranden Mia Päärni (S) konstaterade att en förening planerar en flera veckor lång fotbollsturnering under sommaren i Rinkeby och ställde fråga till förvaltningen om hur föreningen ska gå till väga för att få kommunalt stöd för en sådan aktivitet.

Verner Stadthagen redovisade att sådant stöd bör sökas hos idrottsnämnden/-förvaltningen.

Fråga 6

Ledamoten Jacob Dencker (MP) hade noterat att det till förvaltningen inkommit en bidragsansökan om stöd för en fotbollsturnering under sommaren och undrade om denna kommer att behandlas av nämnden.

Verner Stadthagen meddelade att förvaltningens avsikt är att presentera ärendet för nämnden vid nästa sammanträde, d.v.s. den 18 maj.

§9 Fyllnadsval till sociala delegationen för år 2011

§10 Uppföljningsrapport till nämnden i april 2011

Beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Ärendet

Förvaltningen hade upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport till nämnden där prognosen bygger på ekonomiskt utfall t.o.m. mars 2011.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 april 2011. Dnr 1.2.1.-171-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Jacob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett gemensamt särskilt uttalande enligt följande.

Vi har sett flera år av nedskärningar och försämringar i den kommunala servicen under Moderaternas styre i Rinkeby-Kista och i Stockholm. Vi ser framför oss att dessa nedskärningar fortsätter i och med att Moderaterna fortsätter att prioritera skattesänkningar framför att satsa på äldreomsorg, förskola, miljö och andra kommunala verksamheter.

Vi är särskilt oroade över situationen i äldreomsorgen där förvaltningen flaggar för ytterligare personalnedskärningar. Underskottet inom ekonomiskt bistånd är också bekymmersamt eftersom det riskerar att leda till att man tvingas spara in på andra verksamheter. Vi är också oroade över situationen för de psykiskt funktionshindrade i vår stadsdel efter nedläggningen av Träff 10:an.

Miljöpartiet vill vända utvecklingen genom att satsa mer pengar och resurser på stadsdelsnämnderna. I vår budget som lades i kommunfullmäktige för år 2011 hade vi haft ungefär 50 miljoner mer i budget att satsa på verksamheter i Rinkeby-Kista.

§11 Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Beslut

1. Underlag för budget för 2012 med inriktning 2013 och 2014 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd godkänns.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Nämnderna ska under respektive inriktningsmål göra en övergripande och sammanfattande analys av verksamheten för åren 2012 till och med 2014. I detta ingår att beskriva trender, utvecklingstendenser, strukturella frågor och förändringar i befolkningen och hur detta påverkar verksamheten.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 april 2011. Dnr 2.1.-76-2011

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut. Burhan Yildiz m.fl. (FP) anslöt sig till ordförandens yrkande.

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till beslut.

Ledamoten Jacob Dencker m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag till beslut innebärande bland annat återremiss av ärendet.

Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (V) yrkade bifall till vänsterpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde först miljöpartiets förslag om återremiss mot att ärendet skulle avgöras vid sammanträdet. Nämnden beslöt avslå förslaget om återremiss.

Ordföranden ställde därefter yrkandet om bifall till förvaltningens förslag mot socialdemokraternas och vänsterpartiets respektive förslag till beslut. Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Ledamoten Jacob Dencker m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att återremittera ärendet för att förslaget ska omarbetas med Miljöpartiets förslag i kommunfullmäktige som utgångspunkt

Att därutöver anföra

Vänd utvecklingen!

Vi har sett flera år av nedskärningar och försämringar i den kommunala servicen under Moderaternas styre i Rinkeby-Kista och i Stockholm. Vi befarar att dessa nedskärningar fortsätter i och med att Moderaterna fortsätter att prioritera skattesänkningar framför att satsa på äldreomsorg, förskola, miljö och andra kommunala verksamheter.

Miljöpartiet vill vända utvecklingen genom att satsa mer pengar och resurser på stadsdelsnämnderna. Nedan nämner vi några av de satsningar som Miljöpartiet i Rinkeby-Kista anser vara de viktigaste under de närmaste åren.

Ungdomsfrågor

Ungdomsfrågorna är mycket viktiga i stadsdelen Rinkeby-Kista. Vi har stora barn- och ungdomsgrupper, och många lever tyvärr i en utsatt social situation.

Vi vill att stadsdelsförvaltningen ska permanenta verksamheten för äldre ungdomar på Ungdomens Hus i Rinkeby, eftersom den fyller en viktig funktion för en stor ungdomsgrupp.

Vi vill att verksamheten på Ungdomens Hus i Rinkeby utvecklas till att innefatta även andra (mer pedagogiska) aktiviteter som hjälp med jobbsökeri och att söka studier etc.

Ungdomsgårdarna ska ha tillräcklig personal för att driva en bra pedagogisk fritidsverksamhet. Ungdomarna ska vara delaktiga i att utforma ungdomsgårdarnas verksamhet. En intressant förebild finns i Skärholmen där barn och ungdomar fått chansen att själva besluta över ungdomsgårdarnas budget. Ett ungdomsråd ska inrättas i Rinkeby-Kista, som ska få besluta i vissa ärenden som rör ungdomar och ungdomsverksamhet och i övrigt vara rådgivande till nämnden.

Miljö

Miljöpartiet i Rinkeby-Kista vill att miljöarbetet i vår stadsdel ska stärkas. För att undvika att världen går vidare mot ännu större ekologiska problem måste alla nivåer i samhället bidra till att ställa om till ett ekologiskt hållbart samhälle – medborgare, konsumenter, företag, kommuner, landsting och stat. Därför måste stadsdelsförvaltningen stärka sitt miljöarbete, och satsa mer utåtriktat för att intensifiera dialogen i samhället om hur vi ska skapa mer miljövänliga beteenden och strukturer.

En tjänst som miljösamordnare och en tjänst motsvarande Agenda 21- ansvarig ska inrättas i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Vi vill att projektet Hållbara Järva ska bli framgångsrikt, och att det ska bidra till ett mer miljövänligt Rinkeby-Kista. Miljöpartiet vill att Rinkeby-Kista stadsdel blir en föregångare där man energieffektiviserar bostäder, befrämjar cykling och källsortering och miljövänliga attityder och handlingssätt. Kanske kan en del av renoveringen leda till att en del av husen närmar sig passivhusstandard med mycket låg energiförbrukning? De nya hus som byggs i Rinkeby-Kista ska också i möjligaste mån hålla passivhusstandard.

Av stor vikt är trafikmiljöfrågorna i Rinkeby-Kista. Med en ny stor motorväg (Förbifart Stockholm) i ytläge vid Hjulsta och Akalla riskerar Järvaområdet får sämre miljö och luftkvalitet. Nämnden bör verka för att arbetet med Förbifart Stockholm stoppas och att resurserna till motorleden, i stället används till utbyggnad av kollektivtrafik. Nämnden vill betona vikten av en helhetssyn i stadsplaneringen där en hållbar trafikplanering görs i samband med exploateringar i stadsdelen. Detta saknas delvis idag.

Bromsa privatiseringarna!

Det är oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egenregianbud läggs. Egenregianbud ska alltid uppmuntras och konkretiseras när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja bland en mångfald av utförare.Konsekvensutredningar måste genomföras innan privatisering sker och noggranna utvärderingar måste ge vägledning inför fortsatta beslut.Det är också oroande att man nu tagit bort möjligheten till tjänstledighet under sex månader medan man som anställd prövar en övergång till en ny entreprenör.

Äldreomsorg

Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara vällagad, hälsosam och god, helst lokalt tillagad och ekologisk. Alla med hemtjänst som har mat som bistånd ska få information om rätten att få maten tillagad i hemmet. Social gemenskap vid måltider är viktigt, till exempel bör matlag erbjudas. En utevistelsegaranti ska införas, som gör att fler äldre får möjlighet att komma ut, besöka grönområden och känna frisk luft.

Åtta timmars hemtjänst per månad för äldre över 75 år med förenklad biståndsbedömning ska införas och den s.k. fixartjänsten för äldre ska avgiftsfritt erbjudas alla över 67 år utan gräns för antal timmar.

Trygghetsboende bör skapas men även tillgång till servicehus måste finnas parallellt. Det är inte lämpligt att bygga om alla servicehus till trygghetsboenden. Trygghetsboende har sin fördel i att ansökningsförfarandet inte är beroende av biståndsbedömning och därigenom mer rättvist i avseende på fördelning av bostad. Dock verkar det som om mycket av tidigare samhällskostnader vältras över på de äldre, vilket missgynnar äldre med lägre inkomst. Genom att biståndsbedömningarna blivit allt ”tuffare” har även antalet ”kunder” till servicehusen minskat vilket leder till att den politiska majoriteten påstår att behovet och efterfrågan av servicehus minskat, vilket tycks vara fel.

De sociala träffpunkterna (Husby-Alliansen, Akalla-Alliansen, Äldrecentrum i Rinkeby) ska få ökat stöd, för de fyller en viktig funktion för många äldre i vår stadsdel.

Sänkt arbetstid för de som arbetar i förvaltningen

Arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar är fysiskt och psykiskt tungt och vi vill därför sänka arbetstiden för personalen. En friskare och mer utvilad personal skulle också innebära en högre kvalitet på de omsorgsinsatser som de äldre får.

Socialtjänst

Socialtjänsten behöver upprustas. Den sociala barn- och ungdomsvården är sedan flera år underfinansierad. I arbetet med barn och unga är de förebyggande insatserna viktiga.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Praxis för hur man hanterar och förebygger vräkningar bör ses över och förbättras så att alla typer av vräkningar kan undvikas.

Kvinnofridarbetet är viktigt och ska få tillräckliga resurser.

Skuldrådgivning

Allt fler försätter sig i en skuldfälla. Ju tidigare människor får hjälp, desto större chans att ta sig ur den uppkomna situationen. Fler skuldrådgivare skulle korta ner orimligt långa kötider och förebygga vräkningar p.g.a. hyresskulder. Konsumentrådgivningen ska också satsas på och den ska innehålla ett tydligt fokus på miljö- och energiaspekter på konsumtionen.

Värna natur och parkmark!

Natur och parkmarksskötsel är viktigt i en allt mer befolkningstät stad. Planeringen måste ske med hänsyn till även den gröna infrastrukturen. D.v.s. det ska finnas sammanhängande, med varandra förbundna natur- och parkområden för att garantera robusta ekosystem. I en tid med allt ökande klimatförändringar måste de mångfunktionella ytorna som utgörs av icke exploaterade ytor värnas. Natur- och parkmark gör livsmiljön i staden mer robust och bidrar med ekosystemtjänster för mångmiljonbelopp. Skötsel av park- och naturmark måste få tillräckliga resurser för att upprätthålla och utveckla ekologiska och sociala värden. Våra parker, naturområden och motionsslingor är viktiga för trivseln i stadsdelen. Brukaravtal med intresserade grannar som samverkar kring skötsel av ett område är något Miljöpartiet vill utveckla.

Järvalyftet - demokratisera stadsbyggnaden!

Man bör fortsätta med medborgarenkäter och samråd när man renoverar bostadsområdena i Rinkeby-Kista inom ramen för Järvalyftet. Förnyelsen av Järvaområdet ska ske på det sätt som de boende vill ha det!

Beslut om markanvisningar bör mycket snabbt och kontinuerligt kommuniceras till stadsdelsnämnderna. Stadsdelsförvaltningars och stadsdelsnämnders remissvar för planer borde alltid inväntas och redovisas.

Plansamrådsmöten bör alltid hållas lokalt i stadsdelen. Stadsdelsnämndens politiker är de som har lokalkunskap och den närmaste kontakten med medborgarna i stadsdelen. Det som förs fram från stadsdelsnämnderna måste ges mycket större tyngd i bedömningarna. Beslut från en politisk enig stadsdelsnämnd avseende planärenden bör t.ex. ges mycket större tyngd och ej kunna ”köras över” av en central facknämnd. Att arbeta med områdesplanering och då speciellt med omvänd planprocess där stadsdelsförvaltning och –nämnd är en aktiv och ledande part i arbetet kan vara ett bra sätt att förankra framtida projekt. I den omvända planprocessen utgår arbetet från ett lokalt perspektiv där medborgare, organisationer och föreningar ger grunden i arbetet med att utforma ett område. Planeringen bör i mycket högre utsträckning utgå från befolkningens önskemål och behov.

Vi hoppas att projektet Hållbara Järva ska bli framgångsrikt, och att det ska bidra till ett mer miljövänligt Rinkeby-Kista. Vi bejakar att man vitaliserar centra som Husby centrum och Rinkeby centrum. Vi anser att planerna på ett kulturhus i Husby bör fullföljas, och vi vill också se ett kulturhus i Rinkeby. Dessa kulturhus skulle kunna leda till ett lyft för kultur- och föreningslivet i Rinkeby-Kista och skulle kunna leda till mer levande stadsdelar.

Förskola

Barngruppernas storlek ska minskas. Arbetet med genuspedagoger ska utvecklas för att motverka stereotypa könsroller och främja ökad jämställdhet. Miljöarbetet med Grön Flagg ska prioriteras.

Socialpsykiatri och omsorg om funktionshindrade

Efter nedläggningen av Träff 10:an i Husby riskerar vi en situation med brist på träffpunkter för psykiskt sjuka och psykiskt funktionshindrade i Rinkeby-Kista. Därför är det mycket viktigt att de träffpunkter som är kvar – RSMH Regnbågen i Akalla och SESAM i Rinkeby - får ökade resurser. Det är också viktigt att omstruktureringen av Akalla psykiatriska gruppboende görs på ett sätt så att boendesituationen förbättras för brukarna.

Lokalt miljöarbete

Under föregående mandatperiod har nästan allt lokalt miljö- och demokratiarbete i stadsdelarna avvecklats. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa verksamheter återigen prioriteras. Ett utåtriktat miljöarbete måste genomföras i Rinkeby-Kista. Miljöpartiet vill se att miljösamordnare och Agenda-21 ansvarig anställs för att driva arbetet. Energibesparingsprojekt ska införas. Energirådgivning till företag och allmänhet är en annan viktig tjänst som stadsdelar och kommunen bör bistå med. Stadsdelens verksamheter ska i största möjliga utsträckning tillgodose sina bilbehov via bilpooler. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor.

Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar arbeta för att förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor. Miljöpartiet anser att mycket beslutsmakten ska flyttas ut till stadsdelarna. Stadsdelsförvaltningen ska vara mycket mer restriktiv med att avverka träd i stadsdelsområdet.

Decentralisera makten!

Direktval till stadsdelsnämnderna ska genomföras. Trenden har den senaste mandatperioden tyvärr varit tvärt om då en omfattande centralisering har skett.

Stadsdelsnämnderna inrättades just för att föra ut besluten närmare medborgarna och till lokala politiker med kunskap om sin stadsdel. Stadsdelsnämnd och förvaltning bör verka för att enkla planfrågor åter förs till nämnden för beslut och att nämnden får mer inflytande avseende servicen till stadsdelens medborgare.

Reservation 2

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

- Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

- Att därutöver anföra

Den moderatledda alliansens prioriteringar i underlaget för budget 2012-2014 är ingen rolig läsning. Inga visioner, inga satsningar, ingen plan för hur man ska utveckla stadsdelen. De stora frågorna är som föregående år att fler verksamheter ska drivas av privata företag och att människor ska bli självförsörjande. Att människor ska ha ett arbete och försörja sig själva är kanske den viktigaste frågan i vår stadsdel, där är vi överens. Problemet med den moderatledda allinsens politik är inte målet i sig, det är vägen dit.

Skattesänkningarna har vi i våra stadsdelar sett konsekvenserna av, många av våra verksamheter har försvunnit härifrån eller lagts ned. Nu blir det ännu fler skattesänkningar. Vad finns kvar som moderaterna kan lägga ned?

Om moderaterna nu sänker skatterna för att det ger jobb kan man fråga sig vart jobben tar vägen? Vilka är det som har fått dem? Det är invånarna på Södermalm, Östermalm och Bromma där arbetslösheten under krisåren har sjunkit!

I Rinkeby-Kista har arbetslösheten ökat dramatiskt sedan moderaterna vann valet. Arbetslinje för vem?

Hade vi haft möjlighet att bestämma hade vi gjort tvärtemot det allinsen gör, vi hade sett till att kommunal- och landstingsdriven verksamhet hade varit kvar i stadsdelen och istället utvecklat den. Vi hade behållit centrumanläggningarna i kommunal regi, vi hade utvecklat vårdcentralerna, vi hade låtit förvaltningarna vara kvar i Rinkeby och Husby. Listan kan göras lång. Man ska inte underskatta vikten av dessa frågor. I en stadsdel där en del redan känner att hindren är fler än möjligheterna, får det otroligt stora konsekvenser att ingen samhällservice blir kvar och att därmed kundunderlaget för butiker och restauranger försvagas. Man ska också förstå att det är allvarligt att människor känner sig överkörda, att deras röster inte betyder något.

Vi vill bygga möjligheternas stadsdel. En stadsdel där alla, oavsett bakgrund har möjlighet att delta i samhället på lika villkor. Där alla kan förverkliga sina drömmar och där alla kan vara stolta över sitt bostadsområde. Rinkeby-Kista är en fantastisk stadsdel, med bra kommunikationer och grönområden som är svåra att finna på andra håll så nära Stockholms innerstad. Men det finns utmaningar. Barnfattigdom som på vissa håll är över 50 %, hög arbetslöshet, skolor med långt mycket sämre resultat än på andra håll i stan och en utbredd känsla av utanförskap. Socialdemokraterna har inte alltid tagit rätt beslut när de har suttit i majoritet, men det moderaterna har hunnit göra under de gångna fyra åren visar alltför tydligt att man gör det man kan för att öka klassklyftorna i samhället.

Om det var vi som satt på den politiska makten, hade vi istället gjort våra stadsdelar levande. Verkat för att myndigheter, privata företag och andra aktörer ska ha arbetsplatser i Rinkeby, Akalla och Husby bland annat genom att se till att de kommunala bostadsbolagen bygger lämpliga lokaler.

Vi socialdemokrater i Rinkeby-Kista vill också att man satsar på våra företagare, både de som redan är verksamma men också de blivande. För att ge våra företagare större möjligheter att starta upp, fler att våga förverkliga sina idéer, borde ett företagarcentrum byggas. Ett ställe där det finns tillgång till billiga lokaler och rådgivning för dem som vill starta eget. Vi vill utveckla förskolorna och skolorna med fler lärare som har rätt kompetens och vi vill ställa högre krav. Våra barn ska få den bästa tänkbara skolgång, så att de har möjlighet att skapa sig ett gott liv. Vi vill att personer med funktionshinder, såväl psykiska som fysiska, ska få det stöd och det boende de behöver för att leva ett gott liv. Vi vill värna föreningslivet, se till att det finns mötesplatser till rimliga priser, säkerställa att våra barn har fina parker att leka i och att våra ungdomar har bra fritidsgårdar att gå till med utbildad och kompetent personal. Vi vill att social omsorg får resurser så att det räcker för att ha ett mycket större förebyggande arbete än vi har idag. Vi vill att våra äldre får en god omsorg, hemlagad mat och att det finns öppen verksamhet. Detta är alla frågor som tar tid och pengar att genomföra. Det är mycket enklare att göra stora förändringar om man vill rasera och lägga ned istället för att utveckla och bygga upp.

Sen ska vi heller inte glömma bort dem som gör allt detta arbete, som bär upp alla dessa verksamheter dag efter dag. Alla förskollärare, vårdbiträden, fritidsledare, socionomer, psykologer och så vidare. Idag ligger vår personals löner långt under genomsnittet i stan och deras arbetsbelastning är hög. Det är självklart att ställa höga krav på kompetens på personalen, men de måste också få lön för mödan och få vara med i arbetet med att utveckla sina arbetsmetoder och sin egen organisation.

Sist, men inte minst, kampen mot utanförskap och diskriminering måste intensifieras. Vi ska arbeta för att människor, oavsett bakgrund, är öppna för möten med andra. Förvaltningen ska vara en god förebild och arbeta aktivt för att inte diskriminera människor som söker arbete, liksom vi politiker tillsammans med våra medborgare måste arbeta för att få det privata näringslivet att sluta diskriminera personer med utländsk påbrå.

Reservation 3

Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

att avslå förvaltningens underlag för budget för 2012 med inriktning 2013 och 2014 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

att därutöver anföra

Vänsterpartiet vill ha en tydlig inriktning för de kommande tre åren som handlar om demokrati, jämlikhet och miljörättvisa! Vi vill satsa både förebyggande och långsiktigt på deltagande demokrati för medborgarna i stadsdelen och decentralisering. Besluten ska fattas nära dem som lever i stadsdelen. Vi vill värna om de kommunala verksamheterna där skattepengarna går tillbaka till förskolan, äldreomsorgen och vården. Vi vill värna om de verksamheter vi har insyn i och där de förtroendevalda och förvaltningen kontrollerar att pengarna används på ett för medborgarna rättssäkert sätt. Vi vill att de miljarder som befolkningen betalar i skatt ska stanna i landet för att utveckla de statliga och kommunala verksamheterna – vi vill inte att skattemedel ska hamna i utländska skatteparadis.

Förskolorna i Rinkeby-Kista

Vi vill att förvaltningen aktivt marknadsför de kommunala förskolorna. Där finns kompetent personal som är utbildade inom språkutveckling och tvåspråkighet. Istället för att föräldrar söker sig till privata alternativ hoppas vi att de väljer det kommunala alternativet eftersom barnen kommer att få den bästa omsorgen och den bästa pedagogiken där. Inom stadsdelen finns det mycket kompetent personal som vi vill behålla och vi bör sträva efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Kvaliteten på de kommunala förskolorna måste vara fortsatt hög och får inte komma i andra hand på grund av höjda lönsamhetskrav. Med hög kvalitet menar vi små barngrupper, välutbildad personal och föräldrars möjlighet att påverka. I den kommunala förskolan möts barn med olika etnicitet och bakgrund vilket bidrar till barns utveckling och tolerans mot andra människor.

Äldreomsorgen i Rinkeby-Kista

Vi vill att förvaltningen aktivt marknadsför den kommunala äldreomsorgen och utvecklar den istället för att avveckla den. Den kommunala omsorgen ska vara ett bättre alternativ än de privata anordnarna och ska garantera att de äldre får rätt biståndsbeslut samt att den enskilde och de anhöriga upplever valfrihet, öppenhet och insyn i verksamheten. Kunderna ska kunna få hemtjänst på sitt eget hemspråk och svenskspråkiga pensionärer behöver få hjälp av personal som talar bra svenska. De anställda med annat hemspråk än svenska bör därför få möjlighet att vidareutbilda sig i svenska språket. Vi vill att personalen inom omsorgen får ökat inflytande i sitt arbete, att fler försök med förkortad arbetstid med bibehållen lön görs samt fortsatt vidareutbildning, särskilt då i demensvård. Kvaliteten på den kommunala äldreomsorgen måste vara hög och får inte komma i andra hand på grund av höjda lönsamhetskrav.

Kvinnor i Rinkeby-Kista

I våra områden finns många mötesplatser som domineras av män. På torgen och i föreningarna ser man mest män. Mötesplatser för kvinnor i olika åldrar behövs. De senare åren har kvinnor blivit mer och mer osynliga, en del unga kvinnor vill inte gå på Rinkebytorget eftersom männen kontrollerar dem och deras klädsel. Vi måste ge kvinnorna samma rätt att träffas och vistas utanför hemmet som männen.

Personer med funktionsnedsättningar i Rinkeby-Kista

Det är avgörande att personer med funktionsnedsättning får samma inflytande och möjlighet till självständighet som andra boende i stadsdelen. Vi vill att kommunal verksamhet för denna grupp ska finnas kvar i Rinkeby-Kista och att konkurrensutsättningen dras tillbaka. Kvaliteten på den kommunala omsorgen för personer med funktionsnedsättning får inte komma i andra hand på grund av höjda lönsamhetskrav.

Barn och unga i Rinkeby-Kista

Våra unga vuxna måste få förutsättningar att studera, skaffa arbete efter studierna och ett eget boende när man vill flytta hemifrån. Det behövs bra vuxna förebilder inom ungdomsverksamheterna och stöd till ungdomsmottagningen som är en trygghet för unga flickor och pojkar. Vi måste värna om de icke-kommersiella mötesplatserna och se till att behålla den kompetenta och engagerade personalen. Vi vill utöka mellanstadieverksamheten som skall vara kostnadsfri och erbjuda meningsfull fritid till både flickor och pojkar. Genuspedagogik ska stimulera jämställd verksamhet. Ungdomsråd med egen budget och verkligt inflytande ska finnas som komplement till stadsdelsnämnden.

Arbetsmarknaden i Rinkeby-Kista

Tillgången på arbete avgör om människor kan försörja sig. Fler kommunala arbetstillfällen ger fler jobb och kan reserveras för unga långtidsarbetslösa och människor med funktionsnedsättning. Vi vill att stadsdelen ska återfå ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder. Budgeten för egenregi ska utökas och upphandlad verksamhet minskas. Ambitionen är att antalet sommarjobb till unga ska öka.

Stadsdelsmiljön i Rinkeby-Kista

Hela Järvafältet men särskilt Akalla hotas av den planerade Förbifart Stockholm som politikerna beslutat om. Rinkeby-Kista kommer att utsättas för ökat tryck av biltrafik och därmed miljöpåverkan. Det blir minst 40 miljarder i kostnad och politiker har valt att inte ta intryck av experter och samhällsplanerare som varnar för att förbifarten inte kommer att leda till minskad trängsel. Det är pengar som kunde gått till satsning på kollektivtrafiken som vi måste bygga ut för att klara miljömålen och befolkningstrycket. Inom det s k Järvalyftet finns långtgående planer på omdaning av miljonprogrammet på Järva. Vi vill att man värnar om den trafikseparering som en gång tillskapades i stadsdelarna kring fältet. Den förtätning av bostäder som vissa politiker förespråkar vill vi ifrågasätta. Husby är tex ett av Stockholms mest folktäta områden. Det finns delar av centrala Stockholm samt kranskommuner som kan bebyggas och som är mindre folktäta än Järva. Vi efterlyser att rika kranskommuner som Täby och Danderyd bygger både hyres och bostadsrätter.

Särskilt uttalande

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) samt Burhan Yildiz m.fl. (FP) anmälde ett gemensamt särskilt uttalande enligt följande.

I det långsiktiga arbetet med att utveckla våra stadsdelar är det viktigt att ha en solid grund för utvecklingsarbetet. En genomtänkt budget och en välskött ekonomi ger grundläggande förutsättningar. För ett mänskligt och ett effektivitetsperspektiv är det lika viktigt att de såväl strategiska som dagliga insatser, som görs från förvaltningens håll, sätts in på rätt område, i rätt tid och på rätt sätt. Detta gäller i synnerhet för de insatser som görs för de personer som av olika anledningar är eller riskerar att hamna i en särskilt utsatt position.

Med detta som utgångspunkt vill vi särskilt lyfta fram vikten och värdet av att förvaltningen arbetar förebyggande och stödjande för personer som riskerar att hamna i svårigheter eller utanförskap – såväl barn, ungdomar som vuxna. Att på olika sätt och i möjligaste mån involvera dessa personer och deras anhöriga men också andra aktörer i området (till exempel föreningar eller andra organisationer) i insatserna som vi ser både som naturligt och värdefullt. Inte minst för att ta tillvara och utveckla de ansenliga resurser i form av engagemang och kunskap som ofta finns hos dessa aktörer.

Vi vill i samband med detta även uppmärksamma betydelsen och värdet av samordning av insatser, samt att i dialog med berörda parter, utforma och genomföra individuella planer för de personer som önskar eller har behov av det – människor är ju faktiskt individer och standardlösningar passar inte alla.

Det är också viktigt och värdefullt att arbeta med kvalitetssäkring av de insatser som förvaltningen genomför; både genom kompetensutveckling av personal men också genom att uppföljningen av insatserna sker på ett bra sätt.

Vi vill avslutningsvis framföra att vi ser fram mot att följa och efterhand se resultatet av det fortsatta arbetet med att utveckla verksamheten inom nämndens område: både vad gäller samordning av insatser med exempelvis Landstinget, Jobbtorget/Arbetsförmedlingen och andra aktörer men minst lika mycket med det förebyggande och uppföljande arbetet.

§12 Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen till Socialstyrelsen av 2010 års stimulansmedel.

Ärendet

Nämnden har år 2010 förbrukat 1155000 kr i stimulansmedel från Socialstyrelsen, avseende insatser inom vård och omsorg om äldre. En redovisning framgår av bilaga 1. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner redovisningen av hur 2010 års stimulansmedel disponerats.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 mars 2011. Dnr 7.-588-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Inriktningsärende avseende utredning och planering för gruppbostad med särskilt stöd för personer med funktionsnedsättningar enligt LSS

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner att utredning och planering sker för en gruppbostad, LSS, på Trondheimsgatan 25.

2. Stadsdelsnämnden söker 500 tkr till förprojektering samt 100 tkr för beställarstöd, totalt 600 tkr, hos kommunstyrelsens ekonomiutskott för en gruppbostad för fem boende.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Det finns ett stort behov av gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning vilka omfattas av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Kommunfullmäktige har beslutat om stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 april 2011. Dnr 8.-166-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Resurser till barn i behov av särskilt stöd inom förskolan

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelse från Mia Päärni m.fl. (S)

Ärendet

I nämndens förskoleverksamhet finns en hög andel barn i behov av särskilt stöd. Genom att medel fördelas såväl generellt som till enskilda barn och till ett stödteam ges förskolorna förutsättningar att utforma stödet utifrån varje barns behov.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 april 2011. Dnr 4.4.-045-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Personer med psykisk funktionsnedsättning - Akalla gruppboende

Beslut

Som svar på skrivelsen åberopa vad som redovisas i detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Mia Päärni m.fl. (S) har i en skrivelse till nämnden ställt ett antal frågor om Akalla gruppboende, bland annat om den fysiska boendemiljön.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 april 2011. Dnr 8.-043-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) samt ledamoten Jacob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett gemensamt särskilt uttalande enligt följande.

Som komplettering till förvaltningens svar på skrivelsen vill vi framföra följande.

För alla – och kanske särskilt personer med psykisk funktionsnedsättning – är en bra och stimulerande boendemiljö viktig. Det innebär bl.a. att bostaden ska vara placerad i en trevlig yttre miljö och att det finns god tillgång till sociala aktiviteter.

Det faktum att t.ex. gruppboenden i nyproduktion oftast innebär mycket höga hyreskostnader måste också få effekt i stadens resursfördelningssystem så att stadsdelar med många boende i nya gruppboenden får större resurser.

§16 Nytt operahus till Stockholms ytterstadsområden

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har för yttrande remitterat en motion 2011:1 av Malte Sigemalm (S) om nytt operahus till Stockholms ytterstadsområden.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 april 2011. Dnr 1.5.1.-118-2011

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M), ledamoten Burhan Yildiz m.fl. (FP), vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) samt ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (V) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Jacob Dencker m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra. Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Jacob Dencker m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

att avslå förvaltningens förslag till beslut

att till kommunstyrelsen lämna in följande yttrande som Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds yttrande

att därutöver anföra

Vi stöder ambitionen att stärka kulturen i ytterstadsområden, men anser inte att det görs bäst med ett operahus. Vi vill i stället se ett högkvalitativt kulturhus i Rinkeby, med utrymme både för den sorts ”finkultur” Sigemalm förespråkar och mer folkliga aktiviteter, med utrymme både för amatörverksamhet och professionella uppträdanden och framför allt som arena för den mångfald av etniskt förankrad kulturliv som kännetecknar området.

Det krävs ett helhetsgrepp för kulturen i Järvaområdet, så att större och mindre centra för föreningar och kulturaktiviteter kan etableras, detta motverkar segregationen och utanförskapet bland den stora mångfald av etniska grupper som bor på Järva. Kultur och föreningar i alla stadsdelens centra måste få sina behov tillgodosedda och vi vill se att Rinkeby får ett större kulturhus med permanent teaterscen och -ensemble, som en samlingspunkt för hela Järvaområdet, dvs även Spånga-Tensta. Detta skulle också delvis kompensera Rinkeby för det bortfall, av arbetstillfällen och kunder för de lokala affärs- och restaurangidkarna i området.

Vi bejakar också det förslag på ett kulturhus i Husby som Stockholms stad lägger fram i utredningen kring omdaningen av Husby.

Vi anser att SDN bör se över möjligheterna att rusta upp och anställa kompetent personal i Rinkeby Folkets Hus, så att den befintliga byggnadens lokaler kan utnyttjas. Alternativet är att man gör en satsning på ett nybygge, med modern arkitektonisk utformning, som ändå kan smälta in i den nuvarande bebyggelsen.

Av de miljarder som satsas på vägbyggande och bilismens framkomlighet förbi Rinkeby bör något avsättas även för kulturlivet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M), Burhan Yildiz m.fl. (FP), vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) samt ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (V) anmälde ett gemensamt särskilt uttalande enligt följande.

En ny opera – och mera samhällsnyttig.

Att Kungliga Operan i Stockholm är trångbodd och behöver en ersättning visste vi redan för mer än femton år sedan. Därför föreslår vi att ett nytt operahus placeras i Järva-området. Vårt tydliga argument om att en kulturgärning för de boende i norr Storstockholm och för den klassiska musiken samtidigt kunde göras i form av någon form av ”El Sistema”-anknytning till de ganska kultursvaga bostadsområdena kring Järvafältet var ett viktigt extra värde. De goda kommunikationerna och närheten till Arlanda kunde innebära extra plusvärden och förenkla en del för gästspel av olika slag.

Nu har frågan om en nybyggnad åter blivit aktuell, men fortfarande präglas förslagen av en tankemässig låsning till Stockholms centrum och så behöver det kanske inte vara. En stor operascen skulle kunna tillkomma på Järvafältet i stället , helst i Husby, Akalla, Tensta eller Rinkeby. Byggnaden kunde således planeras delvis under jord och få en intressant arkitektonisk utformning i en omgivning med goda kommunikationer och gott om plats för tillresande besökare. En arkitekttävling borde utlysas och vid utformningen kunde det också planeras för goda utrymmen för ungdomsorkestrar av ”El Sistema”- karaktär. Ett sådant operahus skulle kunna bli en tillgång för Stockholm och vårt kulturliv, men också placera Stockholm på den kulturella kartan på ett helt annat sätt – kanske som Sydney eller som Köpenhamn? Och samtidigt kunde den bli till ett verktyg i att ge ungdomar en bättre tillvaro genom en introduktion till den klassiska musikens värld.

Och kommunikationerna till området håller redan på att byggas ut ytterligare och inte minst ”Förbifart Stockholm” kunde samtidigt få en kulturanknytning. Dessutom behöver man då se till att det finns lokaler i anknytning till operan där man kan driva restauranger, caféer och liknande, vilket även det skulle vara ett lyft för stadsdelar som Husby, Akalla, Rinkeby eller Tensta.

Bredvid Ericsson, IBM, Nokia, Apple flyttar in MTV, Google, Yahoo, SONY, Yamaha och de stora musikproducenter och utgör ett kluster i musik, en av Sveriges största exportframgångar. Kungliga Musikhögskolan har gjort en fantastisk grundarbete för att utveckla områdets möjligheter och talanger. Nu ger frukter: antalet musikstudio och reprosalar bara växer.

En vision om att nya Operan öppnas i Järva-området. Världens tenorer och sopraner sjunger för bland annat blivande nobelpristagarna. Ericsson och andra kända varumärken turas om sponsring av operahuset. Kungliga Musikhögskolan öppnar en musikfakultet i Järva-området med inritning på världens musik.

§17 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse angående ”Tjejer/unga kvinnor”, Gunilla Bhur m.fl. (V), dnr 5.-217-2011.

Beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§18 Konferenser och utbildningar

Bo Sundin påminde om den tidigare beslutade utbildningsdagen för sociala delegationen den 28 april. Utbildningsdagen riktar sig också till de ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden som inte ingår i delegationen. Deltagande om anmälan bör vara förvaltningen tillhanda senast den 21 april.

Vid planeringen av den nämnda utbildningsdagen har det visat sig att tre angelägna ämnesområden (SFI, Etableringsreformen samt HVB och §12-hem) inte ryms inom dagsprogrammet. Avsikten är att anordna en uppföljande halvdagsutbildning för samma målgrupp den 13 juni eller annan dag i maj/juni.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att ersättning för förlorad arbetsinkomst samt dagarvode utgår vid deltagandet.

Bo Sundin redovisade en inbjudan som bl.a. riktar sig till förtroendevalda och omfattar ett heldagsseminarium den 24 maj kring de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Sex stadsdelsförvaltningar, däribland Rinkeby-Kista, arrangerar detta seminarium. Seminariet inleds av äldre- och ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att ersättning för förlorad arbetsinkomst samt dagarvode utgår vid deltagandet. Stadsdelsnämnden anmäler 2 + 2 ur nämnden till seminariet.

Bo Sundin uppmanade nämnden att ta del av den inbjudan som förvaltningen delat ut och rör en ”Kick off” eftermiddagen och kvällen den 12 maj – ett ”Open space event” med temat ungdomars deltagande och inflytande i vårt samhälle. Syftet är att diskutera med ungdomar hur ungdomsinflytande kan se ut i Rinkeby-Kista stadsdelsområde. Gemensam middag ingår.

Vidare informerade Bo Sundin att en enhetschef och sex medarbetare från förvaltningen samt han själv i egenskap av ordförande i stadsdelsnämnden kommer att utgöra en delegation som reser på studiebesök till Istanbul den 26-28 april 2011. Ett utbyte av erfarenheter ska ske inför framtida samarbete mellan Stockholm och Istanbul. Bland annat kommer besök att ske på såväl kommunala som enskilt drivna äldreboenden, servicehus och rehabiliteringscenter.

§19 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 11 mars 2011 till och med den 7 april 2011.

§20 Handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala handikapprådets protokoll från den 10 mars 2011.

§21 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 16 mars 2011.

§22 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2011-03-28

Avskedande av fritidsledare Dnr: 2.3.4.-155-2011

Olle Johnselius stadsdelsdirektör

2011-04-12

Disciplinpåföljd i form av skriftlig varning

Olle Johnselius

stadsdelsdirektör

2011-04-19

Lista på nyanställda i januari – mars 2011

Dnr: 2.3.1.-041-2011

Respektive VO-område

§23 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

A

Skrivelser och rapporter med mera som är inkomna eller upprättade inom stadsdelsförvaltningen.

1. Cirkulär 11:13 Begäran om biträde av polis enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård.

2. Beslut från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Dokid 7092.

3. Delrapport från projekt Barnfrid, socialnämnden. Dokid 7041.

4. FUT III – lägesrapport över arbetet med felaktiga utbetalningar och bidragsberoende, socialnämnden. Dokid 7042.

5. Kartläggning av socialtjänstens kontakter under oktober 2010 med vuxna med missbruksproblem, socialnämnden. Dokid 7043.

6. Delrapport från projekt ”Unga vuxna i hemlöshet”, socialnämnden. Dokid 7044

7. Cirkulär 11:14 Vårpropositionen för år 2011

§24 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§25 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 29 mars, 5 april, 8 april och den 12 april.

§26 Muntlig information om beslut av Socialstyrelsen beträffande anmälan av nämnden för beslut i enskilt ärende enligt 9§ LSS (personlig assistans)

§27 Gemensam upphandling av missbruksvård för Stockholms stad

§28 Gemensam upphandling av system för automatiserad nyckelhantering (nyckelfri hemtjänst)