Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-01-02

Sammanträde 2012-01-02

Datum
Klockan
08.30
Plats
Förvaltningshuset, Borgarfjordsgatan 14, Järvasalen, entréplan

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Val av sociala delegationen 2012

Anmälningsärenden

4 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd för år 2012 m.m.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Bo Sundin (M) och ledamot Kerstin Aggefors (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 2 januari 2012.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Beslut

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 15 december 2011 justerades den 21 december 2011.

§3 Val av sociala delegationen 2012

Beslut

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd utser Sten Collander (M), Kerstin Thufvesson (M), Bo Sundin (M), Lotta Gravenius (FP), Kerstin Aggefors (S), Jakob Dencker (MP) och Leo Ahmed (V) till ordinarie ledamöter i sociala delegationen.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd utser Rahma Dirie (M), Burhan Yildiz (FP) och Hugh Sindi (S) till ersättare i sociala delegationen.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd utser Sten Collander (M) till sociala delegationens ordförande och Kerstin Aggefors (S) till dess vice ordförande.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd uppdrar åt sociala delegationens ordförande att besluta på nämndens vägnar i ärenden som rör enskilda individer och är så brådskande att nämndens (sociala delegationens) avgörande inte kan avvaktas. Vice ordförande eller ledamot Jakob Dencker (MP) i sociala delegationen övertar uppdraget i dennes frånvaro.

Nämndens beslut justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ur nämnden utser sju representanter till ledamöter och tre representanter till ersättare i sociala delegationen för år 2012. Härutöver föreslår förvaltningen att nämnden uppdrar åt delegationens ordförande, vice ordförande eller annan ledamot att på i beslutssatsen angivna villkor fatta beslut å delegationens vägnar.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 december 2011. Dnr 1.1.-775-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd för år 2012 m.m.

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Kommunfullmäktige har den 12 december 2011 valt ledamöter och ersättare i stadens nämnder för år 2012.

Dnr 1.1.-833-2011