Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-02-09

Sammanträde 2012-02-09

Datum
Klockan
18.00
Plats
Rinkeby Folkets Hus, Skårbygränd 1, Rinkeby Centrum

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

8 Upphandling av verksamhetsdrift för daglig verksamhet i Rinkeby- Kista

Dnr 601-2011-2.2.2.
Öppet sammanträde
Information under allmänhetens frågestund
* Trygghetsfrågor - Susanne Tengberg och Per Granhällen

9 Förvaltningens och nämndens informaton och frågor

11 Hur ser bemanning ut på våra förskolor

Svar på skrivelse från (S)
Dnr 716-2011-1.6.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

13 Förnyad demokrati - den goda staden för alla

Remiss från kommunstyrelsen - motion (2011:65) av Karin Wanngård m.fl. (S)
Dnr 712-2011-1.5.1.

14 Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa

Remiss från stadsrevisionen
Dnr 759-2011-1.4.

15 Positionspapper om EU, staden och stockholmarna

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 773-2011-1.5.1.

16 Kvalitetsgaranti för vuxna som söker vård och behandling för missbruks/beroendeproblem

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 797-2011-1.5.1.

Anmälningsärenden

17 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

17 A Patientsäkerhetsberättelse

18 Konferenser och utbildningar

21 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

22 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

23 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

24 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (96 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Bo Sundin (M) och vice ordförande Mia Päärni (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 15 februari 2012.

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§8 A Anmälan till Socialstyrelsen

§8 B Beslut från Socialstyrelsen – anmälningsärende

§9 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Fråga

Elvir Kazinic (S) ställde fråga om ”bommarna” vid Rinkeby Torg. De är trasiga och biltrafik förekommer.

Gunnar Hörnfeldt svarade att det är stadens trafikkontor som är ansvariga. Förvaltningen träffar trafikkontoret regelbundet och har tagit upp problemet med bommarna. Förvaltningen ska ånyo påpeka problemet för trafikkontoret.

§10 Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Beslut

1. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige och revisorerna.

2. Överföring av resultatenheternas samlade resultat till resultatfonden godkänns, i enlighet med vad som redovisas i bilaga 2.

3. Nämnden begär ombudgetering om 3, 0 mnkr i enlighet med vad som redovisas i detta ärende.

4. Nämnden återredovisar 1,4 mnkr till kommunstyrelsen för tidigare års hyreskostnader i enlighet med vad som redovisas i ärendet.

5. Omedelbar justering.

Ärendet

I stadens budget för 2011 anges kommunfullmäktiges tre långsiktiga inriktningsmål; 1) Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök, 2) Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras samt 3) Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva. Till dessa inriktningsmål finns verksamhetsspecifika mål och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds egna mål. Till målen finns indikatorer som mäter måluppfyllelsen och aktiviteter som bidrar till att målen nås.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beräknas i huvudsak uppnå samtliga mål. Av fullmäktiges elva verksamhetsmål är det sju som uppnås helt och fyra delvis. Av stadsdelsnämndens 34 egna mål beräknas 30 uppnås i sin helhet och fyra delvis. När det gäller det ekonomiska utfallet redovisas ett överskott om 10,0 mnkr efter bokslutsdispositioner.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 januari 2012. Dnr 1.2.1.-32-2012

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till beslut. Ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) anslöt sig till socialdemokraternas förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) och ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra följande

Verksamhetsberättelsen visar att verksamheten under 2011 gett ett ekonomiskt överskott på 10 mnkr. Bakom detta belopp finns dock underskott inom tre verksamhetsområden. De är samtliga områden som ger stöd och hjälp till personer som behöver samhällets stöd av olika slag. För dessa verksamheter skulle således stadsdelen behöva ytterligare resurser. Nu klaras den totala ekonomin genom att andra verksamhetsområden gett ett överskott. Enligt vår mening borde detta i stället ha använts för att utveckla och förbättra verksamheten. T.ex. hade löneläget för personalen i stadsdelen kunnat förbättras.

Personalfrågor belyses mycket knapphändigt i verksamhetsberättelsen. Inga uppgifter finns om antal anställda vid förvaltningen med en jämförelse med föregående år. Den centralt genomförda medarbetarenkäten redovisas som NöjdMedarbetarindex åren 2009 och 2011, men ingen jämförelse görs med värdet för hela staden.

Nedan görs kommentarer till några av nämndmålen.

Nämndmålet på sid 7 att man vill bidra till att företag väljer att etablera sig inom Rinkeby-Kista stadsdelsområdet antyder att omfattningen av företagande ska växa. I själva verket handlar måluppfyllelsen om att genom upphandlingar privatisera kommunal verksamhet. Det ger inga nya sysselsättningstillfällen, vilket är vad vi i Rinkeby-Kista har stort behov av.

Sid 18 Nämndmålet Ökad framtidstro och trygghet hos barn och ungdomar anges vara helt uppfyllt. Förvaltningen redovisar genomförda aktiviteter, men hur stadsdelens barn och ungdomar upplever framtidstro och trygghet har inte mätts. Att då redovisa att målet helt har uppfyllts, ställer vi oss mycket tveksamma till.

Sid 20 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas.

Vi anser att målet endast är delvis uppfyllt eftersom redovisningen endast avser de barn som är inskrivna i förskola. Dock finns det i vår stadsdel en stor grupp barn som blir kvar hemma med sina mödrar till följd av att de får vårdnadsbidrag. Dessa barn kan därmed gå miste om träning i social kompetens, pedagogik, utveckling av såväl hemspråk som det svenska språket och även rätten att få vara barn tillsammans med andra barn. Att delta i en grupp på lika villkor är viktigt för barnens utveckling.

Sid 34 Målet att Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

Enkätundersökningar har genomförts beträffande hemtjänsten till äldre. Av dessa framgår att brukarna ofta är mer nöjda med privata utförare än med den kommunala. Vad görs för att komma tillrätta med det? Kan en orsak vara att den kommunala hemtjänsten fördelats på olika utförare för olika delmoment?

Sid 43 Nämndmålet Brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till delaktighet, inflytande och självständighet

Detta mål anges vara delvis uppfyllt. Grunden för denna slutsats är en brukarundersökning med en svarsfrekvens på 29 procent. Vi anser att man med denna låga svarsfrekvens inte kan dra någon slutsats om måluppfyllelsen.

Reservation 2

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

- Att godkänna förvaltningens verksamhetsberättelse och bokslut

- Att därutöver anföra:

Ett antal neddragningar har drabbat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd sedan valet 2006. Miljöpartiet är mycket kritiskt till den nedskärningspolitik som den moderatledda Alliansen driver. Med den budget som Miljöpartiet lade i kommunfullmäktige för 2011 skulle Rinkeby/Kista stadsdelsnämndha haft ungefär 50 miljoner kronor, beroende på hur man räknar, mer än vad Alliansen hade. Den kommunala hemtjänsten i Rinkeby-Kista har försvagats genom personalneddragningar och upphandling av delar av hemtjänstens ansvarsområde. Högermajoriteten gör inte tillräckligt för att marknadsföra den kommunala hemtjänsten, vilket leder till att den kommunala hemtjänsten åderlåts och krymper. Vi tror att det behövs starka kommunala alternativ i den offentliga servicen för att man ska ha en sann valfrihet.

Bantade budgetar på det sociala området och i äldreomsorgen

Vi får rapporter om att det dras ner personal på flera områden. T.ex. har det rapporterats om att socialsekreterarna i socialtjänsten i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har en pressad arbetssituation. Detta riskerar att gå ut över kvaliteten i utredningar t.ex. vad gäller barn och ungdomar som far illa.

Om det inte finns pengar till att placera ungdomar i externa placeringar när det behövs är det olyckligt. Vi anser att det är olyckligt att man slagit samman de personliga ombuden i de olika stadsdelarna så att det blir fler brukare per ombud.

Träff 10:an, en träfflokal som riktade sig inte minst till psykiskt funktionshindrade, lades ner för inte så länge sedan. På detta sätt har man försämrat möjligheten till att finna stöd och gemenskap i vardagen för en mycket utsatt grupp.

Vi har fått information om flera fall av verklig eller misstänkt vanskötsel på flera av Rinkeby-Kistas äldreboenden. Dessa fall av misstänkt vanskötsel eller slarv är mycket olyckliga, och kan troligen bero på personalbrist. Stadsdelens verksamheter behöver ordentlig bemanning. Med de bantade budgetar som högermajoriteten lägger kan tyvärr inte bemanningen förstärkas. Troligen behöver uppföljningen av kvaliteten i äldreboendena stärkas.

Många av högermajoritetens mål uppnås inte

Många av högermajoritetens egna mål uppnås inte. Som exempel kan nämnas andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatrin. Här uppnår man bara 66,65 % andel genomförandeplaner, jämfört med högermajoritetens mål som var 100 %.

När det gäller andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänsten i ordinärt boende är bara 66 %, medan majoritetens mål var 83 % nöjdhet. Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende i Rinkeby-Kista är 67 % - en siffra som borde kunna vara bättre. Högermajoritetens eget mål för 2011 är 83 %. Bara 65 % av hemtjänstmottagarna är nöjda med upplevelsen av maten och måltidssituationen. Högermajoriteten hade tänkt sig uppnå 75 %.

Andelen hotade och våldsutsatta kvinnor som själva söker hjälp har under 2011 varit ca 38 %, medan årsmålet var 60 %. Där behöver informationen till kvinnor förbättras.

Antal förskolebarn per anställd har under det förra året varit ca 4,8 barn. Högermajoritetens mål var 4,5 barn per anställd. Personaltätheten bör öka.

På miljöområdet är det flera mål som inte uppnås. T ex sorterar bara 28% av stadsdelens storkök eller storhushåll ut matavfall för biologisk behandling. Andelen förnyelsebart drivmedel i Rinkeby-Kistas bilar är bara ca 68%. Andel inköpta ekologiska livsmedel är bara 21 %. Miljöpartiet vill höja ambitionen i stadsdelens miljöarbete. På ganska kort tid borde vi kunna komma upp i 40 % inköpta ekologiska livsmedel i förskolor och äldreboenden. Vi har haft minst en förskola som varit uppe i 40 % ekologisk mat.

Detta är några exempel på områden där högermajoritetens mål inte alls uppnås.

Använd överskottet i verksamheterna

Vi tycker det är tveksamt att stadsdelen uppvisar ett överskott på 10 miljoner kronor. Så länge som det finns brister i verksamheten vill vi att pengarna ska satsas i verksamheterna, inte skickas tillbaka till Stadshuset som sker nu.

Några positiva utvecklingar på ungdomsområdet


Det finns positiva saker som har hänt under året också. Vi välkomnar t.ex. att förvaltningen kunnat erbjuda sommarjobb till alla ungdomar som sökte och var behöriga.
Vi välkomnar också att man har permanentat verksamheten för äldre ungdomar i Rinkeby Ungdomens Hus. Den process som satts igång med att lansera Rinkeby-Kista Unga Ambassadörer för att utveckla ungdomsinflytandet i stadsdelen välkomnar vi, och följer med stort intresse. Vi påpekat dock att det är viktigt att ungdomarna får ett verkligt inflytande över ungdomsverksamheterna och andra aspekter på stadsdelspolitiken som berör ungdomar. Ungdomsinflytandet får inte bli bara en fasad!

Högermajoriteten kör på blint med privatiseringar

Vi är också mycket kritiska till den snabba takt med vilken högermajoriteten privatiserar Stockholms offentliga verksamheter. På relativt kort tid har ytterligare ca åtta verksamheter konkurrensutsatts i stadsdelsnämndsområdet under högermajoritetens styre. De flesta av dessa har lett till en upphandling med externa entreprenörer.

De senast konkurrensutsatta verksamheterna med extern utförare är:

- Vaktmästeri och reception, ISS

- Öppen förskola och parklekfortsatt egenregi trots upphandling

- Kista vård och omsorgsboende Attendo Care

- Akalla äldreboende och Attendo Care

- Rinkeby äldreboendefortsatt egenregi trots upphandling

- Kista ungdomsgårdKFUM-KFUK, Bromma

- Gruppbostäder område 1 Attendo Care

- En stor upphandling av städning,

skötsel, snöröjning i Rinkeby (BID)

Parkskötseln i Kista som drivs av Björnentreprenad och Stockholm Entreprenad, parkskötseln i Rinkeby, som sköts av SVEVIA samt Exit ungdomsboende har redan sedan länge upphandlats.

Öppen förskola och parklek samt Rinkeby äldreboende kvarståri nämndens regi även efter konkurrensutsättning.

Bromsa privatiseringarna!

I och med dessa konkurrensutsättningar räcker det, vi menar t o m att man gått för långt. Därför kommer vi att vara mycket försiktiga med att säga ja till upphandlingar i fortsättningen.

Särskilt uttalande

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) och ledamoten Burhan Yildiz m.fl. (FP) anmälde ett gemensamt uttalande.

Alliansen i stadsdelsnämnden konstaterar att verksamhetsberättelsen för 2011 redovisar flertalet positiva och önskvärda resultat. Utöver en budget i balans finns det många goda exempel att lyfta fram.


Vi har satsat, med nya tjänster, på föräldrarådgivare för att förbättra det förebyggande arbetet för barn i socialt utsatta situationer.

Kontinuerligt utvecklingsarbete har gjort att antalet biståndsmottagare har minskat förra året.
Vi har även ökat insatserna för arbetsträning för att flera personer, som erhåller detta, ska kunna bli anställningsbara genom jobbtorget.

Vi har ökat antalet ungdomar i feriearbete till över 700 ungdomar, som då får en första kontakt med arbetslivet. Vi har permanentat ett nytt ”Reactor” i Rinkeby för äldre ungdomar i Ungdomens Hus.

Vi fortsätter att prioritera våra barn genom att vi använder vi 84 % (77 % är minischablon) av schablonen till verksamheten för barn i för­skola av den kommunala förskolpengen. Vi satsar på miljöarbetet med satsning på Grön flagg inom våra förskolor.

Samverkan med de ideella och ideburna krafterna och föreningslivet har utvecklats för att ytterligare förbättra servicen för våra medborgare.

§11 Hur ser bemanning ut på våra förskolor

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

Mia Päärni m.fl. (S) vill veta hur många barn det är i barngrupperna i förskolan och vilken den faktiska personaltätheten är.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 januari 2012. Dnr 1.6.-716-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Förnyad demokrati - den goda staden för alla

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Motion 2011:65 av Karin Wanngård m.fl. (S) tar upp frågeställningar som berör hur den representativa demokratin bör organiseras och utformas inom Stockholms stad vad gäller den verksamhet som enligt kommunallagen styrs av kommunfullmäktige. Frågan om det nu föreligger behov av en stor översyn av stadens politiska organisation är i allt väsentligt en politisk fråga. Den representativa demokratins huvudaktörer, partierna och deras valda företrädare, bör själva avgöra om förutsättningarna för det politiska beslutsfattandet ändrats i så stor utsträckning att en sådan översyn bör genomföras. Behovet av en beredning i kommunfullmäktige med uppdrag att förnya den representativa demokratins arbetsformer inom staden är, enligt förvaltningens uppfattning, beroende av fullmäktiges svar på denna fråga. I motionen redovisas även ett tiotal övriga förslag med samma syfte. Förvaltningen redovisar också sina synpunkter på dessa.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 januari 2012. Dnr 1.5.1.-712-2011

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag till beslut. Ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) anslöt sig till miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra följande:

Vi socialdemokrater yrkar på att bifall motionen "Förnyad demokrati - den goda staden för alla" i sin helhet. Det finns en klyfta mellan förtroendevalda och medborgare som har växt de senaste åren. Inte minst så ser vi detta i stadsdelsnämnderna, som även har en viss distans till kommunfullmäktige och de centrala nämnderna - en klyfta som även den växt. Därför så vill vi socialdemokrater i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd göra ett antal tillägg.

Vi anser att det krav som rests av lokalbefolkning och föreningsliv, bland annat i Husby, måste lyssnas på. Det finns framförallt en stor kritik mot Järvalyftets utformning och att det inte finns någon möjlighet till dialog och medbestämmande. Vi vill att man förutom den centrala styrgrupp som man har ser till att det finns lokala styrgrupper i varje stadsdel, som består av boende och eventuellt även lokalpolitiker som adjungerade. Därför vill vi se omedelbara åtgärder för att komma fram till hur man kan utforma styrgrupper i varje stadsdel här på Järva, med verklig insyn i och makt över utvecklingen av Järvalyftet.

Om man ska utveckla demokratin räcker det heller inte med att människor får insyn och påverkansmöjligheter i vad som händer i Järvalyftet. Ta exemplet om nedläggningen av Bredbyskolan eller diskussionerna inför strukturplanen i Husby där de ansvariga politikerna konsekvent sa nej till att medverka på stormöten. I fallet med Bredbyskolan bemödade sig skolborgarrådet inte ens svarade på brev eller mail från elever/föräldrar/personal. Att politiker som tar beslut som påverkar människors liv tar sig tid att föra en dialog med människor borde vara självklart. Men det är inte det idag. Detta är mycket allvarligt och leder till att förtroendet för politiker helt raseras.

Vidare vill vi belysa bristen på träfflokaler eftersom förvaltningen synpunkter är att det i staden finns ”gott om samlingslokaler” - något som för många invånare ett stort frågetecken. Vi vill gärna se utvecklande verksamheter som etablerar sig i vår stadsdel men inte på villkor att en annan viktigt verksamhet försvinner eller flyttas bort, vilket vi nu ser med Husby Träff. Även Rinkeby Folkets Hus är i riskzonen för att lägga ned. Tillgång till träfflokaler och -punkter är en förutsättning för människors självorganisering och ett levande föreningsliv, och således en förutsättning för en levande, folklig demokrati. Tyvärr är verkligheten, som vi alla vet, en annan. I vår stadsdel pågår det en nedmontering. En nedmontering som till råga på allt sker utan att människor ens får möjligheten att ha en dialog med de som tar besluten.

Reservation 2

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar

Att i huvudsak stödja motionärernas förslag

Att delvis godkänna förvaltningens förslag

Att därutöver anföra

Vi upplever att det finns ett stort problem med den centralisering av besluten som finns i Stockholm till Stadshuset. Stockholm är en växande stad. Ett jättelikt område med olika stadsdelar som sinsemellan är mycket olika. Perspektivet från stadshuset och de centrala nämnderna på vår stadsdel Rinkeby/Kista till exempel är inte alltid det mest insiktsfulla och lyhörda. Man har valt att bygga ut E18 till en motorväg med 8 körfält som löper precis bredvid de tätbebyggda stadsdelarna Rinkeby, Tensta, Hjulsta vilket påverkar våra barns hälsa. Nu planerar man förbifartens mynningsöppning vid de stora bostadsområdena i Hjulsta och Akalla. Det lätt att besluta för våra förorter från centrum av staden när man inte behöver sätta sin fot där än mindre leva där.

Vi upplever det mycket bekymmersamt att vårt befolkningsunderlag faktiskt har röstat på s, v och mp i stor utsträckning medan Stockholm stad som helhet har valt alliansen. Det betyder att Alliansen i Stadshuset gång på gång kör över invånarnas vilja i vår stadsdel och den lokala majoriteten låter Stadshusets vision vara rådande.

Som politiker hamnar vi i en mycket besvärlig situation med befolkningen bakom oss men utan möjlighet att påverka nedskärningar, byggplaner och omstrukturering av våra områden, nedläggningar av skolor och träffpunkter, upphandlingar av vårdcentraler och omsorgsverksamhet.

Man har omorganiserat och utvärderat många gånger. Det är möjligt att det är ett mycket svårlöst problem. När Stockholm blir allt större kanske man kunde dela upp staden i ett innerstadsområde och några ytterstadsområden som faktiskt inte har så stora likheter med stadskärnan. Det är möjligt att det skulle vara lättare att få människor att delta i valen om det faktiskt fanns möjlighet att påverka sitt närområde. Det upplevs inte så som det är nu. Vilket leder till lågt valdeltagande.

Det lokala engagemanget hos medborgare, politiker och förtagare stärker områdenas kvaliteter. För att skapa en aktiv dialog vill Miljöpartiet att Stockholm ska införa direktval till stadsdelsnämnderna. Det politiska ansvaret för närmiljön ska föras tillbaka till stadsdelarna och beslut ska fattas i en öppen process. Vi vill att fler ansvarsområden ska föras tillbaka till stadsdelsnämnderna. Medborgardialog och lokala rådslag ska användas oftare och utgöra ett av underlagen för de förtroendevalda när de fattar beslut.

Det föreslås i motionen att de lokaler som staden disponerar över ska stå till föreningslivets förfogande utan avgift, när verksamheten inte använder dem. Vi håller självklart med om att mötesplatser är en viktig förutsättning för demokratin och att lokaler är till för att användas.

Att få ungdomar att delta och känna att de har möjlighet att påverka sin situation försöker vi få till stånd i stadsdelen. Vi har ännu inte kommit så långt men satsningen på ungdomsråd är en start och det föreningsliv som finns ska stödjas för det är grunden för demokrati.

§14 Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Ärendet gäller remissvar på en revisionsrapport om samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Syftet med revisionen var att ta reda på om de fyra granskade stadsdelsnämndernas socialtjänst har fungerande samverkan med förskolor och skolor. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd är en av de granskade nämnderna.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds verksamheter har en samverkansöverenskommelse med kommunala grundskolor sedan 2009 som reviderades inför 2011. Överenskommelsen saknar delar som enligt stadens riktlinjer ska ingå. Vidare finns ingen motsvarande samverkansöverenskommelse med fristående förskolor, skolor eller gymnasiet.

Förvaltningen är ense med revisorerna om att det finns viktiga utvecklingsområden och har därför tillsammans med utbildningsförvaltningens grundskoleavdelning tillsatt en arbetsgrupp, som fått i uppdrag att utvärdera och uppgradera överenskommelsen, initiera nya utvecklingsområden samt förankra densamma. Den nya överenskommelsen ska redovisas och förankras hos skolledare och stadsdelsförvaltningens chefer den 1 juni 2012. Vidare har en förvaltningsintern arbetsgrupp tillsatts som under 2012 ska utarbeta verksamhetsövergripande strategier för förebyggande och tidiga insatser för barn och ungdomar.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 januari 2012. Dnr 1.4.-759-2011

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag till beslut. Ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) anslöt sig till miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att delvis godta förvaltningens förslag

Att därutöver anföra

Rinkeby-Kista har en samverkans överenskommelse mellan socialtjänsten och kommunala grundskolor sedan 2009 och det verkar som att den har fungerat ganska bra.

Man har vidtagit åtgärder och tillsatt arbetsgrupper för att förbättra det som fungerat mindre bra.

Många berörda känner dock inte till samverkan med socialtjänsten men däremot samverkan med polisen. Vi menar att det kanske inte räcker med att rektor skriver under att information emottagits och godkänts. Ett mindre informationsblad till anställda i både skolor och förskolor vore bra.

Att förskolorna kommit med få anmälningar och varit mindre intresserade kan kanske mötas genom att socialtjänsten har flera träffar med föräldragruppen utan att det ligger en anmälan i botten.

Att anmälningarna från skolorna kommer först i slutet på vårterminen då man ser den sammanlagda frånvaron borde kunna motverkas genom ett diskussionsmöte mitt i terminen.

Det stora problemet verkar vara hur man ska få till stånd samverkan mellan de fristående förskolorna och grundskolorna. Det är oroande eftersom det är svårare att få insyn i privat verksamhet. Kanske bör man skriva in i tillstånden för skolor och förskolor som ska bedriva verksamhet att man SKA delta i samverkansprojekt med socialtjänst en och polisen. Det är viktigt att när man nu har bestämt sig för att privata aktörer är önskvärda skapa en modell som ger samma möjlighet till samverkan med dessa så att man kan upptäcka problem för det enskilda barnet i god tid. Vi har just sett misslyckandet i den privata äldre omsorgen och det är viktigt att socialtjänsten kan delta i de privata skolornas elevvård så att man inte gömmer undan de problem som finns.

Den oro som socialtjänsten uttryckt för ungdomar som inte kan gå vidare till gymnasiet bör tas på stort allvar. Det saknas erbjudanden till dem om anpassad utbildning!

Särskilt uttalande 1

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) och ledamoten Burhan Yildiz m.fl. (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

För att uppnå och upprätthålla en hög kvalitetsstandard på kommunal verksamhet är det mycket viktigt att kommunikation och samverkan mellan samhällets olika aktörer fungerar så bra som det över huvud taget är möjligt.

Som en fristående aktör i detta sammanhang lyfter även stadens revisorer fram detta i sin rapport: samverkan mellan aktörerna i stadsdelen kan och behöver bli bättre. Det är därför bra och helt i linje med våra prioriteringar och direktiv att förvaltningen ser över, utvärderar och utvecklar samverkansöverenskommelsen inom området förskola-skola-socialtjänst.

Vi ser också positivt och med förväntan på den arbetsgrupp som tillsatts för att ta fram strategier för tidiga och förebyggande insatser för barn och ungdomar; ett synnerligen viktigt område och ett exempel på det framåtblickande, samverkande och konstruktiva arbetssätt som vi vill ska prägla verksamheten.

Särskilt uttalande 2

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande. Ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) anslöt sig till uttalandet.

Stadsdelen samverkar med andra aktörer på flera områden. Detta är viktigt för att på ett tidigt stadium fånga upp barn och ungdomar som riskerar att fara illa.

Förutom i kommunala förskolor, skolor och gymnasier går barn och ungdomar i stadsdelen i förhållandevis stor utsträckning i fristående förskolor och skolor. För att förbättra samarbetet har förvaltningen startat ett utvecklingsarbete. Vi vill understryka betydelsen av att få ett formaliserat samarbete med de olika fristående aktörerna. Det är också mycket viktigt att det finns tydliga rutiner för hur man lyfter frågor från tjänstemannanivå när de olika parterna har svårt att komma överens om ansvar och/eller insats. Detta handlar framförallt om att barnen inte ska behöva vänta för länge på insatser på grund att t ex skolan och socialtjänsten har olika tjänstemän.

En annan faktor som behöver tas i beaktande är att barnen/ungdomarna ofta går i förskolor/skolor/gymnasier som ligger i en annan stadsdel än där de bor. Detta gör naturligtvis samverkan mer komplicerad.

Samverkan med andra tar tid. Om samverkan mellan olika aktörer ska få verkliga effekter så måste tillräckliga resurser avdelas för detta arbete. Om det ska ske med befintliga resurser så blir det mindre tid över för ”ordinarie verksamhet”.

Vi anser därför att det krävs en resursförstärkning för att säkerställa att den nödvändiga samverkan ska kunna ske med god kvalitet.

§15 Positionspapper om EU, staden och stockholmarna

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till positionspapper där staden klargör sin övergripande inställning till EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna. Ärendet har remitterats till samtliga stadsdelsnämnder och facknämnder samt till Stadshus AB. Remisstiden sträcker sig till den 27 februari 2012.

De ställningstaganden som läggs fast i positionspapperet föreslås vara vägledande för bolag och nämnder. De ska även vägleda stadens påverkansarbete på EU-nivå. Stadsledningskontoret föreslår att tre ömsesidigt förstärkande principer ska styra stadens EU-arbete:

1. Beslut ska fattas på rätt politisk nivå.

2. Valfrihet, kostnadseffektivitet och miljö.

3. EU´s politik ska vara välavvägd och välunderbyggd.

För att få ett ökat genomslag för stadens ståndpunkter betonar stadsledningskontoret vikten av att, förutom direkt påverkansarbete, även aktivt använda stadens samarbetsorganisationer som Eurocities, Stockholmsregionens Europaförening (SEF) och Sveriges Kommuner och Landsting. Stadsledningskontorets förslag bifogas i sin helhet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 januari 2012. Dnr 1.5.1.-773-2011

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag till beslut. Ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) anslöt sig till miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

att vidare anföra följande

Under hösten 2011 utmärkte sig två stora misslyckanden inom den borgerliga alliansens politik. Dels fastslogs att Sveriges klimatutsläpp åter börjat öka trots regeringens insatser och löften och dels uppdagades stora problem med kvaliteten inom flera välfärdsbranscher där alliansen genomfört omfattande utförsäljningar. Med anledning av detta är det berättigat att komma med vissa invändningar mot några av de föreslagna principerna.

Den andra principens (Valfrihet, kostnadseffektivitet och miljö) andra och tredje punkt skapar problem och behöver omarbetas.

Punkt två slår fast att miljövänliga lösningar inte ska vara ett tvingande krav vid offentliga upphandlingar. Med anledning av att klimatarbetet inte bara går för sakta utan dessutom åt fel håll är det inte rimligt att tro att marknaden självt kommer att kunna lösa klimat- och miljöproblemen. Därför menar vi att miljön måste sättas i främsta rummet som ett av de tvingande kraven vid offentliga upphandlingar.

Punkt tre ”att staden ställer sig avvisande till att ge offentliga myndigheter större möjlighet att ge stöd som hotar att snedvrida konkurrensen” rymmer samma problem. Ur miljö- och klimatperspektiv slår det undan stadens möjligheter att sätta in välbehövliga kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med akuta problem. Och ur ett välfärdsperspektiv innebär det att stadens möjligheter att erbjuda kvalitativa alternativ till den privata marknadens vinstmaximerande syften delvis slås ut. Denna punkt bör således helt utgå ur positionspapperet.

Varför skulle möjligheten att ge statligt stöd minska möjligheten för fler företag att växa fram på det sociala området, som Stadsledningskontoret skriver? Kan inte ett offentligt, statligt eller kommunalt, stöd till sociala företag snarare vara en framgångsfaktor för att sådana företag ska kunna växa till sig?

§16 Kvalitetsgaranti för vuxna som söker vård och behandling för missbruks/beroendeproblem

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Remissen gäller ett förslag om en gemensam kvalitetsgaranti för staden avseende vård och behandling för personer med missbruks-/beroendeproblem.

I remissvaret föreslår förvaltningen förtydliganden på några punkter. Förvaltningen är i övrigt positiv till förslaget.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 januari 2012. Dnr 1.5.1.-797-2011

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag till beslut. Ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) anslöt sig till miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att i huvudsak godta förvaltningens förslag

Att därutöver anföra

Socialförvaltningens förslag angående kvalitetsgaranti för vuxna med missbruks-/beroendeproblem är bra.

Det är mycket bra att man inför en kvalitetsgaranti för dem som söker vård och behandling för missbruks- eller beroendeproblematik.

Vi anser att man i kvalitetsgarantin ska lägga till att alla klienter ska erbjudas stödsamtal under utredningstiden; bland annat för unga vuxna ska ett första samtal garanteras inom tre dagar.

Att garantera att utredning och planering för insatser ska vara genomfört inom två månader efter att en person sökt hjälp verkar rimligt. Man kan dock peka på att två månader ändå kan upplevas som en lång tid, även då motivation finns, och därför föreslår Miljöpartiet att staden skriver in i vårdgarantin att ”alla klienter ska erbjudas stödsamtal under utredningstiden”

När det gäller unga vuxna (18-25 år) blir tidsperspektivet än mer känsligt och viktigt. Denna grupp bör garanteras ett första samtal med utredande socialsekreterare inom kortare tid än en vecka, dvs två eller tre dagar ska gå.

Dessutom; om en kvalitetsgaranti ska fungera måste den förenas med tillräckliga resurser.

§17 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse, ”Personalens sammansättning vid förvaltningen”,

Mia Päärni m.fl. (S).

Skrivelse, ”Stöd till Rinkeby Folkets Hus”, Jakob Dencker m.fl. (MP).

Beslut

Skrivelserna överlämnas till förvaltningen för beredning.

§17 A Patientsäkerhetsberättelse

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Enligt patientsäkerhetslagen ska att vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse som ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. Patientsäkerhetslagen tydliggör vårdgivarens ansvar i syfte att främja patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården och jämförliga verksamheter. I patientsäkerhetsberättelsen ska redovisas hur det förebyggande arbetet skett, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, hur uppföljningar systematiserats och hur brukares och närståendes klagomål kopplade till patientsäkerheten har hanterats.

Mot denna bakgrund har äldreomsorgens medicinskt ansvariga sjuksköterska, i samråd med chefen för utförarenheten inom äldreomsorgen, tagit fram underlag för och sammanställt patientsäkerhetsberättelsen för 2011. I patientsäkerhetsberättelsen framgår att utförarenheten arbetat målmedvetet och strategiskt under året för att utveckla ett systematiskt arbetssätt kring patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen redovisas i dess helhet i bilaga.

Dnr 7.-059-2012

§18 Konferenser och utbildningar

Inga inbjudningar till relevanta utbildningar hade inkommit.

§19 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 12 januari 2012 till och med den 25 januari 2012.

§20 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 14 december 2011.

§21 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2012-01-26

Skriftlig varning i enlighet med AB § 11 mom

Dnr: 2.3.4.-089-2012

Olle Johnselius

stadsdelsdirektör

2012-02-09

Lista på nyanställda i januari 2012

Dnr: 2.3.1.-046-2012

Respektive Verksamhetsområde

§22 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

A

Skrivelser och rapporter med mera som är inkomna eller upprättade inom stadsdelsförvaltningen.

1. Protokoll från socialnämnden, tillståndsutskottet 2012-01-19

2. Anmälan av rapport om utvärdering av insatsen kontaktfamilj/kontaktperson, dokid: 9264

3. Rapport över härbärgesutnyttjandet under 2011, dokid: 9265

§23 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

1. Protokollsutdrag § 11, fyllnadsval. Kommunfullmäktiges sammanträde
2012-01-30

2. Protokollsutdrag § 14, Stockholms miljöprogram 2012 - 2015. Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-01-30

3. Protokollsutdrag § 16, Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-01-30

§24 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 1 februari 2012.