Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-04-19

Sammanträde 2012-04-19

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husbygårdsskolan, Edward Griegsgången 26

Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 - endast för nämndens ledamöter

Allmä Läs mer...nhetens frågestund, klockan 18.00 - 19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll från den 22 mars 2012

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7§ 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 4 föräldrabalken (FB)

8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7§ föräldrabalken (FB)

10 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

11 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

12 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

13 Yttrande i enskilt ärende till Socialstyrelsen

Anmälningsärenden - slutet sammanträde

14 Beslut från socialstyrelsen - enskilt ärende

Dnr 085-2012-6. (utsänds ej - muntlig redovisning)

16 Beslut från socialstyrelsen - tillsynsärende

Dnr 729-2010-1.4. (utsänds ej - muntlig redovisning)

Öppet sammanträde

17 Förvaltningens och nämndens information och frågor

* Aktuella och planerade stadsmiljöprojekt i Rinkeby-Kista
- Gunnar Hörnfeldt

Beslutsärenden

18 Uppföljningsrapport till nämnden i april 2012

18 A Val av ny ledamot till stadsdelsnämndens pensionärsråd för år 2012

19 Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015

20 Personalens sammansättning vid förvaltningen

Svar på skrivelse (S)
Dnr 137-2012-1.6.

21 Upprustning, bemanning och beredskap i våra fritidsverksamheter

Svar på skrivelse (S)
Dnr 821-2012-1.6.

Remissärenden

22 Framtidsbild för Kista Science City - Uppdatering av visionen för de kommande tio åren

23 Ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, stadsdelsnämnderna och äldrenämnden

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 128-2012-1.5.1.

Anmälningsärenden

24 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

25 Konferenser och utbildningar

27 Protokoll från Rinkeby-Kistas Råd för funktionshindersfrågor

Protokoll från den 15 mars 2012

28 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Protokoll från den 7 mars 2012

29 Protokoll från Trygghet i fastigheter och utemiljö/ fd BRÅ

Protokoll från den 6 mars 2012

30 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

31 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

32 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Bo Sundin (M) och ledamoten tillika tf gruppledare Kerstin Aggefors (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 25 april 2012.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Beslut

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 22 mars 2012 justerades den 28 mars 2012.

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7§ 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 4 föräldrabalken (FB)

§8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7§ föräldrabalken (FB)

§10 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

§11 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

§12 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

§13 Yttrande i enskilt ärende till Socialstyrelsen

§16 Anmälningsärende

Beslut från Socialstyrelsen – tillsynsärende

§17 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Den planerade informationen om aktuella och planerade stadsmiljöprojekt i Rinkeby-Kista utgick. Förvaltningen återkommer till nämnden vid ett senare tillfälle med denna information.

Fråga 1

Jakob Dencker (MP) ställde fråga till nämndens presidie gällande när nämnden får information av förvaltningens miljösamordnare kring miljöfrågor?

Bo Sundin (M) svarade att nämnden kommer att få information vid samma tillfälle som nämnden får ta del av aktuella och planerade stadsmiljöprojekt i Rinkeby-Kista.

Fråga 2

Galina Monsalves Leal (S) ställde fråga om Husby Träff, hur är nuläget?

Bo Sundin (M) svarade att nämnden inte är inblandad i problematiken. Svenska Bostäder har med detaljinformation i ärendet.

§18 Uppföljningsrapport till nämnden i april 2012

Beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport.

Ärendet

Efter resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 11,5 mnkr, varav 10,0 mnkr avser ekonomiskt bistånd. Jämfört med föregående uppföljningsrapport har det prognostiserade underskottet minskat med 4, mnkr.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 april 2012. Dnr1.2.1.-214-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande. Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) anslöt sig till uttalandet.

Enligt uppföljningsrapporten har det prognostiserade underskottet minskat från 16,1 mnkr till 11,5 mnkr. Varje minskning i underskotten är förstås glädjande även om man kan oroa sig för att det blir personalen och brukarna som drabbas hårt när underskotten minskar.

Vi Socialdemokrater noterar som tidigare att underskottet beror på att fler arbetslösa uppbär försörjningsstöd. Detta i sin tur beror delvis på att ett stort antal Rinkeby-Kista-bor utförsäkrats från a-kassa och försäkringskassa på grund av den moderatledda alliansens politik.

Personalen inom många verksamheter vittnar om att den ständiga jakten på kostnadseffektivitet genom översyn av arbetssätt, arbetsmetoder, organisationsförändringar och nya infallsvinklar innebär hög arbetsbelastning som ibland leder till sämre kvalité på utförandet av arbetet. Men det är också så den moderatledda alliansen gör, man sparar pengar genom att slimma organisationen, konsekvenserna är man helt ointresserad av.

De största problemen är dock inte synliga i våra månadsrapporter i stadsdelen. Klyftorna fortsätter att växa, de som har arbete och har en hög månadslön har tjänat flera tusen i månaden på den moderatledda alliansens politik. De har ingen aning om hur det känns att föräldrarna inte kan ge samma möjligt till sina barn, att deras barn kan uppleva samma Sverige som deras kompisar i klassen upplever. I våra stadsdelar är det alldeles för många som vet hur det känns. I Rinkeby har barnfattigdomen ökat med 3,9 % och är nu uppe i 55,8 %. Det är en skam för ett rikt land som Sverige. Vet inte den moderatledda alliansen att även sjuka och arbetslösa har barn? Eller får de helt enkelt skylla sig själva?

§18 A Val av ny ledamot till stadsdelsnämndens pensionärsråd för år 2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att utse den av pensionärsorganisationen – SPF- inom stadsdelsområdet Rinkeby-Kista, nominerade personen till ledamot i stadsdelsnämndens pensionärsråd för år 2012.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Den 15 december 2011 beslutade stadsdelsnämnden att utse ledamöter och ersättare till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds pensionärsråd. I januari månad 2012 avled en ledamot från pensionärsorganisationen SPF.

SPF har därför nominerat Lennart Jansson som ny ledamot i stadsdelsnämndens pensionärsråd.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 april 2012. Dnr 1.1.-744-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015

Beslut

1. Underlag för budget för 2013 med inriktning 2014 och 2015 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd godkänns.

2. Omedelbar justering

Ärendet

I tjänsteutlåtandet ges en sammanfattande analys av hur stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges mål uppnås. Under perioden fortgår arbetet med att utveckla ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet inom samtliga verksamheter. Förvaltningen kommer att lägga fokus på den långsiktiga kompetensförsörjningen. Det fortsatta arbetet med att effektivisera och anpassa verksamheterna utifrån efterfrågan och behov tillsammans med en aktiv lokalplanering innebär att budgeten beräknas vara i balans under perioden.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 mars 2012. Dnr 2.1.-130-2012

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag till beslut innebärande bland annat återremiss av ärendet.

Ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) yrkade bifall till vänsterpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde först miljöpartiets förslag om återremiss mot att ärendet skulle avgöras vid sammanträdet. Nämnden beslöt avslå förslaget om återremiss.

Ordföranden ställde därefter yrkandet om bifall till förvaltningens förslag mot socialdemokraternas och vänsterpartiets respektive förslag till beslut. Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att delvis bifalla förvaltningens förslag

Att därutöver anföra

Den moderatledda alliansens prioriteringar i underlaget för budget 2013-2015 är lika tråkig läsning som förra året. Inga visioner, inga satsningar, ingen plan för hur man ska utveckla stadsdelen. De stora frågorna är som tidigare valfrihet och mångfald som i praktiken inte innebär något annat än att privata företag driver verksamheter som finansieras av skatter.

Skattesänkningarna har vi i våra stadsdelar sett konsekvenserna av, många av våra verksamheter har försvunnit härifrån eller lagts ned. Allt har hela tiden motiverats med att flera ska arbeta, men det har inte gett våra invånare arbete. Det märks också i opinionssiffrorna att svenskarna börjar förlora tålamodet med pratet om arbetslinjen.

Hade vi haft möjlighet att bestämma hade vi gjort tvärtemot det den moderatledda alliansen gör, vi hade sett till att kommunal- och landstingsdriven verksamhet hade varit kvar i stadsdelen och istället utvecklat den. Vi hade behållit centrumanläggningarna i kommunal regi, vi hade utvecklat vårdcentralerna, vi hade låtit förvaltningarna vara kvar i Rinkeby och Husby, vi hade satsat på de kommunala skolorna. Listan kan göras lång. Man ska inte underskatta vikten av dessa frågor. I en stadsdel där en del redan känner att hindren är fler än möjligheterna, får det otroligt stora konsekvenser att ingen samhällsservice blir kvar och att därmed kundunderlaget för butiker och restauranger försvagas. Man ska också förstå att det är allvarligt att människor känner sig överkörda, att deras röster inte betyder något. Moderaterna och Folkpartiet har mycket tydligt visat i samband med beslutet om nedläggningen av Bredbyskolan och remissvaret för Husby strukturplan att man inte bryr sig det minsta om vad boende i stadsdelarna tycker.

Vi vill bygga möjligheternas stadsdel. En stadsdel där alla, oavsett bakgrund har möjlighet att delta i samhället på lika villkor. Där alla kan förverkliga sina drömmar och där alla kan vara stolta över sitt bostadsområde. Rinkeby-Kista är en fantastisk stadsdel, med bra kommunikationer och grönområden som är svåra att finna på andra håll så nära Stockholms innerstad. Men det finns utmaningar. Barnfattigdom som på vissa håll är uppe i 55 %, hög arbetslöshet, skolor med långt mycket sämre resultat än på andra håll i staden och en utbredd känsla av utanförskap. Socialdemokraterna har inte alltid tagit rätt beslut när de har suttit i majoritet, men det moderaterna har hunnit göra under de gångna fyra åren visar alltför tydligt att man gör det man kan för att öka klassklyftorna i samhället.

Om det var vi som satt på den politiska makten, hade vi istället gjort våra stadsdelar levande. Verkat för att myndigheter, privata företag och andra aktörer ska ha arbetsplatser i Rinkeby, Akalla och Husby bland annat genom att se till att de kommunala bostadsbolagen bygger lämpliga lokaler.

Vi socialdemokrater i Rinkeby-Kista vill också att man satsar på våra företagare, både de som redan är verksamma men också de blivande. För att ge våra företagare större möjligheter att starta upp, fler att våga förverkliga sina idéer, borde ett företagarcentrum byggas. Ett ställe där det finns tillgång till billiga lokaler och rådgivning för dem som vill starta eget. I samband med strukturplaner måste man också se till att företagslokaler finns med i planerna.

Vi vill utveckla förskolorna och skolorna med fler lärare som har rätt kompetens och vi vill ställa högre krav. Våra barn ska få den bästa tänkbara skolgång, så att de har möjlighet att skapa sig ett gott liv. Vi tycker att vårdnadsbidraget är olyckligt både för att föräldrar som redan har svårt att slå sig in på arbetsmarknaden stannar hemma med barn längre än de annars hade gjort, men också för att det är negativt för barnen. Förskolan är en av de viktigaste verksamheter vi har som ger barnen en grund både kunskapsmässigt och socialt som är oumbärlig. De öppna förskolorna har varit styvmoderligt behandlade i ett antal år och borde egentligen ha mer personal än de har idag. De är ibland den enda och/eller första kontakten framförallt mammor har med det svenska samhället.

Vi vill att personer med funktionsnedsättning, såväl psykiskt som fysiskt, ska få det stöd och det boende de behöver för att leva ett gott liv. När det gäller bostäder så måste Stockholms stad tillsammans med byggherrar och kommunala bostadsbolag se till att vi får tillräckligt många gruppbostäder. Det ska också finnas daglig verksamhet och träfflokaler.

Vi vill värna föreningslivet, se till att det finns mötesplatser till rimliga priser, säkerställa att våra barn har fina parker att leka i och att våra ungdomar har bra fritidsgårdar att gå till med utbildad och kompetent personal. Där anser vi att utvecklingen i bland annat Ungdomens Hus har stått stilla alldeles för länge. Lokalerna skulle ha rustats upp och möbler skulle ha köpts in. Det har inte hänt mycket trots att detta har diskuterats under lång tid. Det som är viktigt att förstå är att Rinkeby-Kista delvis står inför andra utmaningar än andra stadsdelar. Förvaltningen nämner att det finns en stor grupp ungdomar i 16-20 årsåldern som är i behov av mötesplatser, vilket i och för sig är sant. Å andra sidan finns ett sådant behov även hos äldre ungdomar än så. Detta är av största vikt att majoriteten i stadshuset förstår. Det krävs ett omfattande arbete, precis som förvaltningen beskriver, för att kunna erbjuda något som kan motverka kriminalitet och användning av droger. Det är idag ett stort problem att många ungdomar, ofta de som inte klarat av skolan, befinner sig på glid. Det måste vara enkelt att välja studier och/eller arbete, även om man misslyckats tidigare. Så är det inte idag och trots att man på olika sätt försöker genom projekt som merit.se, Järvalärling, jobbtorg osv är det långt ifrån tillräckligt.

Social omsorg är ett annat område som behöver få resurser så att det på ett bättre sätt möter de behov som finns i stadsdelen. Vi vet att socialtjänsten har svårt att räcka till redan som det är, men vi vet också att vi skulle behöva ett mycket större förebyggande arbete än vi har idag. Det finns många saker man skulle kunna göra, en av dem är att anställa föräldraguider på medborgarkontoren som kan hjälpa föräldrar vid en första kontakt med olika myndigheter och sjukvård. Likaså skulle man kunna utöka antalet föräldrarådgivare. Det är dock viktigt att man anställer personer som själva har en bakgrund i de länder där många av våra invånare kommer. Att ta emot stöd och få rådgivande samtal på ett annat språk än sitt modersmål kräver ett mycket bra språk och gör automatiskt att många stängs ute.

Idag ställs också oerhört höga krav på dokumentation inom t ex social omsorg vilket tar mycket tid för personalen och samverkan med aktörer som t ex skolan och barnpsykiatrin kan ibland vara svår och krävande. Till det kommer andra faktorer som utmaningen att samverka med fristående företagare som bedriver en del av dessa verksamheter där det ofta blir ännu svårare att få till en god samverkan.

Vi vill att våra äldre får en god omsorg, hemlagad mat och att det finns öppen verksamhet. Det är viktigt för många att inte behöva äta ensam, därför är det viktigt att se över hemtjänstens roll och tider så att den äldre kan, om han/hon så önskar, få sällskap av hemtjänsten när de äter eller till och med få maten tillagad i hemmet. Den öppna verksamheten, där även träffpunkter för äldre ingår, bör utvecklas och satsas på. Det är särskilt viktigt i tider då fler och fler bor hemma med omfattande hemtjänst. Där måste det också satsas på friskvård och möjligheter att motionera. Vi tycker att det är en sorglig utvecklig som pågår med avveckling av servicehus och hårdare biståndsbedömningar.

Vi anser att både trygghetsboenden och servicehus behövs och kommer att behövas framöver. Alla äldre måste ha rätt att få flytta in i ett äldreboende när de har önskemål och behov av detta. Kanske kan framtidens modell vara flexibla fastigheter där det ryms både trygghetsboende och serivcehusboende i samma fastighet.

Att man vill satsa på cykelvägar är bra men det finns många gångvägar i stadsdelen som behöver rustas upp. Samma sak med många av våra lekplatser behöver rustas upp. Detta hänger också ihop både med de strukturplaner som redan har varit ute på remiss i vår stadsdel och de som ska komma. I samband med dessa strukturplaner måste man ta ett helhetsgrepp över våra stadsdelar och se vad vi behöver komplettera med. Som vi tidigare nämnt i olika sammanhang borde Stockholms stad också ta ett större ansvar för att tillgången på gruppbostäder ska vara tillräcklig men också för att rusta upp förskolelokaler/gårdar. I en stor och barntät stadsdel som Rinkeby-Kista där lokalbeståndet är 30-40 år gammalt är det en enormt stor utmaning ekonomiskt att göra nödvändiga upprustningar.

Förvaltningen har idag i ganska liten omfattning arbetsmarknadsåtgärder på sitt bord. De som är kvar är det som står allra längst ifrån arbetsmarknaden och har svårast att bli självförsörjande. Förutom detta är feriearbete de stora frågan, som visserligen riktar sig enbart till ungdomar mellan 16-18. Där kan vi konstatera att vår stadsdel har fått pengar från Järvalyftet i flera år och kunnat erbjuda mer eller mindre alla ungdomar feriearbete tack vare det. Vi vill fortfarande att man ska utveckla detta och på olika sätt stötta ungdomar att söka sig till privata företag. Det kan man göra även för de som fyllt 18 och inte är berättigade kommunala feriearbeten längre.

Detta är alla frågor som tar tid och pengar att genomföra. Det är mycket enklare att göra stora förändringar om man vill rasera och lägga ned istället för att utveckla och bygga upp.

Sen ska vi heller inte glömma bort dem som gör allt detta arbete, som bär upp alla dessa verksamheter dag efter dag. Alla förskollärare, vårdbiträden, fritidsledare, socionomer, psykologer och så vidare. Idag ligger vår personals löner långt under genomsnittet i stan och deras arbetsbelastning är hög. Det är självklart att ställa höga krav på kompetens på personalen, men de måste också få lön för mödan och få vara med i arbetet med att utveckla sina arbetsmetoder och sin egen organisation.

Kampen mot utanförskap och diskriminering måste intensifieras. Vi ska arbeta för att människor, oavsett bakgrund, är öppna för möten med andra. Förvaltningen ska vara en god förebild och arbeta aktivt för att inte diskriminera människor som söker arbete, liksom vi politiker tillsammans med våra medborgare måste arbeta för att få det privata näringslivet att sluta diskriminera personer med utländsk påbrå.

Den moderatledda majoriteten pratar om kvalité men struntar helt i att alla upphandlingar innebär att man skulle behöva lägga mycket mer personella resurser på uppföljning för att säkerställa att verksamheterna håller måttet. Man lutar sig tillbaka på brukarundersökningar som vi vet ofta är helt otillräckliga för att säga något om kvalité, både för att det är för få som svarar och för att de ofta är i beroendeställning av de som hjälper dem att svara.

Anhöriginvandringen kommer troligen att öka under detta och de nästkommande åren vilket också ställer nya krav på vår förvaltning och på kommunen samt landstinget. Förutom boendefrågorna som kommer bli en stor utmaning kommer det även behövas mer resurser för försörjningsstöd, skolan, psykiatrin, vårdcentralerna, föräldrarådgivarna och många andra verksamheter.

Man talar mycket om kvalitetsförbättringar och effektivisering, vilket ofta ska ske genom ytterligare användning av datorer för information i olika sammanhang. Det är bra, men i vår stadsdel är det många som saknar dator eller vana att arbeta vid dator. Därför måste det även fortsättningsvis finnas tryckt information och gärna på olika språk.

Reservation 2

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att återremittera ärendet för att förslaget ska omarbetas med Miljöpartiets förslag i kommunfullmäktige som utgångspunkt

Att därutöver anföra

Vänd utvecklingen!

Vi har sett flera år av nedskärningar och försämringar i den kommunala servicen under Moderaternas styre i Rinkeby-Kista och i Stockholm. Vi befarar att dessa nedskärningar fortsätter i och med att Moderaterna fortsätter att prioritera skattesänkningar framför att satsa på äldreomsorg, förskola, miljö och andra kommunala verksamheter.

Negativa besked för Rinkeby-Kista under det senaste året

Under det senaste året har vi nåtts av flera dåliga nyheter. Det senaste dåliga beskedet är att Kulturförvaltningen förbereder en nedläggning av Akalla bibliotek. Vi har också fått veta att den moderatledda majoriteten i Rinkeby-Kista SDN röstat för att riva gångbroarna över Norgegatan, Trondheimsgatan och Oslogatan, trots att en massiv opinion av Husbybor visat att man vill ha kvar gångbroar och trafikseparering för att kunna säkert röra sig i stadsdelen, inte minst för barnens skull. Dessutom har Svenska Bostäder beslutat att flytta Husby Träff, med stöd av de lokala moderaterna. Många Husbybor motsatte sig också detta förslag som saknade förankring hos de lokala invånarna, och en grupp engagerade medborgare ockuperade Husby Träff för att kämpa för att Träffen ska få vara kvar i nuvarande lokaler.

Miljöpartiet vill vända utvecklingen genom att satsa mer pengar och resurser på stadsdelsnämnderna. Nedan nämner vi några av de satsningar som Miljöpartiet i Rinkeby-Kista anser vara de viktigaste under de närmaste åren.

Ungdomsfrågor

Eget skapande och deltagande i kultur och idrott är viktigt. Stockholm behöver fler fritidsgårdar, idrottslokaler, replokaler, kaféer, kulturaktiviteter och andra träffpunkter formade utifrån ungdomars egna villkor.

Ungdomsfrågorna är mycket viktiga i stadsdelen Rinkeby-Kista. Vi har stora barn- och ungdomsgrupper, och många lever tyvärr i en utsatt social situation.

Vi är nöjda med att stadsdelsförvaltningen har permanentat verksamheten för äldre ungdomar på Ungdomens Hus i Rinkeby, eftersom den fyller en viktig funktion för en stor ungdomsgrupp. Vi vill att verksamheten på Ungdomens Hus i Rinkeby utvecklas till att innefatta även andra (mer pedagogiska) aktiviteter som hjälp med jobbsökeri och att söka studier etc. Renoveringen av lokalerna är också viktig.

Ungdomsgårdarna ska ha tillräcklig personal för att driva en bra pedagogisk fritidsverksamhet. Ungdomarna ska vara delaktiga i att utforma ungdomsgårdarnas verksamhet. En intressant förebild finns i Skärholmen där barn och ungdomar fått chansen att själva besluta över ungdomsgårdarnas budget. Ett ungdomsråd eller ungdomsforum ska inrättas i Rinkeby-Kista, som ska få besluta i vissa ärenden som rör ungdomar och ungdomsverksamhet och i övrigt vara rådgivande till nämnden.

Att unga inte kommer in på arbetsmarknaden är ett stort samhällsproblem. Stockholm ska satsa kraftfullt på fler jobb åt unga. Satsningen ska innehålla uppsökande verksamhet, individuella utvecklingsplaner och utbildning såväl som särskilt stöd till entreprenörskap i socialt utsatta områden, samarbete med ideella organisationer, kommunala lönebidrag till företagande och sociala kooperativ, fler praktikplatser, och visstidsanställningar inom stadens verksamheter. Staden ska tillsammans med företag samordna ett arbete med målet att erbjuda alla Stockholms högstadie- och gymnasieelever sommarjobb. Att alla som sökt sommarjobb i Rinkeby-Kista har kunnat erbjudas det tycker vi är bra. En del av dessa insatser kan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd bidra till. Nya jobb för ungdomar kan komma dels genom att man skapar kommunala jobb för ungdomar, dels genom att stimulera att småföretag bildas och anställer ungdomar. Ungdomar bör uppmuntras att själva starta småföretag.

Miljöpartiet vill ha fler studieplatser på Järvalärling. Merit.nu är ett intressant exempel på hur man arbetar för att få ungdomar att börja studera eller arbeta.

Kollo är en möjlighet för många att träffa vänner, bygga upp sin självkänsla och få uppleva naturen. Stockholm ska erbjuda alla mellan 9 och 16 år möjligheten att åka på kollo.Avgifterna till kollo ska vara billiga.

Miljö

Miljöpartiet i Rinkeby-Kista vill att miljöarbetet i vår stadsdel ska stärkas. För att undvika att världen går vidare mot ännu större ekologiska problem måste alla nivåer i samhället bidra till att ställa om till ett ekologiskt hållbart samhälle – medborgare, konsumenter, företag, kommuner, landsting och stat. Därför måste stadsdelsförvaltningen stärka sitt miljöarbete, och satsa mer utåtriktat för att intensifiera dialogen i samhället om hur vi ska skapa mer miljövänliga beteenden och strukturer.

En tjänst som miljösamordnare och en tjänst motsvarande Agenda 21- ansvarig ska inrättas i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Vi vill att projektet Hållbara Järva ska bli framgångsrikt, och att det ska bidra till ett mer miljövänligt Rinkeby-Kista. Miljöpartiet vill att Rinkeby-Kista stadsdel blir en föregångare där man energieffektiviserar bostäder, befrämjar cykling och källsortering och miljövänliga attityder och handlingssätt. Kanske kan en del av renoveringen leda till att en del av husen närmar sig passivhusstandard med mycket låg energiförbrukning? De nya hus som byggs i Rinkeby-Kista ska också i möjligaste mån hålla passivhusstandard.

Av stor vikt är trafikmiljöfrågorna i Rinkeby-Kista. Med en ny stor motorväg (Förbifart Stockholm) i ytläge vid Hjulsta och Akalla riskerar Järvaområdet får sämre miljö och luftkvalitet. Nämnden bör verka för att arbetet med Förbifart Stockholm stoppas och att resurserna till motorleden, i stället används till utbyggnad av kollektivtrafik. Nämnden vill betona vikten av en helhetssyn i stadsplaneringen där en hållbar trafikplanering görs i samband med exploateringar i stadsdelen. Detta saknas delvis idag.

Bromsa privatiseringarna!

Det är oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egenregianbud läggs. Egenregianbud ska alltid uppmuntras och konkretiseras när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja bland en mångfald av utförare. Konsekvensutredningar måste genomföras innan privatisering sker och noggranna utvärderingar måste ge vägledning inför fortsatta beslut. Det är också oroande att man nu tagit bort möjligheten till tjänstledighet under sex månader medan man som anställd prövar en övergång till en ny entreprenör.

Äldreomsorg

Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara vällagad, hälsosam och god, helst lokalt tillagad och ekologisk. Alla med hemtjänst som har mat som bistånd ska få information om rätten att få maten tillagad i hemmet. Social gemenskap vid måltider är viktigt, till exempel bör matlag erbjudas. En utevistelsegaranti ska införas, som gör att fler äldre får möjlighet att komma ut, besöka grönområden och känna frisk luft.

Åtta timmars hemtjänst per månad för äldre över 75 år med förenklad biståndsbedömning ska införas och den s.k. fixartjänsten för äldre ska avgiftsfritt erbjudas alla över 67 år utan gräns för antal timmar.

Trygghetsboende bör skapas men även tillgång till servicehus måste finnas parallellt. Det är inte lämpligt att bygga om alla servicehus till trygghetsboenden. Trygghetsboende har sin fördel i att ansökningsförfarandet inte är beroende av biståndsbedömning och därigenom mer rättvist i avseende på fördelning av bostad. Dock verkar det som om mycket av tidigare samhällskostnader vältras över på de äldre, vilket missgynnar äldre med lägre inkomst. Genom att biståndsbedömningarna blivit allt ”tuffare” har även antalet ”kunder” till servicehusen minskat vilket leder till att den politiska majoriteten påstår att behovet och efterfrågan av servicehus minskat, vilket tycks vara fel.

De sociala träffpunkterna (Husby-Alliansen, Akalla-Alliansen, Äldrecentrum i Rinkeby) ska få ökat stöd, för de fyller en viktig funktion för många äldre i vår stadsdel.

Sänkt arbetstid för de som arbetar i förvaltningen

Arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar är fysiskt och psykiskt tungt och vi vill därför sänka arbetstiden för personalen. En friskare och mer utvilad personal skulle också innebära en högre kvalitet på de omsorgsinsatser som de äldre får.

Socialtjänst

Socialtjänsten behöver upprustas. Den sociala barn- och ungdomsvården är sedan flera år underfinansierad. I arbetet med barn och unga är de förebyggande insatserna viktiga.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Praxis för hur man hanterar och förebygger vräkningar bör ses över och förbättras så att alla typer av vräkningar kan undvikas.

Kvinnofridarbetet är viktigt och ska få tillräckliga resurser.

Kultur

Miljöpartiet vill öka stadsdelens budget för kultur. Man bör kunna finansiera kultur för vuxna också, inte bara barnkultur.

Skuldrådgivning

Allt fler försätter sig i en skuldfälla. Ju tidigare människor får hjälp, desto större chans att ta sig ur den uppkomna situationen. Fler skuldrådgivare skulle korta ner orimligt långa kötider och förebygga vräkningar p.g.a. hyresskulder. Konsumentrådgivningen ska också satsas på och den ska innehålla ett tydligt fokus på miljö- och energiaspekter på konsumtionen.

Värna natur och parkmark!

Natur och parkmarksskötsel är viktigt i en allt mer befolkningstät stad. Planeringen måste ske med hänsyn till även den gröna infrastrukturen. D.v.s. det ska finnas sammanhängande, med varandra förbundna natur- och parkområden för att garantera robusta ekosystem. I en tid med allt ökande klimatförändringar måste de mångfunktionella ytorna som utgörs av icke exploaterade ytor värnas. Natur- och parkmark gör livsmiljön i staden mer robust och bidrar med ekosystemtjänster för mångmiljonbelopp. Skötsel av park- och naturmark måste få tillräckliga resurser för att upprätthålla och utveckla ekologiska och sociala värden. Våra parker, naturområden och motionsslingor är viktiga för trivseln i stadsdelen. Brukaravtal med intresserade grannar som samverkar kring skötsel av ett område är något Miljöpartiet vill utveckla.

Järvalyftet - demokratisera stadsbyggnaden!

Man bör fortsätta med medborgarenkäter och samråd när man renoverar bostadsområdena i Rinkeby-Kista inom ramen för Järvalyftet. Förnyelsen av Järvaområdet ska ske på det sätt som de boende vill ha det!

Beslut om markanvisningar bör mycket snabbt och kontinuerligt kommuniceras till stadsdelsnämnderna. Stadsdelsförvaltningars och stadsdelsnämnders remissvar för planer borde alltid inväntas och redovisas.

Plansamrådsmöten bör alltid hållas lokalt i stadsdelen. Stadsdelsnämndens politiker är de som har lokalkunskap och den närmaste kontakten med medborgarna i stadsdelen. Det som förs fram från stadsdelsnämnderna måste ges mycket större tyngd i bedömningarna. Beslut från en politisk enig stadsdelsnämnd avseende planärenden bör t.ex. ges mycket större tyngd och ej kunna ”köras över” av en central facknämnd. Att arbeta med områdesplanering och då speciellt med omvänd planprocess där stadsdelsförvaltning och –nämnd är en aktiv och ledande part i arbetet kan vara ett bra sätt att förankra framtida projekt. I den omvända planprocessen utgår arbetet från ett lokalt perspektiv där medborgare, organisationer och föreningar ger grunden i arbetet med att utforma ett område. Planeringen bör i mycket högre utsträckning utgå från befolkningens önskemål och behov.

Vi hoppas att projektet Hållbara Järva ska bli framgångsrikt, och att det ska bidra till ett mer miljövänligt Rinkeby-Kista. Vi bejakar att man vitaliserar centra som Husby centrum och Rinkeby centrum. Vi anser att planerna på ett kulturhus i Husby bör fullföljas, och vi vill också se ett kulturhus i Rinkeby. Dessa kulturhus skulle kunna leda till ett lyft för kultur- och föreningslivet i Rinkeby-Kista och skulle kunna leda till mer levande stadsdelar.

Förskola

Barngruppernas storlek ska minskas. Arbetet med genuspedagoger ska utvecklas för att motverka stereotypa könsroller och främja ökad jämställdhet. Miljöarbetet med Grön Flagg ska prioriteras.

Socialpsykiatri och omsorg om funktionshindrade

Efter nedläggningen av Träff 10:an i Husby riskerar vi en situation med brist på träffpunkter för psykiskt sjuka och psykiskt funktionshindrade i Rinkeby-Kista. Därför är det mycket viktigt att de träffpunkter som är kvar – RSMH Regnbågen i Akalla och SESAM i Rinkeby - får ökade resurser. Det är också viktigt att omstruktureringen av Akalla psykiatriska gruppboende görs på ett sätt så att boendesituationen förbättras för brukarna.

Lokalt miljöarbete

Under föregående mandatperiod har nästan allt lokalt miljö- och demokratiarbete i stadsdelarna avvecklats. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa verksamheter återigen prioriteras. Ett utåtriktat miljöarbete måste genomföras i Rinkeby-Kista. Miljöpartiet vill se att miljösamordnare och Agenda-21 ansvarig anställs för att driva arbetet. Energibesparingsprojekt ska införas. Energirådgivning till företag och allmänhet är en annan viktig tjänst som stadsdelar och kommunen bör bistå med. Stadsdelens verksamheter ska i största möjliga utsträckning tillgodose sina bilbehov via bilpooler. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor.

Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar arbeta för att förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor. Miljöpartiet anser att mycket beslutsmakten ska flyttas ut till stadsdelarna. Stadsdelsförvaltningen ska vara mycket mer restriktiv med att avverka träd i stadsdelsområdet.

Decentralisera makten!

Direktval till stadsdelsnämnderna ska genomföras. Trenden har den senaste mandatperioden tyvärr varit tvärt om då en omfattande centralisering har skett.

Stadsdelsnämnderna inrättades just för att föra ut besluten närmare medborgarna och till lokala politiker med kunskap om sin stadsdel. Stadsdelsnämnd och förvaltning bör verka för att enkla planfrågor åter förs till nämnden för beslut och att nämnden får mer inflytande avseende servicen till stadsdelens medborgare.

Reservation 3

Ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att avslå förvaltningens underlag för budget för 2013 med inriktning 2014 och 2015 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

Att därutöver anföra

Vänsterpartiet vill ha en tydlig inriktning för de kommande tre åren som handlar om demokrati, jämlikhet och miljörättvisa! Vi vill satsa både förebyggande och långsiktigt på deltagande demokrati för medborgarna i stadsdelen och decentralisering. Besluten ska fattas nära dem som lever i stadsdelen. Vi vill värna om de kommunala verksamheterna där skattepengarna går tillbaka till förskolan, äldreomsorgen och vården. Vi vill värna om de verksamheter vi har insyn i och där de förtroendevalda och förvaltningen kontrollerar att pengarna används på ett för medborgarna rättsäkert sätt. Vi vill att de miljarder som befolkningen betalar i skatt ska stanna i landet för att utveckla de statliga och kommunala verksamheterna – vi vill inte att skattemedlen ska hamna i utländska skatteparadis.

Förskolorna i Rinkeby-Kista

Vi vill att förvaltningen aktivt marknadsför de kommunala förskolorna. Där finns kompetent personal som är utbildade inom språkutveckling och tvåspråkighet. Istället för att föräldrar söker sig till privata alternativ hoppas vi att de väljer det kommunala alternativet eftersom barnen kommer att få den bästa omsorgen och den bästa pedagogiken där. Inom stadsdelen finns det mycket kompetent personal som vi vill behålla och vi bör sträva efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Kvaliteten på de kommunala förskolorna måste vara fortsatt hög och får inte komma i andra hand på grund av höjda lönsamhetskrav. Med hög kvalitet menar vi små barngrupper, välutbildad personal och föräldrars möjlighet att påverka. I den kommunala förskolan möts barn med olika etnicitet och bakgrund vilket bidrar till barns utveckling och tolerans mot andra människor.

Äldreomsorgen i Rinkeby-Kista

Vi vill att förvaltningen aktivt marknadsför den kommunala äldreomsorgen och utvecklar den istället för att avveckla den. Den kommunala omsorgen ska vara ett bättre alternativ än de privata anordnarna och ska garantera att de äldre får rätt biståndsbeslut samt att den enskilde och de anhöriga upplever valfrihet, öppenhet och insyn i verksamheterna. Kunderna ska kunna få hemtjänst på sitt eget hemspråk och svenskspråkiga pensionärer behöver få hjälp av personal som talar bra svenska. De anställda med annat hemspråk än svenska bör därför få möjlighet att vidareutbilda sig i svenska språket. Vi vill att personalen inom omsorg får ökat inflytande i sitt arbete, att fler försök med förkortad arbetstid med bibehållen lön görs samt fortsatt vidareutbildning, särskilt då i demensvård. Kvaliteten på den kommunala äldreomsorgen måste vara hög och får inte komma i andra hand på grund av höjda lönsamhetskrav.

Kvinnor i Rinkeby-Kista

I våra områden finns många mötesplatser som domineras av män. På torgen och i föreningarna ser man mest män. Mötesplatser för kvinnor i olika åldrar behövs. De senare åren har kvinnor blivit mer och mer osynliga, en del unga kvinnor vill inte gå på Rinkebytorget eftersom männen kontrollerar dem och deras klädsel. Vi måste ge kvinnorna samma rätt att träffas och vistas utanför hemmet som männen.

Personer med funktionsnedsättning i Rinkeby-Kista

Det är avgörande att personer med funktionsnedsättning får samma inflytande och möjlighet till självständighet som andra boende i stadsdelen. Vi vill att kommunal verksamhet för denna grupp ska finnas kvar i Rinkeby-Kista och att konkurrensutsättningen dras tillbaka. Kvaliteten på den kommunala omsorgen för personer med funktionsnedsättning får inte komma i andra hand på grund av höjda lönsamhetskrav.

Barn och unga i Rinkeby-Kista

Våra unga vuxna måste få förutsättningar att studera, skaffa arbete efter studierna och ett eget boende när man vill flytta hemifrån. Det behövs bra vuxna förebilder inom ungdomsverksamheterna och stöd till ungdomsmottagningen som är en trygghet för unga flickor och pojkar. Vi måste värna om de icke-kommersiella mötesplatserna och se till att behålla den kompetenta och engagerade personalen. Vi vill utöka mellanstadieverksamheten som skall vara kostnadsfri och erbjuda meningsfull fritid till både flickor och pojkar. Genuspedagogik ska stimulera jämställd verksamhet. Ungdomsråd med egen budget och verkligt inflytande ska finnas som komplement till stadsdelsnämnden.

Arbetsmarkanden i Rinkeby-Kista

Tillgången på arbete avgör om människor kan försörja sig. Fler kommunala arbetstillfällen ger fler jobb och kan reserveras för unga långtidsarbetslösa och människor med funktionsnedsättning. Vi vill att stadsdelen ska återfå ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder. Budgeten för egenregi ska utökas och upphandlad verksamhet minska. Ambitionen är att antalet sommarjobb till unga ska öka.

Stadsdelsmiljön i Rinkeby-Kista

Hela Järvafältet men särskilt Akalla hotas av den planerade Förbifart Stockholm som politikerna beslutat om. Rinkeby-Kista kommer att utsättas för ökat tryck av biltrafik och därmed miljöpåverkan. Det blir minst 40 miljarder i kostnad och politiker har valt att inte ta intryck av experter och samhällsplanerare som varnar för att förbifarten inte kommer att leda till minskad trängsel. Det är pengar som kunde gått till satsning på kollektivtrafiken som vi måste bygga ut för att klara miljömålen och befolkningstrycket. Inom det s.k. Järvalyftet finns långtgående planer på omdaning av miljonprogrammet på Järva. Vi vill att man värnar om den trafikseparering som en gång tillskapades i stadsdelarna kring fältet. Den förtätning av bostäder som vissa politiker förespråkar vill vi ifrågasätta. Husby är t.ex. ett av Stockholms mest folktäta områden. Det finns delar av centrala Stockholm samt kranskommuner som kan bebyggas och som är mindre folktäta än Järva. Vi efterlyser att rika kranskommuner som Täby och Danderyd bygger både hyres- och bostadsrätter.

Särskilt uttalande

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) och ledamoten Burhan Yildiz m.fl. (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Med den långsiktiga budgetinriktningen vill vi lyfta fram detta med sociala investeringar som metod med möjlighet till stor avkastning på längre sikt.

För att främja en positiv utveckling och på ett strategiskt bra sätt möta de utmaningar som framtiden bär med sig är det viktigt med ett väl fungerande samarbete mellan alla vi som bor, jobbar och är aktiva inom stadsdelsnämndens område: såväl enskilda individer som organisationer i form av föreningar, företag av olika storlek samt kommunalt, landstings, statligt och enskilt drivna verksamheter. Denna samverkan och delaktighet är viktig av flera skäl: dels för att främja sammanhållningen, kommunikationen och tryggheten i området men också för att säkerställa att tidiga, förebyggande och effektiva insatser kommer personer tillgodo som annars riskerar att hamna i svårigheter, exempelvis genom att inte fullfölja sin skolgång med godkända betyg och/eller begå kriminella handlingar. Det är därför glädjande med det fokus och den helhetssyn på kompetensutveckling och utvecklad samverkan mellan områdets aktörer som framkommer i förvaltningens text och som framöver kan utökas än mer.

I linje med detta fokus på utvecklad samverkan samt tidiga, förebyggande och effektiva insatser vill vi också understryka vikten och nyttan av ett tydligt och strategiskt framtids-perspektiv. Vi tror att långsiktiga investeringar på olika sociala nyckelområden kan vara mycket lönsamma om de görs tidigt, som ett alternativ till att invänta dels de högre framtida kostnader men också de uteblivna samhälleliga vinster som följer av människors utanförskap. Dessa vinster är delvis ekonomiska men också i minst lika hög grad mänskliga; för såväl samhället i stort som för individerna själva och deras omgivning.


Av dessa anledningar ger vi förvaltningen i uppdrag att i samverkan med andra aktörer undersöka, räkna på och, senast inför att arbetet med den detaljerade budgeten för 2013 påbörjas, återkomma med förslag på sociala investeringar som enligt ovan skulle kunna vara lämpliga att genomföra framöver.

§20 Personalens sammansättning vid förvaltningen

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

Mia Päärni m.fl. (S) önskar i en skrivelse till nämnden av den 9 februari 2012 ” få en redogörelse för hur personalen är sammansatt med avseende på kön och etnisk bakgrund inom olika verksamhetsområden”.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 april 2012. Dnr 1.6.-137-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§21 Upprustning, bemanning och beredskap i våra fritidsverksamheter

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.

Ärendet

I skrivelsen från Mia Päärni m.fl. (S) begärs svar på hur det går med upprustningen av Ungdomens hus och vilka resurser personalen har för att möta ungdomar i behov av särskilt stöd samt hur hotfulla situationer och incidenter hanteras.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 april 2012. Dnr 7.-144-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande 1

Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi socialdemokrater anser att arbetet med att förbättra fritidsverksamheterna måste fortsätta.

För att de ska vara attraktiva för såväl grabbar som tjejer krävs en väl strukturerad verksamhet med varierande inriktningar som efterfrågas. För detta behöver sannolikt personalresurserna förstärkas. Då kan nog antalet besökare väntas att öka.

Vidare finns upprustningsbehov vid gårdarna så att de kan erbjuda en attraktiv miljö och även är rustade för många olika aktiviteter.

Särskilt uttalande 2

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande. Ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) anslöt sig till uttalandet.

En särskild satsning på ungdomsgårdarna i våra områden där ungdomsarbetslösheten är stor och likaså trångboddheten är självklar. Nuvarande nivå räcker inte.

Det innebär att man tillför mera pengar till verksamheten och ökar bemanningen åtminstone fredagar och lördagar när trycket är störst. Tjejerna är mycket underrepresenterade bland besökarna och det beror delvis på att de inte bara besöker ungdomsgårdarna och hänger där utan de kommer dit när det finns särskild verksamhet riktad till dem. Man bör ha tillräckligt med personal för att kunna arbeta fram verksamhet och program tillsammans med tjejerna inom områden som de är intresserade av.

Ungdomens hus i Rinkeby och Reactor i Husby bör få ökade medel till sin viktiga verksamhet. Det finns inget som är mera betydelsefullt för våra områdens framtid än att se till att ungdomsgrupperna tas om hand och känner att de kan påverka sitt liv.

§22 Framtidsbild för Kista Science City – Uppdatering av visionen för de kommande tio åren

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

I början av 2000-talet gick näringslivet, akademin och Stockholms stad samman kring en gemensam vision för att skapa Kista Science City. Förvaltningen ställer sig i allt väsentligt mycket positiv till de olika förslagen i den föreslagna framtidsbilden för Kista Science City. Förvaltningen har i sitt yttrande valt att lyfta fram och betona några av de föreslagna åtgärderna/aktiviterna.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 april 2012. Dnr 1.5.3.-118-2012

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin (M) tog först upp Jakob Dencker m.fl. (MP) yrkande om att andra att-satsen i miljöpartiets förslag utgår ur förslaget och istället formuleras till ett särskilt uttalande. Ordföranden fann att nämnden ställde sig bakom detta yrkande.

Ordföranden tog därefter upp yrkandet att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag till beslut.

Ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) yrkade bifall till vänsterpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att delvis bifalla förvaltningens förslag

Att därutöver anföra

Att många ungdomar på Järva inte slutför sin gymnasieutbildning är ett av de absolut största problemen på Järva idag, därför är det glädjande att även arbetsmarknadsförvaltningen lyfter den frågan i sitt svar och trycker på ökad samverkan på olika nivåer för att inspirera fler barn och unga till högre studier. Naturligtvis är frågan oerhört komplex och det är bara en av alla åtgärder man skulle behöva vidta. Förvaltningen nämner också att man önskar att stadsdelarna runt Järvafältet ska få ta del av den utvecklingskraft som finns i Kista Science City. Det hoppas vi ska bli verklighet även om vi vet att det är svårt och att det hittills har misslyckats totalt.

En sak som skulle kunna göras förutom den samverkan mellan skolor och företag som förvaltningen tar upp, är att man börjar arbeta strukturerat för att företagen i Kista ska anställa ungdomar från området under sommartid. Idag är det redan möjligt för stora riskkaptialbolag som Carema att ta emot sommarjobbare enbart för att de finanserieras av skattepengar. Vi tycker därför att även ”vanliga” privata kan få ta emot ungdomar för sommarjobb. Vi skulle vilja påstå att det är en feltolkning av kommunallagen att tro att det skulle snedvrida konkurrensen.

Dessutom borde man kunna få flera företag att anställa ungdomar över 18 på helt vanliga sommarjobb. Vi är övertygade om att det finns många företag som är intresserade av att göra något för att få flera ungdomar från Järva att bli intresserade av deras verksamheter.

Kista Science City har utvecklats till ett stort arbetsområde med många företag som är verksamma inom informations- och kommunikationsteknologin vilket vi är positiva till. När man nu fortsätter utveckla detta område och ska arbeta med att utöka utbudet av mötesplatser, restauranger och liknande i själva arbetsområdet är det vår förhoppning att man har en genomtänkt strategi för hur man ska få fler små lokala företagare att etablera sig. Vi hoppas också att andra typer av tjänsteföretag kan etablera sig i Kista men även det kräver att det finns lämpliga lokaler.

I samverkan med företagarna i Kista vill vi också att man tar med vuxenutbildning, SFI och andra aktörer för att få flera högutbildade invandrare i arbete snabbt. Många högutbildade nyanlända skulle kunna få sin utbildning validerad och snabbt få kombinera sina studier i svenska med språkpraktik på ett företag som faktiskt arbetar inom deras kompetensområde. Även jobbtorg och arbetsförmedling bör kunna arbeta i större utsträckning mot företagen, både för att kunna vara behjälpliga vid rekryteringar men också för att få tillgång till fler praktikplatser och annat.

Sist men inte minst måste vi nämna att infrastrukturen i Kista kommer att behöva långt mycket mer satsningar.. Idag är det nästan omöjligt för de som ska ta sig ut eller in i Kista i rusningstrafik att komma fram. Även lokalbefolkningen måste kunna lämna barn på förskola, skola, fotbollsträningar och liknande med bil. Detta handlar inte enbart om de stora trafiklederna utan också om lokalgatorna. Om man ska fortsätta bygga ut Kista med flera arbetsplatser måste man se till att bilvägarna är dimensionerade för det. Dessutom måste man satsa på tunnelbanan som behöver åka med ännu tätare turer och nya busslinjer för att få effektiv kollektivtrafik. Om man ska få folk att välja kollektivtrafiken före bilen är detta ett måste. Ett exempel på förbättrad kollektivtrafik vore att bygga samman de två tunnelbanegrenarna på Järvafältet så att de möts i Barkarby.

Slutligen vill vi till stadsledningskontoret skicka med att vi tycker att det vore en bra ambition att man i Kista Science City visionen på olika sätt ska bidra till en positiv utveckling i övrigt på Järvafältet. I en vision borde finnas med något om vad Kista Science City har att vinna på att ta tillvara de kompetenser, såväl språkliga som kulturella, som finns också i Rinkeby, Husby och Akalla. Det är också viktigt att man sätter mål och indikatorer som syftar till att uppfylla de ambitionerna. T ex skulle man under generella indikatorer mäta hur många av invånarna i stadsdelarna Kista, Husby, Akalla och Rinkeby som arbetar i Kista Science City då detta är stadsdelar som ser olika ut till exempel när det gäller utbildningsnivå, inkomst och upplåtelseformer på bostäder. Vill man på allvar att fler boende runt Järvafältet ska arbeta i Kista Science City bör man också mäta det.

Under indikatorerna för levande stadsmiljö kan man också läsa indikatorer som ”antal skolungdomar som väljer att gå i skola i Kista”. Vad menar man med det? Menar man Kista eller menar Kista som den gamla stadsdelsnämnden var där även Husby och Akalla ingick? Eller ingår även Rinkeby i Kista? Den moderatledda alliansen har trots allt slagit ihop Rinkeby och Kista stadsdelsnämnd med motiveringen att Rinkeby skulle få ta del av den positiva utveckling som skedde i Kista. Om man på allvar menar det måste man satsa på de stadsdelarna och se till att det finns ett kulturellt utbud, butiker, restauranger och företag som folk vill besöka. I vårt förslag till Husby strukturplan föreslog vi t ex att man skulle bygga en lokal som passa för en småskalig saluhall i Husby. Det är bara ett exempel på något som faktiskt är intressant både för lokalbefolkningen och besökare utifrån.

Så som Kista Science City har utvecklats är på många sätt fantastiskt och till stor del beror det på att några av de ledande företagen valt att ha sina kontor där samt det strategiska läget rent geografiskt. Att Stockholms kommun på olika sätt arbetar för att den positiva utvecklingen ska hålla i sig är bra och viktigt för Stockholm och även hela Sverige.

Reservation 2

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar

Att delvis bifalla förvaltningens svar på remissen

Att man förstärker inriktningen på miljöarbete i företagen i Kista Science City

Att man ytterligare betonar förstärkningen av kollektivtrafiken

Att hela Järvaområdet ska få del av välståndet som skapas i Kista Science City

Att därutöver anföra

Vi i Miljöpartiet i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd tycker att det kan vara mycket positivt att vi har ett dynamiskt företagsområde inom vårt stadsdelsområde. Samarbete mellan näringsliv, Stockholms stad, akademi och forskning är viktigt. Att Kista Science City är ett av världens främsta kluster inom informations- och kommunikationsteknologi borde kunna komma hela stadsdelen till nytta. Så är dock inte fallet i tillräcklig utsträckning. Därför skulle vi vilja trycka på vikten av denna aspekt när man fortsätter utveckla Kista Science City:

Lika rättigheter

Vi vill främja att Husbybor och Rinkeby- och Tenstabor i större utsträckning får jobb i Kista arbetsområde.

Vi vill att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd tillsammans med flera, t ex Spånga-Tensta stadsdelsnämnd och arbetsmarknadsnämnden, utvecklar samarbete med Stiftelsen Electrum och samarbete med stora och medelstora företag verksamma i Kista Science City för att delvis kunna försörja sitt behov av arbetskraft från lokalbefolkningen i Järvaområdet. På detta sätt kan företagen i ICT-klustret i Kista ta ett större socialt ansvar.

Av statusrapporten hösten 2009 om Kista Science City framgår att visionen om en fungerande arbetsmarknad med ökad mångfald och integration där boende i området ges möjlighet att matcha företagens behov av personal inte har infriats till fullo. Andelen förvärvsarbetande som bor i Järva har inte ökat, trots arbetstillfällen i kista har ökat markant.

Vi vill också betona följande aspekter:

Sommarjobb för våra ungdomar i Kista Science City

Idag erbjuder stadsdelarna i Järva sina skolelever sommarjobb, men många har svårigheten att hitta företag som tar emot sommarjobbande ungdomar. Vi föreslår att staden i form av t ex Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och arbetsmarknadsnämnden inleder tätare samarbete med Stiftelsen Electrum och verksamma företag i Kista om att erbjuda/ta emot sommararbetande ungdomar. Vi tror på att staden kan bidra på detta sätt till att öppna dörrar för dem utan eget socialt nätverk.

Miljö och hållbar utveckling

Vi vill att staden ska uppmuntra företagen i det dynamiska Kista Science City att arbeta mer med miljöfrågor, t ex med miljöteknik, miljöforskning och att miljöanpassa den egna verksamheten. Vi vill se ett scenario där framtidsbilden för Kista Science City kompletteras med strategier för miljösmarta leveranser och miljöteknikforskning, för att IT-sektorn mer ska bli ett verktyg för en hållbar utveckling. IT kan bidra till en bättre miljö genom att minska behovet av resande, men IT-sektorn är också i sig en stor energikonsument. Kanske kan IT-sektorn i Kista göra mer för att utveckla energieffektiva IT-system?

Ännu bättre kollektivtrafikförbindelser

Ännu bättre kollektivtrafikförbindelser till Kista Science City är naturligtvis också viktigt.

En effektiv och klimatneutral infrastruktur är en förutsättning för framtida industrier. Många människor arbetspendlar från Västerås/Mälardalen till Kista. För att minska bilismen och effektivisera resandet behöver staden förlänga tunnelbanan från Kista centrum via Akalla till Barkarby och senare från Hjulsta till Barkarby.Det finns även andra kollektivtrafikprojekt som skulle vara angelägna.

Förlängningen av Tvärbanan till Kista och vidare mot Helenelund och på sikt till Sollentuna tycker vi är en bra satsning och vi prioriterar den.

Vi anser inte att Förbifart Stockholm ska byggas. Denna väg kommer bara att öka bilåkandet på sikt. I stället ska man satsa på att bygga ut kollektivtrafiken. ”Förbifarten” kommer också att göra stora intrång på Järvafältet. Runt de gigantiska trafikplatserna som är tänkt byggas i anslutning till de sexfiliga tunnelnedfarterna (12 vägbanor i bredd samt på- och avfartsramper), bidrar till stora barriäreffekter. Två av dem placeras dessutom i några av länets socioekonomiskt svagaste områden; Skärholmen och Hjulsta. Trafikplatserna bidrar till ökad lokaltrafik i dessa områden, med därtill ökande trängsel, buller och luftföroreningar. Barriäreffekterna försvårar för cyklister och gångtrafikanter, något som motverkar målen om ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Förbifart Stockholm bidrar därmed till ökad segregation.

Genom att låta trängselavgifterna gå till kollektivtrafiken skulle flera angelägna spårprojekt kunna startas upp nu och landstingets totala lånebehov kunna minskas. Därigenom tryggas även en långsiktig hållbar ekonomi. Följande objekt är av stor vikt och saknar finansiering i nuläget.

Järvafältets grönområde behöver bevaras

Inom stadens förslag till framtidsbild vill man att planerna (som t ex dykt upp i Järva Vision 2030) på att utforma ett aktivitetsstråk inom Järvafältets grönområde mellan Kista /Husby och Eggeby Gård/Spångadalen bör förverkligas. Detta aktivitetsstråk får inte förändra Järvafältets karaktär av grönområde/naturområde. Vi är dock inte negativa till mindre nyanläggningar som ökar attraktiviteten hos Igelbäckens kulturreservat utan att förstöra känslan av sant naturområde utan alltför stor mänsklig påverkan.

Diskussion – får Rinkeby del av tillväxten i Kista?

Rinkeby/Kista heter vår stadsdel sen sammanslagningen och Rinkeby/Kista ska behandlas med samma respekt.

Kista Science City är en vision som väl avspeglar allianens samhällssyn.

Det är naturligtvis en bra idé vid första anblicken att skapa ett stort centrum med utbildning, stora företag inom tekniksektorn, bra boendemiljö för de högavlönade teknikerna och kulturella aktiviteter som ett kulturhus i Husby och kanske till och med ett operahus. Idrottsanläggningar och friluftsbad på Järvafältet för rekreation. Både tvärbana och tunnelbana ska byggas ut. Den fula T-banestationen i Kista måste få ett ansiktslyft. Kommunikationerna ska knyta ihop liknande områden där de Kistaanställda kan tänkas bo, Ursvik, Helenelund, Järfälla. Husby råkar ligga mitt i utvecklingen av Kista och ska införlivas i det nya attraktiva Kista med uppiffat centrum och renoverade bostäder och mera stadsliknande gator där många av de nuvarande hyresgästerna inte kommer att har råd att bo kvar. En vacker idé för de välbeställda och ett stort steg mot ytterligare segregation i samhället.

Rinkeby och Kista ska hänga ihop. Rinkebys service är flyttad till Kista. Det är där Rinkebyborna ska sköta sina bankärenden och gå till försäkringskassan eller handla.

Men Rinkeby finns inte ens med i funderingarna kring de förbättrade kommunikationerna med tvärbana och T-baneutbyggnad. Rinkeby existerar inte. I det överbefolkade Rinkeby med 15 000- 25 000 invånare ser utvecklingen ut så här: Man klämmer in så många bostadshus som möjligt på de små icke bebyggda ytor som finns. En moské har man beslutat om och det är bra för alla muslimer i området men det verkar fortfarande vara oklart om det går att finansiera den.

Vi accepterar inte att vår stadsdelsnämnd segregerar områden inom stadsdelen.Ska Rinkeby/Kista vara en stadsdel så ska kommunikationer och utveckling planeras på lika villkor inom våra olika områden.

Hur expansivt?

Vi anser att målet att Stockholmsregionen ska vara en av de mest expansiva regionerna inte är odelat positivt. Tillväxt är inte alltid bra.

Reservation 3

Ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

1. Att Rinkeby-kista stadsdelsnämnden beslutar att återremittera ärendet med följande beslut

2. Att i ärendet ha en specifik plan för hur redan boende på Järvafältet ska kunna integreras i planerna. Det gäller utbildning, arbete och kultur.

3. Att i ärendet återkomma med en specifik plan för hur närmandet mellan befintlig utbildning på Järvfältet och Kista Science City tydligare ska integreras i planerna

4. Att i ärendet återkomma med en specifik plan för hur närmanet mellan jobbtorg och företag tydligare ska integreras i planerna

5. Att i ärendet specificera vilket kulturutbud som åsyftas i ärendet

6. Att i övrigt anföra

Ord som vision, målbild, ”The Capital of Scandinavia signalerar kvalité” återkommer i ärendet. Allt är fantastiskt.

Det är bra att Stockholm ligger i framkant när det gäller forskning inom IT och kommunikation. Samverkan med forskningsvärden är alltid av godo. Men i ärendet finns tyvärr ett språk som förvillar. Visionerna skrivs fram med ett reklamigt språk som är svårt at tränga igenom. Det är inte till godo för ärendet som är oerhört viktigt för norra Stockholm.

I WSP:s slutrapport från 2009 finns det en mer jordnära beskrivning av verkligheten. Utvecklingen verkar helt ha stannat av på viss områden. Målen och visionerna har krockat med verkligheten.

Att visionen ” Att erbjuda forskning och utbildning inom hela IT-områdets bredd” inte har nåtts borde kanske framgå även i texten från SLK.

När det gäller de starka skrivningarna om kultur finns det idag ingen tydlig bild av vad som avses och hur planerna ska förverkligas.

Det viktigaste är förstås hur den befintliga strukturen av skolor, jobbtorg etc. ska komma in i ärendet.

Hur ska barn och ungdomar inspireras att ta sig igenom grundskola och gymnasium? Hur ska de få förebilder och förutsättningar? Det saknas en trovärdig vision för det, en plan som är verkligheten nära.

Särskilt uttalande 1

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) och ledamoten Burhan Yildiz m.fl. (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Kista är en unik stadsdel i Sverige, en nod i den globaliserade kunskapsindustrin och en mötesplats mellan människor från hela världen. Högskola, näringsliv, bostadsområden och handeln sjuder av aktivitet och mångfald. Kista är ett starkt varumärke för Stockholm och en modell för hur ytterstäders perifera områden kan lyftas genom gemensamma ansträngningar från akademi, företag, kommers och politik.

Framtidstro som Kista representerar ska avspeglas i dess bebyggelse. Just i Kista behövs en djärvare och mer emblematisk arkitektur än vad som möjligt i andra delar i Stockholm. Detta skulle även kunna inspirera till järvare och mer varierad byggnation i ytterstaden. Man bör efterstäva modern och varierad byggnation med utveckling med en arkitektur som lever upp till att var samtida och att vara varierade. Vi vill därför att de arkitekter och byggherrar som ska bygga det framtida växande Kista inte bara tänker ”modernt” med fasader i glas och betong.

Med utvecklingen av nya områden kan det gärna förstärkas med byggnader av starkare landmärkeskaraktär. I utvecklingen framåt skulle de nya kvarteren ges ytterligare stadskaraktär genom att även planera för helt sluten bebyggelse (där gårdarna är för de boende) och om modern eftersträvansvärd klimatvänlighet kan avspeglas i gestaltningen.

Länge har Stockholms ytterstad präglats av en arkitektur som varit mer funktionellt och schablonmässigt utformad än vackert och individuellt designad utifrån de varierande förutsättningar och önskemål som finns i varje enskilt område. Vi tror dock att funktionalitet, estetiska värden och områdesmässig särart går att och med fördel också bör förenas. Planerar in mer av annan arkitektur, exempelvis från sekelskiftet 1800-1900, som bryter mönstret med fyrkantiga ”betongförorter” för att få mer av stadskänsla i ytterstaden.

Satsning på kultur i form av teater och musikbehöver inte alltid kosta pengar. Ibland räcker det med att visa vägen och på det viset uppmuntra tillsjälsutvecklandeverksamhet. Idag finns det stora möjligheter för olika kulturverkstäder att verka på stadens mark. Det gäller att känna till hur man bäst får verksamheten att gå runt och inte minst att dela med sig den färdiga produkten av ens arbete och även med fritt inträde. Förvaltningen skulle kunna medverka till att det skapas en kulturkommittéellerkulturråd under Järva Andan som skulle kunna utveckla dessa verksamheter.

I våra stadsdelar finns det stora parkytor som lämpar sig mycket bra till parkteatrar. Exempelvis finns det i Kista en amfiteaterliknande park mellan Ärvingeskolan och Ärvingehallen som nyttjas mycket sparsamt trots att den mycket väl skulle kunna vara en plats för olika typer av spontanteater eller konserter med olika musikgrupper och musikklasser som skulle kunna anordna konserter i organiserad form.

Teatergrupper, teatersektioner och teaterskolor för till exempel dans, teater, konserter skulle kunna arrangeras i vår stadsdel. Ifall grupperna skulle behöva stöd till kanske scenkläder eller annan typ av kostnad för scenografi skulle de kunna få stöd. För kulturprojekt kan man söka "Kulturstödför unga” hos Kulturförvaltningen.

Särskilt uttalande 2

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande. Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M), ledamoten Burhan Yildiz m.fl. (FP), ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S) och ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) anslöt sig till uttalandet.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd tillsammans med andra aktörer i staden, t.ex. arbetsmarknadsnämnden, utvecklar samarbete med Stiftelsen Electrum och samarbete med stora och medelstora företag verksamma i Kista Science City för att delvis kunna försörja sitt behov av arbetskraft från lokalbefolkningen i Järva området. På detta sätt kan företagen i ICT- klustret i Kista ta ett större socialt ansvar.

§23 Ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, stadsdelsnämnderna och äldrenämnden

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Omedelbar justering

Ärendet

Stadsledningskontoret har föreslagit ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna respektive äldrenämnden. Förslagen har utformats med anledning av kommunfullmäktiges beslutade budget för år 2012.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 april 2012. Dnr 1.5.1.-128-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande. Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) anslöt sig till uttalandet.

Efter genomgång av förslagen till ändringar i reglementet för bland annat stadsdelsnämnderna kan vi socialdemokrater konstatera att tre förändringar i vårt ansvarsområde föreslås.

Till staden centralt har följande ansvarsområden återförts:

· Ansvaret för dödsboutredningar

· Insatser som underlättar flyktingars flytt till annan kommun

· Hanteringen av ansökningar om trygghetslarm

Utan att värdera eventuella vinster med detta förfarande kan vi konstatera att vårt ansvarsområde nu kommer att krympa ytterligare. Finns en avsikt med detta förfarande?

§24 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse, angående ” Utomhusbad på gräsytan mellan Rinkeby och Tensta”, Jakob Dencker m.fl. (MP).

Skrivelse, angående ”Sänd stadsdelsnämndens sammanträden på webben”, Anki Erdmann m.fl. (V).

Skrivelse, angående ”Kvinnofridsverksamheten”, Mia Päärni m.fl. (S).

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 22 mars inlämnades felaktigt en skrivelse från Mia Päärni m.fl. (S), ”Förebyggande insatser för barn”. Denna skrivelse återtas.

Beslut

Samtliga skrivelser överlämnas till förvaltningen för beredning.

§25 Konferenser och utbildningar

Ordföranden Bo Sundin (M) informerade om inbjudan till seminarium om barnfattigdom den 24 april 2012, kl. 14.30 – 19.00 i Tele 2 byggnad, Borgarfjordsgatan 16, Kista. Anmälan sker till love.hagerstrand@stockholm.se .

Vidare lämnade ordföranden information om seminariedag ”Tryggare Sverige”. Bostadsinbrott med ett nordiskt perspektiv för kommunala brottsförebyggare, poliser, företrädare för bostadsbolag. Seminariet äger rum den 14 maj 2012, heldag, i studiefrämjandets lokaler Norrtullsgatan 12 N. Kostnad 1900 kronor (exkl.moms) per deltagare.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att 5+5 deltagare anmäls till seminariet om ”Barnfattigdom”. Till seminariet ”Tryggare Sverige” godkänner nämnden att 2+2 deltagare anmäls. Anmälan till det senare seminariet sker till nämndsekreteraren.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst och dagarvode utgår för respektive seminarie.

§26 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 8 mars 2012 till och med den 4 april 2012.

§27 Protokoll från Rinkeby-Kistas Råd för funktionshindersfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala rådet för funktionshindersfrågors protokoll från den 15 mars 2012.

§28 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 7 mars 2012.

§29 Protokoll från Trygghet i fastigheter och utemiljö/ fd BRÅ

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från Trygghet i fastigheter och utemiljö/ fd BRÅ den 6 mars 2012.

§30 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2012-03-12

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Pnr:570322-2884

Olle Johnselius

stadsdelsdirektör

2012-03-12

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Pnr:740208-1165

Olle Johnselius

stadsdelsdirektör

2012-03-12

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Pnr: 761130-8284

Olle Johnselius

stadsdelsdirektör

2012-03-27

Överenskommelse om upphörande anställning

540502-1642

Olle Johnselius

stadsdelsdirektör

2012-03-20

Lista på nyanställda i mars 2012

Dnr: 2.3.1.-046-2012

Respektive Verksamhetsområde

§31 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

A

Skrivelser och rapporter med mera som är inkomna eller upprättade inom stadsdelsförvaltningen.

1. Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 2012:12 Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten – överenskommelse för år 2012 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2012-03-21, § 9

3. Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 2012:14 Vårpropositionen för år 2012

§32 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2012-04-02, § 14

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2012-04-02, § 15. Dokid: 9685

3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2012-04-02, § 16. Dokid: 9690

4. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2012-04-02, § 19. Dokid: 9691

5. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2012-04-02, § 20. Dokid: 9695

6. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2012-04-02, § 21. Dokid: 9692§33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 16 mars och 28 mars 2012 samt den 2 april, 5 april och 11 april 2012.