Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-06-19

Sammanträde 2012-06-19

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husbygårdsskolan, Edward Griegsgången 26

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

3 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st 1 p föräldrabalken (FB)

8 Begäran om yttrande till Högsby kommun - enskilt ärende

9 Lex Sarah anmälan till Socialstyrelsen enligt 14 kap 3 § socialtjänstlagen (SoL)

Dnr 380-2012-6. (utdelas vid sammanträdet)

10 Begäran om yttrande till Socialstyrelsen - enskilt ärende

11 Gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen (2001:453) - SoL

Anmälningsärenden - slutet sammanträde

12 Beslut från Socialstyrelsen - enskilt ärende

Dnr 645-2010-7. (utsändes ej - muntlig redovisning)

12a)
Dnr 101-2012-1.2.2. (utsändes ej - muntlig redovisning)

Öppet sammanträde

13 Förvaltningens och nämndens information och frågor

* Aktuella och planerade stadsmiljöprojekt i Rinkeby-Kista - Gunnar Hörnfeldt
Beslutsärenden

14 Uppföljningsrapport till nämnden i juni månad 2012

15 Reviderad delegationsordning för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

16 Nominering till kvalitetsutmärkelsen 2012

17 Ansökan om utvecklingsmedel - stödinsatser för våldsutsatta kvinnor

18 Medfinansiering och deltagande i det av europeiska socialfonden (ESF) finansierade projektet ungas mobilisering inför arbetslivet (UMiA)

Remissärenden

19 Förslag till organisatorisk placering av heminstruktörer

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 253-2012-1.5.1.

20 Förslag till organisatorisk placering av medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinsk ansvarig rehabiliterare (MAR)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 255-2012-1.5.1.

21 Förändring av resursfördelningssystem inom ekonomiskt bistånd

22 Trygghets- och säkerhetsprogram 2013 - 2016

23 Detaljplan för Rinkebyterassen, överdäckning av E 18 i stadsdelen Rinkeby (Dp 2008-04326-54)

Anmälningsärenden

24 Verksamhetsuppföljning avseende nämndens egenregiverksamheter inom omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri

25 Verksamhet med personliga ombud

26 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

27 Konferenser och utbildningar

29 Protokoll från Rinkeby-Kistas Råd för funktionshindersfrågor

Protokoll från den 16 maj 2012

30 Protokoll från lokala pensionärsrådet

31 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

32 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

33 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

34 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (90 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Bo Sundin (M) och vice ordförande Mia Päärni (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 21 juni 2012.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Beslut

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 24 maj 2012 justerades den 30 maj 2012.

§3 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st 1 p föräldrabalken (FB)

§8 Begäran om yttrande till Högsby kommun - enskilt ärende

§9 Lex Sarah anmälan till Socialstyrelsen enligt 14 kap 3 § socialtjänstlagen (SoL)

§10 Begäran om yttrande till Socialstyrelsen – enskilt ärende

§11 Gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen (2001:453) - SoL

§12 Anmälningsärende

Beslut från Socialstyrelsen – enskilt ärende

§ 12 a)

Anmälningsärende

§13 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Gunnar Hörnfeldt, enhetschef för lokal- och miljöenheten och Roger Örneholm, parkkontrollant, från Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning informerade stadsdelsnämnden om aktuella och planerade stadsmiljöprojekt i Rinkeby-Kista stadsdelsnämndsområde.

Genom ett bildspel, omfattande 26 bilder, fick nämnden ta del av aktuella och planerade förändringar i bl.a. Hindertorpsparken, som nu blivit en trevlig och spännande lekpark. Parkernas dag kommer att firas i Hindertorpsparken den 25 augusti.

Kista Gård, en ny stadspark som tagits i bruk där förvaltningen kommer att ansvara för bl.a. gräsklippning.

I stadsdelen Husby planeras för ytterligare en stadspark. Där ska det finnas olika konstnärliga utsmyckningar som tagits fram tillsammans med skolbarn från Husby.

Stadsdelsområdets sju plaskdammar är enormt välbesökta under sommaren. Nya sandfilter har installerats i dammarna för att ge bättre driftsäkerhet samt renare vatten.

Vid Skårbygränd, har förvaltningen i samarbete med polis, fastighetsägare, Järvalyftet och trafikkontoret försökt göra platsen mindre attraktiv för kriminella genom att ta bort skymmande buskage och göra belysningen bättre.

Totalt har förvaltningen fått ca 45000 kvm extra gräsytor att klippa.

Förvaltningen återkommer till nämnden med en ekonomisk redovisning kring budgeterade medel för stadsmiljö.

Fråga 1

Mia Päärni (S) ställde fråga angående den rapport som omnämnts i media om barn- och ungdomssituationen i Rinkeby-Kista. I rapporten nämns att Rinkeby-Kista har hamnat i en situation där större delen av resurserna går till utredning och placering. De tidiga och förebyggande insatserna har minskat. Har förvaltningen några tankar på att inrätta strategiska tjänster – som finns på andra förvaltningar – för att hitta en strategi kring att minska antalet anmälningar, hålla utredningstider och hinna med förhandsbedömningar?

Sakir Demirel svarade att rapporten är ett internt arbetsmaterial mellan förvaltningen och centrala staden. Diskussioner kring barn- och ungdomsproblematiken inom stadsdelsnämndsområdet förs även internt med grannstadsdelarna inom Järvaområdet samt centrala staden.

Antalet anmälningar har ökat inom barn- och ungdomsenheterna och sociala investeringar behövs för att användas till mer förebyggande arbete.

Fråga 2

Mauritz Jokela (M) ställde fråga om den tävling som förekommit i tidningen Dagens Nyheter om stadens vackraste byggnad. Borde inte informationen varit bättre i och med att Rinkeby Akademin kom på 2:a plats i tävlingen?

Bo Sundin svarade att centrala staden håller i frågan men självklart borde nämnden få information att ett av objekten som nominerats ligger inom Rinkeby-Kista stadsdelsnämndsområde.

§14 Uppföljningsrapport till nämnden i juni månad 2012

Beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport.

Ärendet

Efter resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 5,9 mnkr. Jämfört med föregående uppföljningsrapport har det prognostiserade underskottet minskat med 2,5 mnkr.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 juni 2012. Dnr 1.2.1.368-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande 1

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande. Ledamoten Anki Erdmann (V) anslöt sig till uttalandet.

Månadsrapporten är en oroande läsning. Stora underskott på ekonomiskt bistånd och äldreomsorgen, men även ett växande underskott för personer med psykiska funktionsnedsättningar (en försämring med 5,7 mnkr jämfört med föregående prognos). Underskotten i sig säger inte så mycket. Det kan lika väl vara så att stadsdelen helt enkelt fått för litet pengar för den verksamhet som måste utföras.

Enligt uppföljningsrapporten har kostnaderna för ekonomiskt bistånd ett oförändrat prognostiserat underskott på 12 mnkr. Detta är följden av att fler arbetslösa uppbär försörjningsstöd. Detta i sin tur beror på att ett stort antal människor utförsäkrats från A-kassa och försäkringskassa p.g.a. alliansens politik. Vi anser att alliansens prat om satsningar inte får några positiva effekter i vår stadsdel när det gäller arbetslöshet eller att få ungdomar i arbete.

Personalen inom många verksamheter vittnar om att den ständiga jakten på kostnadseffektivitet genom översyn av arbetssätt, arbetsmetoder, organisationsförändringar och nya infallsvinklar medför hög arbetsbelastning som ibland leder till sämre kvalité på utförandet av arbetet. Men det är också så den moderatledda alliansen gör. Man sparar pengar genom att slimma organisationen. Konsekvenserna är man helt ointresserad av.

De största problemen är dock inte synliga i våra månadsrapporter i stadsdelen. Klyftorna fortsätter att växa. De som har arbete med en hög månadslön har tjänat flera tusen i månaden på den moderatledda alliansens politik. De har ingen aning om hur det känns för föräldrarna att inte kunna ge samma möjligheter till sina barn som dessa upplever att kompisarna i klassen har. I våra stadsdelar är det alldeles för många barn som vet hur det känns.

Det är synd att extra pengar från Järvalyftet (3 mnkr) som nämnden har fått för sommarsatsningar används för att täcka underskott inom andra verksamheter i stället för att utöka aktiviteterna under sommaren i våra stadsdelar.

Särskilt uttalande 2

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi konstaterar åter att Rinkeby-Kista har en för lågt räknad budget och att alliansen inte lyckas göra realistiska bedömningar i sin budget.

Kostnaderna för social omsorg, ekonomiskt bistånd, omsorg om personer med funktionsnedsättning har ökat och budgeten har inte tagit hänsyn till detta.

Underskottet vad gäller ekonomiskt bistånd är gigantiskt. Uppenbarligen har inte arbetsmarknadsåtgärderna fungerat och man har inte lyckats få fram jobb till dem som står långt från arbetsmarknaden. Den modell man försökt bygga upp har inte fungerat.

Särskilt allvarligt ser vi det att den del av förvaltningen som arbetar med de mest utsatta barnen och ungdomarna inte har tillräcklig budget för att kunna göra ett kvalitetsarbete. Kommunstyrelsen kommer att skjuta till pengar men den kompensationen räcker inte. Nu vill man spara på andra områden som förskolan för att få budgeten att gå ihop. Förskolan behöver sitt överskott. Det är inte rimligt att man tar bort 6 miljoner när man i stället borde minska barngrupperna, utbilda personalen, göra språksatsningar och utveckla samarbetet med föräldrarna.

§15 Reviderad delegationsordning för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner de förändringar som vidtagits i delegationsordningen

2. Beslutet gäller från beslutsdatum 19 juni 2012

3. Omedelbar justering

Ärendet

I samråd med företrädare för samtliga verksamhetsområden inom förvaltningen samt administrationen har en översyn gjorts av gällande delegationsordning. Översynen har föranletts dels av förändrad lagstiftning, dels förändringar inom verksamheterna.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 juni 2012. Dnr 1.1.-326-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Nominering till kvalitetsutmärkelsen 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden nominerar tävlingsbidragen från Akalla förskolor respektive Gamlebyplans förskolor till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012.

Ärendet

Alla kommunalt drivna verksamheter samt enskilt drivna verksamheter finansierade av staden kan delta i kvalitetsutmärkelsen. Deltagande enheter utarbetar ett bedömningsunderlag genom att beskriva sin verksamhet utifrån de av staden framtagna anvisningarna. En examination genomförs kopplad till stadens styrsystem och strategi för kvalitetsutveckling samt de resultat enheten uppvisar. En grundlig återkoppling ges alla deltagare efter examinationen. Arbetet med att ta fram tävlingsunderlaget samt återkopplingstillfället ger enheten helhetssyn över den egna organisationen med styrkor och svagheter.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 juni 2012. Dnr 1.2.1.-337-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Ansökan om utvecklingsmedel – stödinsatser för våldsutsatta kvinnor

Beslut

1. Nämnden överlämnar ansökan till Socialstyrelsen

2. Omedelbar justering

Ärendet

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker hos Socialstyrelsen om projektmedel för att utveckla stödet till kvinnor som utsätts för våld i nära relation.

Syftet med projektet är att kvinnor som bor i skyddade boenden och mellanboenden ska få ett professionellt stöd att ta sig vidare ut i samhället efter en separation från närstående man eller från en familj, där det förekommer hedersvåldsproblematik.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 juni 2012. Dnr 1.2.6.-351-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande 1

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) och ledamoten Burhan Yildiz m.fl. (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

I den bästa av världar hade inte en ansökan om medel för att utveckla stödinsatser för våldsutsatta kvinnor behövt skrivas. Samhället ser dock ännu inte ut så: kvinnor (liksom även barn och män) utsätts tyvärr fortfarande alltför ofta för våld i nära relationer.

I det perspektivet tycker vi att det är bra att regeringen fortsätter uppmärksamma och möta utmaningen med personer som utsätts för våld i nära relationer och vi stöder naturligtvis förvaltningens ansökan till Socialstyrelsen. De stödinsatser som förvaltningen avser att utveckla kommer säkert att vara till stor nytta för de kvinnor som hamnat i svåra och livsbegränsande situationer på grund av våld i sina relationer. Detta ligger dessutom i linje med vår uttalade politik med mer kraft och fokus på förebyggande insatser


Utöver detta tror vi dock att ett helhetsperspektiv kan och bör anläggas även på denna samhällsutmaning. Genom att fler människor – ibland med över tid varierande stöd från olika delar av samhället – kommer i och lyckas med arbete eller studier som de trivs med minskar risken för såväl utanförskap som den utsatthet för vålds- och/eller droganvändning som ibland hänger samman med detta utanförskap.

Betydelsen av uppbyggligt och individanpassat arbete samt en väl fungerande samverkan mellan olika aktörer såväl inom som utanför förvaltningens väggar är utomordentligt stor. Detta gäller både när det gäller det viktiga förebyggande arbetet men också, och kanske extra mycket, för att möta behoven som de kvinnor som redan utsatts för våld har. Inte minst de mänskliga vinsterna med sådant arbete är potentiellt mycket stora och kan bana väg för ett samhälle där stöd till våldsutsatta kvinnor inte längre behövs.

Särskilt uttalande 2

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Våldsutsatta kvinnor behöver absolut stödjas med professionell hjälp. Det finns många kvinnor som upplever våld i nära relationer och är skadade psykiskt och fysiskt och bör stödjas och skyddas.

Bristen på jämställdhet i samhället manifesteras tydligt i mäns våld mot kvinnor. Våldet är strukturellt betingat och måste bekämpas i ett sammanhang tillsammans med övrig ojämställdhet. Samhället måste lära sig att bättre hantera våld i nära relationer. Det krävs ett snabbt, samordnat och konsekvent agerande från myndigheter, organisationer och enskilda vid sådana brott. Alla berörda handläggare vid polis, åklagarmyndigheter och domstolar ska fortbildas i orsaker till, mekanismer bakom och hur man handskas med våld i nära relationer. Bland annat Rikskvinnocentrum, kvinnojourerna och brottsofferjourerna utför ett viktigt arbete till stöd för offren för våldet och måste därför få tillräckliga resurser för att klara sin verksamhet. Det behövs dessutom mer verkningsfulla åtgärder gentemot förövare av sexuella övergrepp.

Miljöpartiet ställer sig därför bakom förvaltningens förslag att överlämna ansökan om utvecklingsmedel till Socialstyrelsen.

§18 Medfinansiering och deltagande i det av europeiska socialfonden (ESF) finansierade projektet ungas mobilisering inför arbetslivet (UMiA)

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar om medfinansiering och deltagande i ESF-projektet UMiA under perioden 1 augusti 2012 till 30 juni 2014, se ärendet nedan.

Ärendet

Idag finns ett stort antal ungdomar med funktionsnedsättning som har aktivitetsersättning men som vid fyllda 30 år inte längre har rätt till aktivitetsersättning och inte heller uppfyller det lagstadgade kravet på sjukersättning. Det får konsekvensen att många av dessa personer inte har rätt till ersättning från socialförsäkringssystemet. För en del av dessa personer kan enda möjligheten vara att söka ekonomiskt bistånd.

Målgruppen i UMiA är ungdomar i åldern 18-29 år med funktionsnedsättning. UNiA bygger på idén att samverkan mellan berörda aktörer (försäkringskassan som projektägare, arbetsförmedlingen, brukarorganisationer, vården, näringslivet samt Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning) kan öka möjligheten för den enskilde att återfå sin arbetsförmåga. Projektets övergripande mål är att fler personer med funktionsnedsättning ska utveckla sin arbetsförmåga för att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 juni 2012. Dnr 1.2.6.-369-201

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande 1

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) och ledamoten Burhan Yildiz m.fl. (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi anser att alla människor ska få möjligheten att komma i och lyckas med arbete som de trivs med. Detta av flera anledningar: dels för att det är samhällsekonomiskt lönsamt och ger ökat utrymme till andra samhällsinvesteringar men också, och än viktigare, för att det minskar risken för såväl upplevt utanförskap som nedsatt hälsa samt ofta är uppskattat och utvecklande för den deltagande individen.

För att ett ännu högre deltagande i arbetslivet än nu ska bli verklighet krävs dock ett utvecklat helhets- och långsiktigt perspektiv som tar stor hänsyn till varje individs unika förutsättningar, bland annat i form av styrkor och utmaningar.
Ett professionellt bemötande från och en så väl fungerande samverkan som möjligt mellan olika aktörer såväl inom som utanför förvaltningens väggar är också, i synnerhet vad gäller unga individer med funktionsnedsättning, mycket viktig. Inte minst därför stöder vi förvaltningens förslag om att medfinansiera och vara med i projektet UMiA.

Vi ser fram mot att följa projektets utveckling, inte minst vad gäller klargörandet av utvärderingsdimensioner (sid 14). Vi ser gärna att nämnden får återkoppling av utvecklingen under projekttiden.
Med bakgrund i det uppdrag om utvecklad samverkan vi gett till förvaltningen är vi även mycket intresserade av att ta del av lärdomar kring samverkansformer och -rutiner samt därtill hörande vinster som görs inom projektets ramar. Lärdomar som förhoppningsvis även kan tillämpas inom andra områden där förbättrad samverkan kan vara till nytta för inblandade parter, såväl individer som samhällsaktörer.

Särskilt uttalande 2

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Miljöpartiet stödjer förvaltningens förslag till beslut.

Det är bra att man tar till vara och medverkar i de sammanhang som finns för att utveckla och förändra situationen för ungdomar med funktionsnedsättning.

Det hade varit intressant med sifferuppgifter i ärendebeskrivningen om antal personer som uppfyller kriterierna för att delta i projektet UMiA i Rinkeby-Kista.

Efter egna efterforskningar visar det sig att det rör ca 40 klienter med försörjningsstöd och dokumenterad funktionsnedsättning varav 25 av dessa i aktivitet under kommunens försorg inom enheten för unga vuxna.

Det rör ca 30 klienter med dokumenterad funktionsnedsättning och aktivitet under kommunens försorg inom beställarenheten socialpsykiatrin.

Det rör sig om ca 100 klienter med dokumenterad funktionsnedsättning och aktivitet under kommunens försorg inom beställarenheten, fysisk funktionsnedsättning.

Tillsammans ca 170 personer. Ser fram emot en utvärdering efter avslutat projekt 2014.

§19 Förslag till organisatorisk placering av heminstruktörer

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

I budget för år 2012 fick kommunstyrelsen i uppdrag att utreda den organisatoriska placeringen av heminstruktörer. Heminstruktörer ger stöd till personer med syn- och/eller hörselskador så att de så långt som möjligt kan klara eget boende och leva ett självständigt liv. Stadsledningskontorets förslag innebär en organisatorisk placering av heminstruktörer så att rätt stöd från heminstruktör inte behöver biståndsbedömas.

Förvaltningen anser att stadsledningskontorets förslag är väl genomarbetat och instämmer med att förslaget bidrar till likställighet och ökad samsyn i staden.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 juni 2012. Dnr 1.5.1.-253-2012

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Anki Erdmann (V) yrkade bifall till vänsterpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Anki Erdmann (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Att delvis godkänna förvaltningens förslag

Att därutöver lämna följande yttrande som svar på remissen.

Vi ser positivt på de förbättringar som föreslås i remissen när det gäller åldersgränser och uppdrag att ge service till både syn- och hörselskadade, eftersom det inte råder likvärdighet i staden. Ensamarbetet har också ökat till följd av en minskning av antalet heminstruktörer. Det är därför nödvändigt att heminstruktörerna får möjlighet till ökat kollegialt samarbete.

Det är tänkbart att med de förbättringar som föreslås av åldersgränser och arbetsuppgifter och med ökad information om servicen kan det behöva anställas flera heminstruktörer i staden än idag. Däremot är vi tveksamma om det är nödvändigt med en regionalisering. Även med en lokal organisation bör heminstruktörerna kunna samverka regionalt i likhet med MAS:arna.

Vad vi förstår skulle inte situationen för förvaltningens heminstruktör förändras särskilt mycket med en regionalisering. Vi kan därför inte se några uppenbara fördelar med en regionalisering, annat än att det innebär ytterligare en avlövning av stadsdelsnämnderna.

Särskilt uttalande

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Miljöpartiet har drivit på för att det ska tas fram nya riktlinjer som tydligt talar om när personer med syn-och/eller hörselnedsättningar har rätt till hjälp av heminstruktör. I en del stadsdelar har det funnits åldersbegränsningar, i andra har inte personer med enbart hörselnedsättningar haft rätt till heminstruktör.

Nu blir det en ny regional organisation för heminstruktörerna, som får i uppdrag att arbeta fram nya riktlinjer. Åldersgränserna tas bort så att även personer under 65 år kan omfattas och både personer med synnedsättning och hörselnedsättning och kombinationer av dessa kan ha rätt till heminstruktör. Det kommer att leda till att flera personer i egna boenden får tillgång till heminstruktör och till mera likvärdiga bedömningar över staden.

Möjligen är det tveksamt om just tre regioner och inte fyra är bästa lösningen.

Det vore önskvärt att boende i vård- och omsorgsboenden kunde omfattas av rätten till heminstruktör i stället för att enbart personalen utbildas och informeras.

§20 Förslag till organisatorisk placering av medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinsk ansvarig rehabiliterare (MAR)

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

I budget för år 2012 fick kommunstyrelsen i uppdrag att utreda den organisatoriska placeringen av medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR. MAS ansvarar för att den hälso- och sjukvård som bedrivs i kommunen kan garantera en god och säker vård. MAR ansvarar för rehabilitering, medicintekniska hjälpmedel och fallprevention inom stadens äldreomsorg. Stadsledningskontorets förslag innebär en organisatorisk placering av MAS och MAR i fyra regioner.

Förvaltningen anser att stadsledningskontorets förslag är väl genomarbetat och instämmer med att förslaget bidrar till likställighet och ökad samsyn i staden.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 juni 2012. Dnr 1.5.1.-255-2012

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till beslut.

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag till beslut.

Ledamoten Anki Erdmann (V) yrkade bifall till vänsterpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

· Att avslå förvaltningens förslag till beslut

samt

· Att därutöver anföra

Vi anser att den organisatoriska placeringen av MAS ska vara kvar hos stadsdelsförvaltningarna.

Funktionen är viktig för äldreomsorgen och ska finnas så nära verksamheten som möjligt. Vi ser en risk att antalet MAS:ar kan minska i och med en regionalisering, vilket skulle kunna innebära ett minskat stöd i stadsdelarna.

Det är viktigt att beakta synpunkterna från KPR, som vid flera tillfällen har framhållit att stadsdelens MAS ska ha tillsynsansvar för alla utförare, d.v.s. även de privata. I de fall utförarna har ”egen” MAS ska denne underordnas den kommunala MAS:en, som ska ha det totala tillsynsansvaret för alla utförare samt ha rapporteringsskyldighet till stadsdelsnämnden.

Reservation 2

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Att avslå förvaltningens förslag till regionaliserad organisation av MAS-funktionen

Att stadsdelsnämnden beslutar följande:

De skäl som stadsledningskontoret anför mot en central organisation av MAS-funktionen gäller även när det gäller förslaget till regionaliserad organisation.

Nuvarande organisation – med MAS och MAR – funktionerna på stadsdelsnämndsnivå – bör behållas. En regionalisering ger inte med säkerhet bättre samarbete eller förutsättningar för att bedriva verksamhet av god kvalitet. Den skulle avsevärt försvåra för MAS att utföra sitt uppdrag.

I de entreprenördrivna vård- och omsorgsboendena ligger MAS-ansvaret på entreprenören. Det har minskat stadsdelarnas insyn i dessa enheter. En regionalisering av MAS:arna, som svarar för nämndernas uppföljning av hälso- och sjukvården inom alla vård- och omsorgsboenden, riskerar att minska insynen ytterligare när de dagliga kontakterna med de lokala uppföljningsansvariga tjänstemännen på stadsdelsförvaltningarna upphör. En omorganisation i regioner betyder inte i sig ett gott samarbete. Det gör däremot den samverkan och de nätverk som idag byggts upp mellan olika stadsdelsförvaltningars MAS ar. Den bygger inte bara på personliga relationer utan på professionellt samarbete. Gruppen träffas regelbundet ca 10 ggr per år för gemensam diskussion och arbete med olika kvalitetsinstrument. Skriftlig information sänds till dem som inte kan närvara. MAS:arna genomför dessutom samverkansträffar med entreprenörernas MAS ar. Därutöver bistår man varandra regelbundet i frågor som uppstår. MAS-gruppen har genom sitt samarbete utarbetat flera dokument (rutiner för dokumentation och för avvikelser – Lex Maria, rutiner för riskbedömningar avseende nutrition, fall och trycksår mm.) Samarbete finns även mellan stadsdelsnämnderna där några valt att köpa MAS-tjänster av varandra, vilket de valt av praktiska skäl.

Det är viktigt med lokal kännedom om de verksamheter man ansvarar för och med samarbete mellan professioner med samlat ansvar och samsyn kring SoL - och HSL-frågor. En regionalisering av MAS-funktionen medför längre avstånd till samarbetspartnerna vid stadsdelsförvaltningarna – såväl utförare och handläggare.

Det kommande övertagandet av hemsjukvården från landstinget innebär att staden får utökat häls - och sjukvårdsansvar och därmed ett ökat behov av MAS-funktionen. Detta är ytterligare ett skäl att inte ändra i organisationen.

Reservation 3

Ledamoten Anki Erdmann (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Att avslå förvaltningens förslag

Att istället anta följande uttalande som svar på remissen.

Stadsledningskontoret har haft i uppdrag att se över MAS/MAR organisationen i staden med inriktning central eller regional placering. Förslaget som stadsledningskontoret landat i är regional placering.

Av de vård- och omsorgsboenden för äldre som finns i staden utförs ca 70 procent i privat regi och 30 procent i egen regi. Entreprenörer och privata vårdgivare som driver äldreboende har egen MAS funktion med ansvar enligt 24 § HSL. Uppföljning av hälso- och sjukvårdskvalitet åligger stadsdelsnämnderna. Dessa har valt att använda den person som är anställd som MAS och MAR som uppföljare med sjukvårdskompetens. Uppföljningen görs av verksamheter i både egen och annan regi.

Stadsledningskontoret konstaterar att då stadsdelsnämnderna har ett huvudansvar för planering, bedömning och uppföljning bör även rådgivningsfunktionen ha en lokal förankring. MAS och MAR’s lokalkännedom är en förutsättning för en bra och fungerande samverkan. Stadsledningskontoret konstaterar vidare att erfarenhetsutbytet och samverkan mellan stadsdelsnämndernas MAS:ar fungerar bra. Det finns även ett system där stadsdelsnämnderna täcker upp för varandra vid sjukfrånvaro och semester vad gäller MAS. Stadsledningskontoret drar dock slutsatsen att en regionalisering skulle formalisera och säkra detta samarbete.

Vänsterpartiet menar tvärtom att det är viktigt att MAS forsätter att vara placerad ute i stadsdelsnämnderna samt att det samarbete och erfarenhetsutbyte som idag utvecklats kan formaliseras och säkras utan en organisationsförändring. Vi avråder därför från en regionalisering av MAS och MAR.

Vänsterpartiet håller däremot med om att det är av största vikt att MAS och MAR’s roller förtydligas i organisationen. Det ser lite olika ut och det råder även lite olika meningar i staden vilka befogenheter i organisationen MAS och MAR har. Inte minst händelserna vid Koppargården är exempel på detta. Vänsterpartiet menar att det är viktigare att tydliggöra MAS och MAR’s roller än att genomföra en organisationsförändring av deras lokalisering. Var i stadsdelsnämndens organisation MAS finns är en av de saker som bör förtydligas. Vänsterpartiet menar att det är viktigt att MAS är fristående och direkt underställd stadsdelsdirektören samt att MAS finns med som föredragande i stadsdelsnämnden. MAS och MAR ska alltid kunna rapportera direkt till nämnden.

§21 Förändring av resursfördelningssystem inom ekonomiskt bistånd

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsdelningskontoret har genomfört en översyn av fördelningsmodellen för ekonomiskt bistånd. Förvaltningen har inget att invända mot stadsledningskontorets förslag vad avser de tre variabler som mäter inkomst, utbildning respektive sysselsättning/arbetslöshet. Beträffande attraktivitetsvariabeln kan förvaltningen konstatera att de markvärden som ingår för Rinkeby-Kista uppenbarligen är baserade på felaktiga data, vilket medför en felaktig omfördelning av stora resurser som drabbar områden med omfattande utanförskap.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 juni 2012. Dnr 1.5.1.-260-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) och ledamoten Burhan Yildiz (FP) anmälde ett särskilt uttalande. Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S), ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) och ledamoten Anki Erdmann (V) anslöt sig till uttalandet.

Att stödja förvaltningens förslag till beslut och att därutöver framföra:

Det är välkommet att alliansen i Stadshuset gett SLK i uppdrag att se över och utveckla stadens modell för beräkning av ekonomiskt bistånd. Dock ser vi med oro att det nu framlagda förslaget kan komma att få olyckliga konsekvenser för vår stadsdel och för många människor med stort behov av samhällets stöd. Om meningen med översynen av modellen är att omfördela resurser till dit där de behövs mest och gör störst nytta framstår det nämligen som kontraproduktivt att man med den nya modellen kommit fram till att Rinkeby-Kista skulle få minskad tilldelning med 5,5 miljoner kronor.

Utöver ovanstående vill vi anföra följande:

1. Attraktionsvariabeln har fått en ökad betydelse i modellen. Markvärden för Rinkeby- Kistas områden kan ha baserats på felaktiga uppgifter. Därför förutsätter vi att det görs en extra kontroll – och vid behov en justering – av dessa värden. Exempelvis så har det i Husby räknats med ett fördubblat markvärde och markvärdet har ökat med 19.3% i Rinkeby-Kista (högre än på Kungsholmen) medan det i Spånga- Tensta har minskat med 5.9%.

2. Vi vill även understryka behovet av att utreda storleken av, samt i framtida modeller förhålla sig till, den så kallade ”dolda befolkningen” i vår stadsdel (sidorna 5-6 i tjänsteutlåtandet)

3. För att få fram en än mer rättvisande och med det faktiska behovet överensstämmande modell instämmer vi dessutom i förvaltningens analys och föreslår att man från SLK´s håll borde överväga att tillföra modellen en ytterligare variabel, nämligen familjestorlek.

§22 Trygghets- och säkerhetsprogram 2013 – 2016

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Omedelbar justering

Ärendet

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till Trygghets- och säkerhetsprogram för åren 2013-2016. Förslaget till program omfattar stadens samtliga nämnder och bolag och kan ses ur tre olika perspektiv, individ-, verksamhets- och leverantörsperspektiv. Förvaltningen anser förslaget till trygghets- och säkerhetsprogram för staden åren 2013-2016 är väl genomarbetat, välstrukturerat och tar hänsyn till hela trygghets- och säkerhetsbegreppet, som det också beskrivs i Vision 2030 för Stockholms stad.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 juni 2012. Dnr 1.5.1.-297-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§23 Detaljplan för Rinkebyterassen, överdäckning av E 18 i stadsdelen Rinkeby (Dp 2008-04326-54)

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Ett förslag till detaljplan för Rinkebyterassen har upprättats av stadsbyggnadskontoret och ställts ut under tiden 24 maj 2012 – 3 augusti 2012. Syftet med planen är att medge bebyggelse (350 bostäder och garagebyggnader) vid den 300 meter långa överdäckningen av nya E18 vid Rinkeby, Rinkebyterassen, samt möjliggöra ny koppling mellan Rinkeby och Järvafältet/Kista.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 juni 2012. Dnr 1.5.3.-356-2012

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag till beslut.

Ledamoten Anki Erdmann (V) yrkade bifall till vänsterpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Att godta förvaltningens förslag

Att därutöver anföra

Vi är positiva till detaljplanen för överdäckningen och Rinkebyterrassen.

Det finns några frågor som vi tycker att det är viktigt att hålla koll på under hela byggprocessen.

Man har talat om att det ska byggas minst lika många hyresrätter som bostadsrätter och vi hoppas att det kommer att kvarstå som riktmärke. Vi menar också att hyrorna måste vara rimliga och möjliga för de boende i Rinkeby.

Man bör använda en hållbar byggteknik som sparar energi. Gärna med grön odling på taken för att tillföra syre bland E18s avgaser.

Vi är inte helt övertygade att den känsliga Igelbäcken kommer att undgå påverkan. Ska man göra terrassen förutsätter det att man ser till att man ofta mäter vattenkvalitén, och att byggföretaget kan garantera kvalitén på dagvattnet.

Bullernivåerna är höga och det kommer att innebära att man med svårighet kan använda balkongerna eller öppna fönstren. Själva terrassen som utsiktsplats och parken som lekplats kanske behöver extra åtgärder och genomtänkt växtlighet för att bli attraktiva. Vi hoppas också att man planerar samlingslokaler och någon form av sportaktiviteter, gym, bowling eller innebandy t ex.

Cykelvägen till och från Järvafältet från Rinkeby-stråket får inte har för stor lutning.

Reservation 2

Ledamoten Anki Erdmann (V) reserverade mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag

2. Att i stället framföra följande

Vänsterpartiet anser inte att man ska bygga mera på Järvafältet. Om E18 hade byggts i en tunnel förbi Rinkeby, vilket Vänsterpartiet förespråkade, hade man kunnat bygga på denna. Men i det nuvarande förslaget tar man mer av den natur som vi så väl behöver och vill bevara runt vårt område. Rinkeby är redan nu ett av Stockholms mest tätbefolkade områden och vi menar att man därför inte ska bygga mer i området.

Järvafältet är ett unikt naturområde mellan två stora bostadsområden, norra och södra Järva. Att ha nära till ett sådant område har varit en av orsakerna till att så många Järvabor trivs och har velat bo kvar. Fältet har varit våra områdens största tillgång. Genom E18, anläggning av gigantiska trafikplatserna samt en kyrkogård, håller nu fältet på att krympas till en liten stadspark som inte alls erbjuder de kvalitéer som fältet tidigare har haft. Detta är en stor förlust för de boende och vi anser att allt bör göras för att försöka behålla så mycket som möjligt av fältets unika karaktär.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande. Bo Sundin m.fl. (M), ledamoten Burhan Yildiz m.fl. (FP) och ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) anslöt sig till uttalandet.

De nya husen vid Rinkebyterassen utgör ett välkommet tillskott av bostäder i Rinkeby. Vi vill särskilt betona behovet av stora lägenheter samt av smålägenheter som kan vara av intresse för ungdomar. Det är då av stor betydelse att boendekostnaden inte blir för hög. Tillkomsten av bostadsrättslägenheter i Rinkeby är bra och bör enligt vår mening inte minskas under 50 procent.

Detaljplaneförslaget innebär att Hjulstavägen flyttas närmare husen vid Stavbygränd och Kuddbygränd. Inför detta måste undersökas vad det innebär för de boende i form av bullernivåer. Om dessa blir högre än i dagsläget måste åtgärder vidtas så att de boende inte blir ytterligare störda från vägen.

§24 Verksamhetsuppföljning avseende nämndens egenregiverksamheter inom omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har under våren 2012 genomfört uppföljningar avseende verksamheter inom fysisk- och psykisk funktionsnedsättning i egen regi. Nu redovisade uppföljningar har genomförts med stöd av mallar som används för all uppföljning av verksamhet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning i staden, både i egen- och entreprenadregi. Respektive verksamhet använder redovisningen av uppföljningen som en del i det fortsatt kvalitetsarbetet.

Dnr 346-2012-8.

Särskilt uttalande

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande. Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) och ledamoten Anki Erdmann (V) anslöt sig till uttalandet.

Stadsdelen arbetar på med kvalitetssäkring och uppföljning. På många områden verkar man ha uppfyllt de flesta kraven.

Det finns undantag.

1. Ingen enhet har ännu ett komplett ledningssystem i enlighet med SOSFS 2011:9. Det är under utarbetande.

2. Värre är kanske att det finns brister i Brandskyddet. Särskilt med tanke på att det ibland förkommer anlagda bränder i våra områden. 11 av 15 enheter har inte haft utrymningsövning. 2 enheter har inget brandskyddsarbete alls och ingen plan för utrymning. Men 3 enheter har dock satsat ordentligt. Kymlinge korttidshem, Akalla gruppboende och Akalla stödboende har komplett brandskydd på alla punkter.

3. Flera enheter har problem med att få fram genomförandeplaner inom 2 veckor.

4. Det finns en hel del att göra för att få kontakten med andra myndigheter att fungera bra. Det gäller samarbete med habilitering, psykiatri och primärvård. Samarbete mellan myndigheter verkar vara ett svårt kapitel där inga underlättande rutiner finns utarbetade.

5. Personalomsättning och sjukfrånvaro. Många enheter har mycket låg sjukfrånvaro och låg personalomsättning och det är glädjande.

Det finns undantag dock. Rinkeby-Kista gruppbostäder, Senior 1, har 23 % personalomsättning och 14,9 % sjukfrånvaro. Här är man unik så tillvida att man också har 12 klagomål där de flesta andra inte noterar ett enda.

Silkesborg gruppbostad har 13 % personalomsättning, 11 % sjukfrånvaro. Smultronet har bara 6 personal men omsättningen är 40 % (svårt att få fram en vettig statistik när enheten är så liten). Kymlinge korttidshem har, 27 %.

Assistans och personligt stöd som är den största enheten på 136 personer har en personalomsättning på 23 %.

Det är möjligt att neddragningar och omorganisationer har påverkat personalomsättningen men där inte så är fallet bör man se över varför den är så hög. Hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro när arbetsmarknaden ser ut som den gör kan visa på ledningsproblem och att motivationsarbete behöver göras i personalgruppen.

§25 Verksamhet med personliga ombud

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Den 1 januari 2012 beslutade de tre stadsdelsförvaltningarna Rinkeby-Kista, Hässelby-Vällingby och Bromma att samarbeta inom verksamheten för personliga ombud. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning har samordnings- och ledningsansvar för de två personliga ombudens arbete. De tre stadsdelsförvaltningarna har upprättat ett gemensamt samarbetsavtal som biläggs anmälan.

Dnr 8.-268-2012

§26 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Inga skrivelser hade inkommit.

§27 Konferenser och utbildningar

Inga inbjudningar till relevanta utbildningar hade inkommit.

§28 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 10 maj 2012 till och med den 5 juni 2012.

§29 Protokoll från Rinkeby-Kistas Råd för funktionshindersfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala rådet för funktionshinderfrågors protokoll från den 16 maj 2012.

§30 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 9 maj 2012.

§31 Anmälan av delegationsbeslut

§32 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds möte med råd för funktionshinderfrågor 2012-05-24.

§33 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

1. Protokollsutdrag från socialnämnden 2012-04-17, § 13. Dokid: 9869

2. Protokoll från socialnämnden, tillståndsutskottet, 2012-05-10, § 27. Dokid: 10128

§34 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens beslut från den 5 juni 2012 och 15 juni 2012.