Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-11-22

Sammanträde 2012-11-22

Datum
Klockan
18.00
Plats
Rinkeby Folkets Hus, Skårbygränd 1, Rinkeby

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll från den 25 oktober 2012

Slutet sammanträde

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

Dnr 730-2012-6.

Allmänhetens frågestund

Öppet sammanträde

7 Förvaltningens och nämndens information och frågor

* Information om ungdomsmottagningen - Maria Ahlsdotter och Susanne Berglund

Beslutsärenden

8 Uppföljningsrapport till nämnden i november 2012

9 Sammanträdesdagar för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 2013

10 Partiell revidering av delegationsordning för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Remissärenden

11 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 (som vårdar och stödjer närstående)

12 Tydliggörande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

13 Inrättandet av en social investeringsfond

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2012:47) av Åsa Jernberg (MP) och Stefan Nilsson (MP)
Dnr 731-2012-1.5.1.

Anmälningsärenden

14 Feriearbeten genom Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd sommaren 2012

15 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

16 Konferenser och utbildningar

18 Protokoll från Rinkeby-Kistas Råd för funktionshindersfrågor

Protokoll från den 18 oktober 2012

19 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Protokoll från den 10 oktober 2012

20 Protokoll från Trygghet i fastigheter och miljö/fd Brottsförebyggande rådet i Rinkeby-Kista

Protokoll från den 22 oktober 2012

21 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

22 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

23 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

24 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (95 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Bo Sundin (M) och ledamot Kerstin Aggefors (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 28 november 2012.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 25 oktober 2012 justerades den 31 oktober 2012.

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§7 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Susanne Berglund och Maj-Britt Franzén lämnade information om Järva ungdomsmottagning.

Mottagningen har sju personer fast anställda och i emellanåt några konsulter som deltar i mottagningens arbete. Mottagningen arbetar med ungdomar mellan 13-23 år inom stadsdelsnämndsområdena Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.

Järva ungdomsmottagning samverkar med och är samlokaliserad med landstinget.

§8 Uppföljningsrapport till nämnden i november 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner denna uppföljningsrapport.

Ärendet

Före resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 1,5 mnkr, vilket är en förbättring med 0,9 mnkr jämfört med föregående uppföljningsrapport.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 november 2012. Dnr 1.2.1.-751-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamot Kerstin Aggefors m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande. Ledamot Anki Erdmann (V) anslöt sig till uttalandet.

Det är med särskild oro som vi socialdemokrater läser uppföljningsrapporten. Helheten t.o.m. september ser vid första anblicken relativt bra ut. Men bakom helheten finns en helt annan verklighet inom flera verksamhetsområden.

Speciellt vill vi uppmärksamma social omsorg där underskottet inom barn och ungdom ytterligare försämrats och nu ligger på 5 miljoner kronor. Bristen på resurser för att möta behoven här riskerar att leda till större resursbehov framöver. Mer allvarligt än underskottet i sig är att barn och ungdomar riskerar att inte få den hjälp och det stöd de behöver för att få en bra uppväxt och en bra start för sitt fortsatta liv.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§9 Sammanträdesdagar för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 2013

Beslut

Nämnden fastställer sammanträdesdagar för år 2013 enligt förvaltningens förslag.

Ärendet

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar för år 2013 som är anpassat till stadens plan för när vissa plandokument måste vara nämndbehandlade. Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer förvaltningens förslag.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 november 2012. Dnr 1.1.-712-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§10 Partiell revidering av delegationsordning för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förändring som vidtagits i delegationsordningen

2. Beslutet gäller från beslutsdatum 22 november 2012

3. Omedelbar justering

Ärendet

Stadsdelsnämnden fastställde gällande delegationsordning den 19 juni 2012. En partiell revidering gjordes den 30 augusti 2012. Nu föreslås en revidering av lägsta delegatnivå inom 14 kap 2-3 §§ SoL och 24a och b §§ LSS (lex Sarah). Anmälan om allvarliga missförhållanden inom socialtjänst och LSS ska omgående sändas in till Socialstyrelsen. Förvaltningen föreslår att anmälningsblanketten till Socialstyrelsen undertecknas av verksamhetsområdeschef istället för nämndens ordförande. Anmälan anmäls på nämnd. Förvaltningen föreslår också ett förtydligande i hanteringen av inkommen rapport enligt lex Sarah.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 november 2012. Dnr 1.1.-326-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Omedelbar justering

Ärendet

Socialnämnden och äldrenämnden har lagt fram ett gemensamt förslag till program för stöd till anhöriga som vårdar personer som är både över och under 65 år. Programmet ersätter ”Anhörig/närståendepolicyn för Stockholms stads äldreomsorg” från år 2010. Programmet fokuserar på vilka aktiviteter staden ska vidta dels på generell nivå, dels för att ge direkt stöd till de personer som vårdar eller stödjer en närstående. Målgruppen ska fortsättningsvis benämnas ”anhöriga”. Förvaltningen har i allt väsentligt inget att erinra mot socialnämndens och äldrenämndens förslag till Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016. Men förvaltningen anser att samverkan mellan landstinget och staden för att ge anhöriga bästa möjliga stöd behöver utvecklas genom att programmet förtydligas. Förvaltningen instämmer i att staden bör undersöka förutsättningarna för att erbjuda anhöriga ett webbaserat verktyg för råd, stöd och information.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 november 2012. Dnr 1.5.1.-573-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) och ledamot Burhan Yildiz m.fl. (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

När flera aktörer ska samverka för att uppnå ett huvudsakligen gemensamt mål krävs det dels tydlighet kring vad målet är men också kring aktörernas respektive ansvar och kring hur deras samverkan ska ske för att på bästa sätt också uppnå målet. I fallet när det gäller personer som vårdar och stödjer anhöriga är detta tydliggörande extra viktigt för att på ett så bra och hållbart sätt som möjligt kunna ta tillvara den kraft och det personliga engagemang som utgör basen för denna typ av omsorg.

Vi välkomnar därför att programmet förnyas enligt förslaget men hoppas också att såväl den inbördes samverkan mellan landstinget och kommunen som dessa aktörers samverkan med vårdaren och den anhörige förtydligas. Detta inte minst vad gäller aktörernas respektive ansvarsområden för att säkerställa målet hållbart god vård och stöd till den enskilde individen.

Särskilt uttalande

Ledamot Kerstin Aggefors m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande. Ledamot Anki Erdmann (V) anslöt sig till uttalandet.

Det är viktigt att de som är anhörigvårdare får stöd och avlastning vid behov. Vi är samtidigt oroliga över en utveckling där politiken abdikerar och vården blir alltmer beroende av att anhöriga avstår från att arbeta. Bland låginkomsttagare betyder det att (oftast) döttrar måste stanna hemma och därmed förlorar både pensionspoäng och en del av sitt oberoende. Mer välbärgade kan i stället få ekonomiskt stöd av skattebetalarna för anhörigomsorgen genom RUT-avdrag. Samtidigt ser vi att många får avslag för sina ansökningar om äldreboende och då kan anhöriga vara den kvarvarande möjligheten för den enskilde. Är det rimligt att man då måste stanna hemma från sitt arbete för att göra det som egentligen trygghetssystemen ska ta hand om? Med ett ökat antal anhöriga som ger stöd av olika slag till närstående så ökar behovet av att information ges på ett lättillgängligt sätt om vilka rättigheter man har att få stöd.

Många anhörigvårdare saknar i utgångsläget adekvat utbildning för att kunna ge sin närstående en vård av hög kvalitet. Därför är det viktigt med information om och erbjudanden att delta i utbildningar för att klara de vårdbehov som den närstående har.

Särskilt uttalande

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi är i stort mycket positiva till de här ändringarna, men har några kommentarer.

Många av intresse – och idéburna organisationer är direkt eller indirekt anhörigstödjande verksamheter. Organisationsstöd är därmed av största vikt och en förutsättning för att organisationerna skall kunna verka optimalt och samverka med kommunerna för de anhörigas bästa.

Mångfald behöver särskilt beaktas, det är viktigt att det finns organisationer som riktar sig till människor med olika etnicitet. Anhöriga vänder sig till olika organisationer för olika typ av stöd.

Vi hoppas att detta nya system leder till att kommunens omsorg om funktionshindrade (även yngre) kan föra en dialog med anhörig närmast patienten för bättre samarbete (som man gör inom äldrevården). Se anhöriga som en resurs och stötta dem att stötta.

Vi tror att psykiatrin också behöver arbeta med att stödja anhöriga på detta sätt.

Det finns många tidigare fall där man misslyckats att hjälpa för att man inte samtalat och samarbetat med anhöriga i ett tidigt skeende.

§12 Tydliggörande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Omedelbar justering

Ärendet

Socialnämnden föreslår vissa förtydliganden och tillägg inom valfrihetssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS. Förtydligandena och tilläggen, som bl.a. rör olika ersättningsfrågor, öppettider och matkostnader, ska föras in i avtal och förfrågningsunderlag. De ska också inarbetas i särskilda tillämpningsanvisningar för upphandling enligt lagen om valfrihet (LOV) och lagen om offentlig upphandling (LOU). Förtydligandena och tilläggen gäller även verksamhet som bedrivs i egen regi.

Förvaltningen är i allt väsentligt positiv till de föreslagna förändringarna.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 november 2012. Dnr 1.5.1.-652-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) och ledamot Burhan Yildiz m.fl. (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

För att säkerställa att verksamhet fungerar så bra som möjligt är det viktigt såväl med tydlighet kring de regelsystem som styr verksamheten som med utvärderingar och förbättringar av dessa regelsystem.
Vi ser Stockholms stad som en lärande organisation i ständig förbättring och välkomnar därför socialnämndens förslag till förtydliganden och utveckling.

§13 Inrättandet av en social investeringsfond i Stockholms stad

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Omedelbar justering

Ärendet

I motion 2012:47 föreslås att Stockholms stad inrättar en social investeringsfond. Grundtanken med sociala investeringar är att, genom resurssatsningar på förebyggande arbete bland identifierade målgrupper, på sikt göra mänskliga vinster och undvika kostnader för mer omfattande insatser. De sociala investeringarna ses också som ett sätt att stimulera till att tänka annorlunda, att arbeta mer gränsöverskridande samt att utveckla nya arbetssätt och metoder. Förvaltningen bedömer att det inom Rinkeby-Kista finns målgrupper där ökade eller förändrade satsningar på förebyggande arbete skulle minska de framtida kostnaderna för insatser och att det finns eller bör kunna utvecklas tillfredställande metoder för att kunna identifiera och rikta insatserna till rätt individer eller målgrupper. Förvaltningen anser att sociala investeringsfonder kan ge incitament till metodutveckling, långsiktighet och tidiga insatser inom bland annat förskola och socialtjänst inom Rinkeby-Kista.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 november 2012. Dnr 1.5.1.-731-2012

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Kerstin Aggefors m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till beslut. Ledamot Anki Erdmann (V) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Ledamot Kerstin Aggefors m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

· Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

· Att därutöver anföra följande

Att inrätta en social investeringsfond i staden kan vara ett intressant sätt att öka incitamentet att utveckla olika former av förebyggande arbete inom social omsorg.

Men i första hand anser vi att mer resurser ska tillföras social omsorg i de ordinarie budgetarna. Om detta görs så kan ett bra förebyggande arbete ske löpande. Detta är direkt lönsamt genom att behovet av resurser i senare skeden då minskas.

Reservation 2

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar

Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag

Att bifalla motionen

Att därutöver anföra

Med tanke på de både mänskliga och ekonomiska vinster man med sociala investeringsfonder kan göra på lång sikt, anser vi att sådana fonder ska införas.

Som situationen är nu får ofta det förebyggande sociala arbetet stå tillbaka för mer akuta ingripanden. Genom sociala investeringsfonder kan vi garantera att socialt förebyggande insatser kommer till stånd.

Rinkeby-Kista, som är en stadsdel med mer sociala problem än stadens genomsnitt, skulle ha en särskild nytta om dessa fonder införs.

Särskilt uttalande

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) och ledamot Burhan Yildiz m.fl. (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Förebyggande arbete har en central plats i såväl Rinkeby-Kista, som i hela staden. Föräldrastödsprogram som erbjuds alla föräldrar är bara ett exempel, liksom feriearbeten för ungdomar. Stockholm satsar i budget för 2013 stort på social omsorg och har därutöver medel för detta inom ramen för ytterstadsarbetet, vilka möjliggör satsningar på det förebyggande arbete. Utökad och målinriktad samverkan med övriga aktörer i samhället (såväl landsting, förskolor som förenings- och näringsliv etc.) är också bra exempel på andra satsningar som är nödvändiga i det förebyggande arbetet.

§14 Feriearbeten genom Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd sommaren 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen erbjöd sommaren 2012 feriearbete till 906 ungdomar fr.o.m. 15 till t.o.m. 17 år, boende i stadsdelsområdet eller tillhörande en prioriterad grupp. Av dessa betalade förvaltningen ut lön till 819.

Utifrån arbetsplatsbesök och samtal med ungdomar och handledare är förvaltningens bedömning att flertalet av årets feriearbetare och arbetsplatser är nöjda med placeringarna. Det är sannolikt ett resultat av en fungerande matchning mellan feriearbetare och arbetsplatser.

Dnr 6.-668-2012

Särskilt uttalande

Ordförande Bo Sundin m.fl. och ledamot Burhan Yildiz m.fl. (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Det är glädjande att följa utvecklingen vad gäller feriearbete i stadsdelsområdet: både att det blir allt fler ungdomar som söker och får arbete men också att det är en jämn fördelning av tjejer och killar.

Liksom alla förvaltningens verksamheter ska präglas av utvärdering, lärande och kontinuerlig förbättring är det viktigt och värdefullt att en ordentlig utvärdering sker även när det gäller feriearbete. Detta både när gäller genomförandet av feriearbetsinsatsen i sig men även i hur stor grad feriearbetet har lett till andra anställningar. Vi ser med stort intresse fram mot att ta del av dessa utvärderingar.


Till sist vill vi uppmärksamma några detaljer: för det första att en hög svarsfrekvens på utvärderingar är viktig och att en åtgärd för att uppnå detta kan vara att låta ifyllandet av utvärderingen ingå som avslutande arbetsuppgift och/eller ske elektroniskt, genom ifyllande av en nätbaserad enkät. För det andra ser vi kostnaden för feriearbetet mer som en framtidsinvestering i jobb snarare än ”förbrukade medel” (sid 2 i ärendet).
För det tredje: avsnittet ”Lämpliga arbetsuppgifter” i stadens riktlinjer för sommarjobb (sid 2 i bilagan) kan ses över och förtydligas vad gäller beskrivningarna av arbetsuppgifterna. Det kan i vissa fall vara både mer rättvisande och inspirerande att benämna arbetsuppgifterna som ungdomarna utför som att de ”ger guldkant” åt brukare/boende snarare än att ungdomarna gör sådant som ordinarie personal ”inte hinner med”.

§15 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse, angående ”Simkunnighet”, Kerstin Aggefors m.fl. (S).

Beslut

Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.

§16 Konferenser och utbildningar

Inga inbjudningar till relevanta utbildningar hade inkommit.

§17 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från och med den 11 oktober 2012 till och med den 7 november 2012.

§18 Protokoll från Rinkeby-Kistas Råd för funktionshindersfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala rådet för funktionshinderfrågor protokoll från den 18 oktober 2012.

§19 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 10 oktober 2012.

§20 Protokoll från Trygghet i fastigheter och utemiljö

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från Trygghet i fastigheter och utemiljö/fd Brottsförebyggande rådet i Rinkeby-Kista från den 22 oktober 2012.

§21 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2012-10-23

Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § 2 stycket tobakslagen

Dnr: 1.3.1.-758-2012

Att inleda utredning enligt 20 § andra stycket tobakslagen

Kajsa Björnson

2012-10-23

Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § 2 stycket tobakslagen

Dnr: 1.3.1.-759-2012

Att inleda utredning enligt 20 § andra stycket tobakslagen

Kajsa Björnson

2012-11-22

Lista på nyanställda i september och oktober 2012

Dnr: 2.3.1.-046-2012

Respektive Verksamhetsområde

§22 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§23 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-15, § 20

2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-15, § 21

3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-15, § 22

4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-15, § 23

5. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-15, § 26

6. Protokoll från Socialnämnden Tillståndsutskottet sammanträde 2012-10-11

§24 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 24 oktober, 26 oktober och 31 oktober 2012. Den 2 november, 7 november, 13 november, 15 november och 21 november 2012.