Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-02-07

Sammanträde 2013-02-07

Datum
Klockan
18:00
Plats
Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53, Rinkeby

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

3 Rapport Lex Sarah enligt 14 kap 3 § SoL och 24b § 3 LSS

Dnr 850-2012-1.2.2.
Allmänhetens frågestund

Beslutsärenden

5 Verksamhetsberättelse och bokslut år 2012 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

6 Rapport från Järva rent och snyggt samt ansökan om medel för år 2013

Anmälningsärenden

8 Verksamhetsuppföljning avseende de gruppbostäder som drivs i Attendos regi, inom Rinkeby-Kista

9 Patientsäkerhetsberättelse 2012

10 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

11 Konferenser och utbildningar

13 Protokoll från Rinkeby-Kistas Råd för funktionshindersfrågor

Protokoll från den 16 januari 2013

14 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Protokoll från den 7 januari 2013

15 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

16 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

17 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

18 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Bo Sundin (M) och vice ordförande Mia Päärni (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 13 februari 2013.

§2 Upphandling av verksamhetsdrift av två gruppbostäder – omsorg en om personer med funktionsnedsättning

§3 Lex Sarah anmälan till Socialstyrelsen enligt 14 kap 3 § SoL

§4 Anmälningsärende

Information om ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah inom enskilt driven verksamhet, Omsorgshuset i Stockholm AB

§5 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Susanne Benckert, språkpedagog, informerade nämnden om strategier för språkutveckling inom förskolan. Forskaren, Monica Andersson vid Stockholms universitet, har sammanställt centrala faktorer för flerspråklighet. Faktorerna utgår från att stärka förskolebarnens språk- och kunskapsutveckling.

Inom Rinkeby-Kista finns ett språknätverk och det finns en språkansvarig vid varje förskola. Nätverket träffas vid tre tillfällen per termin. Som ett led i personalens kompetensutveckling erbjuds personal en 30 poängskurs ”flerspråkiga barns språk och kunskapsutveckling”. Det finns också en kortare kurs om 7,5 poäng.

Det finns via internet mycket information att hämta om tvåspråkighet i familjen och i skolan. Tema modersmål www.modersmal.net på Skolverkets webbsida ges information och också tips om hur man kan utveckla modersmålet genom sagor osv. Där finns också LEXIN med ordlistor på många olika språk och svenska.

Anki Janarv-Sahlén, utvecklingsledare och Katarina Odén-Ryhede,

utredare inom verksamhetsområde förskola, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning informerade nämnden om hur verksamheten arbetar med rekrytering och verksamhetsutveckling, med betoning på mentorskap och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och några möjliga karriärvägar.

Förskolan har ett tydligt uppdrag från kommunfullmäktige (KF) om att öka andelen förskollärare, erbjuda kompetensutveckling och vidareutbildning.

I en översikt över andel förskollärare i staden ligger spannet mellan lägst 33 % och högst 53 %. Inom Rinkeby-Kista uppgår andelen förskollärare till 50 % vilket är näst högst i staden. Det är bara Norrmalm som ligger högre med 53 %.

En förändring i skollagen som trädde ikraft 2011, innebär att förskollärare som ansvarar för den pedagogiska verksamheten måste vara legitimerade. Förskolläraren ansöker själv om legitimation från Skolverket. Syftet med ändringarna är att elever och barn i förskola och skola ska undervisas av kvalificerade och lämpliga lärare.

Inom Rinkeby-Kista satsas det på VFU-period och mentorsorganisation både utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv och utifrån ett rekryteringsbehov. En genomtänkt introduktionsperiod genererar förskollärare som är trygga och kompetenta i sin yrkesroll och som ser möjligheter till delaktighet i verksamhetens utveckling.

VFU-studenter är framtida medarbetare. Genom en genomtänkt VFU-organisation där verksamhetsområdet förskola presenterar möjligheter och en tydlig värdegrund fångar förvaltningen upp nya medarbetare bland studenterna.

§6 Verksamhetsberättelse och bokslut år 2012 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Beslut

1. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige och revisorerna

2. Överföring av resultatenheternas samlade resultat till resultatfonden godkänns i enlighet med vad som redovisas i bilaga 2

3. Nämnden återredovisar 4,1 mnkr till kommunstyrelsen för nyckelfri hemtjänst (2,8 mnkr) och medel för omstrukturering av lokaler (1,3 mnkr) i enlighet med vad som redovisas i ärendet

4. Nämnden beslutar nedskriva osäkra fordringar om 1066357 kr

5. Omedelbar justering.

Ärendet

I stadens budget för 2012 anges kommunfullmäktiges tre långsiktiga inriktningsmål; 1) Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök, 2) Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras samt 3) Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva. För att uppnå inriktningsmålen har kommunfullmäktige fastställt verksamhetsmål som kompletteras med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds egna mål. Till målen finns indikatorer som mäter måluppfyllelsen och aktiviteter som bidrar till att målen nås.

Av kommunfullmäktiges verksamhetsmål uppnås samtliga i sin helhet förutom tre som uppfylls delvis. Av stadsdelsnämndens 35 egna mål uppnås samtliga i sin helhet. När det gäller det ekonomiska utfallet redovisas ett överskott om 8,6 mnkr före resultatöverföringar och 11,5 mnkr efter uttag ur resultatfonderna. Efter återredovisningar är det samlade resultatet ett överskott om 7,4 mnkr.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 januari 2013. Dnr 1.2.1.-012-2013

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till beslut. Ledamoten Anki Erdmann (V) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) och ledamoten Anki Erdmann (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

- Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

- Att därutöver anföra

De som bor i våra stadsdelar har fått se sin stad förändras under 6 år med högern vid makten. Samtidigt som många människor i Stockholm har fått det bättre så har många i våra stadsdelar fått det sämre. Fler har blivit arbetslösa, fler går ut skolan utan godkända betyg och våra stadsdelar har blivit tommare efter att flera viktiga verksamheter lagts ned eller flyttats. Arbetsförmedlingen, Folktandvården, Försäkringskassan etc har flyttat. Skolor, familjecentraler och vårdcentralerna har lagts ned eller fått sina budgetar halverade och centrumanläggningen i Rinkeby har sålts. Vi har hört de lokala Moderaterna och deras allierade förklara att det inte är beslut de kan påverka. I samma andetag flyttade de själva förvaltningen från Husby och Rinkeby till Kista. Ett beslut som de helt själva tog – i vår stadsdelsnämnd – med motivet att man vill spara pengar. Ett argument som är högst osäkert. Det finns otaliga exempel på verksamheter som har lagts ned, slagits ihop eller fått mindre pengar och färre anställda.

Att människor får tillgång till jobb är en av de viktigaste frågorna för oss Socialdemokrater. Högerns politik med sänkta skatter och minskade anslag till det offentliga har visat sig verkningslöst. Sysselsättningen har minskat sedan 2006.

Moderaterna har nästan helt slutat prata om arbetslinjen och att bryta utanförskap. Istället genomför man reformer som kostar pengar och som bara kommer ett fåtal människor till del, t ex RUT-avdrag för läxhjälp. Samtidigt motarbetar man ideella föreningar.

Verksamhetsberättelsen visar att verksamheten under 2012 gett ett ekonomiskt överskott på 11,5 mnkr. Bakom detta belopp finns dock underskott inom framförallt två verksamhetsområden, social omsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättningar. Nu klaras den totala ekonomin genom att andra verksamhetsområden ger ett överskott precis som under föregående år.

Under flera år har personalen inom delar av social omsorg varit mycket pressad och många har känt att budgeten har styrt istället för behoven. Man har till exempel inte hunnit göra varken förhandsbedömningar eller utredningar i tid vilket inte är acceptabelt. Social omsorg har äntligen fått ett behövligt tillskott inför 2013 men hur lång tid det tar att efter år av försummelse få bort det skamfilade rykte socialtjänsten i vår stadsdel har vet ingen. Att det behövs ett mycket mer omfattande förebyggande arbete är alla medvetna om.

Äldreomsorgen har efter många år lyckats få budgeten i balans men frågan är till vilket pris. Många äldre är undernärda, vilket också minskar deras motståndskraft vid infektioner och andra sjukdomar. Då blir det allvarligt att man inte ens når det lågt satta målet att 75 procent ska anse att maten smakar bra. Det gäller både de som bor i eget boende och ändå allvarligare de som har ett vård- och omsorgsboende. Vidare är 25 procent av de som har ett eget boende missnöjda med hemtjänsten. Mer än en tredjedel av de som beviljats hemtjänst i ordinärt boende anser att de inte kan påverka hur den utförs. En fjärdedel upplever inte trygghet med sin hemtjänst. Det är dessutom en försämring jämfört med föregående år. Är det högern menar när de pratar om valfrihet?

Vi tycker inte att man ska acceptera att så många av våra äldre ska uppleva en äldreomsorg som inte ens klarar de lågt satta målen.

Även för verksamheten för fysiskt funktionshindrade finns det anledning att känna oro. Där har man genererat ett stort underskott inom beställarenheten under lång tid och det är uppenbart att de tilldelade medlen inte räcker till för de behov som finns i stadsdelen. Flertalet mål som gäller brukarnas nöjdhet uppnås inte. I vissa fall ligger resultatet långt under uppsatta mål. Då blir det oroande att förvaltningen anger att man ska återkomma med förslag till åtgärder för att få en budget i balans. Den formuleringen har oftast inneburit att besparingsåtgärder föreslås. De redovisade enkätsvaren tyder snarare på att det är förstärkningar som behövs för att ge brukarna en bra verksamhet.

Förskolan går som alltid med överskott. Ett överskott som får täcka underskotten i andra verksamheter. Vi har all anledning att vara stolta över våra förskolor i Rinkeby-Kista men det finns naturligtvis mycket personalen skulle kunna tänka sig att göra med de miljonerna som vi år efter år har i överskott. I bästa av världar hade vi minskat barngrupperna så att våra barn får en ännu bättre och tryggare förskola.

Personalfrågor belyses knappt alls i verksamhetsberättelsen. Inga uppgifter finns om antal anställda vid förvaltningen med en jämförelse med föregående år eller hur de anställda upplever sin arbetsplats. Det borde vara högst relevant, det är ändå människorna som arbetar i förvaltningen som bär upp verksamheten, ibland med alldeles för små förutsättningar.

Särskilt uttalande

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) och ledamoten Burhan Yildiz (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Alliansen i stadsdelsnämnden konstaterar att verksamhetsberättelsen för 2012 redovisar flera positiva och önskvärda resultat. Vi redovisar ett överskott gentemot budget och finner många goda exempel på framgångsrikt arbete under året som vi vill lyfta fram.

Det är glädjande att vårt aktiva arbete vad gäller hälsofrågor och förebyggande arbete gett resultatet minskad sjukfrånvaro under flera år i rad.

Kontinuerligt utvecklingsarbete har medfört att antalet hushåll i snitt per månad har minskat för ekonomiskt bistånd under 2012. Vi har även ökat insatserna för arbetsträning för att flera personer, som erhåller detta, ska kunna bli anställningsbara genom jobbtorget. Utbetalt bistånd har ökat från 2011 till 2012 med ca 4 mnkr eftersom normbeloppet har höjts och medelbidraget har ökat under året.

Vi har fortsatt att öka antalet ungdomar i feriearbete till 830 ungdomar, som då får en första kontakt med arbetslivet.

Vi prioriterar våra barn genom att vi använder 84 % av schablonen av den kommunala förskolpengen (77 % är minischablon) till verksamheten för barn i för­skola. Våra förskolor fortsätter att vara bland de bästa i staden och det är glädjande att konstatera att andelen nöjda föräldrar är 80 % vad gäller trygg och säker miljö och 78 % för utveckling och lärande.

Vår höga ambition med andelen förskolelärare i förskolorna är betydligt högre än stadens genomsnitt och vi har nu 50 % förskolelärare i våra förskolor.

Två av våra verksamheter deltog i stadens kvalitetsutmärkelse, nämligen Akalla förskolor och Gamlebyplans förskolor. Vi satsar på miljöarbetet inom alla våra förskolor som nu har Grön flagg.

Vår äldreomsorg fortsätter att utvecklas till att vara bland den bästa i staden. Enligt brukarundersökningar under året är alla våra brukare nöjda med dagligverksamheten och 92 % av vår personal har en grundutbildning för äldreomsorg. Vidare är brukarnas upplevelse av trygghet i sitt äldreboende i år 89 %, vilket är en ökning jämfört med 2011, då 84 % uppgav att kände sig trygga.

Vi medverkar i stadens Hållbara Järva, som är en satsning på ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling i vår stadsdel. För en hållbar livsmiljö har bland annat förbrukningen av kopieringspapper har minskat med 31 % jämfört med 2011. Vi har uppnått målet 3 gånger mer än årets målsättning. Vi har under året investerat i att upprusta Husby stadspark samt i 5 av våra plaskdammar för förbättrade badmöjligheter för barnen. Vidare har vi upprustat Kista stadspark och Hindertorpsparken i Rinkeby.

Cykelstråket på Järvafältet mellan Akalla och Husby har upprustats och lånecyklar för allmänheten finns i Akalla By. Tanken är att man ska kunna upptäcka Järvafältets natur och kultur under en dag eller ett dygn. Det finns nu flera mil cykelvägar

I linje med den övergripande strategin med fokus på samverkan och förebyggande arbetet har samverkan med de ideella och idéburna krafterna och föreningslivet har utvecklats för att ytterligare förbättra såväl servicen för våra medborgare som området i stort. Vi vet att det i våra områden finns mycket engagemang och vilja att fortsätta utveckla stadsdelen och ser fram mot hur en närmare samverkan mellan förvaltningen och det omgivande samhället kan struktureras för att komma alla till godo.

Staden ska erbjuda alla barn och ungdomar en trygg uppväxt med goda livsvillkor. Stadsdelsförvaltningen ska tillsammans med andra aktörer fortsätta arbetet med att förbättra samverkan kring barn och unga i risk zonen och förstärka det förebyggande arbetet. Samarbetet med skola och polis i sociala insatsgrupper är en bra satsning som ger positiva effekter både på kort och också lång sikt.

Det förebyggande arbetet ska prioriteras med fortsatta satsningar på bl.a. föräldrastödprogram. ABC och komet grupper är uppskattade och har en positiv effekt. ABC kommer att erbjudas till alla föräldrar i staden. Implementeringsstöd för ABC kommer att erbjudas där erfarenhetsbyte sker mellan stadens samtliga stadsdelar. Det kommer att byggas upp en infrastruktur för ABC med bl.a. en hemsida med anmälningsförfarande, uppföljnings- och utvärderingsfunktion och det kommer att arbetas fram studiematerial, broschyrer och affischer.

Implementeringen, förvaltning och utveckling av BBIC systemet kommer att fortsätta. Rutiner för anmälan av barn som far illa ska förbättras och likaså rutiner för uppföljning av familjehemsplacerad barn- och ungas hälsa, sjukvård och skolgång.

Alliansens föräldrastödprogram är en framtidsinvestering för våra barn och unga. Forskningen visar att den största effekten nås om insatserna riktas till hela befolkningen och inte bara högriskgrupper. Över 5000 föräldrar i staden har visat sitt intresse för föräldrastöd programmet.

Avslutningsvis konstaterar vi att det även när det, som nu, finns mycket att glädjas åt och vara stolt över i verksamhetsberättelsen finns det fortfarande utmaningar och potential att bli ännu bättre. Vi är därför glada att förbättringsarbetet pågår med oförminskad kraft såväl internt, med mycket duktiga och engagerade medarbetare, som externt – bland annat genom förvaltningens utveckling av samverkan med övriga i området verksamma aktörer.
Vi ser fram mot att såväl ta del av men också vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av verksamheten och området under 2013.

Särskilt uttalande

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Miljöpartiet skulle ha velat se en politik med mer sociala satsningar och mer miljösatsningar.

Moderaterna har en politik som tyvärr betyder att de måste skära ner på viktiga sociala områden.

Inom socialtjänsten i Stockholms stad har Miljöpartiet beräknat att Alliansen skurit ner i reella tal med ungefär 10 % de senaste åren. Även om budgeten i kronor ökat något innebär det en urholkning av kvalitén eftersom löner och priser ökat och därför har kostnaderna för kommunen också ökat. I Rinkeby-Kista har det rapporterats från flera håll om en oacceptabelt pressad situation för de anställda inom socialtjänsten.

Vi räknar med att detta drabbat barn och vuxna som behövt stadsdelens stöd.

Personalen har nu förstärkts t ex på socialsekreterarsidan, men det är tveksamt om det räcker. Troligen behöver socialtjänsten i Rinkeby-Kista ytterligare förstärkningar.

Vi vill dock föra fram några positiva exempel ur verksamhetsberättelsen.

Vi ser att det finns många områden där man uppfyller sina mål. Att alla ungdomar i rätt målgrupp som har sökt sommarjobb faktiskt har fått det är mycket bra. Där är vårt område framstående. Alla barn som har sökt förskoleplats har fått det. Det är också mycket bra. Inom förskolan har man också lagt ner mycket arbete på att få med föräldrarna i brukarundersökningarna och lyckats med det.

Stockholms stads satsning på att få ner sjukfrånvaron gav utslag. Den sjönk från 6,3 % till 5,9 %. ( Vid närmare granskning av siffrorna ser man att korttidsfrånvaron faktiskt är den samma medan långtidsfrånvaron minskat.) Rinkeby-Kista anmälde 2 deltagare i kvalitetsutmärkelsen vilket också är bra. (Spånga-Tensta hade t ex ingen deltagare). Administrationen ska enligt Kommunfullmäktiges mål ligga på 3,6 % av budgeten. Rinkeby-Kista har 3,5%. Vår administration är effektiv. Men vi hoppas att överskottet på 9,5 % för minskade personalkostnader inte för med sig försämringar för personalen i en hårt nerbantad organisation.

Ett mål som anses helt uppfyllt är att företag ska välja att etablera sig inom Rinkeby-Kista stadsdelsnämndsområde. Som exempel nämner man en upphandling av gruppbostäder som förbereds. En upphandling av en redan befintlig gruppbostad ger inga nya arbeten och vi menar att en sådan upphandling inte är vad som avses med företagsetableringar.

Det finns också problemområden:

Arbetslösheten är kanske den viktigaste frågan i vårt område och framförallt ungdomsarbetslösheten.

2004 fanns 5,7 % arbetslösa mellan 18 och 64 år i vårt område, 1745 personer. 2006 kom alliansen till makten och 2007 gick arbetslösheten ner till 3,2 % för att stiga igen 2009 till 6,9 %. 2012 hade vi en arbetslöshet på 7,4 % trots arbetslinje och jobbsatsningar.

Ungdomsarbetslösheten 2004 låg på 3,3 %. Den gick också ner något 2007 men de senare åren har den fördubblats och ligger 2012 på 6,2 %. 304 arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år. Den är dubbelt så stor som 2004.

För ungdomarna har man gjort satsningar som Merit och Järvalärling. För något år sedan hade man svårt att nå de ungdomar som behövde få utbildning för att komma i arbete. Man talar om att stärka projekten. Vi undrar om man nu har hittat vägar för att få bättre resultat? Det kräver medverkan och samarbete med förvaltningen.

Förvaltningen tillhandahåller 39 praktikplatser för personer från jobbtorgen. Det är bra. Men leder de till varaktiga arbeten?

Förskolan

Man når inte upp målet att 55 % av de anställda ska vara förskollärare. Det är ett lågt uppställt mål och det är brist på förskollärare i Stockholm. Bättre löner och bättre arbetsvillkor i förskolan liksom färre barn i grupperna skulle göra yrket mera attraktivt. Många föräldrar tycker inte att det är en trygg miljö på förskolorna. Man säger att 80 % är nöjda och det låter ganska bra. Men 20 % av föräldrarna tycker faktiskt att förskolan är otrygg! Man kommer aldrig att uppnå att alla är nöjda men man måste förbättre en sådan siffra. 22 % var inte heller nöjda med utveckling och lärande!

335 personer fick vårdnadsbidrag. Man har gjort undersökningar som visar att barn som vistas i hemmet och inom sitt eget språkområden får mycket svårare än andra barn att anpassa sig och komma in i gruppen när de börjar skolan. Man borde satsa på att förklara vikten av att gå i förskola för föräldrarna i vårt område för barnens skull. Barnperspektivet ska ju gälla i alla andra sammanhang. Varför inte här!!

Personer med funktionsnedsättningar

Man har inte nått målet när det gäller utredningar på grund av att man utbildad personal i DUR. 13 % av brukarna upplever att det inte blivit väl bemötta. 32 % upplever att de inte kan påverka insatsens utformning. Inte ens 1 % av de som deltar i dagliga verksamheterna har övergått till lönearbete. Det är naturligtvis mycket svårt som arbetsmarknaden ser ut men ändå…

Nya omsorgslägenheter är försenade. Inte en enda lägenhet har tillkommit under året. Nästan hälften av brukarna är inte nöjda med biståndsbedömningen och 30 % är inte nöjda i korttidsboenden. Här måste man förbättra!

Äldreomsorgen

Först några siffror: 26 % är inte nöjda med hemtjänsten. Det är en förbättring men inte bra.

18 % är inte nöjda med vård-och omsorgsboende. 33 % tycker inte att maten som hemtjänsten levererar i ordinärt boende smakar bra.

29 % tycker inte den smakar bra i vård- och omsorgsboenden. 28 % tycker inte att måltiden är trevlig i vård och omsorgsboenden.

Man har lagt ner mycket arbete på att utbilda personal i nutrition och i att göra måltiden till en positiv upplevelse. Vi har alltid förordat betydelsen av att man har egna kök som lagar maten och vikten av goda, ekologiska råvaror. Plastlådorna i hemtjänsten är praktiska men inte aptitretande. Man måste komma bort från utfordring och fram till måltid.

38 % tycker inte heller att de kan påverka hur hjälpen utförs av hemtjänsten i eget boende. Man är pressad i hemtjänsten och måste hålla sina scheman. Det finns inga improvisationsmöjligheter. Många är timanställda och vet inte hur mycket de får arbete eller hur lånen blir. Det påverkar arbetslusten. 24 % av dem som har hemtjänst känner sig inte trygga.

Trygghet i området

Vid mätningen förra året upplevde 41 % att de var otrygga i vårt område. Nu har den siffran blivit något bättre men den är fortfarande hög. 33 % känner sig otrygga. Inbrotten har ökat och polisen är inte särskilt synlig i området. Man har förbättrat belysning och tagit bort buskage. Ungdoms- och medborgarvärdar finns på våra torg. Men otryggheten består.

Bara lite mer än hälften av invånarna är nöjda med skötsel av parker och grönområden.

Valfrihet

Stockholmarna ska erbjudas valfrihet. Det är alliansens paradgren. Men många upplever att den inte finns. 15 % inom barnomsorgen, 35 % av brukarna inom omsorg för personer med funktionsnedsättning, 16 % inom äldreomsorgen. Miljöpartiet förordar också vikten av att valfriheten inte bara ska vara mellan privata företag utan man ska också ha möjlighet att välja kommunala alternativ.

Några korta kommentarer:

Ekonomiskt bistånd hade 2,2 miljoner i överskott. Det hade räckt till många SL-kort.

Det pågår arbete med att hitta rutiner för hur man ska följa upp avtal. Det borde man ha haft reda när avtalen skrevs.

Antal visstidsanställda har minskat med 1 %!!!

Antalet kvinnliga chefer har inte ökat.

Antal utrikes födda chefer har inte heller ökat.

Man använder miljöbilar till 100 % men man når inte upp till målen vad gäller miljöbränsle. Varför? Att upphandlingar ska ha krav på att miljö-och hälsofarliga ämnen inte ingår har man ännu inte lyckats med. El-förbrukningen ligger högre än målet. En stärkt miljösatsning behövs.

§7 Rapport från Järva rent och snyggt samt ansökan om medel för år 2013

Beslut

1. Nämnden godkänner rapporten.

2. Nämnden godkänner planeringen för 2013 och ansöker tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd om 3,2 mnkr hos Järvalyftet.

Ärendet

Föreningsstäd har bedrivits sedan 2002 i Tensta. Från och med år 2008 har Rinkeby - Kista och Spånga - Tensta stadsdelsnämnder drivit verksamheten gemensamt med ekonomiskt stöd från Järvalyftet. Det gemensamma namnet för föreningsstädverksamheten är Järva Rent och Snyggt. För vart och ett av de 71 städområdena ansvarar två föreningar som delar på bidraget.

Föreningsutbildningarna Bo-Skola och Miljö-skola planeras fortsätta under 2013 och framåt. Cirka 200 studiecirklar genomförs årligen. Under våren 2013 planeras två cirkelledarutbildningar för Bo-skola och tillsammans med Miljöförvaltningen två cirkelledarutbildningar för miljöpiloter.

Kostnaden för projektet är 3,2 mnkr per år utöver stadsdelsnämndernas kostnader för personal, lokaler, utrustning m.m.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 januari 2013. Dnr1.2.1.- 038-2013

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. Ledamoten Burhan Yildiz (FP) anmälde jäv och lämnade möteslokalen under nämndens behandling av ärendet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Miljöpartiet tycker att det är bra att förvaltningen fortsätter att intressera sig för projekt som tar vara på naturen och miljön. Det är positivt att så många föreningar inom stadsdelen aktivt har deltagit i projektet.

Projektets syfte och mål har varit att ge invånarna i de deltagande stadsdelsområdena större möjligheter att påverka och ta ansvar för sin närmiljö och dess framtida utveckling och att förändra attityder till nedskräpning.

Med tanke på att projektet har pågått sedan 2001, i elva år, så är borde man kunna uppleva att nedskräpningen minskat på ett märkbart sätt eller attityden till nedskräpning. Det är svårt att se någon sådan förändring men det hindrar inte att man bör fortsätta arbetet.

Vi undrar också om den definierade städperioden bara måste pågå mellan maj och oktober. Nedskräpning sker väl resterande månader också? Det är viktigt att hålla utemiljön ren och snygg även på vintern.

Det står också i målen för 2013 att man genom information och utbildning vill ge invånarna bättre kunskaper i miljöfrågor vilket har stor betydelse för den framtida utvecklingen i såväl närområdet som nationellt och globalt.

Den paragrafen är extra viktig tycker vi. När så många föreningar och grupper är involverade så är det bra att passa på att vidga begreppen bortom nerskräpningen.

Att beskriva klimatförändringarna, koldioxidutsläppen, hur köttkonsumtion bidrar till ökade utsläpp, hur det påverkar havsnivåerna och vad det kan få för konsekvenser för framtiden är viktigt. Att arbeta både med det stora och det lilla perspektivet ger nya perspektiv och ökar förståelsen för jordens utsatthet.

Det är viktigt att man också ger konkreta förslag på vad den enskilda människan kan bidra med.

§8 A Införande av digitala utskick av nämndens möteshandlingar och inköp av iPads

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar om införande av digitala nämndutskick från och med sammanträdet den 26 september 2013 i enlighet med förvaltningens förslag och tidplan.

Ärendet

Från och med nämnden i september månad planeras pappersutskicken upphöra av alla icke sekretessbelagda nämndhandlingar till de som valt iPad. Sekretessbelagda ärenden kommer dock att skickas ut i pappersformat även i fortsättningen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 januari 2013. Dnr 1.2.1.-777-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) och ledamoten Burhan Yildiz (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

En aspekt av att vara en lärande organisation är att återkommande utvärdera verksamheten och kontinuerligt leta efter vägar att göra organisationen och dess arbete ännu bättre.

Ibland kan detta exempelvis handla om kompetensutveckling för medarbetarna, en översyn av rutiner och ibland - som i detta fall - kan det handla om att den tekniska utvecklingen möjliggör andra hjälpmedel för det dagliga arbetet.

Vi ställer oss positiva till stadens övergripande utvecklingsarbete och det konkreta uttryck som det arbetet får i bland annat detta enskilda fall, införande av digitala utskick av nämndes möteshandlingar.

Vi förutsätter att förändringen kommer att utvärderas såväl vad gäller ledamöternas upplevelser av det nya hjälpmedlet som exempelvis av minskad pappersförbrukning och utskickskostnader.

§8 B Överenskommelse med länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Omedelbar justering

Ärendet

Stockholms stad har sedan år 2001 haft ett avtal med staten om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare. Avtalet, som reglerar volym på mottagandet och villkoren för statlig ersättning, har förlängts med ett år i taget. Nuvarande avtal kommer att sägas upp och ska ersättas av ett nytt. Det föreslagna nya avtalet innebär inte några andra åtaganden för staden än de som staden redan åtagit sig sedan år 2001. Förvaltningen får erinra om att cirka hälften av de nyanlända invandrare som bosätter sig i Stockholms stad gör det inom järva-stadsdelarna.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 februari 2013. Dnr 1.5.1.-067-2013

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till beslut. Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamoten Anki Erdmann (V) anslöt sig till socialdemokraternas förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S), ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamoten Anki Erdmann (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

- Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

- Att därutöver anföra

Förvaltningen tar upp viktiga frågor i sitt svar på remissen från kommunstyrelsen. Till exempel det faktum att även om det är Stockholms kommun som skriver avtalet med länsstyrelsen är det stadsdelar som Rinkeby-Kista som i verkligheten tar ansvaret för de nyanlända som kommer till vår stad.

Bostadssituationen i Rinkeby-Kista är i vissa områden redan en katastrof och av olika skäl är det ofta de som redan har den mest utsatta bostadssituationen som också kommer påverkas mest av att fler söker boende i vår stadsdel. Den bostadspolitik som förts under de tio senaste åren med utförsäljningar och ombildningar av allmännyttiga hyresrätter och nu med marknadshyror har och kommer att förvärra situationen ytterligare. Att stadsdelen får betala höga kostnader för hotellboenden är en sak men det finns många fler aspekter att ta hänsyn till.

De stadsdelar som tar emot flest nyanlända är också de stadsdelar där arbetslösheten är högst, skolresultaten lägst och där ohälsotalen är högst. Det innebär också att förskolor, skolor, vårdcentraler, psykiatrin, socialtjänsten, medborgarkontor och annan service och myndighetsutövning redan är ansträngd och står inför många nya utmaningar.

Likaväl som regeringen borde ta ansvar och inte lämpa över ansvaret på några enstaka kommuner som tar ett stort ansvar borde inte Stockholms kommun lämpa över ansvaret på några enstaka stadsdelsnämnder.

§9 Verksamhetsuppföljning avseende de gruppbostäder som drivs i Attendos regi, inom Rinkeby-Kista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har under hösten 2012 genomfört uppföljningar inom grupp- och servicebostäder enligt LSS avseende upphandlad verksamhet. Den 1 januari 2011 tog Attendo över driften av sex gruppbostäder och en servicebostad. En förlängning av avtalet har nyligen skett. Kontinuerliga individuppföljningar har genomförts av biståndshandläggarna och hälso- och sjukvårdsinsatserna följdes senast upp våren 2011 av förvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska.

De redovisade uppföljningarna har genomförts med stöd av stadsgemensamma mallar som används för uppföljning av all verksamhet. Av de bilagda redovisningarna framgår att Attendos verksamheter ger en god omsorg och ett gott stöd till de brukare som har insatser. Inom samtliga verksamheter finns det dock förbättrings- och utvecklingsområden, vilket redovisas i bifogade bilagor. Uppföljningen används som en del i det fortsatta utvecklings- och kvalitetsarbetet inom grupp- och servicebostäderna.

Dnr 8.-018-2013

Särskilt uttalande

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Det är bra att det finns strikta rutiner, men det är inte genom dem man kan se kvalité. Det är genomgående inom vård och omsorg att personalen måste dokumentera mera, har fler rutiner att följa och på så sätt har en större arbetsbörda. Detta slår tillbaka på brukarna.

Vi skulle vilja att man gjorde en undersökning med fokus på kvalité.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§10 Patientsäkerhetsberättelse 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren senast den första mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse som ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.

Äldreomsorgens medicinskt ansvariga sjuksköterska har i samråd med chefen för utförarenheten inom äldreomsorgen tagit fram underlag för patientsäkerhetsberättelsen 2012.

Dnr 2.4.-026-2013

Särskilt uttalande

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) och ledamoten Burhan Yildiz (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Det är glädjande att ta del av det målinriktade och strukturerade arbete som utförs inom äldreomsorgen i stadsdelsområdet.

Vi vill särskilt uppmärksamma det fokus på samverkan och förebyggande arbete samt det individ- och helhetsperspektiv med de boende och deras närstående som delaktiga och viktiga resurser som präglar verksamheten.

§11 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§12 Konferenser och utbildningar

Ordföranden påminde nämnden om Socialstyrelsen äldrekonferens den 10-11 april 2013. Nämnden fattade beslut om deltagande den 24 januari 2013.

Anmälan görs till nämndens sekreterare.

§13 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 10 januari 2013 till och med den 24 januari 2013.

§14 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 7 januari 2013.

§15 Protokoll från Rinkeby-Kista Råd för funktionshinderfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala rådet för funktionshinderfrågor protokoll från den 16 januari 2013.

§16 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

2012-12-21

Lista över nyanställda

november-december 2012 och januari 2013

Dnr: 2.3.1.-008-2013

Respektive Verksamhetsområdeschef

§17 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

1. Svar på skrivelse till lokala pensionärsrådet. Inrättande av en datastödstjänst för pensionärer, dnr: 1.6.-841-2012

§18 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

1. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens ekonomiutskott sammanträde 2013-01-23, § 15

2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-01-28, § 17

3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-01-28, § 19

4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-01-28, § 20

§19 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 30 januari 2013.