Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-01-23

Sammanträde 2014-01-23

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husby Träff, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18:00-18:45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket p 1 föräldrabalken (FB)

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket p 1 föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket p 1 föräldrabalken (FB).

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket p 1 föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärende

7 Rapport enligt lex Sarah om en påtaglig risk för ett missförhållande i verksamheten (14 kap 3 § SoL och 24 b § LSS)

8 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg i enskilt ärende

(muntlig redovisning - utsändes ej)
Dnr 178-2013-1.2.2.

8:A Beslut från Inspektionen för vård och omsorg i enskilt ärende

(muntlig redovisning - utsändes ej)
Dnr 330-2012-1.2.3.
Allmänhetens frågestund

Öppet sammanträde

9 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

10 Verksamhetschef för kommunens hälso- och sjukvård inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, Silkeborgs gruppboende

11 Inriktningsärende om ombyggnad av Kista vård- och omsorgsboende

Anmälningsärenden

12 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

13 Konferenser och utbildningar

15 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Protokoll från den 27 november 2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll från den 12 december 2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

18 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

19 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

20 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (178 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

§2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket p 1 föräldrabalken (FB)

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket p 1 föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket p 1 föräldrabalken (FB)

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket p 1 föräldrabalken (FB)

§7 Rapport enligt lex Sarah om en påtaglig risk för ett missförhållande i verksamheten (14 kap 3 § SoL och 24 b § LSS)

§8 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg i enskilt ärende

§8:a Beslut från Inspektionen för vård och omsorg i enskilt ärende

§9 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§10 Verksamhetschef för kommunens hälso- och sjukvård inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, Silkeborgs gruppboende

§11 Inriktningsärende om ombyggnad av Kista vård- och omsorgsboende

§11:a Trygghetsskapande verksamhet i Husby

§12 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§13 Konferenser och utbildningar

§15 Protokoll från lokala pensionärsrådet

§16 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§17 Anmälan av delegationsbeslut

§18 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§19 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m.

§20 Anmälan av sociala delegationens protokoll