Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-12-18

Sammanträde 2014-12-18

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husby Träff, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18:00-18:45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Sluten nämnd - beslutsärenden

2 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § 2 st föräldrabalken (FB)

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st 4 p föräldrabalken (FB)

Sluten nämnd - anmälningsärende

5 Information om underrättelse och begäran från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Håkan Serdén, utredare vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, informerar om bullernivåer vid bostäder längs E18.

Beslutsärenden

7 Uppföljningsrapport till nämnden i december 2014 Utsändes senare

8 Sammanträdesdagar för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd år 2015

9 Partiell revidering av delegationsordningen för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

10 System för intern kontroll

11 Trygghetsskapande verksamhet i Husby år 2015

12 Ansökan om bidrag till Rinkeby Folkets Hus för 2015

Remissärenden

13 Yttrande över revisionsrapport om granskning av insatser som utförs av ideella föreningar gällande våld i nära relationer

Anmälningsärenden

14 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

15 Konferenser och utbildningar

17 Protokoll från lokala pensionärsrådet

18 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

19 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

20 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

21 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

22 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (255 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

§2 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § 2 st föräldrabalken (FB)

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st 4 p föräldrabalken (FB)

§5 Information om underrättelse och begäran från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt redovisning av beslut från IVO i enskilt ärende

§6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§7 Uppföljningsrapport till nämnden i december 2014

§8 Sammanträdesdagar för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd år 2015

§9 Partiell revidering av delegationsordningen för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

§12 Ansökan om bidrag för ungdomsverksamhet i Rinkeby Folkets Hus år 2015

§13 Yttrande över revisionsrapport om granskning av insatser som utförs av ideella föreningar gällande våld i nära relationer

§14 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§15 Konferenser och utbildningar

§17 Protokoll från lokala pensionärsrådet

§18 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§19 Anmälan av delegationsbeslut

§20 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§21 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

§22 Anmälan av sociala delegationens protokoll