Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-03-31

Sammanträde 2016-03-31

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husby Träff, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum


Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågo Läs mer...r och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan 17:30 – endast för nämndens ledamöter och ersättare. Allmänheten är välkommen från klockan 18:00.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde – beslutsärenden

3 Avslå talan om umgänge mellan barn och någon annan än en förälder enligt 6 kap . 15 a § 2 st föräldrabalken (FB) - bordlagt ärende

4 Avslå talan om umgänge mellan barn och någon annan än en förälder enligt 6 kap . 15 a § 2 st föräldrabalken (FB) - bordlagt ärende

5 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken (FB)

6 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken (FB)

7 Ansökan om ändring i vårdnad gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10 c § föräldrabalken (FB)

8 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

9 Förnyad upphandling av Kista ungdomsgård

Slutet sammanträde – anmälningsärenden

10 Information om utredning av Lex Sarah -rapport vid entreprenaddriven verksamhet

11 Anmälan av sociala delegationens protokoll (Cirkulerar under sammanträdet)

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

12 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Flerspråkighet som resurs. Företrädare för förskole verksamheten
informerar.

Beslutsärenden

13 Underlag för budget 2017 med inri ktning för 2018 och 2019

14 Uppföljningsrapport till nämnden i mars 2016

15 Fortsatt etablering av ett Fryshus i Husby

Dnr 152-2016-1.2.5.
(Utsändes senare)

16 Inrättande av förskola på Kista Äng – inriktningsärende

17 Sjukfrånvaron ökar

Svar på skrivelse från Benjamin Dousa m.fl. (M)
Dnr 652-2015-1.6.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

18 Yttrande över remiss om motion 2015:85 om riktlinjer för ledsagning

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 011 -2016-1.5.1.

Anmälningsärenden

19 Patientsäkerhetsberättelse för Kista servicehus och Rinkeby vård- och omsorgsboende 2015

20 Patientsäkerhetsberättelser för Akalla socialpsykiatriska boende och Silkeborgs gruppbostad

21 Uppföljning av kvalitetsgranskning i den sociala barn - och ungdomsvården

22 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

23 Konferenser och utbildningar

25 Protokoll från pensionärsrådet

26 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

27 Protokoll från rådet för trygghet i fastigheter och utemiljö

28 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

29 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(Cirkulerar under sammanträdet)

30 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Avslå talan om umgänge mellan barn och någon annan än en förälder enligt 6 kap. 15 a § 2 st föräldrabalken (FB)

§4 Avslå talan om umgänge mellan barn och någon annan än en förälder enligt 6 kap. 15 a § 2 st föräldrabalken (FB)

§5 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (FB)

§6 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken (FB)

§7 Ansökan om ändring i vårdnad gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10 c § föräldrabalken (FB)

§8 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

§9 Förnyad upphandling av Kista ungdomsgård

§10 Information om utredning av Lex Sarah-rapport vid entreprenaddriven verksamhet

§11 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§12 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§13 Underlag för budget 2017 med inriktning för 2018 och 2019

§14 Uppföljningrapport till nämnden i mars 2016

§15 Fortsatt etablering av ett Fryshus i Husby

§16 Inrättande av förskola på Kista Äng

§17 Sjukfrånvaron ökar

§18 Yttrande över remiss om motion 2015:85 om riktlinjer för ledsagning

§19 Patientsäkerhetsberättelse för Kista servicehus och Rinkeby vård- och omsorgsboende 2015

§20 Patientsäkerhetsberättelser för Akalla socialpsykiatriska boende och Silkeborg gruppbostad

§21 Uppföljning av kvalitetsgranskning i den sociala barn- och ungdomsvården

§22 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§23 Konferenser och utbildningar Ordföranden Mia Päärni (S) informerade nämnden om en inbjudan till följande konferens:

§25 Protokoll från pensionärsrådet

§26 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§27 Protokoll från Rådet för trygghet i fastigheter och utemiljö/ f.d. Brottsförebyggande rådet i Rinkeby-Kista

§28 Anmälan av delegationsbeslut

§29 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§30 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i urval