Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2008-09-17

Sammanträde 2008-09-17

Datum
Klockan
15.00
Plats
Nürnberghuset, Björngårdsgatan 14 B

Personalföreträdare ges närvarorätt vid samtliga punkter.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Anmälningsärenden

4 Protokoll från arbetsmiljökommittén Dukas

Övrigt

5 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (251 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordförande Anders Carstorp samt ledamot Ulla Ritzén valdes till justerare. Protokollet justeras den 23 september 2008.

§2 Anmälan av protokoll

Protokoll från servicenämndens sammanträde den 20 augusti 2008,
justerat den 28 augusti 2008.

§3 Tertialrapport 2 2008

Beslut

1. Servicenämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 2 med prognos för året samt delårsbokslut till kommunstyrelsen.

2. Servicenämnden anmäler omslutningsförändringar om 4,3 mnkr för kommunstyrelsens godkännande.

3. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

I ärendet redovisas hur långt nämnden har kommit med att bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål, med en analys av utfallet samt prognos för helåret. Som ett led i detta redovisas också uppfyllelsen av nämndens mål samt utfall och prognos för kommunfullmäktiges indikatorer. Därefter följer nämndens ekonomiska utfall för perioden samt en prognos för årsutfallet med kommentarer.

Ärendets beredning

Serviceförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 september 2008, dnr 100-044/2008.

§4 Protokoll från arbetsmiljökommittén den 10 september 2008.