Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2008-10-15

Sammanträde 2008-10-15

Datum
Klockan
14.00
Plats
Serviceförvaltningen, Östgötagatan 10, plan 3

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslutsärenden

3 Begäran om rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

Anmälningsärenden

4 Månadsrapport per den 30 september Senare utskick

Övrigt

5 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (148 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Anders Carstorp samt ledamot Johanna Engman valdes till justerare. Protokollet justeras den 22 oktober 2008.

§2 Anmälan av protokoll

Protokoll från servicenämndens sammanträde den 17 september 2008, justerat den 23 september 2008.

§3 Begäran om rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

Beslut

Servicenämnden bifaller hemställan om rättegångsfullmakt.

Ärendet

På begäran av stadsledningskontorets juridiska avdelning beslöt servicenämnden vid sitt sammanträde 2007-08-22 att ge juridiska avdelningen fullmakt att föra nämndens talan i domstolar. Med anledning av personella förändringar inom juridiska avdelningen har servicenämnden tillställts en ny begäran om rättegångsfullmakt för juridiska avdelningen.

Ärendets beredning

Serviceförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 september 2008, dnr 101-095/2008.

Anmälningsärenden

§4 Månadsrapport per den 30 september

Rapporten lades till handlingarna

§5 Förvaltningschefen informerar

Teenie Bennerholt redogjorde för förvaltningens förslag till preliminära priser för löne- och ekonomiadministration år 2009. Förslaget kommer att skickas ut till förvaltningar och bolag. Den 17 december fattar servicenämnden beslut i frågan.

Förslaget till inrullningsplan för ekonomiadministrationen har diskuterats på styrgruppen för genomförandeprojektet. Detta med anledning av att man bör överväga om inrullningen bör ske vid färre tillfällen än vad som tidigare planerats. Erfarenheterna från samordningen av löneadministrationen visar att det fördelar med en sådan lösning. Styrgruppen har gett genomförandeprojketet (GSE) i uppdrag att återkomma med en analys av fördelar och nackdelar med en ändrad inrullningsplan.

______