Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2008-11-19

Sammanträde 2008-11-19

Datum
Klockan
15.00
Plats
Serviceförvaltningen, Östgötagatan 10, plan 3

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslutsärenden

3 Servicenämndens sammanträdestider 2009

Anmälningsärenden

4 Anmälan av beställning av varor

6 Protokoll från arbetsmiljökommittén Dukas

Övrigt

8 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (149 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande och vice ordförande valdes till justerare. Protokollet justeras den 26 november 2008.

§2 Anmälan av protokoll

Protokoll från servicenämndens sammanträde den 15 oktober 2008, justerades den 22 oktober 2008.

§3 Servicenämndens sammanträdestider 2009

Beslut

Servicenämnden godkänner i ärendet föreslagna sammanträdestider för 2009.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att servicenämnden under 2009 sammanträder vid nedan angivna dagar. Samtliga sammanträden inleds kl 15.00.

Sammanträdesdag Ärende (bland andra)

14 januari

11 februari Bokslut och verksamhetsberättelse för 2008

18 mars

15 april Nämndernas underlag till budget 2010 med beräkningar för 2011 och 2012

13 maj Tertialrapport 1 per den 30 april med prognos för 2009

17 juni

19 augusti

16 september Delårsrapport samt tertialrapport 2 per den 31 augusti med prognos för 2009

14 oktober

18 november

16 december Verksamhetsplan och budget för 2010

Anmälningsärenden

§4 Anmälan av beställning av varor

Ärendet lades till handlingarna

§5 Månadsrapport per den 31 oktober

Rapporten lades till handlingarna

§6 Protokoll från arbetsmiljökommittén

Protokollet lades till handlingarna

§7 Inkomna skrivelser

Anmäldes skrivelse från kommunstyrelsens handikappråd.

Skrivelsen lades till handlingarna.

§8 Förvaltningschefen informerar

Upphandlingar

Arbetet med enstadsövergripande livsmedelsupphandling har påbörjats.

Förfrågningsunderlaget gällandeupphandlingen av gemensam IT-service förhandlas i CESAM den 2 december. Efter det går förfrågningsunderlaget ut till några presumtivaleverantörer, vilka genomgått en kvalificeringsfas.Vid sammanträdet i december får nämnden en särskild föredragning av projektet gemensam IT-service.

§9 Frågor från nämnden

Servicenämnden önskar tacka av BrittMarie Kyndel för hennes insatser som ordförande. Teenie Bennerholt bjuder in BrittMarie Kyndel till decembernämnden.