Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2009-02-12

Sammanträde 2009-02-12

Datum
Klockan
10.00
Plats
Serviceförvaltningen, Östgötagatan 10, plan 3

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

4 Ändrade tider för servicenämndens sammanträden under 2009

5 Förslag till gränssnitt avseende förskolefrågor inom Kontaktcenter Stockholm

6 Projekt Navet - Effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad

Övrigt

7 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (133 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Servicenämnden utsåg vice ordföranden Catharina Tarras-Wahlberg (s) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 26 februari 2009.

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslut

Servicenämnden beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§3 Årsredovisning 2008

Dnr 100-014/2009

Beslut

Servicenämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

  1. Servicenämnden godkänner och överlämnar årsredovisningen till kommunstyrelsen.

  2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ombudgetering om 2,4 mnkr. Detta avser 1,7 mnkr för uppbyggnad av kontaktcenterverksamheten samt 0,7 mnkr för flyttkostnader och utrustning av förvaltningens nya lokaler under 2009.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§4 Ändrade tider för servicenämndens sammanträden under 2009

Dnr 000-013/2009

Beslut

Servicenämnden beslutade enligt förslag från ordföranden Joakim Larsson (m) att nästa sammanträde hålls tisdagen den 21 april kl 16.30. I övrigt återkommer ordföranden och vice ordföranden Catharina Tarras-Wahlberg (s) till nämnden med en justering av förvaltningens förslag på sammanträdestider för 2009.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 januari 2009. I utlåtandet föreslogs:

1. Servicenämnden godkänner i ärendet föreslagna sammanträdestider för 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom förslag från ordföranden Joakim Larsson (m).

§5 Förslag till gränssnitt avseende förskolefrågor inom Kontaktcenter Stockholm

Dnr 100-015/2009

Beslut

Servicenämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

1. Servicenämnden godkänner gränssnittet för förskolefrågor inom kontaktcentret i enlighet med förslag i förvaltningens utlåtande.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 27 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Catharina Tarras-Wahlberg (s) och ledamoten Paul Lappalainen (mp) enligt följande:

Centraliseringen av kommunikationen mellan medborgare och förvaltning kan ge upphov till oprecisa besked och onödiga kontakter. Kontaktcentrets roll bör i första hand koncentreras till mer administrativa frågeställningar om fakturor, antalet platser etc. Vid frågor som rör olika förskolors kvalitet, särskilda inriktning och profileringar osv. kommer sannolikt den enskilde medborgaren att få fylligare upplysningar genom direktkontakt med ansvarig stadsdelsförvaltning.

Ersättaryttrande

Ersättaren Rolf Lindell (s) och ersättaren Jessica Nilsson (v) instämmer i särskilt uttalande från (s) och (mp).

§6 Projekt Navet – Effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad

Dnr 006-130/2008

Beslut

Servicenämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

1. Servicenämnden åberopar förvaltningens utlåtande som svar på remissen.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Joakim Larsson m fl (m), ledamoten Björn Ljung (fp), vice ordföranden Catharina Tarras-Wahlberg (s), och ledamoten Paul Lappalainen (mp) enligt följande:

Vi vill uppmärksamma serviceförvaltningen på att information är en huvudprocess och IT en stödprocess. Det är viktigt att inte sätta upp IT-system som verksamheten får rätta sig efter utan tvärtom.

Ersättaryttrande

Ersättaren Ulf Fridebäck (fp), ersättaren Dikran Dison (kd), ersättaren Rolf Lindell (s) och ersättaren Jessica Nilsson (v) instämmer i särskilt uttalande från (m), (fp), (s) och (mp).

§7 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen Teenie Bennerholt gav en nulägesrapport av arbetet inom serviceförvaltningen. En introduktionsutbildning kommer att hållas för nämnden i samband med sammanträdet den 21 april.

Beslut

Servicenämnden tackade för informationen.

§8 Frågor från nämnden