Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2009-06-08

Sammanträde 2009-06-08

Datum
Klockan
09.00
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslutsärenden

3 Yttrande över revisionskontorets årsrapport för servicenämnden

5 Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag

6 Inrättande av strategiskt råd

Anmälningsärenden

7 Ekonomisk uppföljning per den 31 maj Dukas

8 Inkomna skrivelser och protokoll

Övrigt

9 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (137 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Servicenämnden utsåg tjänstgörande ersättaren Rolf Lindell (s) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 16 juni 2009.

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslut

Servicenämnden lägger föregående protokoll till handlingarna.

§3 Yttrande över revisionskontorets årsrapport för servicenämnden

Dnr:102-060/2009

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över revisionskontorets årsrapport.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr:006-056/2009

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr:006-061/2009

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

1 Servicenämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Joakim Larsson m fl (m), ledamoten Björn Ljung (fp), vice ordföranden Catharina Tarras-Wahlberg m fl (s) och ledamoten Paul Lappalainen (mp) enligt följande:

Vid införandet av en gemensam växel och ett telefonnummer till Stockholms stad är det stockholmarnas bästa som ska stå i fokus. Tillgänglighet och personlig kontakt är oerhört viktigt för medborgarna. Staden måste ha en människa som svarar på andra sidan när man ringer. Alla kan inte hantera ett talsvarssystem och därför kan en sådan lösning inte heller ersätta den mänskliga kontakten i alla lägen. Det är viktigt att detta tas med i utarbetandet av stadens gemensamma växel och att stadens tillgänglighet kontinuerligt följs upp för att säkerställa en god service till alla stockholmare i deras kontakt med staden.

§6 Inrättande av strategiskt råd

Dnr:099-065/2009

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

1 Servicenämnden inrättar ett strategiskt råd samt avvecklar det befintliga kundrådet.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning per den 31 maj

Beslut

1 Servicenämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens sammanställning i rubricerat ärende från den 6 juni 2009.

§8 Anmälan av inkomna skrivelser och protokoll

Beslut

1 Servicenämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens förteckning i rubricerat ärende från den 3 juni 2009.

§9 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen Teenie Bennerholt informerar om att serviceförvaltningens lokaler på Palmfeltsvägen nu är högtidligt invigda av biträdande stadsdirektören Gunnar Björkman.

Rekryteringen av ny chef till beställarfunktionen för stadsövergripande gemensam IT-service (GSIT) är nu avslutad. Den nya chefen börjar på serviceförvaltningen den 17 augusti 2009.

22 av 30 förvaltningar i staden är från och med juni månad anslutna till serviceförvaltningen avseende ekonomiadministration.

§10 Frågor från nämnden

Vice ordföranden Catharina Tarras-Wahlberg (s) återgår till ärendet om stadens säkerhetsprogram (ärende fyra på dagordningen) och understryker vikten av stadens övergripande arbete gällande säkerhet och krisberedskap också omfattar regional samverkan, forskningsanknutet utvecklingsarbete och omvärldsbevakning. Detta diskuteras inte i förslaget till säkerhetsprogram. Catharina Tarras-Wahlberg (s) framhåller att dessa aspekter bör beaktas i beredningen inför det slutliga beslutet i kommunfullmäktige.

***

Ordföranden Joakim Larsson (m) avslutade sammanträdet med att önska alla en riktigt trevlig sommar.

***