Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2009-09-15

Sammanträde 2009-09-15

Datum
Klockan
09.00
Plats
Carl Albertrummet i Stadshuset

Personalföreträdare ges närvarorätt vid samtliga punkter

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Anmälningsärenden

5 Inkomna skrivelser och protokoll

Övrigt

6 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (136 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Servicenämnden utser tjänstgörande ersättaren Rolf Lindell (S) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (M) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 29 september 2009.

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Ett tillägg till protokollet från den 8 juni 2009 anmäls. Under § 5 anmäler Dikran Dison (KD) ett ersättaryttrande där han instämmer i det gemensamma särskilda uttalande från (M), (FP), (S) och (MP).

Beslut

Servicenämnden noterar tillägget och lägger föregående protokoll till handlingarna.

§3 Delårsrapport samt tertialrapport 2 per den 31 augusti med prognos för 2009

Dnr: 100-102/2009

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

  1. Servicenämnden godkänner och överlämnartertialrapport 2 med delårsrapport till kommunstyrelsen.

  2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag om 4,5 mnkr.

  3. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om 9,7 mnkr för kommunstyrelsens godkännande.

Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. Ett uppdaterat tjänsteutlåtande delas till nämnden vid dagens sammanträde.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag.

Tjänstgörande ersättaren Rolf Lindell (S) och ledamoten Paul Lappalainen (MP) enligt följande:

Tertialrapport 2 utarbetas självfallet av serviceförvaltningen utifrån de förutsättningar som majoriteten i kommunfullmäktige har angett.

Vi får som partier i opposition i den delen ”gilla läget”, men vill ändå markera att det finns skrivningar med bakomliggande värderingar som vi inte delar och som vi också har opponerat mot i anslutning till fullmäktigebeslutet. Ett exempel på detta är alla förvaltningars uppdrag att verka för att avknoppa olika verksamheter. Aktuella fall visar på orimliga vinster på kort tid, bland annat genom att staden vid avknoppningen bara begärt ersättning för inventarier m m och inte tagit hänsyn till viktiga immateriella och andra betydande värden. Både myndigheter och rättsliga instanser har kommit fram till att avknoppningar inte hör hemma i regelsystemet.

§4 Grön IT-strategi för Stockholms stad. Remiss från Kommunstyrelsen

Dnr: 006-095/2009

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Joakim Larsson m fl (M) ställer sig bakom kontorets förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Rolf Lindell (S) och ledamoten Paul Lappalainen (MP) lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§5 Inkomna skrivelser och protokoll

Beslut

Servicenämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens förteckning i rubricerat ärende från den 13 augusti 2009.

§6 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen Teenie Bennerholt informerar om att nämndens sammanträde den 20 oktober kommer att hållas i Husby och inledas med ett studiebesök på förvaltningens Kontakt Center där. En inbjudan med vägbeskrivning kommer att skickas till nämnden i samband med att handlingarna skickas ut.

§7 Frågor från nämnden