Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2009-12-15

Sammanträde 2009-12-15

Datum
Klockan
09.00
Plats
Carl Albertrummet i Stadshuset

Sammanträdet inleds med att förvaltningen föredrar resultatet av kundenkäten

Personalfö Läs mer...reträdare ges närvarorätt vid samtliga punkter.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

5 Servicenämndens sammanträdestider 2010

7 Beställning av IT-utrustning

8 Gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag

Anmälningsärenden

9 Anmälan av delegationsbeslut

10 Ekonomiskuppföljning per den 31 oktober

11 Ekonomiskuppföljning per den 30 november Senare utskick

12 Inkomna skrivelser och protokoll

Övrigt

13 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (137 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Servicenämnden utser vice ordföranden Catharina Tarras-Wahlberg (S) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (M) justera dagens protokoll. Justering sker den 18 december 2009.

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslut

1 Servicenämnden beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§3 Verksamhetsplan och budget 2010

Dnr: 100-139/2009

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden godkänner verksamhetsplanen inklusive föreslagna omslutningsförändringar och lämnar den till kommunstyrelsen för godkännande.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 2 december 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§4 Servicenämndens system för internkontroll

Dnr: 101-154/2009

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till system för intern kontroll.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 december 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§5 Servicenämndens sammanträdestider 2010

Dnr: 000-144/2009

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden godkänner i ärendet föreslagna sammanträdestider för 2010.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 27 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§6 Förslag till justerad delegationsordning

Dnr: 000-145/2009

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden godkänner i ärendet föreslagna justeringar av delegationsordningen.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 27 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§7 Beställning av IT-utrustning

Dnr: 101-147/2009

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden beställer IT-utrustning i enlighet med vad som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 27 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§8 Gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag

Dnr: 099-155/2009

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden godkänner i ärendet redovisat förslag till ansvarsfördelning mellan servicenämnden och respektive nämnd och bolag vad gäller en gemensam växelfunktion samt godkänner i övrigt föreliggande redovisning.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 december 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§9 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 101-146/2009

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden lägger ärendet till handlingarna.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 27 november 2009.

§10 Ekonomiskuppföljning per den 31 oktober

Beslut

1 Servicenämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens förteckning i rubricerat ärende från den 2 december 2009.

§11 Ekonomiskuppföljning per den 30 november

Beslut

1 Servicenämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens förteckning i rubricerat ärende från den 9 december 2009.

§12 Inkomna skrivelser och protokoll

Beslut

1 Servicenämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens förteckning i rubricerat ärende från den 2 december 2009.

§13 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen Teenie Bennerholt informerar om resultatet från årets medarbetarenkät som visar att medarbetarna på serviceförvaltningen ger ett klart godkänt betyg till arbetsförhållandena. Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) är 65 vilket innebär en markant ökning jämfört med förra årets undersökning då NMI var 34.

§14 Frågor från nämnden

Inga frågor ställs av nämnden.

***

Ordföranden Joakim Larsson (M) gratulerar nämndsekreteraren Åse Geschwind och trafikkontorets nämndsekretariat till det hedersomnämnande som enheten vann vid årets kvalitetsutmärkelse i Stockholms stad.

Därefter önskar Joakim Larsson (M) nämnden och förvaltningen en god jul och ett gott nytt år.

Vice ordföranden Christina Tarras-Wahlberg (S) önskar ordföranden det samma.

***