Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2010-05-11

Sammanträde 2010-05-11

Datum
Klockan
08.00
Plats
Carl Albertrummet i Stadshuset

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

4 Yttrande över revisionskontorets årsrapport för servicenämnden

Anmälningsärenden

5 Inkomna skrivelser och protokoll

Övrigt

6 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (145 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Servicenämnden utser tjänstgörande ordföranden Lorentz Lyttkens (M), §§1-4, och Rolf Lindell (S) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (M), §§5-7, justera dagens protokoll. Justering sker senast den 24 maj 2010.

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslut

Servicenämnden beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§3 Tertialrapport 1 per den 30 april med prognos för 2010

Dnr 100-063/2010

Beslut

  1. Servicenämnden beslutar att godkänna och överlämna tertialrapport 1 till kommunstyrelsen.

  2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 maj 2010.

Förvaltningen föreslår (se beslutet).

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Lorentz Lyttkens (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§4 Yttrande över revisionskontorets årsrapport för servicenämnden

Dnr 102-061/2010

Beslut

1 Servicenämnden beslutar att åberopa serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 27 april 2010 som sitt yttrande över revisionskontorets årsrapport.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 27 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Lorentz Lyttkens (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§5 Inkomna skrivelser och protokoll

Beslut

1 Servicenämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens förteckning i rubricerat ärende från den 27 april 2010.

§6 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen Teenie Bennerholt informerar om att rekrytering för ny chef för verksamhetsområdet löner pågår, och att ett par intressanta kandidater finns.

Förvaltningschefen informerar vidare om att alla stadens förvaltningar nu har gått över till den gemensamma växeln. Mer ansvar ligger nu på respektive medarbetare, med blandad respons. Möte är inplanerat med Anita Granlund, administrativ chef på

fastighetskontoret, för att bestämma hur man ska arbeta vidare.

Vidare informerar förvaltningschefen om att arbetet med övergången till GSIT för serviceförvaltningens del går enligt planerna, och man passerar snart Grind G. Dessutom har förvaltningen under två dagar träffat Volvo IT för att öka förståelsen för arbetets innebörd.

§7 Frågor från nämnden

Inga frågor ställs av nämnden.

***

Ordföranden Joakim Larsson (M) önskar nämnden och förvaltningen en trevlig sommar.

***