Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2010-09-23

Sammanträde 2010-09-23

Datum
Klockan
9:00
Plats
Carl Albertrummet i Stadshuset
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Servicenämnden utser vice ordföranden Catharina Tarras-Wahlberg (S) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (M) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 6 oktober 2010.

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Protokoll 3/2010 från servicenämndens sammanträde den 11 maj 2010 anmäls.

§3 Tertialrapport 2 2010

Dnr 100-132/2010

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt serviceförvaltningens förslag:

  1. Servicenämnden beslutar att godkänna och överlämna tertialrapport 2 med delårsbokslut till kommunstyrelsen.

  2. Servicenämnden anmäler omslutningsförändringar om 6,2 mnkr för kommunstyrelsens godkännande.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 9 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§4 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 102-144/2010

Delegationsbeslut fattade inom serviceförvaltningen för tiden 2010-01-01 – 2010-06-30 enligt förteckning från den 13 september 2010 anmäls.

§5 Ekonomisk uppföljning per den 31 maj samt 31 juli 2010

Ekonomisk uppföljning av budget 2010 – Tertialrapport 2 per den 31 maj samt den 31 juli anmäles.

§6 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen Teenie Bennerholt informerar om;

Den gemensamma telefonväxeln som inledningsvis inte varit helt bekymmersfri men som nu fungerar bra.

Kontaktcentret löner, där kundenkät har skickats både inåt förvaltningen och utåt mot kunder.

Ny verksamhetschef Löner Marianne Hellström började den 1 september

§7 Frågor från nämnden

I samband med nästa sammanträde den 23 november 2010 kommer IT diskuteras.