Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2010-11-23

Sammanträde 2010-11-23

Datum
Klockan
09.00
Plats
Carl Albertrummet i Stadshuset

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslutsärenden

3 Support avseende stadens e-tjänster

4 Servicenämndens sammanträdestider för 2011

Anmälningsärenden

5 Ekonomisk uppföljning per den 30 september 2010

6 Ekonomisk uppföljning per den 31 oktober 2010

Övrigt

7 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (142 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Servicenämnden utser vice ordföranden Catharina Tarras-Wahlberg (S) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (M) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 6 december 2010.

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt sitt gemensamma förslag:

1 Servicenämnden beslutar att rätta föregående protokolls första sida på så sätt att Bo Höglund stryks från närvarolistan.

2 Servicenämnden beslutar att rätta föregående protokoll på så sätt att innehållet i § 6 byts ut mot nedanstående text:

- Den gemensamma telefonväxeln som inledningsvis inte varit helt bekymmersfri fungerar nu betydligt bättre.

- Kundenkäter avseende verksamhetsområdena löner, ekonomi, upphandling samt kontaktcenter (KC) har skickats ut. Utskicken har gått till stadens samtliga chefer, biståndsbedömare inom äldreomsorg, förskolehandläggare, redovisningsansvariga, upphandlare samt övriga kontaktpersoner mot serviceförvaltningen. Enkät för KC externa kunder genomförs senare under hösten.

- Den 1 september började den nya verksamhetschefen för löner Mariann Hellström.

3 Servicenämnden beslutar att med ovanstående rättelser anmäla protokoll nr 4/2010 från servicenämndens sammanträde den 23 september 2010.

Ärendets handling

Servicenämndens protokoll nr 4/2010 från den 23 september 2010.

§3 Support avseende stadens e-tjänster

Dnr 099-169/2010

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt serviceförvaltningens förslag:

1 Servicenämnden beslutar att godkänna i ärendet redovisat förslag till organisation och inriktning för support till e-tjänster.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§4 Servicenämndens sammanträdestider för 2011

Dnr 000-178/2010

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt serviceförvaltningens förslag:

1 Servicenämnden beslutar att godkänna i ärendet föreslagna sammanträdestider för 2011, enligt följande: 18 januari, 15 februari, 22 mars, 19 april, 10 maj,

14 juni, 16 augusti, 20 september, 18 oktober, 22 november och 13 december.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 1 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§5 Ekonomisk uppföljning per den 30 september 2010

Ekonomisk uppföljning per den 30 september 2010 anmäls.

§6 Ekonomisk uppföljning per den 31 oktober 2010

Ekonomisk uppföljning per den 31 oktober 2010 anmäls.

§7 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen Teenie Bennerholt informerar om att svar på kundenkäten har inkommit. En sammanställning av resultaten kommer att presenteras för nämnden på sammanträdet den 14 december. Förvaltningen har även genomfört en medarbetarenkät, resultatet kommer också att presenteras för nämnden vid nästa sammanträde den 14 december.

Bo Höglund, chef för verksamhetsområde IT-service, informerar nämnden om hur ansvarsfördelningen i arbetet med GS-IT ser ut inom serviceförvaltningen.

Urban Jonsson, huvudprojektledare för GS-IT på stadsledningskontoret, informerar nämnden om hur arbetet med införandet av GS-IT fortlöper inom staden i stort.

§8 Frågor från nämnden

Inga frågor ställs av nämnden.