Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2011-01-18

Sammanträde 2011-01-18

Datum
Klockan
09.00
Plats
Carl Albertrummet i Stadshuset
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (135 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Servicenämnden utser vice ordföranden Jon Karlfeldt (MP) att tillsammans med ordföranden Daniel Somos (M) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 31 januari 2011.

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Protokoll nr 5/2010 från servicenämndens möte den 23 november 2010 anmäls.

Ärendets handling

Servicenämndens protokoll 5/2010 från servicenämndens möte den 23 november 2010.

§3 Verksamhetsplan och budget 2011

Dnr 100-230/2010

Beslut

Servicenämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

1 Servicenämnden beslutar att godkänna verksamhetsplanen inklusive föreslagna omslutningsför­ändringar och överlämna den till kommunstyrelsen för godkännande.

2 Servicenämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§4 Ekonomisk uppföljning per den 30 november 2010

Beslut

1 Servicenämnden godkänner anmälan av ekonomisk uppföljning per den 30 november 2010.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens förteckning från den 20 december 2010.

§5 Inkomna skrivelser, protokoll och rapporter

Beslut

1 Servicenämnden godkänner anmälan av inkomna skrivelser, protokoll och rapporter.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens förteckning från den 25 november 2010.

§6 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen Teenie Bennerholt informerar om att nästa sammanträde kommer att hållas i serviceförvaltningens lokaler då förvaltningen erbjuder en introduktion i verksamheten i samband med sammanträdet. Introduktionen hålls kl 9-12, därefter görs uppehåll för en lättare lunch. Sammanträdet börjar direkt efter lunchen, ca kl 13.

Förvaltningschefen Teenie Bennerholt frågar nämnden om sammanträdena framöver ska hållas i serviceförvaltningens lokaler.

Beslut

1 Servicenämnden beslutar att från och med nästa sammanträde hålla sina sammanträden i serviceförvaltningens lokaler på Palmfeltsvägen 5 i Johanneshov.

§7 Frågor från nämnden

Inga frågor ställs av nämnden.