Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2011-05-17

Sammanträde 2011-05-17

Datum
Klockan
09.00
Plats
Palmfeltsvägen 5, konferensrum Rosen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

4 Deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2011

Anmälningsärenden

5 Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

6 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (135 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Servicenämnden utser vice ordföranden Jon Karlfeldt (MP) att tillsammans med ordföranden Daniel Somos (M) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 30 maj 2011.

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslut

Servicenämnden beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§3 Tertialrapport 1, 2011

Dnr 100-133/2011

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden beslutar att godkänna och överlämna tertialrapport 1 till kommunstyrelsen.

2 Servicenämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 5 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§4 Deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2011

Dnr 007-137/2011

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden beslutar att verksamhetsområde ekonomiadministration deltar i Stockholm stads kvalitetsutmärkelse 2011.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 3 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§5 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 102-140/2011

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden lägger ärendet till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 6 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§6 Förvaltningschefens information

Ordföranden Daniel Somos informerar om att servicenämndens sammanträde den 14 juni troligen kommer att ställas in pga. för få beslutsärenden.

Förvaltningschefen Teenie Bennerholt informerar om att förvaltningen återkommer under hösten med svar på frågan gällande serviceförvaltningens möjligheter att erbjuda arbetstillfälle för synskadade med anledning av inkommen skrivelse från Synskadades Riksförbund i Stockholms Stad. Förvaltningen avvaktar ett ärende till fullmäktige som hanterar tillgänglighet för funktionshindrade.

På sammanträdet i augusti kommer revisionsrapporten för 2010 att tas upp.

§7 Frågor från nämnden

Karin Hanqvist (S) frågar om semestervikarier kommer behövas under sommaren och får till svar från förvaltningen att i vissa områden stärker man upp med semestervikarier. Karin frågar även om förvaltningen har välfungerande APT:n och närvarande fack, och får till svar att APT:n hålls regelbundet inom respektive avdelning/enhet och att facken deltar för det mesta på förvaltningsgruppens möten.

Ingbritt Söderlind Lindblad (MP) frågar varför kontaktcenters telefonnummer inte aviseras tydligare på stadens hemsida. Förvaltningen svarar att kontaktcenters telefonnummer finns på kontaktfliken på de sidor vars frågor de har avtalat att hantera. En allmän avisering riskerar att kontaktcenter får för många samtal som egentligen borde gå till annan kontakt.