Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2011-08-16

Sammanträde 2011-08-16

Datum
Klockan
09.00
Plats
Palmfeltsvägen 5, konferensrum Rosen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslutsärenden

3 Yttrande över årsrapport 2010 yttrande till revisorerna dnr 102-120/2011 senast 31/8

Anmälningsärenden

4 Ekonomisk uppföljning per den 31 maj 2011

5 Ekonomisk uppföljning per den 31 juli 2011 Senare utskick/dukas

6 Inkomna skrivelser och protokoll

Övrigt

7 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (136 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Servicenämnden utser Ingbritt Söderlind Lindblad (MP) att tillsammans med ordföranden Daniel Somos (M) justera dagens protokoll.

Justering sker senast tisdagen den 30 augusti.

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslut

Servicenämnden beslutar att lägga nämndens protokoll från den 17 maj till handlingarna.

§3 Yttrande över revisionskontorets årsrapport för servicenämnden år 2010

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

1 Servicenämnden åberopar kontorets tjänsteutlåtande som sitt yttrande över revisionskontorets årsrapport.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 juli 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§4 Ekonomisk uppföljning per den 31 maj 2011

Beslut

1 Servicenämnden godkänner anmälan av ekonomisk uppföljning per den 31 maj 2011.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens förteckning från den 28 juni 2011.

§5 Ekonomisk uppföljning per den 31 juli 2011

Beslut

1 Servicenämnden godkänner anmälan av ekonomisk uppföljning per den 31 juli 2011.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens förteckning från den 1 augusti 2011.

§6 Inkomna skrivelser och protokoll

Beslut

1 Servicenämnden godkänner anmälan av inkomna skrivelser.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens förteckning över inkomna skrivelser till nämnden från den 2 augusti 2011.

Förvaltningsgruppens protokoll från den 9 augusti är delad till nämnden vid sammanträdet.

§7 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen Teenie Bennerholt informerar om att nämnden från och med den 1 juli ansvarar för drift, vidareutveckling och förvaltning av e-tjänsten synpunkts- och klagomålshantering. Fram tills den sista juni har e-tjänsten pågått som ett projekt inom stadens e- tjänstprogram. Projektet avslutades genom att e-tjänsten infördes för samtliga stadsdelsförvaltningar samt utbildningsförvaltningen (delvis). Inledningsvis har serviceförvaltningen startat ett projekt för e-tjänsten som har i uppdrag att ansluta stadens fackförvaltningar till den gemensamma e-tjänsten för synpunkts- och klagomålshantering.

Via e-tjänsten kan Stockholmarna lämna synpunkter på stadens service direkt via webben. Funktionen har varit igång sedan slutet av april 2011 och även om tjänsten inte har lanserats så har det hittills inkommit 97 ärenden.

När samtliga förvaltningar är anslutna ska e-tjänsten ta emot synpunkter på all stadens service. Inkomna synpunkter förs vidare till den förvaltning där de hör hemma för svar och åtgärd.

Förvaltningen återkommer till nämnden med en redovisning i samband med Tertialrapport 2.

§8 Frågor från nämnden

Jörgen Eriksson (FP) frågar om det är några fler arbetsområden på väg in till serviceförvaltningen.

Teenie Bennerholt svarar att det som kommer in just nu är de arbetsområden som stadens olika förvaltningar vill köpa på frivillig basis. Fler obligatoriska arbetsområden kan eventuellt komma att aktualiseras i budgetförslaget för 2012.

Servicenämnden önskar få en redovisning av serviceförvaltningens arbete med upphandlingar för staden. Vilka upphandlingar som är aktuella, arbetssätt och förankringsmetoder.

Teenie Bennerholt föreslår att förvaltningen håller en sådan muntlig information i samband med Tertialrapport 2, vid sammanträdet den 20 september.

Håkan Franzén (M) frågar hur det går med kontorets arbete LEAN.

Teenie Bennerholt svarar att arbetet flyter på fint inom avdelningen för löner och att man snart även påbörjar arbetet med att införa LEAN på upphandlingsavdelningen. Avsikten är att inom ett år ska alla verksamheter inom förvaltningen arbeta enligt LEAN metoden.