Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2012-04-17

Sammanträde 2012-04-17

Datum
Klockan
08.30
Plats
Serviceförvaltningen, Palmfeltsvägen 5, konferensrum Rosen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Anmälningsärenden

4 Ekonomisk uppföljning per den sista mars Senare utskick/dukas

5 Inkomna skrivelser, protokoll m.m

Övrigt

6 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (137 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Servicenämnden utser vice ordföranden Jon Karlfeldt (MP) att tillsammans med ordföranden Daniel Somos (M) justera dagens protokoll.

Justering sker senast fredagen den 27 april 2012.

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslut

Servicenämnden beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Servicenämndens protokoll 1/2012 från den 7 februari 2012.

§3 Budgetunderlag 2013 och inriktning för 2014 och 2015 för servicenämnden

Dnr 1.3.1-081/2012

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden godkänner budgetunderlaget för 2013 och inriktning för 2014 och 2015 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

2 Servicenämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 23 mars 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Karin Hanqvist (S) anmäler att hon inte deltar i beslutet.

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§4 Ekonomisk uppföljning per den sista mars

Beslut

1 Servicenämnden godkänner anmälan av ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2012.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens förteckning från den 10 april 2012.

§5 Anmälan av inkomna skrivelser och protokoll

Beslut

1 Servicenämnden godkänner anmälan av inkomna skrivelser.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens förteckning över inkomna skrivelser från den 2 april 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§6 Förvaltningschefens information

Förvaltningschef Teenie Bennerholt delar ut flera informationsblad. De avser statistik gällande antal registrerade ärenden för kontaktcenter, dels för förskola och dels för Äldre direkt, statistik för gemensam växel, samt utfallet av synpunkter inlämnade via tjänsten Tyck till fram till 15 april i år.

§7 Frågor från nämnden

Karin Hanqvist (S) frågar hur planen ser ut för flytten av kontaktcenter till Husby.

Förvaltningschef Teenie Bennerholt svarar att som det ser ut nu kommer flytten att ske tidigast till årsskiftet.