Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2012-05-22

Sammanträde 2012-05-22

Datum
Klockan
08.30
Plats
Serviceförvaltningen, Palmfeltsvägen 5, konferensrum Rosen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

4 Gränssnitt för hyresadministrationen för andrahandsuthyrning till brukare i Stockholms stad

Anmälningsärenden

5 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

6 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll m.m

Övrigt

7 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (137 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Servicenämnden utser Ingbritt Söderlind Lindblad (MP) att tillsammans med ordföranden Daniel Somos (M) justera dagens protokoll.

Justering sker senast måndagen den 4 juni 2012.

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslut

Servicenämnden beslutar att godkänna anmälan av föregående protokoll.

Handlingar i ärendet

Servicenämndens protokoll 2/2012 från den 17 april 2012.

§3 Tertialrapport 1 för servicenämnden

Dnr 1.3.2-105/2012

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 1 till kommunstyrelsen.

2 Servicenämnden beslutar att utöka öppettiderna för Äldre direkt i enlighet med vad som anges i detta ärende.

3 Servicenämnden fastställer differentierad prissättning för Äldre direkt samt minskar priserna för ärenden som Äldre direkt löser till 75 kr och för ärenden som Äldre direkt skickar till förvaltning till 65 kr från den 1 maj 2012.

4 Servicenämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ett fastställande av hur inkomna synpunkter till stadens e-tjänst Tyck till ska redovisas på stadsövergripande nivå.

5 Servicenämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 6 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§4 Gränssnitt för hyresadministrationen för andrahandsuthyrning till brukare i Stockholms stad

Dnr 3.1.12-041/2012

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till gränssnitt.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 6 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§5 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmälan av anskaffningar under perioden 2012-01-01 – 2012-04-30

Dnr 2.3.2-117/2012

Anmälan av anställningar under perioden 2012-01-01 – 2012-04-30

Dnr 2.2.2-118/2012

§6 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll m.m.

Beslut

1 Servicenämnden godkänner anmälan av inkomna skrivelser.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens förteckning över inkomna skrivelser från den 16 april 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§7 Förvaltningschefens information

Förvaltningschef Teenie Bennerholt informerar om flera stadsövergripande projekt som förvaltningen på olika sätt är involverad i.

§8 Frågor från nämnden

Inga frågor ställdes av nämnden.