Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2012-06-12

Sammanträde 2012-06-12

Datum
Klockan
08.30
Plats
Serviceförvaltningen, Palmfeltsvägen 5, konferensrum Rosen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslutsärenden

3 Trygghets och säkerhetsprogram för Stockholm stad 2013 - 2016 Omedelbar justering

4 Deltagande i kvalitetsutmärkelse 2012

Övrigt

7 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (136 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Servicenämnden utser Ingbritt Söderlind Lindblad (MP) att tillsammans med ordföranden Daniel Somos (M) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 26 juni 2012.

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslut

Servicenämnden beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Servicenämndens protokoll 3/2012 från den 22 maj 2012.

§3 Trygghets och säkerhetsprogram för Stockholm stad 2013 – 2016. Remiss från Kommunstyrelsen

Dnr 1.1.5-109/2012

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

1 Servicenämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Servicenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§4 Deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2012

Dnr 1.5.2-131/2012

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

1 Servicenämnden beslutar att verksamhetsområde ekonomiadministration deltar i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§5 Förslag till justerad delegationsordning

Dnr 1.1.3-129/2012

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

1 Servicenämnden godkänner i ärendet föreslagna justeringar av delegationsordningen.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§6 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen Teenie Bennerholt informerar om att samverkan har skett gällande verksamhetsövergång (erbjudan om anställning) för befintliga fem medarbetare inom S:t Erik Kommunikation, dotterbolag till Stokab. Inrangeringsförhandlingar pågår vilka hanteras av PAS.

§7 Frågor från nämnden

Ingbritt Söderlind Lindblad (MP) frågar om datumet är fastställt för nämndens utbildningsdag i höst?

Förvaltningschefen Teenie Bennerholt svarar att den troligen läggs som en halvdag i anslutning till nämndens sammanträde i september. Serviceförvaltningen återkommer till nämnden med exakt besked före midsommar.

Karin Hanqvist (S) frågar vad som händer med Kontaktcenters flytt till Husby?

Förvaltningschefen Teenie Bennerholt svarar att bygglovet ännu inte är klart.