Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2012-08-21

Sammanträde 2012-08-21

Datum
Klockan
08.30
Plats
Serviceförvaltningen, Palmfeltsvägen 5, konferensrum Rosen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslutsärenden

3 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2011 för servicenämnden Omedelbar justering

Övrigt

4 Förvaltningschefens information

- Information om förvaltningens säkerhetsarbete
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (135 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Servicenämnden utser vice ordföranden Jon Karlfeldt (MP) att tillsammans med ordföranden Daniel Somos (M) justera dagens protokoll.

Justering sker senast måndagen den 3 september 2012.

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslut

Servicenämnden beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§3 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2011 för servicenämnden

Dnr 1.1.5-091/2012

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande från den 20 juli 2012 som sitt yttrande över revisionskontorets årsrapport.

2 Servicenämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 20 juli 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§4 Ekonomisk uppföljning per den 31 juli 2012

Beslut

1 Servicenämnden godkänner anmälan av ekonomisk uppföljning per den 31 juli 2012.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens förteckning från den 10 augusti 2012.

§5 Förvaltningschefens information

Lars Ericsson informerar om serviceförvaltningens säkerhetsarbete.

Christer Edfeldt informerar om status på den kommande sammanslagningen av kontaktcenter till lokalerna i Husby.

§6 Frågor från nämnden

Inga frågor ställs av nämnden.