Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2012-10-23

Sammanträde 2012-10-23

Datum
Klockan
08.30
Plats
Serviceförvaltningen, Palmfeltsvägen 5, konferensrum Rosen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslutsärenden

3 Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel Senare utskick

Remiss från kommunstyrelsen Omedelbar justering
Remisstiden sträcker sig till den 23/10

4 Servicenämndens miljöhandlingsplan 2012 - 2015 Senare utskick

6 Inkomna skrivelser, rapporter och protokoll

Övrigt

7 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (137 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Servicenämnden utser vice ordföranden Ingbritt Söderlind Lindblad (MP) att tillsammans med ordföranden Daniel Somos (M) justera dagens protokoll.

Justering sker senast måndagen den 5 november 2012.

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslut

Servicenämnden beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Servicenämndens protokoll 6/2012 från den 25 september 2012.

§3 Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.1.5-215/2012

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Servicenämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i från den 5 oktober 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§4 Servicenämndens miljöhandlingsplan 2012 – 2015

Dnr 1.1.4-085/2012

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt sitt förslag:

1 Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till miljöhandlingsplan 2012 - 2015.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt sitt förslag.

§5 Ekonomisk uppföljning per den 30 september 2012

Beslut

1 Servicenämnden godkänner anmälan av ekonomisk uppföljning per den 30 september 2012.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens förteckning från den 10 oktober 2012 samt 4 bilagor från den 18 oktober 2012.

§6 Inkomna skrivelser, rapporter och protokoll

Beslut

1 Servicenämnden godkänner anmälan av inkomna skrivelser, rapporter och protokoll.

Handlingar i ärendet

- Serviceförvaltningens förteckning över inkomna skrivelser, rapporter och protokoll från den 20 september 2012.

- Protokoll från förvaltningsgrupp den 16 oktober 2012.

§7 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen Teenie Bennerholt hänvisar till att nämnden kommer att få all aktuell information vid den planeringsdag för servicenämnden och förvaltningsledningen som hålls i direkt anslutning till dagens sammanträde.

Teenie Bennerholt informerar även om att en folder om det nya förtroendemannaregistret e-Vald är utdelat till nämnden. I det nya förtroendemannaregistret kan samtliga politiker i Stockholms stad själva logga in och ändra sina uppgifter.

§8 Frågor från nämnden

Frågor från nämnden hänskjuts till dagens planeringsdag.