Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2013-01-22

Sammanträde 2013-01-22

Datum
Klockan
08.30
Plats
Serviceförvaltningen, Palmfeltsvägen 5, konferensrum Rosen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslutsärenden

3 Införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad - projekt eDok

4 Komplettering av servicenämnden prislista 2013

Anmälningsärenden

5 Anmälan av inkomna skrivelser och protokoll

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Övrigt

7 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (134 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Servicenämnden utser vice ordföranden Jon Karlfeldt (MP) att tillsammans med ordföranden Daniel Somos (M) justera dagens protokoll.

Justering sker senast tisdagen den 5 februari 2013.

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslut

Servicenämnden beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Servicenämndens protokoll 8/2012 från den 11 december 2012.

§3 Införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad – projekt eDok

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.1.5-243/2012

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden åberopar och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Servicenämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 19 december 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§4 Komplettering av servicenämndens prislista 2013

Dnr 1.3.1-256/2012

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden godkänner komplettering av prislista för år 2013.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 januari 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§5 Anmälan av inkomna skrivelser och protokoll

Beslut

1 Servicenämnden godkänner anmälan av inkomna skrivelser, rapporter och protokoll.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens förteckning över inkomna skrivelser, rapporter och protokoll från den 3 december 2012.

Protokoll från förvaltningsgrupp den 15 januari 2013.

§6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Dnr 2.3.2-005/2013

Beslut

1 Servicenämnden godkänner redovisning av beslut fattade av tjänsteman på delegation.

Handlingar i ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman på delegation för tiden 2012-10-01 - 2012-12-31.

§7 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen Teenie Bennerholt informerar om att rekrytering av ny chef till verksamhetsområdet upphandling nu är avslutad. Den 25 mars 2013 tillträder Liselothe Engelgren som chef för verksamhetsområdet.

Inom verksamhetsområdena löner, ekonomi och IT pågår rekryteringar.

Serviceförvaltningen har i år levererat redovisning till rapportering inklusive bokslut till 10 förvaltningar.

Löneverksamheten kommer från och med i år att ta betalt för löneskulder. Syftet är att få förvaltningarna att uppmärksamma och åtgärda felaktigt utbetalda löner och minska löneskulderna.

Förvaltningen har tillsammans med 11 stadsdelsförvaltningar och utbildningsförvaltningen startat ett projekt avseende granskning av fakturor utställda av leverantörer för det gemensamma avtalet om persontransporter. Förvaltningen kommer också att titta på om detta är en bra och effektivt sätt att följa upp ekonomin för vissa avtal.

§8 Frågor från nämnden

Ordföranden Daniel Somos (M) undrar hur rutinerna för arbetet med sommarkollo ser ut i år.

Anne-Sofie Ohlsson svarar att det inte är några förändringar i rutinerna från förra året. Serviceförvaltningen har samarbetat med stadsdelsförvaltningarna för att utveckla e-tjänsten för ansökningar till sommarkoloniverksamhet. Eftersom ansökningarna till stadens kolloverksamhet sjönk förra året så kommer stadsdelsförvaltningarna ha en rad marknadsföringsinsatser som serviceförvaltningen delvis kommer att delta i.

Karin Hanqvist (S) frågar om de diskussioner som förs om att flytta stadens förvaltningar kommer att påverka servicenämndens verksamheter på något sätt?

Teenie Bennerholt svarar att det inte kommer att påverka serviceförvaltningen som det ser ut i nuläget.

Håkan Franzén (M), som inte är närvarande vid dagens sammanträde, har bett att få en hälsning framförd med gratulationer och lyckönskningar till serviceförvaltningens verksamhetsområde ekonomiadministration som vann kvalitetsutmärkelsen 2012.