Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2013-02-05

Sammanträde 2013-02-05

Datum
Klockan
08.30
Plats
Serviceförvaltningen, Palmfeltsvägen 5, konferensrum Rosen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

4 Uppföljningsgranskning av stadens upphandlingsverksamhet Senare utskick

Revisionsrapport
Remissen sträcker sig till 2013-02-15

Anmälningsärenden

5 Anmälan av enheternas/avdelningarnas verksamhetsplaner 2013 Senare utskick

Övrigt

6 Förvaltningschefens information

7 Frågor från nämnden

SID 2 (1)

SERVICENÄMNDEN
SID 1 (1)
2013-01-25

www.stockholm.se
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (137 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Servicenämnden utser vice ordföranden Jon Karlfeldt (MP) att tillsammans med ordföranden Daniel Somos (M) justera dagens protokoll.

Justering sker senast torsdagen den 14 februari 2013.

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslut

Servicenämnden beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Servicenämndens protokoll 1/2013 från den 22 januari 2013.

§3 Verksamhetsberättelse 2012

Dnr: 1.3.2-003/2013

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

1 Servicenämnden godkänner och överlämnar verksamhetsberättelsen till kommunstyrelsen.

2 Servicenämnden hemställer hos kommunstyrelsen om fastställande av resultatenhetens överföring av överskott om 7,0.mnkr.

3 Servicenämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 januari 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§4 Yttrande över revisionsrapport gällande uppföljningsgranskning av stadens upphandlingsverksamhet

Dnr: 1.1.5-027/2013

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

1 Servicenämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över revisionsrapporten.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 januari 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§5 Anmälan av enheternas/avdelningarnas verksamhetsplaner 2013

Dnr: 1.3.1-272/2012

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens reviderade förslag.

1 Servicenämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 januari 2013. Tjänsteutlåtandet revideras under sammanträdet genom att bilaga 3, verksamhetsområde upphandling och bilaga 4, verksamhetsområde IT dras tillbaka för att anmälas vid ett senare sammanträde.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§6 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen Teenie Bennerholt informerar om att det i dag inleds ett projekt som handlar om att kartlägga och hitta nya tjänster för serviceförvaltningen att erbjuda inom ramen för sitt uppdrag. Förvaltningen återkommer till nämnden med mer information om hur arbetet går.

Teenie Bennerholt berättar också att serviceförvaltningen från och med 2013 börjat arbeta med bolagsredovisningen för några av stadens bolag.

§7 Frågor från nämnden

Inga frågor ställs vid dagens sammanträde.