Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2013-04-16

Sammanträde 2013-04-16

Datum
Klockan
08.30
Plats
Serviceförvaltningen, Palmfeltsvägen 5, konferensrum Rosen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslutsärenden

3 Budgetunderlag för 2014 och inriktning för 2015 och 2016 Omedelbar justering

Anmälningsärenden

4 Ekonomisk uppföljning per den sista mars Senare utskick

5 Inkomna skrivelser och protokoll

Övrigt

6 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Servicenämnden utser Ingbritt Söderlind Lindblad (MP) att tillsammans med ordföranden Daniel Somos (M) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 30 april 2013.

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslut

Servicenämnden beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Servicenämndens protokoll 3/2013 från den19 mars 2013.

§3 Budgetunderlag för 2014 och inriktning för 2015 0ch 2016

Dnr 1.3.1-071/2013

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

1 Servicenämnden godkänner budgetunderlaget för 2014 och inriktning för 2015 och 2016 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

2 Servicenämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 20 mars 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§4 Ekonomisk uppföljning per den sista mars

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden godkänner anmälan av ekonomisk uppföljning per den sista mars 2013.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens förteckning från den 10 april 2013.

§5 Inkomna skrivelser och protokoll

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

1 Servicenämnden godkänner anmälan av inkomna skrivelser och protokoll.

Handlingar i ärendet

- Serviceförvaltningens förteckning över inkomna skrivelser och protokoll från den 2 april 2013.

- Protokoll från förvaltningsgrupp den 9 april 2013.

§6 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen Teenie Bennerholt hälsar Liselothe Engelgren, ny verksamhetschef för upphandling, välkommen. Liselothe Engelgren presenterar sig och berättar att hon ser fram emot det kommande samarbetet med nämnden.

Förvaltningschefen Teenie Bennerholt informerar om att serviceförvaltningen tillsammans med utbildningsförvaltningen kommer att hålla en matmässa i september 2013. Mässan är ett tillfälle för våra livsmedelsproducenter och leverantörer att träffa stadens beställare. Stadens beställare finns främst inom skolor, förskolor och äldreomsorg. Syftet är dels att ge stadens beställare kunskap om stadens livsmedelsavtal samt ge leverantörer och producenter en möjlighet att visa sina produkter. En inbjudan till mässan kommer att skickas ut till nämnden.

§7 Frågor från nämnden

Inga frågor ställs vid dagens sammanträde.