Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-02-02

Sammanträde 2017-02-02

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks Kulturhus, Skarpnäcks Allé 25

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt

beslut om närvaro- och yttranderätt Närvaro för personalföreträdare under §§ 1 - 24

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

7 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Söderort för verksamhetsår 2017

8 Upphandling av vinterväghållning på parkvägen inom Skarpnäcks stadsdelsområde

(Utsändes) Dnr 2.2.2-482/16 Handläggare: Mats Berglund Tel: 08-508 15 458 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Ny hundrastgård i Kärrtorp

Svar på medborgarförslag (Utsändes) Dnr: 1.2.4. -418/16 Handläggare: Mats Berglund Tel: 08-508 15 458

10 Medborgarförslag om ökat deltagande för medborgare på nämndsammanträden

Svar på medborgarförslag (Utsändes) Dnr: 1.2.4. -388/16 Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08-508 15 0 29

11 Skrivelse om konsekvenserna av ekonomiskt bistånd för papperslösa

Skrivelse från Kristina Lutz m.fl. (M), Jessica Sjönell m.fl. (L) (Utsändes) Dnr: 1.6.-481/16 Handläggare: Patricia Hamberg Tel: 08-508 15 024

12 Skrivelse om besparingar vad gäller hjälp till personer med funktionsnedsättning

Skrivelse från Kristina Lutz m.fl. (M), Jessica Sjönell m.fl. (L), Gunnar Caperius ( C ) och Jonathan Lindgren (KD) (Utsändes) Dnr: 1.6.-400/16 Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08 508 15 029

13 Skrivelse om snöröjning och halkbekämpning

Skrivelse från Kristina Lutz m.fl. (M), Jessica Sjönell m.fl. (L), Gunnar Caperius ( C ) och Jonathan Lindgren (KD) (Utsändes) Dnr: 1.6.-447/16 Handläggare: Inger Bogne Tel: 08 508 15 450

14 Tillsyn av tobak och folköl 2016 samt tillsynsplan 2017

(Utsändes) Dnr: 1.3.1.-3/17 Handläggare: Susanne Applehag Balotis Tel: 08-508 15 049 REMISSER
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 129-1092/2016 (Utsändes) Dnr: 1.5.1.-257/16 Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08-508 15 029 Omedelbar justering

16 Ny översiktsplan för Stockholm

Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden, dnr 2015-10143 Dnr: 1.5.3. -415/16 (Utsändes) Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450 Omedelbar justering

17 Verksamhetsberättelse 2016

Dnr: 1.2.1.-16/17 (Utsändes) Handläggare: Patricia Hamberg Tel: 08-508 15 024 ANMÄLNINGSÄRENDEN

18 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes) Handläggare: Alice Sundblad Tel: 08-508 15 021

21 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

(Utsändes) Handläggare: Alice Sundblad Tel: 08-508 15 021

22 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

23 Pilot Flatens naturreservat: Slutredovisning av förstudie inom budgetuppdrag att utveckla rekreativa och ekologiska värden inom stadens natur- och kulturreservat och göra dem tillgängliga för stockholmarna

Dnr: 1.2.6. -414/16
(Utsändes senare)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 420

24 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

(Dukas) Handläggare: Alice Sundblad Tel: 08-508 15 021 SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes) Handläggare: Helena Porss Tel: 08-508 14 622

26 Beslut om ställningstagande i lex Sarah-ärende

(Begränsat utskick, utsändes) Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08-508 150 29

27 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt delegationsbestämmelser

(Begränsat utskick, utsändes) Handläggare: Alice Sundblad Tel: 08-508 150 21

28 Anmälan av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ SoL

(Begränsat utskick, utsändes) Handläggare: Alice Sundblad Tel: 08-508 150 21

29 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes) Handläggare: Petra Hedlund Tel: 08-508 20 338 Tilläggsärenden, beslutsärenden

30 Remiss gällande uppdragsbeskrivningar för nämndernas verksamheter i egen regi inom området funktionsnedsättning respektive socialpsykiatrin

31 Utseende av utanordnare, fullmaktsgivare och firmatecknare vid Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Dnr: 1.1.-29/17 (Utsändes) Handläggare: Anna Remmets Tel: 08-508 15 022 Omedelbar justering Sida 6 (6) Föredragningslista Sida 1 (6) 2017-02-01
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats

§3 Godkännande av dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Redovisning av verksamhet med personligt

§8 Upphandling av vinterväghållning på parkvägen

§9 Ny hundrastgård i Kärrtorp

§10 Medborgarförslag om ökat deltagande för

§11 Skrivelse om konsekvenserna av ekonomiskt

§12 Skrivelse om besparingar vad gäller hjälp till

§13 Skrivelse om snöröjning och halkbekämpning

§14 Tillsyn av tobak och folköl 2016 samt tillsynsplan

§15 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för

§16 Ny översiktsplan för Stockholm

§17 Verksamhetsberättelse 2016

§18 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

§19 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§20 Inkomna och utgående skrivelser från

§21 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

§22 Anmälan av beslut i delegation avseende

§23 Pilot Flatens naturreservat: Slutredovisning av

§24 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap

§26 Beslut om ställningstagande i lex Sarah-ärende

§27 Anmälan av beslut i delegation avseende

§28 Anmälan av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §

§29 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap

§30 Remiss gällande uppdragsbeskrivningar för

§31 Utseende av utanordnare, fullmaktsgivare och