Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-09-21

Sammanträde 2017-09-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks Kulturhus, Skarpnäcks Allé 25

TEMA: TRYGGHET, SKRÄP, LJUS OCH ESTETIK I STADSMILJÖ

1 Genomgång av närvaro

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1 – 22

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

8 Halvårsrapport januari-juni 2017 angående tillsyn av tobak och folköl

9 Medborgarförslag om lekskulpturer m.m.

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-248/17
(Utsändes)

10 Medborgarförslag om kulturtavlor i Skarpnäck

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-242/17
(Utsändes)

11 Medborgarförslag om snickeri i stadsdelen

Bagarmossen
Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-161/17
(Utsändes)

REMISSER

12 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022

Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr 171-1526/2016
Dnr: 1.5.1.-281/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

13 Utställning av ny översiktsplan för Stockholm

Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden, dnr: 2015-10143
Dnr: 1.5.3.-415/16
(Utsändes)
Omedelbar justering

14 Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg

15 På lika villkor! – delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjning

Svar på remiss från kommunstyrelsen 110-1138/2017
Dnr: 1.5.1.-297/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

16 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022

Svar på remiss från kommunstyrelsen 434-21/2017
Dnr: 1.5.1.-280/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

17 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022

Svar på remiss från kommunstyrelsen 000116/2017
Dnr: 1.5.1.-275/17
(Utsändes)
Omedelbar justering
20 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

21 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

22 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING /

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

25 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)

26 Utseende av utanordnare, fullmaktsgivare och firmatecknare vid Skarpnäcks Stadsdelsnämnd

Dnr 1.1. – 369/17
(Dukas)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats

§3 Godkännande av dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Tertialrapport 2 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

§8 Halvårsrapport januari-juni 2017 angående tillsyn

§9 Medborgarförslag om lekskulpturer m.m.

§10 Medborgarförslag om kulturtavlor i Skarpnäck

§11 Medborgarförslag om snickeri i stadsdelen

§12 Program för barnets rättigheter och inflytande i

§13 Utställning av ny översiktsplan för Stockholm

§14 Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens

§15 På lika villkor! – delaktighet, jämlikhet och

§16 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022

§17 Program för lika rättigheter och möjligheter

§18 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

§19 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§20 Inkomna och utgående skrivelser från

§21 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

§22 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap

§24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap

§25 Anmälan av beslut i delegation avseende

§26 Utseende av utanordnare, fullmaktsgivare och