Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-08-29

Sammanträde 2013-08-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora Salen, Skarpnäcks Allé 25

Sambandet mellan Bagarmossen och Skarpnäck - Stadsbyggnadskontoret informerar om det forts Läs mer...atta arbetet.
Sammanträdet startar direkt efter att den allmänna frågestunden avslutats.

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro - och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1- 29

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Revidering av delegationsordning för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Dnr: 1.1.-237/13
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08-508 15 021

8 Nybyggnad av förskola vid kv Borgaståndet, Kanslersvägen 38

Inriktningsbeslut
Dnr: 2.6.-391/13
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Dybeck Tel: 08-508 15 080

9 Upphör med hänsynstagande enbart till välbemedlade vid exploateringsdiskussioner

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-290/13
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08- 508 15 450

10 Demokratistärkande åtgärd

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-289/13
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024

11 Dålig dränering på gården på förskolan Opalen, Arkövägen 6

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-255/13
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Dybeck Tel: 08-508 15 080

12 Simhall i Skarpnäck

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-232/13
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08- 508 15 450

13 Sätt tillbaka kartan utanför tunnelbanan i Skarpnäck

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-224/13
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08- 508 15 450

14 En större hundrastgård på Skarpnäcksfältet

Svar på skrivelse från Claes Elmgren m.fl. (S)
Dnr: 1.6.-301/13
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08- 508 15 450

REMISSER

15 Översyn av ersättningsmodellen för vård- och omsorgsboenden inom valfrihetssystemet

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 1064/2013
Dnr: 1.5.1.-352/13
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel: 08- 508 15 095
Omedelbar justering

16 Remiss av Betänkandet Det svenska medborgarskapet (SOU 2013:29)

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 001-1091/2013
Dnr: 1.5.1.-35/13
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel: 08- 508 15 095
Omedelbar justering

17 Motion (2013:46) om meddelarfrihet i världsklass

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 210-870-2013, motion från Mirja Räihä (S) och Maria Östberg Svanelind (S)
Dnr: 1.5.1.-317/13
(Utsändes)
Handläggare: Maria Laxvik Tel: 08- 508 15 014
Omedelbar justering

18 Järvalyftet 2007- 2012, en satsning som gör skillnad

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 1280/2012
Dnr: 1.5.1.-274/13
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08- 508 15 450
Omedelbar justering

19 Förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 325-679/2013
Dnr: 1.5.1.-249/13
(Utsändes)
Handläggare: Susanne Aplehag Balotis
Tel: 08- 508 15 450
Omedelbar justering

20 Riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 322-90/2013
Dnr: 1.5.1.- 296/2013
(Utsändes)
Handläggare: Per - Erik Ende Tel: 08- 508 15
Omedelbar justering

21 Motion (2013:43) om lokalt ansvar för snöröjning och jämställd skötsel av gator och parkvägar i stadsdelen Skarpnäck

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 319 - 866 -2013
Dnr: 1.5.1.- 312/13
(Utsändes)
Handläggare: Tel: 08- 508 15
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

22 Månadsrapport

Dnr: 1.2.1.-123/13
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Snees Tel: -08- 508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

25 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

26 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

27 Inkomna medborgarförslag enligt lista

Dnr: 1.2.4.-388/13, 1.2.4.-400/13
(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

28 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel: 08-508 15 023
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

30 Yttrande gällande anmälan om kränkande behandling vid förskolan Sjöfararen i Stockholms kommun

Yttrande till Skolinspektionen dnr 45-2013-3769
Dnr: 1.4.-360/13
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Monica Ulvede Tel: 08- 508 15 013

31 Anmälan enligt Lex Sarah- Attendo LSS AB- Region LSS Mellan

Dnr: 1.2.2.-324/13
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08- 508 15 024

32 Anmälan enligt Lex Sarah- Eveo

Dnr: 1.2.2.-321/13
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08- 508 15 024

33 Anmälan enligt Lex Sarah

Dnr: 1.2.2.-344/13
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08- 508 15 024

34 Nedläggning av faderskapsutredningen enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Ing-Britt Holm Tel: 08- 508 15 153

35 Nedläggning av faderskapsutredningen enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Ing-Britt Holm Tel: 08- 508 15 153

36 Nedläggning av faderskapsutredningen enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Katharina Bröderman Tel: 08- 508 15 107

37 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

§1 Genomgång av närvaro (Se separat närvarolista)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro ­ och yttranderätt

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Revidering av delegationsordning för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

§8 Nybyggnad av förskola vid kv Borgaståndet, Kanslersvägen 38

§9 Upphör med hänsynstagande enbart till välbemedlade vid exploaterings-diskussioner

§10 Demokratistärkande åtgärd Svar på medborgarförslag

§11 Dålig dränering på gården på förskolan Opalen, Arkövägen 6

§12 Simhall i Skarpnäck

§13 Sätt tillbaka kartan utanför tunnelbanan i Skarpnäck

§14 En större hundrastgård på Skarpnäcksfältet

§15 Översyn av ersättningsmodellen för vård- och omsorgsboenden inom valfrihetssystemet Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1046/2013

§16 Remiss av Betänkandet Det svenska medborgarskapet (SOU 2013:29) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 001-1091/2013

§17 Motion (2013:46) om meddelarfrihet i världsklass

§18 Järvalyftet 2007-2012, en satsning som gör skillnad

§19 Förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer

§20 Riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013

§21 Motion (2013:43) om lokalt ansvar för snöröjning och jämställd skötsel av gator och parkvägar i stadsdelen Skarpnäck

§22 Månadsrapport juli 2013

§23 Uppföljning av enheter i privat regi inom kundvalsmodellen för hemtjänst

§24 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

§25 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§26 Anmälan av skrivelser och protokoll från nämndens råd

§27 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§28 Inkomna och utgåenden skrivelser från medborgare, remisser, m.m.

§29 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§30 Yttrande gällande anmälan om kränkande behandling vid förskolan sjöfararen i stockholms kommun

§31 Anmälan enligt Lex Sarah - Attendo LSS AB ­ Region LSS Mellan

§32 Anmälan enligt Lex Sarah - Eveo

§33 Anmälan enligt Lex Sarah

§34 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

§35 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

§36 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

§37 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista