Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-03-09

Sammanträde 2017-03-09

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks Kulturhus, Skarpnäcks Allé 25

Tema: Rektorn för Kärrtorps gymnasium kommer och berättar om skolan

1 Genomgång av närvaro

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1 - 25, 29-30

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Frågor till stadsdelsnämnderna gällande hemtjänst och äldreboende

Svar på skrivelse från PRO:s samorganisation
(Utsändes)
Dnr 1.6.-469/16
Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08-508 50 129

8 Medborgarförslag om ny hundrastgård i Bagarmossen

Svar på medborgarförslag
(Utsändes)
Dnr: 1.2.4. -8/17
Handläggare: Mats Berglund Tel: 08-508 15 458

9 Medborgarförslag om upprustning av parkmark vid Trohetsvägen-Skarpnäcksvägen

Svar på medborgarförslag
(Utsändes)
Dnr: 1.2.4. -489/16
Handläggare: Mats Berglund Tel: 08-508 15 458

10 Medborgarförslag om central mötesplats för ungdomar

Svar på medborgarförslag
(Utsändes)
Dnr: 1.2.4. -2/17
Handläggare: Patricia Hamberg Tel: 08-508 15 024

11 Medborgarförslag om hållbart Skarpnäck med återbruksgalleria

Svar på medborgarförslag
(Utsändes)
Dnr: 1.2.4. -6/17
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

12 Skrivelse om granskning av rätt till heltid i förskolan

Skrivelse från Kristina Lutz m.fl. (M), Jessica Sjönell m.fl. (L) och Jonathan
Lindgren (KD)
(Utsändes)
Dnr: 1.6.-61/2017
Handläggare: Per-Erik Ende Tel: 08-508 15 097


REMISSER

13 Principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 152-2128/2016
(Utsändes)
Dnr: 1.5.1.-10/17
Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08-508 15 029

14 Översyn av hastighetsgränser i Skarpnäck

Svar på remiss från trafiknämnden, T2016- 03098
Dnr: 1.5.3. -471/16
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

15 Skolbiblioteksplan för Stockholms skolor och förskolor 2017-2020

Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr: 141-2067/2016
Dnr: 1.5.1. -24/2017
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel: 08-508 15 097

16 Motion om lokalt tiggeriförbud

Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion dnr 106-1732/2016 från Anna
König Jerlmyr, Cecilia Brinck, Andrea Ström, Bo Arkelsten, Lars Jilmstad,
Christoffer Järkeborn, Johan Nilsson, Lars Svärd och Jan Tigerström (alla M).
Dnr: 1.5.1. -463/16
(Utsändes)
Handläggare: Susanne Aplehag Balotis
Tel: 08-508 15 049
Omedelbar justering


ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Brukarundersökning inom ekonomiskt bistånd 2016

(Utsändes)
Dnr 1.2.1. -75/17
Handläggare: Patricia Hamberg Tel: 08-508 15 024

18 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS (Utsändes senare)

Dnr 1.2.1. -158/16
Handläggare: Alice Sundblad Tel: 08-508 15 087
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Yttrande gällande projektrapport Ensamkommande flyktingbarn

Yttrande till Stadsrevisionen dnr 3.1.3. -146/2016
Dnr 1.5.1. -464/16
(Utsändes)
Handläggare: Patricia Hamberg Tel: 08-508 15 024
Omedelbar justering

20 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

21 Inkomna medborgarförslag enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Alice Sundblad Tel: 08-508 15 021

23 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

(Utsändes senare)
Handläggare: Alice Sundblad Tel: 08-508 15 021

24 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Utsändes senare)
Handläggare: Alice Sundblad Tel: 08-508 15 021

25 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

(Dukas)
Handläggare: Alice Sundblad Tel: 08-508 15 021
SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING /

26 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Ing-Britt Holm Tel: 08-508 14 835

27 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Alice Sundblad Tel: 08-508 150 87

28 Upphandling av vinterväghållning på parkvägarna samt trappor inom Skarpnäcks stadsdelsområde

(Begränsat utskick, utsändes)
Dnr 2.2.2.- 482/16
Handläggare: Mats Berglund Tel:08-508 15 458
Omedelbar justering


TILLÄGGSÄRENDE - ANMÄLNINGSÄRENDE

29 Månadsrapport februari 2017

(Dukas)
Dnr 1.2.1. -76/17
Handläggare: Christina Carleson Tel: 08-508 15 062

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

TILLÄGGSÄRENDE - BESLUTSÄRENDE

30 Upphandling av produktion och kost inom äldreomsorgen

(Utsändes senare)
Dnr 2.2.2. -78/17
Handläggare: Lena Borgman Tel: 08-508 15 015


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

TILLÄGGSSÄRENDEN

31 Ändrad delegering av beslut enligt LVU om umgängesbegräsning och hemlighållande av vistelseort

(Dukas)
Dnr 1.1. -488/16
Handläggare: Alice Sundblad Tel: 08-508 15 087
Omedelbar justering

32 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats

§3 Godkännande av dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Frågor till stadsdelsnämnderna gällande

§8 Medborgarförslag om ny hundrastgård i

§9 Medborgarförslag om upprustning av parkmark

§10 Medborgarförslag om central mötesplats för

§11 Medborgarförslag om hållbart Skarpnäck med

§12 Skrivelse om granskning av rätt till heltid i

§13 Principer och metoder för uppföljning och

§14 Översyn av hastighetsgränser i Skarpnäck

§15 Skolbiblioteksplan för Stockholms skolor och

§16 Motion om lokalt tiggeriförbud

§17 Brukarundersökning inom ekonomiskt bistånd

§18 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och

§19 Yttrande gällande projektrapport

§20 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

§21 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§22 Inkomna och utgående skrivelser från

§23 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

§24 Anmälan av beslut i delegation avseende

§25 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§26 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap.

§27 Anmälan av beslut i delegation avseende

§28 Upphandling av vinterväghållning på

§29 Månadsrapport februari 2017

§30 Upphandling av produktion och kost inom

§31 Ändrad delegering av beslut enligt LVU om

§32 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i