Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-11-23

Sammanträde 2017-11-23

Datum
Klockan
18:30
Plats
Hammarbyskolan norra (matsalen), Finn Malmgrens väg 5-7

Grundskolorna i stadsdelsområdet

1 Genomgång av närvaro

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1- 25

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sammanträdestider för 2018

Dnr: 1.1.-423/17
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sociala delegations sammanträdestider för 2018

Dnr: 1.1.-424/17
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Medborgarförslag önskemål om cyklar och instruktörer i cykelskola

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-245/17
(Utsändes)

10 Medborgarförslag om hundrastgårdar Nytorpsgärde

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-340/17
(Utsändes)

11 Medborgarförslag om minnesplats för romer

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-308/17
(Utsändes)

12 Medborgarförslag om moral och etik

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-318/17
(Utsändes)

13 Medborgarförslag om trygghet och säkerhet i Skarpnäcks gård

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-290/17
(Utsändes)

14 Skrivelse angående trafiksituationen på Sockenvägen

Skrivelse från Kristina Lutz (M), Jonathan Lindgren (KD),
Gunnar Caperius (C) och Jessica Sjönell (L).
Dnr: 1.6.-383/17
(Utsändes)

15 Skrivelse angående utredning av konsekvenserna av vinstförbud i välfärden

Skrivelse från Kristina Lutz (M), Jonathan Lindgren (KD),
Gunnar Caperius (C) och Jessica Sjönell (L).
Dnr: 1.6.-382/17
(Utsändes)

15:b Månadsrapport för oktober 2017

Dnr 1.2.1. -76/17
(Utsändes senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

16 För ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets-och säkerhetsprogram 2018-2021

Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr:171-1309/2017
Dnr: 1.5.1.-379/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

17 Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor

Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr: 141-1435/2017
Dnr: 1.6.1.-394/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

18 Motion (2017:42) Gör tio gator till barngator

Svar på motion från Kommunstyrelsen, dnr: 106-1005/2017
Dnr: 1.5.1.-352/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

19 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Dnr: 1.2.1. -157/17
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

23 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

24 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

25 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING /

26 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)

27 Anmälan av beslut i delegation gällande umgängesbegränsning enligt 14 § LVU

(Begränsat utskick, utsändes)

28 Anmälan av beslut i delegation gällande umgängesbegränsning enligt 14 § LVU

(Begränsat utskick, utsändes)

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats

§3 Godkännande av dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Skarpnäcks stadsdelsnämnds

§8 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sociala

§9 Medborgarförslag önskemål om cyklar och

§10 Medborgarförslag om hundrastgårdar på

§11 Medborgarförslag om minnesplats för romer

§12 Medborgarförslag om moral och etik

§14 Skrivelse angående trafiksituationen på

§15 Skrivelse angående utredning av

§15:b Månadsrapport oktober 2017

§16 För ett tryggare och säkrare Stockholm,

§17 Skolprogram för Stockholms stads förskolor och

§18 Motion (2017:42) Gör tio gator till barngator

§19 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och

§20 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

§21 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§22 Inkomna och utgående skrivelser från

§23 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

§24 Anmälan av beslut i delegation avseende

§25 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§26 Anmälan av beslut i delegation i enskilda

§27 Anmälan av beslut i delegation gällande

§28 Anmälan av beslut i delegation gällande

§29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap

§30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap