Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-06-14

Sammanträde 2018-06-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1- 24

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Revisorernas årsrapport 2017 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Dnr: 1.4.-97/18
(Utsändes)
Omedelbar justering

8 Ändring i Skarpnäcks delegationsordning med anledning av ny förvaltningslag och kommunallag mm.

9 Ny prislista för Skarpnäcks kulturhus

10 Medborgarförslag om en målning med ortsnamn

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-160/18
(Utsändes)

11 Medborgarförslag om planer för området vid Skrubba

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-148/18
(Utsändes)

12 Medborgarförslag om ändring av namn på parkleken Skyfallet

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-159/18
(Utsändes)

13 Skrivelse om behov av att ha en beredskap för att färdigställa plaskdammarna i parkleken för vattenlek vid tjänligt väder

Svar på skrivelse från Kristina Lutz (M), Jessica Sjönell (L) och Jonathan Lindgren (KD)
Dnr: 1.6.-203/18
(Utsändes)

14 Boende för äldre inom stadsdelsområdet

Svar på skrivelse från Jessica Sjönell (L)
Dnr: 1.6.-204/18
(Utsändes)

15 Barngruppernas storlek i förskolorna

Svar på skrivelse från Jessica Sjönell (L) och Kristina Lutz (M)
Dnr: 1.6.-206/18
(Utsändes)

16 Månadsrapport maj 2018

REMISSER

17 Fossilbränslefri organisation 2030

Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr: KS2018/000015
Dnr: 1.5.1.– 196/18
(Utsändes)
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

18 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Dnr: 1.2.1. -183/18
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

22 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

24 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING /

25 Beslut om överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Omedelbar justering

26 Beslut om överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Omedelbar justering

27 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)

28 Anmälan av ordförandebeslut

(Begränsat utskick, utsändes)

29 Information om Lex-Sarah i enskilt bedriven verksamhet

Dnr: 1.2.2.-225/18
(Begränsat utskick, utsändes)

30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

31 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats

§3 Godkännande av dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Revisorernas årsrapport 2017 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

§8 Ändring i Skarpnäcks delegationsordning med anledning av ny förvaltningslag och kommunallag

§9 Ny prislista för Skarpnäcks kulturhus

§10 Medborgarförslag om en målning med ortsnamn

§11 Medborgarförslag om planer för området vid Skrubba

§12 Medborgarförslag om ändring av namn på parkleken Skyfallet

§13 Skrivelse om behov av att ha en beredskap för att färdigställa plaskdammarna i parkleken för vattenlek vid tjänligt väder

§14 Boende för äldre inom stadsdelsområdet

§15 Barngruppernas storlek i förskolorna

§16 Månadsrapport maj 2018

§17 Fossilbränslefri organisation 2030

§18 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

§19 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

§20 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§21 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

§22 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

§23 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§24 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§25 Beslut om överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (FB)

§26 Beslut om överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (FB)

§27 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

§28 Anmälan av ordförandebeslut/ beslut i delegation

§29 Information om Lex-Sarah i enskilt bedriven verksamhet

§30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§31 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)