Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2010-01-28

Sammanträde 2010-01-28

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Restaurering av ångfartyget S/S Orion

Remissärenden

4 Om tillgänglighet

Svar på remiss av motion (2009:21) av Abdo Goriya (S)
Dnr 1.6-0857/2009

5 Inrättande av ett handelshus för nyföretagande i Stockholm

Svar på remiss av motion (2009:50) av Tomas Rudin (S)
Dnr 1.6-0908/2009

6 Behovet av ett "entreprenörspalats" i Stockholm

Svar på skrivelse från Carin Jämtin (S)
Dnr 1.6-0929/2009

7 Kommunala ingångsjobb

Svar på remiss av motion (2009:34) av Leif Rönngren (S)
Dnr 1.6-0898/2009

8 Överklagande av socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2009-12-22, § 12 Åtgärdsförslag för Boende- och behandlingsenheten

Övriga beslutsärenden

9 Kvalitetsgarantier 2010

10 Underskott och besparingar i nämnden

Svar på skrivelse från Abdo Goriya (S), Jackie Nylander (V) och Stefan Nilsson (MP)
Dnr 2.6-0826/2009

11 Anmälan om ansökan om medel från Central Baltic Interreg IVA angående nyanlända romer i nordiska och baltiska länder

12 Anmälan av rapport från projektet NLAO (Network of Local Authority Observatories on Active Inclusion) om aktivinkludering på bostadsmarknaden

13 Europa berikas: Mot en gemensam vision för integration av invandrare i europeiska städer

Anmälningsärenden

14 Anmälan av ordförandebeslut

15 Anmälan av Länsstyrelsens beslut om utvecklingsmedel för kvinnojoursverksamheter, 2009 års anslag

16 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

17 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulf Kristersson (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulf Kristersson (M) och vice ordföranden Karin Rågsjö (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 1 februari 2010.

§3 Restaurering av ångfartyget S/S Orion – Bordlagt ärende

Svar på skrivelse från Abdo Goriya (S) och Eva Louise Erlandsson-Slorach (S)

Dnr 2.6-0683/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen hänvisar till tjänsteutlåtandet om svar på skrivelsen.

Ärendet

Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda nyttan och möjligheten av att bidra till S/S Orions restaurering och därmed möjliggöra ett långsiktigt åtagande från föreningens sida i syfte att bidra till Stockholms sociala verksamhet och marina kulturarv och miljö.

Nämndens anslag för stöd till utomstående organisationer 2010 är i allt väsentligt redan intecknade och möjligheten att stödja föreningar som tidigare inte har sökt bidrag är därför liten. Museiföreningen S/S Orion renoverar ett ångfartyg och ger på så sätt ungdomar möjlighet till en meningsfull sysselsättning och möjlighet att lära känna det svenska kulturarvet. Ungdomsverksamheten är dock bara en del av verksamheten och den är relativt begränsad. Museiföreningen kan inge en ansökan om medel via en ansökan om föreningsstöd. Dock bedömer förvaltningen att möjligheten att få ekonomiskt stöd under 2010 är ytterst begränsad.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 november 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Marion Sundqvist (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi tackar för förvaltningens uttömmande behandling av ärendet och noterar att Stockholms ungdomstjänst har goda erfarenheter av verksamheten på S/S Orion. Det är viktigt att stödja verksamheter för ungdomar som har hamnat snett och vår förhoppning är att museiföreningen inkommer med en ansökan om medel.

Vi kan förstå att möjligheterna att ge S/S Orion ekonomiskt stöd under 2010 är små då nämndens anslag för stöd till organisationer dels har skurits ner av den borgerliga majoriteten och dels i allt väsentligt redan är intecknat. Vi beklagar detta då ett bidrag till S/S Orion inte bara skulle innebära en insats för bevarandet av stadens kulturarv utan dessutom skulle stimulera ett jobbfrämjande ungdomsprojekt.

§4 Om tillgänglighet

Svar på remiss av motion (2009:21) av Abdo Goriya (S)

Dnr 1.6-0857/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande remitterat motion (2009:21) om tillgänglighet från Abdo Goriya (S). Förvaltningen anser att Abdo Goriya (S) i sin motion lyfter fram en viktig fråga om hur staden ska fortsätta tillgänglighetsarbetet efter 2010. Ett aktivt arbete pågår redan inom många områden men det är angeläget att arbetet fortsätter med oförminskad kraft. Det är viktigt att alla nämnder och bolag ser tillgänglighet som en betydelsefull fråga och att tillgänglighetsperspektivet blir en integrerad del av vardagsarbetet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 17 december 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boscovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Marion Sundqvist (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boscovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Marion Sundqvist (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att bifalla motion (2009:21) om tillgänglighet av Abdo Goriya (S).

 1. Därutöver anförs följande.

Vi noterar att förvaltningen instämmer i motionärens förslag kring hur tillgängligheten och tillgänglighetsarbetet kan utökas i staden. Det är av yttersta vikt att tillgängligheten och delaktigheten ökar i Stockholm och det vore ytterst beklagligt om tillgänglighetsarbetet avstannade efter 2010.

§5 Inrättande av ett handelshus för nyföretagande i Stockholm

Svar på remiss av motion (2009:50) av Tomas Rudin (S)

Dnr 1.6-0908/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Tomas Rudin (S) föreslår i sin motion att Stockholms kommun inrättar ett Stockholms Handelshus för stöd och kompetensutveckling för små företag och växande entreprenörskap. Förvaltningen delar motionärens uppfattning att det är angeläget att staden underlättar för företag att etablera sig och växa i Stockholm. Ett handelshus för nyföretagande skulle kunna vara av intresse för nämndens verksamheter men frågan behöver utredas mer för att klarlägga de juridiska förutsättningarna och den eventuella nyttan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 17 december 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boscovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Tjänstgörande ersättaren Marion Sundqvist (MP) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boscovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att bifalla motion (2009:50) om inrättande av ett handelshus för nyföretagande i Stockholm av Tomas Rudin (S).

 1. Därutöver anförs följande.

Det är viktigt att Stockholm är en stad där det uppfattas som lätt och roligt att starta nya verksamheter. Vi delar motionärens syn att det ett handelshus vore en bra mötesplats där nyföretagaren kan träffa stadens representanter och få stöd och rådgivning.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Marion Sundqvist (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att delvis bifalla motion (2009:50) om inrättande av ett handelshus för nyföretagande i Stockholm av Tomas Rudin (S).
 1. Därutöver anförs följande.

Stadens goda samarbete med näringslivet ska vidareutvecklas. Entreprenören och företagaren måste ges bästa förutsättningar för att bygga nytt och utveckla samhället. Den positiva förändringskraft som ligger i företagandet ska uppmuntras och gå hand i hand med en långsiktigt hållbar utveckling. Fler små företag ska kunna konkurrera på lika villkor med större företag i de upphandlingar som staden gör.

Stockholm ska skapa och prioritera ett småföretagscentrum där små företag och nya affärsidéer kan utvecklas. Centret ska erbjuda nätverkande, utbildning, rådgivning och stöd samt bankgarantier eller mikrolån till de företagare som har svårt att säkra start- eller riskkapital. Centret ska utveckla mångfalden i stadens näringsliv genom att särskilt prioritera entreprenörskap bland kvinnor och utrikes födda, entreprenörer inom den sociala ekonomin samt företagande inom kreativa verksamheter. Centret ska lyfta utvecklingen inom material, produktion, hållbarhet och ekologi till att möta nya målgrupper.

Det allt viktigare internationella kontaktskapandet ska prioriteras genom ett ökat samarbete inom Östersjöregionen och EU.

Stockholm ska ha en ledande roll i utvecklingen av framtidens lösningar inom förnyelsebar energi, energihushållning och annan miljöteknik. Många aktörer inom miljöteknikområdet har stor potential att växa ut på den internationella marknaden. Hela sektorn för miljöteknik ska lyftas fram genom att ett branschprogram utvecklas. I branschprogrammet ska näringslivet och de fackliga organisationerna samarbeta och tillsammans ta fram metoder och aktiviteter.

§6 Behovet av ett ”entreprenörspalats” i Stockholm

Svar på skrivelse från Carin Jämtin (S)

Dnr 1.6-0929/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Carin Jämtin, (s), har i en skrivelse till kommunstyrelsen lämnat förslag om att staden ska utreda möjligheterna att inrätta ett centralt placerat ”entreprenörspalats”. Förvaltningen delar motionärens uppfattning att det är angeläget att staden underlättar för företag att etablera sig och växa i Stockholm och bedömer idéerna som vällovliga men befarar att lagstiftningen med avseende på de avgränsningar som finns beträffande den kommunala kompetensen kan begränsa så vittgående åtaganden som föreslås genom det utbud av tjänster och lokaler som föreslås i skrivelsen. Detta behöver i så fall utredas vidare.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 17 december 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boscovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Tjänstgörande ersättaren Marion Sundqvist (MP) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boscovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att bifalla skrivelsen om entreprenörspalats från Carin Jämtin (S).

 1. Därutöver anförs följande.

Det är angeläget att staden underlättar för företag att etablera sig och växa i Stockholm. Nu i lågkonjunktur behöver staden se över möjligheterna att stärka näringslivsklimatet och underlätta för fler nya företag. Ett entreprenörspalats centralt placerat i Stockholm är ett förslag för att underlätta för ett ökat nyföretagande som vi stödjer.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Marion Sundqvist (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att delvis bifalla skrivelsen om inrättande av ett ”entreprenörskapspalats” i Stockholm av Carin Jämtin (S).

 1. Därutöver anförs följande.

Stadens goda samarbete med näringslivet ska vidareutvecklas. Entreprenören och företagaren måste ges bästa förutsättningar för att bygga nytt och utveckla samhället. Den positiva förändringskraft som ligger i företagandet ska uppmuntras och gå hand i hand med en långsiktigt hållbar utveckling. Fler små företag ska kunna konkurrera på lika villkor med större företag i de upphandlingar som staden gör.

Stockholm ska skapa och prioritera ett småföretagscentrum där små företag och nya affärsidéer kan utvecklas. Centret ska erbjuda nätverkande, utbildning, rådgivning och stöd samt bankgarantier eller mikrolån till de företagare som har svårt att säkra start- eller riskkapital. Centret ska utveckla mångfalden i stadens näringsliv genom att särskilt prioritera entreprenörskap bland kvinnor och utrikes födda, entreprenörer inom den sociala ekonomin samt företagande inom kreativa verksamheter. Centret ska lyfta utvecklingen inom material, produktion, hållbarhet och ekologi till att möta nya målgrupper.

Det allt viktigare internationella kontaktskapandet ska prioriteras genom ett ökat samarbete inom Östersjöregionen och EU.

Stockholm ska ha en ledande roll i utvecklingen av framtidens lösningar inom förnyelsebar energi, energihushållning och annan miljöteknik. Många aktörer inom miljöteknikområdet har stor potential att växa ut på den internationella marknaden. Hela sektorn för miljöteknik ska lyftas fram genom att ett branschprogram utvecklas. I branschprogrammet ska näringslivet och de fackliga organisationerna samarbeta och tillsammans ta fram metoder och aktiviteter.

§7 Kommunala ingångsjobb

Svar på remiss av motion (2009:34) av Leif Rönngren (S)

Dnr 1.6-0898/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

3. Socialtjänst och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Leif Rönngren, (s), har i en motion till kommunstyrelsen lämnat förslag om att staden ska inrätta kommunala ingångsjobb för ungdomar, och de som ännu inte är inne på arbetsmarknaden. Syftet är att minska arbetslösheten, men också att för att klara stadens framtida kompetensförsörjning.

Förvaltningen konstaterar att det under 2010 görs vissa insatser som skulle kunna ses som ett första steg i införande av kommunala ingångsjobb. Dessa bör följas och utvärderas. Om staden också önskar koppla dessa insatser närmare till stadens behov av långsiktig kompetensförsörjning föreslår förvaltningen att möjligheten till utbildningsinsatser ses över för arbetslösa som deltar i vissa längre arbetsmarknadsinsatser som t.ex. praktik- och ungdomsanställningar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 17 december 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Marion Sundqvist (MP) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Marion Sundqvist (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att bifalla motion (2009:34) om kommunala ingångsjobb av Leif Rönngren (S).

 1. Därutöver anförs följande.

Ett system med kommunala ingångsjobb skulle rikta sig till ungdomar samt till dem som ännu inte är inne på arbetsmarknaden. Förslaget berör två viktiga frågor; stadens framtida personalförsörjning samt nya gruppers tillträde till arbetsmarknaden. Vi instämmer med motionären att staden genom kommunala ingångsjobb kan vara aktiv och dämpa lågkonjunkturens effekter samtidigt som staden rustas för framtiden.

§8 Överklagande av socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2009-12-22, § 12 Åtgärdsförslag för boende- och behandlingsenheten

Yttrande till Länsrätten i Stockholms län

Dnr 1.6-0889/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet jämte utlåtandet från juridiska avdelningen som sitt yttrande.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden skickar tjänsteutlåtandet till Länsrätten i Stockholms län.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Länsrätten i Stockholms län har till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande överlämnat överklagande av socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut 22 oktober 2009, § 12, Åtgärdsförslag för Boende- och behandlingsenheten av Per-Ola Larsson. Denne har begärt att beslutet ska upphävas enligt 10 kap 8 § kommunallagen. Förvaltningen har inhämtat synpunkter från juridiska avdelningen på Per-Ola Larssons överklagan och föreslår i enlighet med juridiska avdelningens bedömning att nämnden ska bestrida att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut från 22 oktober 2009 § 12 strider mot gällande lag eller annan författning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 21 december 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Kvalitetsgarantier 2010

Dnr 2.9-0811/2009

Socialtjänst och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner kvalitetsgarantierna.

Ärendet

Verksamheter inom förvaltningen som vänder sig direkt till brukarna/ medborgarna har formulerat kvalitetsgarantier utifrån stadens kvalitetsstrategi. Nämnden ska årligen godkänna aktuella kvalitetsgarantier. Uppföljning av kvalitetsgarantierna ska ha hög prioritet i verksamheterna. Verksamheterna har olika sätt och metoder för denna uppföljning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 16 november 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Marion Sundqvist (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är tydligt att de som arbetar inom de olika verksamheterna inom socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har en mycket hög ambition i sitt arbete. Detta trots att många av verksamheterna hotas av nedskärningar som självklart kommer att slå mot kvalité och genom detta försämra de kvalitetsgarantier som har tagits fram.

Personalens ambition och kompetens är den största resursen för hela socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden. Den resursen borde tas tillvara i stället för att ständigt utsättas för nedskärningar och upphandlingar. Kvaliteten avgörs i mötet med brukaren. Att följa upp arbetet är oerhört viktigt och just därför borde brukarråd finnas på samtliga enheter.

§10 Underskott och besparingar i nämnden

Svar på skrivelse från Abdo Goriya (S), Jackie Nylander (V) och Stefan Nilsson (MP)

Dnr 2.6-0826/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Genom skrivelsen får förvaltningen i uppdrag att lämna en beskrivning av vilka följder det ekonomiska läget kommer att få i form av personalneddragningar och andra besparingsåtgärder samt vad detta får för konsekvenser för brukarna och kvaliteten i verksamheten.

Sammantaget beräknas nämndens besparingskrav och omdisponeringsbehov i budget 2010 till i storleksordningen 60 mnkr. Utgångspunkten för budgetplaneringen har varit att slå vakt om nämndens kärnuppdrag dvs. insatser för utsatta barn och unga, hemlösa, våldsutsatta kvinnor och inte minst människor som står utanför arbetsmarknaden. De besparingar som nämnden beslutat tar i första hand sikte på administrativa och stödjande funktioner samt på insatser som ligger vid sidan om kärnuppdraget och myndighetsutövningen. Förvaltningen bedömer att kvaliteten i verksamheterna kan upprätthållas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 16 december 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Marion Sundqvist (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Social och arbetsmarknadsnämnden ska under 2010 skära ner 60 mnkr på nämndens verksamheter. Förmodligen är detta inte de sista nedskärningarna som kommer att drabba brukarna. De konsekvensbeskrivningar som anges för verksamheterna svarar inte fullt ut mot de konsekvenser vi kommer att se under året.

Att skriva att barn och unga, hemlösa, våldsutsatta kvinnor är prioriterade är märkligt. Vad gäller hemlösa är det uppenbart att budgeten för ”Enheten för Hemlösa” inte täcker behoven. Enheten har allt sedan 2007 varit utsatta för flera besparingsförslag som på olika sätt har hotat delar av verksamheten. Även Maria Ungdom har fått skära ned under mandatperioden. Missbruket ökar i ungdomsgruppen och majoriteten svarar genom att spara på Maria Ungdom. Att Sveriges största stad inte har råd med Jourhavande Kurator och samtidigt är villiga att lägga miljoner på Victorias bröllop är helt i linje med majoritetens syn på sociala frågor.

Nedskärningar i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden påverkar stadens hela socialtjänst, samtidigt som nedskärningar i stadsdelsnämnderna påverkar den centrala socialtjänsten. Att påstå att uppsökarenheten för vuxna kompletterar stadsdelsnämndernas uppsökande verksamhet är fel. Vilken stadsdel har uppsökare efter midnatt som riktar sig till missbrukare i innerstaden? Hur många uppsökare finns det i stadsdelarna som arbetar med vuxna i city? Hela 4,5 mnkr skärs ned på ledsagarservice. Funktionsnedsatta verkar inte räknas som kärnverksamhet! Kvalitén kommer att urholkas och brukarna drabbas mycket hårt. Stadsdelsförvaltningarna köper allt mindre tjänster av stadens boenden för familjer med barn i åldrarna 0-12 år. Frågan är vad stadsdelarna gör i stället? Vad är alternativen?

Totalt 70 personer inom verksamheterna är övertaliga. Vi i oppositionen är oroliga. Inte bara för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden utan för hela stadens sociala verksamhet. Socialtjänsten i Stockholm blöder.

§11 Anmälan om ansökan om medel från Central Baltic Interreg IVA angående nyanlända romer i nordiska och baltiska länder

Dnr 1.7-0783/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner anmälan om ansökan av projektmedel.

Ärendet

Ansökan om projektmedel har lämnats in till Central Baltic Interreg IVA. Partners i projektet är Tallinn, Riga och Helsingfors. Projektägare är Helsingfors Diakoni Institut och projekttiden är maj 2010 – april 2013. I det planerade projektet kommer två uppsökare att genomföra en grundläggande kartläggning samt arbeta med nyanlända romer som finns i Stockholm. Kontakter kommer att tas med företrädare för romer och kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte kommer att ske med övriga parter i projektet. Uppsökarna kommer att arbeta i nära samverkan med polis och socialjour. Projektet kommer organisatoriskt att knytas till socialtjänstavdelningen för öppna verksamheter inom förvaltningen.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Marion Sundqvist (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Romer är den mest diskriminerade minoriteten i Europa och far oerhört illa i många av Europas länder. De romer som kommer till Sverige från exempelvis Rumänien försöker på olika sätt hitta en försörjning. Vi förutsätter att projektet i sin helhet även arbetar med att säkerställa och stärka romers rättigheter och situation i de länder de kommer ifrån. Projektets uppsökande karaktär kan i bästa fall ge kvinnor och barn en något större trygghet i de länder som är med i projektet.

Det är oerhört viktigt att de romer som blir uppsökta genom ”Street Work” blir bemötta med respekt och ödmjukhet. Allting annat sanktionerar det utanförskap så många romer i Europa lever i.

§12 Anmälan av rapport från projektet NLAO (Network of Local Authority Observatories on Active Inclusion) angående Aktiv inkludering på bostadsmarknaden

Dnr 3.2-0810/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner anmälan av rapporten.

Ärendet

EUROCITIES-NLAO projekt är ett pilotprojekt som genomför två lokala studier i fem olika europeiska storstäder om boende och sysselsättning. Projektet är finansierat av EU- Kommissionen, Direktoratet för sysselsättning, social politik och lika rättigheter. Deltagare i projektet är Stockholm, Bologna (Italien), Prag (Tjeckien), Rotterdam (Nederländerna) och Southampton (Storbritannien). I detta ärende presenteras den första lokala rapporten från Stockholm om aktiv inkludering på bostadsmarknaden.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Marion Sundqvist (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är en intressant och konkret rapport som presenteras om boendefrågor i Stockholm för människor i riskzon för social utslagning. Rapporten visar tydligt på några av de utmaningar som ökar i Stockholm, samt föreslår i sin analys flera relevanta rekommendationer.

Rapporten visar tydligt bostadsmarknadens bristande möjligheter att erbjuda boende till hemlösa, unga, skuldsatta och andra som av olika anledningar inte kan köpa eller hyra en lägenhet. Ökat byggande och fler hyreslägenheter är en förutsättning för att ge alla stockholmare möjligheten till en bostad.

Att en minskning av allmännyttan bidrar till ”social housing” (speciella områden där personer med problem klumpas ihop) är uppenbart enligt rapporten. Vidare leder minskningen av allmännyttan i kombination med mer marknadsanpassade hyror till en ökad segregation i Stockholm. Den moderatledda majoritetens förda politik bidrar till ett segregerat Stockholm.

Rapportens kritik mot stadens ambitionsnivåer inom hemlöshetspolitiken styrker vårt krav att staden ska se över och utveckla stödet till Stockholms hemlösa. Såväl målet ”tak över huvudet” i Stockholm som den nationella strategins mål om att halvera antalet hemlösa anses vara för lågt ställda. Likt rapporten tror vi på införandet av ”Housing First” i Stockholm, men vi har en betydligt högre ambition än socialborgarrådet. Ett fast och säkert boende är en grundläggande rättighet som ska gälla alla. De grundläggande principerna i "Housing First" ska genomsyra stadens riktlinjer, planering och hemlöshetsarbete.

§13 ”Europa berikas: Mot en gemensam vision för integration av invandrare i europeiska städer”

Dnr 3.2-0001/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner undertecknandet av Eurocities avsiktsförklaring i samband med IV Integrating cities konferens i London.

Ärendet

På konferensen ”Europa berikas: Mot en gemensam vision för integration av invandrare i europeiska städer” i London den 22 februari 2010 kommer en avsiktsförklaring om europeiska städers roll i arbetet med integrationsfrågor att undertecknas. Värd för konferensen är Londons borgmästare Boris

Johnson i samverkan med Eurocities och Direktoratet Frihet, Säkerhet och Rättvisa. Socialborgarrådet Ulf Kristersson kommer att representera både Stockholms stad och Eurocities Social Affairs Forum på konferensen och är en del av programmet där han introducerar och undertecknar avsiktsförklaringen.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Anmälan av ordförandebeslut

Dnr 11.1-0750/2009

Ordföranden Ulf Kristersson (M) beslutade att Stockholms stad ansöker hos Socialstyrelsen om 11808 tkr i statsbidrag för hivpreventivt arbete samt stöd till hivpositiva avseende 2010. Vidare ansöker staden om 8271729 kr för vartdera året 2011 och 2012.

§15 Anmälan av länsstyrelsens beslut om utvecklingsmedel för kvinnojoursverksamheter, 2009 års anslag

Dnr 1.7-0342/2009

Sammanlagt beviljades Stockholms stad genom socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden och i samarbete med frivilligsektorn 9,2 mnkr till kvinnojoursverksamheter ur 2009 års anslag.

§16 Anmälningsärenden

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar lägga följande ärenden till handlingarna.

Protokoll från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 15 december 2009 justerat 17 december 2009.

Protokoll från handikapprådets sammanträde 25 januari 2010 justerat 26 januari 2010.

Protokoll från individutskottets sammanträden 17 och 30 december 2009 samt 8 januari 2010 justerade 19 och 30 december 2009 samt 11 januari 2010.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 14 januari 2010 justerat 20 januari 2010.

Protokoll från organisations- och föreningsutskottets sammanträde 17 december 2009 justerat 21 december 2009.

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation med dnr 2.5-0935/2009, dnr 2.5-0014/2010,dnr 2.5-0015/2010 och dnr 2.5-0016/2010.

Inkomna handlingar till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden under perioden 7 december 2009 – 22 december 2009.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 22 januari 2010 justerat 27 januari 2010.

§17 Förvaltningsinformation

Förvaltningen informerade om att tidsplanen för tertialrapport 1 ändrats och att det vore lämpligt att senarelägga nämndens sammanträde i maj ca en vecka.

Nämnden beslutade att flytta sammanträdet i maj till 17 maj kl. 17.00.

Förvaltningschefen lämnade en kort information om det ekonomiska utfallet 2009. Årsredovisningen kommer att redovisas i sin helhet vid sammanträdet 11 februari.