Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2010-11-16

Sammanträde 2010-11-16

Datum
Klockan
08:00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Ändrat reglemente för socialnämnden och nytt Reglemente för arbetsmarknadsnämnden

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (125 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) och tjänstgörande ersättaren Jackie

Nylander (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 17 november 2010.

§3 Ändrat reglemente för socialnämnden och nytt reglemente för arbetsmarknadsnämnden

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.1-0584/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som sitt yttrande.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

I förslag till budget 2011 för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 ingår förändringar av stadens organisation och som en följd av det ska reglementena för berörda nämnder ändras. En ny arbetsmarknadsnämnd inrättas från och med 1 januari 2011 och den tidigare socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden byter namn till socialnämnden. Förvaltningen lämnar i tjänsteutlåtandet synpunkter på stadsledningskontorets förslag om reglementen för arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 11 november 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

____________________________