Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2012-05-22

Sammanträde 2012-05-22

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora konferensen, Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärenden

3 Begäran om yttrande från Socialstyrelsen

Dnr 1.4-0163/2012

Bordlagt ärende

4 Nedläggning av kvinnoteamet

Svar på skrivelser från (V), (S) och (MP)
Dnr 5.0-0052/2012

Remisser och yttranden

5 Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för socialnämnden 2011

6 Patientrörlighet i EU - förslag till ny lag

Svar på remiss av Ds 2012:6
Dnr 1.6-0170/2012

7 Översyn i syfte att effektivisera stadens funktionshinderråd

Svar på motion från Kaj Nordquist (S)
Dnr 1.6-0138/2012

8 Ändra riktlinjerna så att långtidsarbetslösa kan gå längre utbildningar med försörjningsstöd

Svar på motion från Ann-Margarethe Livh (V)
Dnr 1.6-0057/2012

9 "Best practise" i arbete med budget- och skuldrådgivning i vräkningsförebyggande syfte

Svar på motion från Karin Rågsjö (V)
Dnr 1.6-0137/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 En sammanhållen svensk polis (SOU 2012:13)

Övriga beslutsärenden

11 Tertialrapport 1 2012 för socialnämnden

12 Tillsyn av folköl och tobak samt kontroll av vissa receptfria läkemedel, lägesrapport år 2011

13 Rapport om jourhemsöversyn samt förslag till förändrade rutiner för godkännande av jourhem

14 Deltagande i stadens kvalitetsutmärkelse 2012

15 Skrivelse om BOSSE

16 Föreningen Ny Gemenskaps omlokalisering

17 Godkännande av ansökan om utvecklingsmedel gällande arbete mot prostitution och människohandel

18 Beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad år 2011

Anmälningsärenden

19 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

20 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (120 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) och vice ordföranden Roger Mogert (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 25 maj 2012.

§3 Yttrande till Socialstyrelsen med anledning av klagomål

Dnr 1.4-0163/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på begäran om yttrande från Socialstyrelsen.

2. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

En klient har framfört klagomål till Socialstyrelsen om handläggning och bemötande vid Enheten för hemlösa. En redogörelse över beviljat boende och övrigt bistånd lämnas i tjänsteutlåtandet. Förvaltningen bedömer att klienten har fått det bistånd och de stödinsatser han varit berättigad till. Vid ansökan om ekonomiskt bistånd krävs att en skriftlig undertecknad ansökan inlämnas, att läkarintyg presenteras av sökande som inte står till arbetsmarknadens förfogande, att utgifter kan styrkas och att referenser från drogfritt boende kan lämnas för att remiss om boende inom Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS) ska kunna skrivas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 23 april 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§4 Nedläggning av kvinnoteamet – Bordlagt ärende

Svar på skrivelser från (V), (S) och (MP)

Dnr 5.0-0052/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelserna.

Ärendet

I två skrivelser framför Inger Stark (V), Jackie Nylander (V) och Roger Mogert (S) respektive Stefan Nilsson (MP), Jonas Eklund (MP) och Ylva Wahlström (MP) att kvinnoteamet ska återupprättas och att det finns en stor risk för att den särskilda kompetens och erfarenhet som har utvecklats av och inom kvinnoteamet går förlorad.

Enheten för hemlösa har från och med 2012 infört ett socialpsykiatriskt team och ett stödteam för missbruk som tar emot både kvinnor och män. All personal kommer under året att genomgå en jämställdhetsutbildning. Förvaltningen anser att de förändringar som har genomförts innebär en spridning av kunskap samt specialisering av socialpsykiatrin, vilket idag är nödvändig kunskap för att bemöta hemlösa kvinnor.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 7 mars 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark m.fl. (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark m.fl. (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att pröva SACO:s förslag när det gäller kvinnoteamet.

2. Socialnämnden anför därutöver följande.

När vi lade vår skrivelse i samband med verksamhetsplanen för 2012 var vi övertygade om att en nedläggning av kvinnoteamet inte var någon bra idé. Arbetet med hemlösa kvinnor är så speciellt att kvinnoteamets speciella kompetens är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete. Vi ser nu konsekvenserna av nedläggningen av kvinnoteamet då den samlade kompetensen beträffande kvinnor finns splittrad på fem olika sektioner och ingen tar ett samlat grepp beträffande kvinnorna och kvinnornas behov.

I arbetet med kvinnor är det i stor utsträckning andra samarbetspartners än för män, andra behandlingshem, andra boenden och andra öppenvårdsverksamheter. Då utbudet också är betydligt mera begränsat för kvinnor än för män, då kvinnor generellt är mer nedgångna än män när deras situation uppmärksammas och då stigmatiseringen är större krävs det också mycket tid för att vinna kvinnornas förtroende, mycket motivationsarbete och mycket av fantasi för att få till stånd en bra planering. Då flera stadsdelsnämnder bygger upp egen kompetens inom kvinnofridsområdet är det desto mera beklagligt att ett ”flaggskepp” som kvinnoteamet hos Enheten för Hemlösa lagts ned.

De argument som används för att lägga ned kvinnoteamet är inte hållbara. Ett litet team anses för sårbart, både personal- och budgetmässigt. Förvisso, men samtidigt som kvinnoteamet med fyra socialsekreterare lades ned och upplöstes inrättades ett nytt team – utredningsteamet med endast tre socialsekreterare och med samma chef som försörjningsstöd.

Det finns också ett annat team, Västbergateamet. Västbergateamet består av fyra socialsekreterare, varav en från försörjningsstöd, samtliga tar ett gemensamt ansvar för alla teamets klienter och de ”stuprörsproblem” som ofta uppstår för klienter med behov av stöd från olika sektioner minimeras.

Kvinnoteamets förslag innebär ett återupprättat kvinnoteam. Kvinnoteamet behöver inte ha en egen chef utan kan ha gemensam chef med ett av de manliga stödteamen och gemensam budget med detta andra team. En av socialsekreterarna bör förordnas som kvinnofridssamordnare. Teamet kan också utvidgas enligt Västbergamodellen med en socialsekreterare från försörjningsstöd och eventuellt en handläggare med kompetens från socialpsykiatri och biståndsbedömning. På detta sätt kan hemlösa kvinnor få bistånd från ett sammanhållet team med samtliga kompetenser och klienterna och deras behov står i fokus.

Vi anser att förvaltningen seriöst ska pröva den modell som SACO föreslår i sin erinran.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Stockholms stads långsiktiga arbete med att säkerställa kunskap och kompetens genom att låta all personal genomgå en jämställdhetsutbildning samt en specialisering av socialpsykiatrin är viktigt. Syftet är att medarbetarna ska blir bättre på att uppmärksamma de som är våldsutsatta.

Förvaltningens beslut om omorganisation innebär inte en neddragning av personal utan en spridning av kunskapen i att möta hemlösa kvinnor och vilka medel och åtgärder som är lämpliga.

Även om förvaltningen fattat beslut om omorganisation på delegation av nämnden är det viktigt att säkerställa att en uppföljning och utvärdering sker för att säkerställa att de önskade effekterna av omorganisationen verkligen uppnås.

§5 Stadsrevisionens årsrapport för socialnämnden 2011

Yttrande till revisionskontoret

Dnr 1.3-0156/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som sitt yttrande över rapporten.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till revisionskontoret.

Ärendet

Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Stadsrevisionen i Stockholm granskar nämnders och styrelsers ansvarstagande för att genomföra verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag.

Sammanfattningsvis har stadsrevisionen lämnat följande utlåtande avseende socialnämndens verksamhet 2011:

· Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande.

· Styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig.

· Bokslut och räkenskaper är rättvisande.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2 april 2012

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark m.fl. (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi konstaterar att socialnämnden får goda omdömen av stadsrevisorerna för sin verksamhet 2011 på de flesta punkter.

Under rubriken Nämndens uppföljning av ekonomi, sidan 3, konstaterar man att det finns förhållandevis detaljerade beskrivningar av utfallet för nämndens egna verksamheter jämfört med tidigare år.

Beträffande socialjourens verksamhet saknas dock i vissa fall en analys om vad avvikelserna beror på, framför allt beträffande socialjourens verksamhet med mottagna anmälningar, barnavårdsärenden och placeringar. Dessa har ökat kraftigt. Revisionskontoret påtalar att det är viktigt att nämnden fortsätter att analysera orsakerna till utvecklingen tillsammans med berörda stadsdelsnämnder och utifrån ett stadsövergripande perspektiv. Vi vill understryka vikten av att analysarbetet om orsakerna till att barns och ungdomars kontakter med socialjouren kraftigt har ökat skyndsamt utreds.

§6 Patientrörlighet i EU – förslag till ny lag

Svar på remiss av Ds 2012:6

Dnr 1.6-0170/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Departementspromemorian innehåller förslag som syftar till att i svensk rätt införa Europaparlamentets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, patientrörlighetsdirektivet.

Förvaltningen tillstyrker departementspromemorians förslag utifrån det kommunala perspektivet. Direktivet förväntas åstadkomma en mer allmän och effektiv tillämpning av de principer som EU-domstolen har utarbetat vilket är positivt för den enskilde EU-medborgaren.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 24 april 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark m.fl. (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark m.fl. (V) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Socialnämnden beslutar att som svar på remissen lämna följande utlåtande, med innebörd att kostnader för EU-medborgares läkarvård ska clearas direkt mellan EU-ländernas försäkringskassor:

Detta förslag innebär att större delen av administration och betalningar läggs på enskilda EU-medborgare. Vårdkostnader som uppkommit vid vistelser i annat EU-land går att få tillbaka efter ansökan till försäkringskassan. Dock går det bara att få ersättning upp till det belopp som sjukvårdskostnaden skulle ha kostat i Sverige.

Det betyder att den som bryter ben i ett land som har sjukvårdskostnader lika eller lägre än i Sverige har chans att få tillbaka hela beloppet. Bryter man däremot ben i ett EU-land där sjukvårdskostnaden överstiger vad det skulle ha kostat i Sverige får man inte hela kostnaden betald. Det betyder att försäkringskassan kommer att kunna göra en vinst på detta system medan medborgarna får en kostnad.

Ett mycket bättre system vore att man kunde få bryta ben i vilket EU-land som helst och att respektive lands försäkringskassor eller motsvarande gör upp betalningen mellan sig.

Det skulle förmodligen bli ett nollsummespel där alla skulle vara vinnare. Som medborgare med brutet ben skulle man då bara behöva visa det blåa kort som man idag som EU-medborgare kan ansöka om när man åker utomlands. Resten skulle skötas av EU:s vårdande myndigheter. Ska vi ha en union i Europa så måste tanken vara att myndigheterna ska kunna samarbeta och kommunicera med varandra för att underlätta livet för sina medborgare. Det kan inte vara klokt att föreslå lagstiftning som gör livet så krångligt som möjligt att vara en medborgare av EU. Idag går det t.ex. inte alltid att betala sjukvårdsräkningar från Sverige till Frankrike på annat sätt än med check, på grund av att bank och betalningssystemen inte är kongruenta med alla sjukvårdskassor i Frankrike.

Det vore ett enormt framsteg för europeisk lagstiftning och för EU:s tilltufsade rykte om det kom förslag på lagstiftning som förenklar för medborgarna istället för att leda till mer krångel.

§7 Översyn i syfte att effektivisera stadens funktionshinderråd

Svar på remiss av motion från Kaj Nordquist (S)

Dnr 1.6-0138/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

I juni 2010 antog kommunfullmäktige ett nytt program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Programmet förutsätter ett aktivt deltagande från funktionshinderråden när det gäller såväl verksamhetsplanering som uppföljning. Motionären föreslår att en översyn görs av stadens funktionshinderråd i syfte att effektivisera dessa, så att de blir nyttiga verktyg i förverkligandet av programmet.

Förvaltningen instämmer i att det är viktigt att råden kan vara verktyg i förverkligandet av programmet. Förvaltningen arbetar fortlöpande utifrån ambitionen att råden ska komma in så tidigt som möjligt i processen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 10 april 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark m.fl. (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark m.fl. (V) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden tillstyrker motionen av Kaj Nordqvist (S).

2. Socialnämnden anför dessutom följande.

Det är viktigt att funktionshindersorganisationerna som är representerade i stadens olika funktionshinderråd får möjlighet att bidra med sitt kunnande i ett tidigt skede av beslutsprocessen.

Att nämndledamöter och tjänstemän, enligt vad som sägs i motionen, inte anser att råden ger värdefulla inspel till deras arbete och beslut är en oroande uppgift. Vi ser det som självklart att såväl rådens funktion som kompetens ska respekteras. Om samarbetet mellan nämnder och råd inte fungerar bör samarbetsformerna ses över.

En möjlig förändring är att ge funktionshindersorganisationerna i kommunstyrelsens funktionshindersråd tillgång till en tjänsteman eller sekreterare för att samordna sitt agerande i de sakpolitiska frågorna. Detta är ett behov som ofta har ofta nämnts av representanterna i rådet.

En annan möjlighet är att ha politiker i funktionshindersråden, vilka också skulle vara ledamöter eller ersättare i den nämnd som rådet är knutet till.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark m.fl. (V) lämnade följande särskilda uttalande.

I arbetet med att göra Stockholm till världens mest tillgängliga stad har funktionshindersråden en viktig roll att spela. Väl medvetna om distinktionen mellan politiskt valda nämnder och råd, ska kommunen arbeta genom att ta in så goda råd som möjligt som underlag för beslutsfattande. Organisationerna av människor med funktionsnedsättningar har inom sina led den sakkunskap som rätt använd kan göra en betydande skillnad i arbetet att göra Stockholm tillgängligt.

Detta förutsätter att staden samarbetar med, respekterar och stödjer organisationerna av människor med funktionsnedsättning, så de kan bidra med en solid kunskap inom sitt sakområde, samt att staden på allvar konstaterar när man faktiskt är beredd att ta emot råd. Råden måste komma i delar av beslutsprocesser då inte alla förhandlingar och beslut redan är fattade. Det är politiken som styr, men inhämtade råd och konsultationer har i den svenska politiska traditionen varit ett viktigt inslag. Organisationernas kritik är byggd på omfattande erfarenhet av att råd ignorerats, trots att kommunen skulle vunnit åtskilligt på att ta till sig kunskap.

Utifrån det anser vi att det vore angeläget att genomföra en översyn i motionens anda.

§8 Ändra riktlinjerna så att långtidsarbetslösa kan gå längre utbildningar med försörjningsstöd

Svar på remiss av motion från Ann-Margarethe Livh (V)

Dnr 1.6-0057/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

I motionen från Ann-Margarethe Livh (V) beskrivs att många romska ungdomar har svårt att komma ut på arbetsmarknaden och att det är viktigt att staden stödjer initiativ som ger möjlighet till utbildning och arbete. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att ändra riktlinjerna för ekonomiskt bistånd så att det blir möjligt att beviljas försörjningsstöd även för utbildningar som är längre än tre månader.

Förvaltningen menar i sitt svar att riktlinjerna bygger på lagstiftning och på Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter där det framgår att huvudregeln är att ekonomiskt bistånd inte utgår till vuxenstuderande. I riktlinjerna finns trots detta en möjlighet att i undantagsfall, efter individuell behovsprövning, bevilja ekonomiskt bistånd för vuxenstudier. Ett generellt undantag för en viss grupp medborgare skulle också strida mot kommunallagens likställighetsprincip.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 20 april 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Inger Stark m.fl. (V) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Socialnämnden lämnar följande yttrande över motionen.

Miljöpartiet vill lyfta fram vikten av utbildningsinsatser som en del av långsiktigt hållbara arbetsmarknadsinsatser. I Stockholm finns idag många i behov av utbildning, och vi anser att trösklarna till att ta del av utbildning behöver sänkas. Vi anser att riktlinjerna för försörjningsstöd behöver ses över, så att fler har möjlighet att läsa utbildningar som är längre än tre månader med bibehållet försörjningsstöd, då dessa kan leda till individens utveckling samt långsiktigt hållbara etablering på arbetsmarknaden.

Reservation

Ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.

2. Socialnämnden anför därutöver följande.

För att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten behövs flera olika insatser. En sådan insats är att stödja de ungdomar som vill utbilda sig vidare och har gått ut med ofullständiga betyg. För dessa ungdomar skulle det naturligtvis underlätta om de beviljades försörjningsstöd även för utbildningar som är längre än tre månader.

Ann-Margarethe Livh riktar sig i sin motion speciellt till romska ungdomar. Tanken är dock att riktlinjerna ska förändras så att åtgärden gäller alla ungdomar som har behov av det. Därför ska motionen bifallas.

På sidan 2 i socialförvaltningens svar står det: försörjningsstöd kan beviljas vid korta tidsbegränsade kurser inom ramen för de insatser som erbjuds arbetslösa men den sökande ska då när som helst vara beredd att avbryta kursen för att påbörja ett erbjudet arbete. Detta är, menar vi, kontraproduktivt. Om den arbetslösa ungdomen erbjuds en kurs ska den naturligtvis fullföljas, annars är ju kursen helt meningslös. Det primära målet är att kunna försörja sig genom eget arbete; där är vi helt överens. Men ett arbete som går att försörja sig på kräver nästan alltid utbildning. Därför är den viktigaste insatsen utbildning!

§9 ”Best practise” i arbetet med budget- och skuldrådgivning i vräkningsförebyggande syfte

Svar på remiss av motion från Karin Rågsjö (V)

Dnr 1.6-0137/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

I motionen från Karin Rågsjö (V) betonas vikten av ett aktivt vräkningsförebyggande arbete där budget- och skuldrådgivning utgör en central del. Motionären föreslår därför att det arbetssätt som utvecklats inom ett budget- och skuldrådgivningsprojekt vid Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning 2008-2010 implementeras i hela staden.

Förvaltningen anser att det är viktigt att stadsdelsförvaltningarna bedriver ett aktivt arbete för att förebygga vräkningar och menar att budget- och skuldrådgivning utgör en central del i detta arbete. Förvaltningen bedömer att det vräkningsförebyggande arbetet har utvecklats i staden. Flertalet stadsdelsförvaltningar bedriver idag ett aktivt arbete och har avsatt särskilda resurser för detta. Förvaltningen anser vidare att det är angeläget att erfarenheterna från förvaltningarnas lokala vräkningsförebyggande arbete tas tillvara och sprids. Det är också av största vikt att det arbete som genomförts i ett nyligen avslutat flerårigt stadsövergripande projekt för att utveckla stadens budget- och skuldrådgivning får fortsätta, bl.a. med hjälp av e-tjänster. Bedömningen är att det finns ett behov av fortsatt metodutveckling, uppföljning och stadsgemensam samordning i frågorna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 20 april 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark m.fl. (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark m.fl. (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.

2. Socialnämnden anför därutöver följande.

Motionen handlar om vikten av budgetrådgivningskompetens i arbetet mot hyresskulder och att ta vara på de goda erfarenheterna från Enskede-Årsta-Vantör inom projektet ”Ekonomi i fokus”. I arbetet mot hemlöshet krävs ett offensivt arbetssätt som är uppsökande gentemot de som behöver skuldsanering för att få eller behålla en bostad. I Enskede-Årsta-Vantör finns nu ett fungerande samarbete mellan boendestödjare och budget- och skuldrådgivare enligt det arbetssätt som prövades i projektet. Den handbok som togs fram är ett mycket bra redskap i arbetet med hyresskulder. Alla stockholmare som är i farozonen för hyresskulder bör få ta del av det dokumenterat framgångsrika arbetssättet genom att detta implementeras i hela staden. Eftersom socialförvaltningen också tycker att projektet är ett utmärkt exempel anser vi att det är fullt rimligt att bifalla motionen.

§10 En sammanhållen svensk polis

Svar på remiss av SOU 2012:13

Dnr 1.6-0200/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

I Polisorganisationskommitténs betänkande föreslås bl.a. att polisens verksamheter slås samman till en polismyndighet som är geografiskt indelad i polisregioner och som leds av en rikspolischef utsedd av regeringen. Säkerhetspolisen föreslås ombildas till en fristående myndighet inom polisväsendet. Polismyndigheten föreslås få en uttalad skyldighet att samverka med kommunerna.

Förvaltningen har inga principiella invändningar mot de förslag som föreslås i betänkandet och anser att det är av stor betydelse att myndigheten drivs så ändamålsenligt och kostnadseffektivt som möjligt. Förvaltningen instämmer också i kommitténs synpunkter om att de föreslagna förändringarna måste genomföras på sådant sätt att de inte stannar upp och försvårar den samverkan som finns mellan polismyndigheten och staden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 maj 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Under de senaste åren har rättsväsendet fått historiskt stora satsningar. Genom en sammanhållen svensk polis sker ett arbete med att se över hur polisens arbete kan effektiviseras.

Sedan 2006 har Polisen fått över fem miljarder kronor per år i ökat anslag. Det innebär bland annat att antalet poliser har ökat från 17000 till 20000 i landet. Men de stora ekonomiska satsningarna borde kunna ge ännu större effekter. En viktig del består i att effektivisera Polisens verksamheter och klargöra ansvarsfördelningen på såväl nationell nivå som i Stockholms stad.

Dagens polisorganisation med 21 fristående myndigheter har en otydlig ansvarfördelning, ojämna resurser mellan myndigheterna och framför allt ett mycket begränsat mandat för Rikspolisstyrelsen (RPS) som svarar för myndigheternas verksamheter jämte Regeringen. Det nya förslaget, där allt slås ihop till en myndighet, skapar förutsättningar för en mer effektiv organisation med tydligare ansvarfördelning och direktiv.

Det nya förslaget har ett viktigt helhetstänk kring polisens verksamhet då det möjliggör en effektivare styrning, bättre resursfördelning och fokus på lokal förankring med till exempel Stockholms stad. Detta skulle stärka polisens lokala arbete och skapa en tydligare polisorganisation för utomstående som söker kontakt med polis. Tydligheten skulle också förbättras vad gäller samverkan mellan polis och andra verksamheter, såsom socialtjänst eller skola. Idag är ett återkommande problem i samverkan mellan socialtjänsten och skolan att kontaktpersoner inom Polisen försvinner på grund av till exempel omsorganisationer. Genom en sammanhållen svensk polis skulle tryggheten och stabiliteten öka inom olika projekt och samverkansarbete i Stockholms stad och i andra kommuner.

§11 Tertialrapport 1 2012 för socialnämnden

Dnr 1.2-0662/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner tertialrapport 1 per den 30 april 2012 med prognos för 2012.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

3. Socialnämnden redovisar omslutningsförändringar med 1,8 mnkr till kommunstyrelsen.

4. Socialnämnden begär att kommunfullmäktige för andra halvåret 2012 anslår 3,3 mnkr till nämndens nya boutredningsenhet som inrättas 1 juli 2012.

5. Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 6,8 mnkr till projektet Botorg för unga vuxna.

6. Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 3,0 mnkr för verksamheterna Bryggan Vantör och Bryggan Östermalm.

7. Socialnämnden godkänner fördelningen av resterande medel för sociala insatsgrupper, 850 tkr, i enlighet med förvaltningens förslag.

8. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Nämndens verksamheter har under tertialet arbetat i enlighet med kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och med kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena samt nämndens egna mål. Nämnden når i huvudsak upp till målen och indikatorerna. Det ekonomiska utfallet visar att nämnden har haft en budget i balans. Prognosen visar på ett överskott om 2,5 mnkr.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 maj 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Tertialrapport 1 år 2012 visar på en övervägande positiv utveckling av socialtjänsten i Stockholms stad. Det är mycket glädjande att indikatorerna pekar på en väl fungerande verksamhet med god kvalitet. Nämnden lever upp till i stort sett alla mål, vilket vi välkomnar.

Genom att ekonomin är i balans och vi nu står med ett visst överskott för verksamhetsåret 2012 skapas förutsättningar att fokusera på kvalitetsutveckling. Arbetet med sociala insatsgrupper börjar nu få rejält genomslag. Från stadsdelsnämnderna har önskemål kommit om att det behövs en sammanhållande kraft för att utveckla arbetet med sociala insatsgrupper. I budget 2012 fick Socialnämnden två miljoner kronor för införandet av sociala insatsgrupper i Stockholms stad. Vi anser att förvaltningens förslag om att fördela 850000 kronor av denna budgetsatsning till stadsdelsförvaltningar för införande av samordnare/lotsar är bra.

Vår absoluta uppfattning är att ungdomar inte ska placeras på härbergen utan i möjligaste mån hitta andra lösningar. Här kommer Botorgen att få en viktig roll att lotsa ungdomar rätt. Även om verksamheten är nystartad har resultaten hittills varit mycket goda.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark m.fl. (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Det absurda i den moderatledda alliansens ideologiska ställningstagande om att lägga ut så mycket som möjligt av stadens verksamheter på privata utförare visar sig när målet om minst 35 procent upphandlad verksamhet långt ifrån uppfylls för socialnämnden. En viktig förklaring är att det faktiskt finns verksamheter ”som inte lämpar sig för upphandling exempelvis Utvecklingsenheten och Strategiska enheten”.

Mycket oroande är de kraftiga ökningarna av anmälningar om barn som far illa liksom antalet omhändertaganden av personer i missbruk enligt LVM. Socialtjänsten skulle behöva tillföras stora resurser för att få rimliga chanser att klara sin uppgift.

§12 Tillsyn av folköl och tobak samt kontroll av vissa receptfria läkemedel, lägesrapport år 2011

Dnr 3.1-0209/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.

2. Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige och stadsdelsnämnderna för kännedom.

Ärendet

Vid utgången av år 2011 fanns 1 123 försäljningsställen registrerade i ärendehanteringssystemet OL2 i Stockholm. Av dessa sålde 540 folköl, 1 005 tobaksvaror och 444 fanns registrerade för försäljning av vissa receptfria läkemedel. Enligt ändrade riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen i Stockholm, som antagits av kommunfullmäktige vid sammanträde 4 april 2011 ska varje försäljningsställe få minst ett tillsynsbesök per år. Försäljningsställen, som ligger i närheten av skolor, bör få extra tillsynsbesök. Antalet tillsynsbesök under år 2011 uppgick till 1 125. Antalet genomförda kontrollbesök av vissa receptfria läkemedel uppgick under år 2011 till 118.

Tillsynen över märkningen av tobaksvaror har under 2010 flyttats från Statens folkhälsoinstitut (FHI) till kommunen. Kommunen tillsammans med polismyndigheten är tillsynsmyndighet när det gäller bestämmelserna om handel enligt lag om ändring i tobakslagen. Provköp, som tillsynsmetod, bör inte användas enligt Justitieombudsmannen. Socialdepartementet har inrättat en arbetsgrupp med uppdrag att redovisa möjligheten, nyttan och lämpligheten av att återinföra provköp som tillsynsmetod. Den 3 april 2012 lämnade arbetsgruppen sitt förslag om införande av nya bestämmelser om kontrollbesök vid tillsyn av detaljhandeln med folköl och tobak samt försäljning av vissa receptfria läkemedel i andra butiker än öppenvårdsapotek. Efter att förslaget har remissbehandlats, beräknas lagbestämmelserna kunna träda i kraft den 1 juli 2013.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 april 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Genom att provköpen ansetts sakna stöd i lag har tillsynsmyndigheterna förlorat ett effektivt verktyg för kontroll av tobaks- och folkölsförsäljningen. Vi förutsätter att regeringen snarast föreslår en lagändring för att åter möjliggöra provköp som tillsynsmetod. Staden bör vara beredd att genast återuppta provköpen när den nya lagen träder i kraft.

Vi anser att tillsynen till största möjliga del bör finansieras med avgifter från försäljningsställena. Socialförvaltningen bör regelbundet undersöka hur stor del av stadens tillsynskostnader som täcks av debiterade avgifter, och föreslå taxejusteringar om det behövs för att finansiera en effektiv tillsyn.

§13 Rapport om jourhemsöversyn samt förslag till förändrade rutiner för godkännande av jourhem

Dnr 3.1-0148/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens rapport om jourhemsöversyn samt förslag till förändrade rutiner för godkännande av jourhem.

2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för godkännande av jourhem och handläggning av jourhemsplaceringar.

3. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att intensifiera arbetet med att få fram fler jourhem och familjehem till Stockholms stad

Ärendet

Förvaltningen har under 2010 och 2011 arbetat med utveckling av familjevården utifrån de förslag till förbättringar som initierades av BUSS-utredningen (Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst) Under hösten 2011 påbörjades inom ramen för familjevårdsprojektet en översyn av jourhemsvården i staden. Målet var att få en samlad bild av jourhemsvården och fånga upp förslag från stadsdelsförvaltningarna för en tryggare och säkrare vård för barn placerade i jourhem.

Förslag till förbättringar som har framkommit är behov av riktlinjer/rutiner för handläggning när barn ska placeras i jourhem, förbättrade rutiner för godkännande av jourhem, utbildning och fortbildning för jourhem och klagomålshantering avseende upphandlade verksamheter. Förvaltningen avser att arbeta vidare med dessa förslag och föreslår redan nu att rutinerna för godkännande ska förändras och förtydligas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 22 mars 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) framlade ett förslag till beslut till vilket samtliga partier anslöt sig.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi välkomnar stadens arbete med kvalitetshöjning av familjehemsvården där barn och unga som placeras i jourhem är en del. 2011 års jourhemsöversyn visar på viktiga utvecklingsområden. Vi vill därför uppdra till förvaltningen att under 2012 arbeta fram riktlinjer för hur stadens socialtjänst ska handlägga placeringar i jourhem. På så sätt arbetar vi för att staden än mer kvalitetssäkrar sitt arbete, samtidigt som tryggheten och säkerheten för placerade barn och unga ökar.

Det är viktigt att staden säkerställer trygga och stabila jour- och familjehem för placerade barn och unga. Dessutom är det viktigt med ett enhetligt arbete över hela staden där barnens hälsa, delaktighet och skolgång tillgodoses. Vi välkomnar att staden ökar sitt arbete med att säkerställa goda jourhemsplaceringar och att barnets behov matchas mot jourhemmens resurser då en placering kan bli längre än vad som först planerades. Vi ser även vikten av en obligatorisk utbildning för tilltänkta jourhem om vad åtagandet innebär. Vi anser att jourhem som önskar bli familjehem åt ett barn som är placerat i jourhemmet bör kunna ha denna möjlighet om omständigheterna är lämpliga, vilket bör innebära att jourhemmet i så fall omvandlas till familjehem och inte längre tar emot jourhemsplaceringar.

§14 Deltagande i stadens kvalitetsutmärkelse 2012

Dnr 2.9-0208/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner att Socialjouren, stödboendet Lönnen och Resurscentrum för adopterade och deras familjer deltar i kvalitetsutmärkelsen.

2. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Den 20 november 2012 delas årets kvalitetsutmärkelse ut i Blå Hallen i Stadshuset. Stockholms stad delar ut kvalitetsutmärkelser i klasserna förskola, skola, äldreomsorg, annan vård och omsorg samt andra verksamheter. Respektive nämnd ska godkänna att en enhet deltar i kvalitetsutmärkelsen. Beslutet ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast 30 juni. Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner att Socialjouren, stödboendet Lönnen och Resurscentrum för adopterade och deras familjer deltar i tävlingen om kvalitetsutmärkelsen .

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 april 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi noterar att ett antal enheter som tidigare hade för avsikt att tävla har meddelat att de inte varit tillräckligt förberedda för att delta i år. Nämnden uppnår därmed inte målet för 2012. Det är angeläget att få kunskap om vilka skälen till detta är, och huruvida arbetssituationen är för pressad hos enheterna för att kunna göra det utvecklingsarbete man vill göra.

§15 Skrivelse om BOSSE

Dnr 2.6.1-0096/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Inger Stark (V), Jackie Nylander (V), Roger Mogert (S), Stefan Nilsson (MP), Jonas Eklund (MP) och Ylva Wahlström (MP) anser i en skrivelse att BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter ska få fortsatt ekonomiskt stöd från socialnämnden för att enligt socialtjänstlagen (SoL) ge råd, stöd och information till personer med funktionsnedsättning.

BOSSE Råd, Stöd och Kunskapscenter ersätts ekonomiskt enligt avtal året ut (2012) av socialnämnden för att erbjuda information, rådgivning och stöd. Avtalsförhållandet kan därefter inte fortsätta då det inte är förenligt med kraven i lagen om offentlig upphandling (LOU). BOSSE har inte sökt bidrag och dess verksamhet har därmed inte prövats gentemot riktlinjerna. BOSSE:s organisationsform är dock inte förenlig med riktlinjerna. Socialförvaltningen bedömer att personer med funktionsnedsättning får rimlig tillgång till råd- och stödinsatser genom Stockholms Läns Landstings (SLL:s) upphandling av BOSSE, SLL:s verksamhet Habilitering & Hälsa och stadsdelsnämndernas individuella biståndsprövning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 24 april 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

BOSSE råd, stöd och kunskapscenter (nedan skriven som BOSSE) har under en lång tid varit en viktig resurs för människor med funktionsnedsättning i Stockholms stad och Stockholms län.

Vi anser att det är bra att avtalet förlängs till 31 december 2012. Genom denna förlängning kan BOSSE klargöra vilka insatser som direkt kan kopplas till personer i Stockholms stad. Visar kartläggningen att det finns ett behov av råd och stöd ur ett Stockholms stadsperspektiv så är det en tjänst som måste upphandlas.

Om BOSSE önskar söka ekonomiskt stöd av stadens organisations- och föreningsutskott för den verksamhet de bedriver behöver de enligt regelverket ombildas till en ideell förening.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark m.fl. (V) lämnade följande särskilda uttalande.

BOSSE är beredd att ändra sin organisationsform för att en ansökan ska kunna prövas. Vi förutsätter att BOSSE får fortsatt ekonomiskt stöd när de har ändrat sin organisationsform.

§16 Föreningen Ny Gemenskaps omlokalisering

Svar på skrivelser från (V) och (S)

Dnr 2.6.1-0054/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelserna.

Ärendet

Socialförvaltningen lämnar i ärendet svar på skrivelser från nämndledamöterna Inger Stark (V) och Jackie Nylander (V) samt Mia Sundelin (S). Skrivelserna rör föreningen Ny Gemenskaps lokalbyte och eventuella förändringar för föreningens medlemmar och besökare.

Staden har under flera år arbetat för att föreningen ska kunna vara kvar i nuvarande lokaler. Staden har också alternativt försökt att finna likvärdiga lokaler centralt åt föreningen. Erfarenheterna visar dock att det är mycket svårt att finna lokaler för den verksamhet som bedrivs av Ny Gemenskap och med den omfattningen, i stadens centrala delar. Förvaltningen har letat efter alternativ och tagit ställning till lokalernas lämplighet för verksamheten tillsammans med föreningen. Utifrån förutsättningarna är föreningen positiv till lokalerna i Västberga, som förvaltningen har slutit avtal om.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 3 maj 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi anser att socialförvaltningen på ett tydligt sätt svarar om den långa process som varit kring Ny Gemenskaps föreningslokal på Kammakargatan.

Staden har under lång tid gjort stora insatser för att försöka lösa situationen. Arbete med att hantera förflyttningen av Ny Gemenskap pågår idag både i socialförvaltningen och bland de ideella organisationerna.

Socialförvaltningen har under maj månad haft möten och dialog med Ny Gemenskap och andra frivilligorganisationer, som i sitt arbete möter gruppen utländska medborgare som vistas i Stockholm. Det är viktigt att poängtera att det inte råder någon meningsskiljaktighet mellan organisationerna och staden kring gruppens komplexitet och vilka behov som finns för gruppen. Frivilligorganisationerna kommer att involveras i arbetet med den hemlöshetsstrategi som nu håller på att arbetas fram i Stockholms stad.

Vi välkomnar att en rad kyrkor i Stockholms stad går samman och öppnar en ny dagverksamhet i Korskyrkan, en verksamhet som kommer att öka sina öppettider i samband med Ny Gemenskaps flytt. Vi ställer oss också positiva till att öppna fler dagverksamheter i centrala delar av Stockholm.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Socialförvaltningen har gjort sitt bästa för att finna nya lokaler för Ny Gemenskap. Trots det kvarstår problematiken kring tillgänglighet och rörlighet för dem hemlösa. Liskom i tidigare skrivelser fortsätter vi därför att trycka på vikten av att finna en långsiktig och hållbar lösning där Ny Gemenskap i första hand måste få centrala lokaler. I andra hand vad gäller rörligheten för dem hemlösa har situationen såklart försvårats ytterligare av att stadens riktlinjer för SL-kort har ändrats. Förvaltningen svarar att det idag inte går att bevilja SL-kort kollektivt. Tidigare fick man per automatik tillgång till SL-kort om man fick socialbidrag. Riktlinjerna ändrades dock av den borgerliga majoriteten som därmed tog bort SL-kortet som en del av normen för försörjningsstöd.

Särskilt uttalande

Ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Det har varit många och svåra diskussioner runt Ny Gemenskaps lokalbyte. Tyvärr drog SSSB det längsta strået i de förhandlingar som har varit med staden. Vi beklagar det. Som vi ser det kommer en flytt av Ny Gemenskaps lokaler ut till Västberga att innebära en katastrof för de som dagligen har besökt verksamheten. Lokaliseringen i Stockholms innerstad har på många sätt varit en förutsättning för Ny Gemenskap.

I och med flytten ut till Västberga befarar vi att flera av besökarna kommer att försvinna. Utan SL-kort är det närmast omöjligt att ta sig till de nya lokalerna. SL-kort ingår inte i normen för försörjningsstöd! Om vi hade haft makten hade det gjort det. Tunnelbana och därefter buss har en hemlös inte råd med och konsekvensen av det blir att de flesta får stanna i staden. Vi beklagar detta djupt och anser att förvaltningen skulle ha fortsatt ansträngningarna att hitta andra, lämpliga lokaler.

§17 Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel

Dnr 1.7-0217/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner ansökan om utvecklingsmedel om 1200 tkr gällande arbete mot prostitution och människohandel hos Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Vid nämndsammanträdet 17 april 2012 fick förvaltningen i uppdrag att söka utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Stockholms län avseende uppsökande arbete på internet med unga som har sex mot ersättning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2 maj 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

För att bättre kunna nå och hjälpa de ungdomar som idag har sex mot ersättning behöver kunskapen om och förståelsen för detta område öka.

Att arbeta uppsökande på Internet är en väg för att i framtiden nå unga. Socialtjänsten ska finnas där människor finns, Därför blir ett uppsökande arbete online allt viktigare för att nå och kunna hjälpa unga människor. Oavsett om ansökan beviljas eller inte kommer vi att fortsätta utveckla stadens arbete på nätet, där etableringen av en socialrådgivning online är ett steg.

För att öka kunskap och förståelse hos stadens medarbetare planeras en utbildning under hösten 2012 om unga som säljer sex som självskadebeteende. Syftet är att uppmärksamma frågan och ge kunskap om problematiken. Dessutom ska de medarbetare i Stockholms stad som kan komma i kontakt med dessa ungdomar få verktyg för att tidigt kunna fånga upp signalerna från de unga och att hjälpa.

Med detta sagt välkomnar vi stadens ansökan om utvecklingsmedel för Stockholms stads arbete mot prostitution och människohandel.

§18 Beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad år 2011

Dnr 3.1-0202/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens rapport om socialtjänsten i Stockholms stad 2011.

2. Rapporten överlämnas till stadsdelsnämnderna för kännedom.

Ärendet

Socialnämnden har ett övergripande och samordnande ansvar för socialtjänsten i Stockholms stad. Detta innebär bland annat att nämnden har i uppgift att följa upp att verksamheten bedrivs utifrån likställighet, rättssäkerhet och med god kvalitet för medborgarna. Uppföljning sker på olika sätt, t.ex. genom att underlag tas fram till Socialstyrelsen för den officiella statistiken om socialtjänsten eller genom särskilda utredningar som fokuserar på ett visst område.

Denna socialtjänstrapport avser år 2011 och det är tredje året som socialförvaltningen gör en rapport för att ge en samlad bild av läget inom delar av stadens socialtjänst. Strategiska enheten vid förvaltningen har samlat in och sammanställt statistikuppgifter och annan relevant information för att belysa följande verksamhetsområden: ekonomiskt bistånd, barn och ungdom, funktionshinder, socialpsykiatri, missbruk, hemlöshet och kvinnofrid/våld i nära relationer. Uppgifterna är hämtade ur stadens befintliga verksamhetssystem.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Ett mycket bra dokument som beskriver socialtjänsten i staden. När de gäller ekonomiskt bistånd noterar vi att avslagen har ökat sett över en tioårsperiod. Stadsdelsnämnderna har blivit striktare i sin bedömning vilket får till följd att människor som behöver bistånd inte får den hjälp de behöver. Det är ingen bra utveckling. Detsamma gäller arbetet mot felaktiga utbetalningar. Naturligtvis ska man inte få bistånd om man inte behöver det men det händer även det motsatta. Vi tar för givet att även de fallen rättas till.

Totalt inkom 11 033 anmälningar angående barn och ungdomar som far illa. 39,6 procent av dessa ledde till att en utredning inleddes. Av de anmälningar som leder till utredning utgör de mindre barnen en mycket låg andel och de äldre tonåringarna en högre andel. Risken är då stor att det har gått för långt när socialtjänsten väl griper in. Problemen har blivit för stora. Vi skulle önska att de tidiga ingripandena ökar så att det finns möjligheter att ge barnen ett bra liv.

När det gäller missbruk kan vi bara konstatera, precis som förra året, att Maria ungdoms resurser måste öka igen. Användningen av cannabis ökar bland ungdomarna, Maria ungdom är viktig för arbetet mot missbruk och måste ha resurser för att kunna utföra sitt viktiga arbete. Dessutom behövs det överhuvudtaget ökade resurser när det gäller missbruk bland ungdomar.

När det gäller hemlösheten kan vi konstatera att människor som far illa och behöver samhällets stöd framgent kommer att ha svårare att få stöd i innerstaden, där många idag rör sig. Ny gemenskap flyttas ut till Västberga vilket riskerar att bli en katastrof för många av de människor som har funnit en fristad på Kammakargatan. Det måste finnas plats för alla i vår stad!

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Rapporten ger anledning till en mycket stark oro inom flera områden, kanske allra mest när det gäller Barn och ungdom. Antalet placeringar i jourhem har ökat dramatiskt det senaste året, med 22 procent mellan 2010 och 2011. Lika stor – 22 procent - är ökningen av antalet anmälningar från polisen som rör barn under 10 år, fast då mellan åren 2009 och 2011. Enligt rapporten är det sannolikt att anmälningarna till övervägande del rör barn som lever med våld, antingen för att de bevittnat våld eller själva varit utsatta för våld.

Det skulle behövas utökade resurser till socialtjänsten, dels eftersom befolkningen ökar och dels eftersom ökningarna är så stora av antalet ärenden som når socialtjänsten. Men den moderatledda alliansen skär år efter år ner budgeten, det handlar om minst 10-procentiga nedskärningar sedan maktövertagandet. Konsekvenserna är fullt synliga: Medan allt fler anmälningar görs om barn som far illa, så är det allt färre anmälningar som leder till en utredning. 39,6 procent av anmälningarna ledde till en utredning förra året, jämfört med 46,6 procent året innan. Beslutade öppenvårdsinsatser har minskat för både flickor och pojkar och i alla åldergrupper det senaste året. När det gäller den vanligaste insatsen, kontaktperson/kontaktfamilj, är trenden också tydlig att allt färre beviljas denna insats.

Inom missbruksområdet är det starkt oroande att t ex antalet intagningar i tvångsvård enligt LVM ökat till den högsta siffran sedan 2003. Även här har möjligheten till öppenvårdsinsatser minskat på senare år. Dessutom skulledet behövas utökade insatser mot missbruket av läkemedel och dopningspreparat, som tas upp i missbruksutredningen som ytterligare ett viktigt område.

Slutligen, när det gäller personer med funktionsnedsättning, märks svårigheterna för socialtjänsten att göra ett gott arbete med allt knappare resurser bl.a. i en brukarundersökning där allt färre i vuxenboende enligt LOV anser sig kunna vara med och bestämma och planera och få det stöd de behöver.

§19 Anmälningsärenden

Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

Protokoll från socialnämndens sammanträde 17 april 2012 justerat 19 april 2012.

Protokoll från rådets för funktionshinderfrågor sammanträde 15 maj 2012 justerat 15 maj 2012.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 10 maj 2012 justerat 16 maj 2012.

Protokoll från individutskottets sammanträden 30 mars 2012 justerat 17 april 2012, 18 april 2012 justerat 27 april 2012 och 27 april 2012 justerat 8 maj 2012.

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation inom området Personalärenden med dnr 2.5-0139/2012 och 2.5-0240/2012.

Inkomna handlingar till socialnämnden från 13 april 2012 till och med 9 maj 2012.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 16 maj 2012 justerat 21 maj 2012.

§20 Nämndens frågor

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) hälsade den nya ersättaren Anna-Klara Müntzing (MP) välkommen till nämnden.

Socialnämnden beslutade överlämna en skrivelse till förvaltningen för beredning om att inrätta en särskild uppsökare som talar rumänska eller romani chib från ledamöterna Stefan Nilsson (MP) och Jonas Eklund (MP) samt ersättarna Ylva Wahlström (MP) och Anna-Klara Müntzing (MP).

Ledamoten Jonas Eklund (MP) frågade om hur det går med att få fram lokaler för verksamheten med sprututbyte. Avdelningschef Fredrik Jurdell informerade om att det kommer ett ärende om detta till socialnämndens sammanträde i juni.

§21 Förvaltningsinformation

Avdelningschef Eva Sandberg inbjöd nämnden till utdelningen av Lagerwalls stipendium kl 15.30 den 12 juni innan nämndens sammanträde. Utdelningen av stipendiet kommer att ske i förvaltningens nya matsal på 6 tr, Swedenborgsgatan 20.

Förvaltningschef Gillis Hammar informerade om nämndens studiedag 21 augusti. Inbjudan har delats ut till nämnden vid dagens sammanträde.