Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2012-08-28

Sammanträde 2012-08-28

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora konferensen, Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärenden

3 Upphandling av driften av stödboendet Lönnen

Remisser och yttranden

4 Motion (2012:23) om ett program för sexuell hälsa i Stockholm

5 Rekommendation att teckna Överenskommelse om vård och omsorg för personer med demens-sjukdom eller kognitiv svikt och stöd till närstående

6 Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2013- 2017

Svar på remiss från idrottsnämnden
Dnr 1.6-0358/2012

7 Bättre behörighetskontroll (SOU 2012.42)

8 Jobbstimulans inom det ekonomiskt biståndet m.m. (DS 2012.26)

Övriga beslutsärenden

9 Månadsrapport för juli 2012

10 Granskning av ekonomiskt bistånd i Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö samt Enheten för hemlösa

11 Kartläggning av hemlöshetsarbetet i Stockholms stad

12 Hemlösa i Stockholms stad 18 april 2012

13 Vikten av att ta fram kunskapsbaserade analyser av gruppen unga vuxna och en strategi för arbetet framåt

Svar på skrivelse från Jackie Nylander (V)
Dnr 2.6.1-0161/2012

14 Utveckling av kartläggnings- och bedömnings- systemet SAVRY

15 Stockholmsenkäten 2012

16 Ändringar i socialnämndens delegationsförteckning

17 Delrapport om samverkansuppdrag mellan stadsdelsförvaltningarnas enheter för ekonomiskt bistånd och jobbtorgen

18 Utveckling av Barns behov i centrum (BBIC)

Anmälningsärenden

19 Anmälan av tilldelningsbeslut - upphandling av cateringtjänster till boendeverksamheter inom socialförvaltningen

20 Ekonomiskt bistånd Online - ansökan till E-tjänst- programmet

21 Anmälan av kontorsyttrande över departements- promemoria DS 2012:20 Inspektion för vård och omsorg - en ny effektiv tillsyndmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst

22 Anmälan av domar från förvaltningsrätten (6 st )

23 Anmälan av domar från kammarrätten (1 st )

24 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

25 Nämndens frågor

26 Förvaltningsinformation:

- Tema - funktionshinderfrågor
Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2011
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (121 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) och vice ordföranden Roger Mogert (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 31 augusti 2012.

§3 Upphandling av driften av stödboendet Lönnen

Dnr 2.7.1-0638/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att avbryta upphandlingen samt att anta egenregianbudet, vilket är det anbud som är mest fördelaktigt med hänsyn taget till fastslaget pris och erbjuden kvalitet.

2. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna en intraprenadöverenskommelse med Boende- och behandlingsenheten om drift av stödboendet Lönnen från och med 1 februari 2013 till och med 31 januari 2015 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

En utmaning avseende verksamheten vid stödboendet Lönnen inkom till socialnämnden i början av 2011. Nämnden beslutade att anta utmaningen för konkurrensutsättning av Lönnen. Socialnämnden har i aktivitetsplan för 2012 beslutat att konkurrensutsätta ett antal verksamheter och däribland stödboendet Lönnen.

Vid anbudstidens utgång 19 maj 2012 hade sju anbud inkommit . Ett anbud uppfyllde inte ställda ska-krav på tjänsten. Sex anbud gick vidare till kvalitetsprövningen. Utvärderingen av anbuden har gjorts utifrån den utvärderingsmodell och de kriterier som nämnden fastställt i förfrågningsunderlaget. Efter utvärdering är egenregianbudet från socialförvaltningen det mest fördelaktiga anbudet med hänsyn taget till fastslaget pris och erbjuden kvalitet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 18 juni 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert (S) och ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Egenregianbud var det mest fördelaktiga alternativet under upphandlingen av driften av stödboendet Lönnen. Detta visar på vikten av att alltid lägga egenregianbud vid upphandlingar.

§4 Program för sexuell hälsa i Stockholm

Svar på remiss av motion (2012:23) av Emilia Bjuggren (S)

Dnr 1.6-0204/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Emilia Bjuggren (S) föreslår i motionen att ett program för sexuell hälsa i Stockholm tas fram. Syftet är att få en bättre överblick av insatser inom området och resultat samt att kunna utveckla och förbättra arbetet för sexuell hälsa. I motionen lyfts Malmö stad fram som ett gott exempel på hur man bör hantera frågorna.

Förvaltningen hänvisar till det arbete som pågår med att ta fram förslag till ”program för arbetet med hiv/STI-prevention inom staden”. Förvaltningens bedömning är att Stockholms stad utifrån sitt ansvar har ett samlat grepp om frågorna, men har valt ett annat sätt att systematisera frågorna på än vad Malmö stad har gjort. Förslaget till program för arbetet med hiv/STI-prevention planeras vara klart till socialnämndens sammanträde i september 2012. Förvaltningen anser att det vore olyckligt om rådande planering avbryts och menar att möjlighet finns att vid framtida revidering utreda om frågorna bör hanteras på annat sätt.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 augusti 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden bifaller delvis förvaltningens utlåtande.

2. Socialnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att godkänna motionen.

3. Därutöver anför nämnden följande.

I svaret hänvisas att staden redan arbetar bland annat med att ta fram ett program för arbetet med hiv/STI-prevention. Syftet med programmet är att det ska ge vägledning och utgöra ett stöd i det preventiva arbetet med att nå de mål som fastställts i den nationella strategin.

Man lyfter också, Lafa, som är ett metod- och kunskapscentrum som arbetar för att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och oönskade graviditeter. Lafa vänder sig till alla som arbetar med sexualitet ochhälsa i Stockholms län, exempelvis inom vård, skola, fritidsverksamhet och frivilligorganisationer. Det görs med andra ord väldigt många bra saker redan. Dock är tolkningen av vad som är sexuell hälsa alltför snäv. Som motionen antyder handlar sexuell hälsa inte enbart om att arbeta mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar. Därför är avsikten med motionen inte heller att avbryta det pågående arbetet utan komplettera det. Vi vill se en samlad strategi och ett program som visar hur man arbetar med sexuell hälsa ur ett bredare perspektiv och ur en bredare definition på sexualitet.

Inte heller täcker stadens program för ”kvinnofrid- mot våld i nära relationer” det vi vill uppnå. Det programmet är tyvärr alldeles för tunt och saknar framtida visioner om hur man ska arbeta med sexuell hälsa. Vi anser därför att det finns ett behov av ett program som erbjuder ett arbete med långsiktiga mål och som utgår från ett bredare perspektiv på sexualitet.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att uttala sig positiv till ett program för sexuell hälsa i Stockholms stad.

2. Därutöver uttalar nämnden följande.

Tätt knutet till frågan om sexualitet ligger frågor om jämställdhet. Mansrollen är fortfarande väldigt snäv i vårt samhälle, vilket kommer till uttryck inte minst i sexuella relationer. Miljöpartiet ser gärna att Stockholms stad i samarbete med landstinget utformar ett program för sexuell hälsa, med tydlig involvering av idéburna sektorn, där RFSU, RFSL och Män för jämställdhet är några viktiga aktörer.

I en analys av olika gruppers förutsättningar för sexuell hälsa måste självklart även funktionsnedsättningar tas med.

Givetvis är det bra att invänta och först analysera programmet för arbetet med hiv/STI i staden. Men ett program med positiva utgångspunkter skulle ha ett annat fokus och innehåll som är minst så viktigt och tydligt förebyggande. Jämställdhetsarbetet skulle genomsyra programmet.

§5 Rekommendation att teckna Överenskommelse om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till närstående

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-0392/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Förvaltningen ser positivt på överenskommelsen och tillstyrker Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) rekommendation att kommunerna tecknar överenskommelse med landstinget om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2 juli 2012

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§6 Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2013 - 2017

Svar på remiss från idrottsnämnden

Dnr 1.6-0358/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till idrottsnämnden.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förslaget till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2012 - 2017 har en tydlig inriktning på folkhälsa och att få fler stockholmare fysiskt aktiva. Förvaltningen anser att förslaget till idrottspolitiskt program är väl genomarbetat med koppling till vision 2030 och med en bra struktur med strategier och indikatorer kopplade till fokusområden samt tydligt angivna ansvarsområden för olika nämnder inom varje fokusområde. Förvaltningen anser dock att programmet kunde ha starkare kopplingar till de nationella folkhälsomålen. I det idrottspolitiska programmet blir folkhälsoarbetet reducerat till enbart fysisk aktivitet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 augusti 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Inger Stark (V) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att delvis bifalla förvaltningens förslag till remissyttrande.

2. Därutöver anför nämnden följande:

På följande områden behövs förbättringar av idrottsprogrammet:

- Lyft fram HBTQ-perspektivet, som saknas i programmet.

- Betona jämställdhetsaspekten mer.

- Höj ambitionsnivån för fokusområdet tillgänglighet.- Skärp skrivningarna om tidiga elitsatsningar och ta upp mobbning.

- Förtydliga stadsplaneringens betydelse för folkhälsoarbetet.

- Lyft in klimat och miljö i programmet.

- Utveckla och förtydliga strategiavsnitten.

Reservation

Ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden tillstyrker delvis förvaltningens förslag till yttrande över remissen.

2. Därutöver framför nämnden följande.

Idrott som en skyddsfaktor mot droger och kriminalitet skulle behöva belysas bättre i programmet. I ett socialt perspektiv är också pojkars idrottande viktigt att främja.

Vi välkomnar att barn och unga med lägre socioekonomisk bakgrund ska prioriteras, eftersom låga inkomster i familjen begränsar möjligheterna att idrotta. För att leva upp till programförslagen om stöd till föreningslivet och subventionerade priser i stadens egna verksamheter för dessa grupper krävs mer resurser. Samtidigt undrar vi hur det är tänkt att barn och unga ska styrka att de tillhör en prioriterad grupp, utan att det uppfattas som utpekande för barnet. Subventionerade priser kan också uppfattas som diskriminerande. Det bästa vore därför generellt låga priser eller kostnadsfria aktiviteter för både flickor och pojkar.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Det idrottspolitiska programmet för Stockholms stad 2013-2017 är väl utformat. Det är positivt att programmet tydligt fastslår prioriterade grupper i arbetet med att uppnå ökad fysisk aktivitet.

Det idrottspolitiska programmet för Stockholms stad har en tydlig koppling till vision 2030 och ger en klar bild av nämndernas olika ansvarsområden inom varje fokusområde. Genom det idrottspolitiska programmet kommer fler Stockholmare att få möjlighet till mer fysisk aktivitet. På sikt bidrar detta till ökad folkhälsa.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är positivt att det nya idrottspolitiska programmet sätter folkhälsan i fokus och därigenom inte endast fokuserar på idrottsnämndens arbete utan tar avstamp i att detta arbete måste bedrivas av många av stadens förvaltningar. Framförallt utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna måste vara aktivt delaktiga i arbetet om vi ska nå det långsiktiga målet att alla Stockholmare år 2030 utövar idrott och motion utifrån sina önskemål och förutsättningar.

Vi hade gärna sett att man i det idrottspolitiska programmet vågade ha större ambitioner. För att nå målet om att alla stockholmare ska vara i rörelse kommer det att krävas att staden tar ett aktivt ansvar för att erbjuda alla möjlighet till rörelse och motion. Att i det läget avsäga sig möjligheter att ta ansvar och utveckla den egna verksamheten genom att göra upphandlingar som dessutom ger idrottsförvaltningen en svagare budget menar vi är direkt kontraproduktivt. Om idrottsnämnden mot förmodan anser att man har utrymme att minska intäkterna för en enskild simhall med några miljoner på 10 års sikt bör detta utrymme användas för att utveckla verksamheten eller för att sänka priserna så att fler har råd att delta i verksamheten.

Klubbas det nya idrottspolitiska programmet i kommunfullmäktige så innebär det att fullmäktige som konsekvens måste förstärka förvaltningens budget såväl som fastighetsförvaltningens investeringsbudget. Redan idag är det stor brist på halltider för både föreningar och spontanmotionärer och ska idrotten i staden bli tillgänglig krävs att investeringstakten i nya anläggningar och planer ökar.

Vi konstaterar att indikatorerna för anläggningar och fysisk aktivitet är för snäva. För att målet verkligen ska kunna mätas måste en eller flera indikatorer som mäter Stockholmarnas tillgång till idrottshallar tillföras.

§7 Bättre behörighetskontroll

Svar på remiss från kommunstyrelsen av betänkande SOU 2012:42

Dnr 1.6-0410/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Regeringen beslutade 15 december 2011 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att utreda och lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Utredaren fick även ett deluppdrag bestående i att analysera förutsättningarna för att på internet eller genom elektronisk direktåtkomst öka tillgängligheten till vissa personuppgifter i Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP-registret).

Förvaltningen ser positivt på förslagen i Bättre behörighetskontroll som bland annat innebär att det blir enklare för allmänheten och vårdgivare att kontrollera yrkesutövares behörighet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 augusti 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§8 Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet

Svar på remiss från kommunstyrelsen av Ds 2012:26

Dnr 1.6-0409/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Remissen behandlar två delar, att förändra reglerna vid beräkningen av ekonomiskt bistånd och att öppna för möjligheten att anvisa personer över 25 år till praktik eller kompetenshöjande verksamhet. Förslaget innebär att en s.k. jobbstimulans införs för personer som förvärvsarbetar. Den som har fått försörjningsstöd, oavbrutet, under sex månader och har inkomster av anställning därefter under två år, om han eller hon har behov av ekonomiskt bistånd ska ha rätt till bistånd beräknat med utgångspunkt från 75 procent av dessa inkomster.

Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslaget även om det i vissa delar behöver förtydligas. Förändringen av beräkningen av ekonomiskt bistånd innebär att personer med inkomst av förvärvsarbete och personer med andra inkomster behandlas olika och beviljas olika bistånd. Förslaget riktar sig främst till personer som står nära arbetsmarknaden vilket flera av personerna som ansöker som ekonomiskt bistånd inte gör. Ytterligare åtgärder krävs för att öka möjligheterna för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att bli självförsörjande. Det behövs även en bredare efterfrågan på arbetskraft.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 3 augusti 2012.

Beslutsgång

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) anmälde att (MP) inte deltar i beslutet.

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Alliansens utgångspunkt är att det alltid ska löna sig att arbeta, även om det rör sig om några extra timmar varje vecka.

Utvecklingen i Stockholms stad går i rätt riktning. Fler biståndstagare går till egen försörjning via jobbtorg och utbildning. År 2011 redovisades den lägsta nivån av biståndstagare i staden sedan 1982. Andelen barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd har halverats sedan 90-talet. Genom en jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet gör Alliansen det mer lönsamt att arbeta samtidigt som det tar bort inlåsningseffekten i försörjningsstödet, vilket kan hjälpa fler ur ett ekonomiskt biståndsberoende.

I det korta perspektivet handlar det om att stärka ekonomin för de mest utsatta. Alliansregeringen har stärkt flerbarnstillägget i barnbidraget, höjt bostadsbidragen och höjt riksnormen för försörjningsstöd. Det är dock genom de långsiktiga insatserna som fler kan gå från bidragsberoende till arbete. Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet är en viktig del i detta.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi delar förvaltningens synpunkter på förslaget. Vi delar också oron som de fackliga organisationerna lyfter fram angående förslaget. De menar att ”jobbstimulans” inom det ekonomiska biståndet kommer att bli komplicerat att genomföra och kräver mycket tydliga riktlinjer. Det går inte att förutsätta att arbetslösa övergår från arbetslöshet till permanent anställning. Betydligt vanligare att kortare anställningar varvas med kortare eller längre perioder av arbetslöshet. Frågor som inte är besvarade är om den tvååriga ”jobbstimulansen” är en engångsföreteelse, om de två åren med ”jobbstimulans” måste vara sammanhängande eller om en ny period av ”jobbstimulans” kan påbörjas på nytt efter en period av arbetslöshet.

Det finns också ”mångbarnsfamiljer” där familjeförsörjarna trots heltidsarbete ändå inte kommer upp i samma inkomstnivå som försörjningsstödsnormen. Dessa familjer drabbas då av den effekten att under de första två åren med inkomst av arbete får höjd levnadsstandard då endast 75 procent av arbetsinkomsten räknas som inkomst. När sedan de två åren med ”jobbstimulans” har gått sjunker levnadsstandarden till försörjningsstödsnivå.

Den "främre" tidsgränsen, dvs. att det ska vara tillämpbart endast för de som haft bistånd under minst sex månader, kan skapa ojämlikhet. En person kan alltså vara berättigad till stöd om den först mottar försörjningsstöd under sex månader och sedan hittar ett jobb, medan en med exakt samma kostnader och inkomster, men som redan har ett arbete inte blir berättigad. I propen motiveras det med att lagändringen inte ska göra att en ny grupp blir berättigad till försörjningsstöd, utan att det är en satsning på de som har haft bidraget under en längre period. Det må vara gott tänkt, men frågan är om det inte ändrar hela synen på socialbidraget som det yttersta skyddsnätet och att det är "lika för alla"?

Det finns mycket liten koppling mellan krav på aktivitet och att folk blir självförsörjande. Risken är i stället att det ökar pressen på handläggare att avslå ansökningar om bistånd i det fall kraven inte uppfylls. Och, vem tillförsäkrar att det blir en god kvalité i dessa insatser? Vem utvärderar och mäter det? Kommer resurser tillföras till kommunerna - eller, blir det som vanligt: fler arbetsuppgifter som ska rymmas inom "befintliga resurser"?

Det finns många frågetecken som behöver besvaras.

§9 Månadsrapport för juli 2012

Dnr 1.2-0662/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2012.

Ärendet

Verksamheten fortsätter visa en ekonomisk stabilitet vilket tillsammans med kommunstyrelsens beslut om kompensation för förändrade momsregler innebär att medel som avsatts för oförutsedda händelser inte behövs fullt ut. Detta tillsammans med att vissa verksamheter haft en längre uppstartstid än budgeterat innebär att nämndens överskott beräknas öka till 6,0 mnkr.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 augusti 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

2. Socialnämnden beslutar att anslå överskottet på 6,0 mnkr till arbetet mot hemlöshet, förebyggande arbete mot narkotika.

3. Därutöver anför nämnden följande.

Månadsrapporten för juli 2012 visar på ett estimerat överskott på 6,0 mnkr. Orsaken till överskottet förklaras av förändrade momsregler, längre uppstartstid mm.

Samtidigt som vi ser ett överskott ser vi också behovet av förstärkningar inom hemlöshetsarbetet, förebyggande arbete mot narkotika och det sociala arbetet inom stadsdelsförvaltningarna.

Stockholmsenkäten visar resultat som ger anledning till oro. 38 respektive 45 % av eleverna i årskurs två storkonsumerar alkohol minst en gång i månaden. Även om siffrorna gått ner är de avskräckande höga.

Vad gäller narkotikasituationen så ligger siffrorna någorlunda konstant. Det kan man dock inte vara nöjd med då Stockholms siffror är 2-3 gånger högre än riksgenomsnittet, (CAN 2012.) Med anledning av detta föreslår vi att socialnämnden fattar beslut om att investera i det förebyggande arbetet.

§10 Granskning av ekonomiskt bistånd i Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö samt Enheten för hemlösa

Dnr 1.3-0369/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner socialtjänstinspektörens rapport.

2. Socialnämnden tillsänder Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö stadsdelsnämnder rapporten.

Ärendet

Socialtjänstinspektörernas uppgift är att granska kvaliteten och rättsäkerheten i individ- och familjeomsorgens verksamheter ur ett brukarperspektiv. Denna rapport omfattar en avgränsad granskning av ekonomiskt bistånd i Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö samt vid Enheten för hemlösa. I Hägersten-Liljeholmen och vid Enheten för hemlösa pågår ett målmedvetet kvalitetsarbete och fortsatta ut-vecklingsbehov finns främst i dokumentationen av det sociala arbetet. I Älvsjö har kvalitetsarbetet påverkats av en tidigare svårlöslig personalsituation.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 maj 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden godkänner i huvudsak socialförvaltningens förslag.

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en samlad bild av hur personalomsättningen ser ut inom ekonomiskt bistånd i hela staden, vilka orsaker som finns och vilka insatser som görs för att minska personalomsättningen.

Personalen är den viktigaste resursen i socialtjänsten. Att en stadsdelsförvaltning som i Älvsjös fall har haft hög personalomsättning i två år är inte acceptabelt, med tanke på att det är servicen till utsatta människor som kraftigt försämras. Vi vet att det också har varit hög personalomsättning inom försörjningsstöd i andra stadsdelsförvaltningar, till exempel i Enskede-Årsta-Vantör där man gjort en organisationsförändring.

Personalomsättningen i Älvsjö och i andra stadsdelsförvaltningar med hög personalomsättning måste noga analyseras för att förebygga nya problem. Tillräckliga insatser måste sättas in om trenden inte bryts. Det är viktigt att förvaltningarna genomför avgångssamtal när anställda slutar, för att tidigt kunna ta tag i brister som leder till personalomsättning. Om det handlar om problem som behöver lösas på politisk nivå, till exempel resurser, måste återkoppling göras till politiken.

§11 Kartläggning av hemlöshetsarbetet i Stockholms stad

Dnr 3.1-0302/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Socialförvaltningen har i uppdrag att ta fram en strategi för att minska hemlös­heten. Förvaltningen har därför ställt samman uppgifter från tidigare kartlägg­ningar och redovisningar om hemlösheten i Stockholms stad i en promemoria, som ska vara en grund för det fortsatta utredningsarbetet. Under de år som staden har kartlagt antalet hemlösa har antalet hemlösa minskat. Det fortsatta utredningsarbetet kommer att fokusera på ytterligare insatser inom områdena: barnfamiljer, unga vuxna, äldre och hemlösa med komplex problematik samt EU-medborgare.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2 augusti 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade därutöver ett förslag till tillägg till förvaltningens förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde först förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Ordförandet tog därefter upp förslaget till tillägg till förvaltningens förslag till beslut.

Nämnden beslutade efter votering med sju röster mot sex att avslå förslaget till tillägg till förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden Anna König Jerlmyr (M), tjänstgörande ersättaren Arba Kokalari (M), tjänstgörande ersättaren Rahma Dirie (M), ledamoten Petra Gardos Ek (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) röstade ja till förslaget att avslå förslaget till tillägg till förvaltningens förslag till beslut. Vice ordföranden Roger Mogert (S), ledamoten Mia Sundelin (S), tjänstgörande ersättaren Anita Pospisil (S), ledamoten Stefan Nilsson (MP), ledamoten Jonas Eklund (MP) och ledamoten Inger Stark (V) röstade nej till förslaget att avslå förslaget till tillägg till förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialförvaltningen får i uppdrag att undersöka konsekvensen av nedläggningen av kvinnoteamet

2. Staden bör inräkna hemlösa EU-medborgare i hemlöshetsstatistiken och inkludera dem i åtgärderna mot hemlöshet

Jämfört med 2010 har antalet hemlösa kvinnor ökat med 16 personer. Alla som arbetar med hemlöshet vet att det är en hög siffra. Vi vill särskilt lyfta fram nedläggningen av kvinnoteamet vid Enheten för Hemlösa. Vi ser nu konsekvenserna av nedläggningen av kvinnoteamet då den samlade kompetensen beträffande kvinnor nu finns splittrad på fem olika sektioner och ingen tar ett samlat grepp beträffande kvinnorna och kvinnornas behov. Detta är allvarligt eftersom hemlösheten bland kvinnor samtidigt ökar.

I arbetet med kvinnor är det i stor utsträckning andra samarbetspartners än för män, andra behandlingshem, andra boenden och andra öppenvårdsverksamheter. Utbudet är betydligt mera begränsat för kvinnor än för män. Samtidigt nås hemlösa kvinnor generellt sett när de är mer fysiskt och psykiskt utsatta än män när deras situation uppmärksammas. Kvinnoteamet har arbetat med att bygga förtroende och tillit hos klienten för att uppnå framsteg i arbetet med den hemlösa. Vi vill med anledning av detta att socialförvaltningen undersöker konsekvensen av nedläggningen av kvinnoteamet.

Den största och snabbast växande gruppen bland hemlösa är EU-medborgare. Gruppen räknas inte in i statistiken. Detta innebär dock inte att problemen inte finns. Vi har fortfarande inte fått svar från den borgerliga majoriteten om hur man tänker lösa den humanitära situationen som det innebär för många som hamnar på gatan. Vi kräver också att EU-medborgarna ska föras in i hemlöshetsstatistiken.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå förslaget till tillägg till förvaltningens förslag till beslut enligt följande.

Socialnämnden beslutar att till de områden som det fortsatta utredningsarbetet med en hemlöshetsstrategi ska omfatta lägga till följande:

- System för att ta bort hindren för att komma in på bostadsmarknaden .

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

2012 års mätning visar att 2866 personer är hemlösa i Stockholms stad, vilket är det lägsta antalet sedan mätningarna började år 2004 och en minskning med 116 personer sedan förra mätningen.

Hemlösheten är en prioriterad fråga för staden. Kartläggningen av hemlöshetsarbetet visar bredden på Stockholms stads arbete för att minska hemlösheten. De senaste två åren har staden fokuserat arbetet på att minska hemlösheten hos unga vuxna, vilket har gett resultat. Antalet unga i hemlöshet har minskat i 2012 års mätning. Staden har även intensifierat omläggningen av stadens härbärgen till dygnet runt-öppna korttidsboenden.

2011 års mätning av härbärgesutnyttjande i Stockholms stad visade att antalet personer som bor på härbärgen har minskat de senaste åren. Årets mätning visar däremot att den akuta hemlösheten ökar 2012, vilket är tvärt emot vad tidigare tendenser och statistik har visat. Därför krävs en fortsatt analys av läget för de akut hemlösa i staden. Dessutom behöver kartläggningen och dess slutsatser tas med i den pågående hemlöshetsutredningen.

Att minska hemlösheten är ett viktigt, men svårt arbete. Stockholms stad växer i allt snabbare takt. Ändå ser vi att det totala antalet hemlösa minskar. Men vi har en lång väg kvar. Vi måste ständigt utveckla vårt arbete och vara redo att tänka nytt. Därför tillsatte Alliansen under 2012 en extern oberoende utredare som har i uppdrag att förutsättningslöst se över Stockholms stads arbete mot hemlöshet och komma med konkreta förslag på hur vi kan intensifiera stadens arbete samt hur den akuta hemlösheten kan minska. Utredningen beräknas vara klar våren 2013.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Utredningsarbetet för en hemlöshetsstrategi välkomnas. I uppräkningen i slutet av områden som det fortsatta utredningsarbetet ska omfatta saknar vi emellertid ett: ”System för att ta bort hindren för att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden”.

Frågan om vad som håller människor kvar i hemlöshet behöver lyftas. Det är uppenbart att trösklarna för att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden är allt för höga. Till exempel är det vanligt att betalningsanmärkning eller tidigare vräkning gör att en person helt stängs ute från bostadsmarknaden. Om staden ska ta ett verkligt helhetsgrepp för att minska hemlösheten behövs en utredning av hur dessa hinder ser ut samt förslag för att få bort dessa.

Särskilt uttalande

Ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är naturligtvis glädjande att kartlagda hemlösheten minskar och att den aldrig har varit så låg sedan 2004 när kartläggningarna startade. Men det finns oroande tendenser.

Det mest oroande är att det verkar som om socialborgarrådets ambition inte längre är att halvera hemlösheten. Kristersson, Jerlemyrs företrädare, hade som ambition att halvera den akuta hemlösheten till 2012, en ambition som inte är uppfylld och som Jerlemyr inte ämnar uppfylla om vi ska tro på hennes uttalande i DN-Stockholm den 24 augusti.

Det är djupt oroande att den akuta hemlösheten ökar. Vänsterpartiet har i flera budgetar krävt att unga människor under 29 år inte ska bo på härbärge, inte en enda natt. Det måste till andra lösningar, det är förödande för en ung människa att hamna på härbärge.

Trots att över hälften av alla hemlösa, 58 %, är missbrukare har inte stadsdelsförvaltningarna fått en enda krona ytterligare till missbruksvård. Hur ska vi då kunna minska hemlösheten? Vänsterpartiet har en konkret plan för hur vi kan utrota hemlösheten inom 5 år, det enda tänkbara för en civiliserad stad. Ni får gärna hänga på!

§12 Hemlösa i Stockholms stad 18 april 2012

Dnr 3.1-0347/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

3. Socialnämnden överlämnar ärendet till stadsdelsnämnderna.

Ärendet

I rapporten redogörs för en kartläggning av personer 20 år och äldre i Stockholms stad som var hemlösa 18 april 2012. Antalet hemlösa som ingår i kartläggningen är 2 866 personer, det lägsta antalet sedan kartläggningarna startade 2004. Jämfört med 2004 har antalet redovisade hemlösa minskat med 497 personer och jämfört med 2010 med 116 personer.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 6 augusti 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialförvaltningen får i uppdrag att undersöka konsekvensen av nedläggningen av kvinnoteamet

2. Staden bör inräkna hemlösa EU-medborgare i hemlöshetsstatistiken och inkludera dem i åtgärderna mot hemlöshet

Jämfört med 2010 har antalet hemlösa kvinnor ökat med 16 personer. Alla som arbetar med hemlöshet vet att det är en hög siffra. Vi vill särskilt lyfta fram nedläggningen av kvinnoteamet vid Enheten för Hemlösa. Vi ser nu konsekvenserna av nedläggningen av kvinnoteamet då den samlade kompetensen beträffande kvinnor nu finns splittrad på fem olika sektioner och ingen tar ett samlat grepp beträffande kvinnorna och kvinnornas behov. Detta är allvarligt eftersom hemlösheten bland kvinnor samtidigt ökar.

I arbetet med kvinnor är det i stor utsträckning andra samarbetspartners än för män, andra behandlingshem, andra boenden och andra öppenvårdsverksamheter. Utbudet är betydligt mera begränsat för kvinnor än för män. Samtidigt nås hemlösa kvinnor generellt sett när de är mer fysiskt och psykiskt utsatta än män när deras situation uppmärksammas. Kvinnoteamet har arbetat med att bygga förtroende och tillit hos klienten för att uppnå framsteg i arbetet med den hemlösa. Vi vill med anledning av detta att socialförvaltningen undersöker konsekvensen av nedläggningen av kvinnoteamet.

Den största och snabbast växande gruppen bland hemlösa är EU-medborgare. Gruppen räknas inte in i statistiken. Detta innebär dock inte att problemen inte finns. Vi har fortfarande inte fått svar från den borgerliga majoriteten om hur man tänker lösa den humanitära situationen som det innebär för många som hamnar på gatan. Vi kräver också att EU-medborgarna ska föras in i hemlöshetsstatistiken.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

2012 års mätning visar att 2866 personer är hemlösa i Stockholms stad, vilket är det lägsta antalet sedan mätningarna började år 2004 och en minskning med 116 personer sedan förra mätningen.

Hemlösheten är en prioriterad fråga för staden. Kartläggningen av hemlöshetsarbetet visar bredden på Stockholms stads arbete för att minska hemlösheten. De senaste två åren har staden fokuserat arbetet på att minska hemlösheten hos unga vuxna, vilket har gett resultat. Antalet unga i hemlöshet har minskat i 2012 års mätning. Staden har även intensifierat omläggningen av stadens härbärgen till dygnet runt-öppna korttidsboenden.

2011 års mätning av härbärgesutnyttjande i Stockholms stad visade att antalet personer som bor på härbärgen har minskat de senaste åren. Årets mätning visar däremot att den akuta hemlösheten ökar 2012, vilket är tvärt emot vad tidigare tendenser och statistik har visat. Därför krävs en fortsatt analys av läget för de akut hemlösa i staden. Dessutom behöver kartläggningen och dess slutsatser tas med i den pågående hemlöshetsutredningen.

Att minska hemlösheten är ett viktigt, men svårt arbete. Stockholms stad växer i allt snabbare takt. Ändå ser vi att det totala antalet hemlösa minskar. Men vi har en lång väg kvar. Vi måste ständigt utveckla vårt arbete och vara redo att tänka nytt. Därför tillsatte Alliansen under 2012 en extern oberoende utredare som har i uppdrag att förutsättningslöst se över Stockholms stads arbete mot hemlöshet och komma med konkreta förslag på hur vi kan intensifiera stadens arbete samt hur den akuta hemlösheten kan minska. Utredningen beräknas vara klar våren 2013.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är mycket oroväckande att antalet ökar av de allra mest utsatta. Antalet akut hemlösa, dvs. de som sover ute eller på härbärgen och akutboenden, har ökat med 24 procent de senaste två åren; från 386 personer år 2010 till 480 personer i år. Den här gruppen är de hemlösa som far allra mest illa.

Utredningsarbetet för en hemlöshetsstrategi välkomnas. I uppräkningen i slutet av områden som det fortsatta utredningsarbetet ska omfatta saknar vi emellertid ett: ”System för att ta bort hindren för att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden”.

Frågan om vad som håller människor kvar i hemlöshet behöver lyftas. Det är uppenbart att trösklarna för att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden är allt för höga. Till exempel är det vanliga att betalningsanmärkning eller tidigare vräkning gör att en person helt stängs ute från bostadsmarknaden. Om staden ska ta ett verkligt helhetsgrepp för att minska hemlösheten behövs en utredning av hur dessa hinder ser ut samt förslag för att få bort dessa.

§13 Vikten av att ta fram kunskapsbaserade analyser av gruppen unga vuxna och en strategi för arbetet framåt

Svar på skrivelse från Jackie Nylander (V)

Dnr 2.6.1-0161/2012

Socialnämndens beslut

Förvaltningen hänvisar till tjänstutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse föreslås att socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram en kunskapsbaserad analys av gruppen unga vuxna och en strategi för detta arbete. Utgångspunkten är att det enligt Socialstyrelsens redovisning av öppna jämförelser inom missbruk-/beroende är få kommuner och stadsdelsförvaltningar som har gjort en sådan analys. Vidare påpekas att resultatet av drogvaneundersökningar pekar på att narkotikaanvändningen ökar bland unga i Stockholms stad.

Förvaltningen anser att det omfattande arbete som pågår i staden bidrar till en ökad kunskap om målgruppens situation och behov. Det drogförebyggande arbetet och de tidiga insatserna riktade till målgruppen utvecklas inom ramen för ANDT- strategin och Trestadssamarbetet. Det är samtidigt angeläget att ställa samman befintliga uppgifter från olika utredningar och rapporter för att få en bredare kunskap om gruppen när det gäller missbruk, psykisk ohälsa, arbetsmarknad, hemlöshet m.m. Målsättningen är också att uppföljningen av socialtjänstens insatser till målgruppen ska utvecklas med hjälp av de nya indikatorer som tagits fram.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 augusti 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi får tacka för svaret och redogörelsen för det arbete som pågår! Men det finns en del i svaret som förvånar oss. Vad vi kan förstå så anser Socialstyrelsen att kunskapsbaserade analyser ska göras och man kritiserar bland annat Stockholms stad för att inte göra det. Så varför anser socialförvaltningen då inte att sådana ska göras?

Vi tycker inte att stadsdelsnämnderna jobbar tillräckligt med problemen runt ungdomar och unga vuxna. Att de tre stadsdelsnämnder som gör kunskapsbaserade analyser för unga vuxna också har en särskild organisation för arbetet med unga vuxna/särskilda handläggare kan tyda på att de är särskilt uppmärksamma på målgruppen. Kunskapsbaserade analyser på stadsdelsnivå och sammanfattande analyser för hela staden skulle vara ett bra komplement till det som redan görs och förbättra strategierna för arbetet framåt.

§14 Utveckling av kartläggnings- och bedömningssystemet SAVRY

Dnr 2.7.3-0257/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner avropet på 1 565000 kr för utveckling av SAVRY och ger förvaltningschefen i uppdrag att underteckna avtalet avseende avropet.

2. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen har under senare år deltagit i utvecklandet av olika utrednings- och bedömningssystem inom socialtjänstens område. I detta ärende behandlas förslag till att införa formulär för SAVRY i Paraplysystemet för att dokumentera bedömningar enligt SAVRY. Det kommer också i systemet finnas stöd för att kunna utföra en skattning enligt SAVRY. En korrekt genomförd skattning med stöd av SAVRY innebär en strukturerad bedömning av ungas risk för återfall i våldsbrott/andra former av allvarlig kriminalitet och ett stöd i planeringen av behandling och andra insatser för att förhindra detta.

För genomförandet föreligger ett avrop till stadens ramavtal med Tieto Corporation (dnr 033-4654/2005). Avropet omfattar ett fast pris på 1565000 kr, vilket överstiger beloppet för delegation till förvaltningschef.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 augusti 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Stockholmsenkäten 2012

Dnr 3.2-0759/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Stockholmsenkäten är en totalundersökning om ungdomars normbrott och avvikande beteende som utförs av socialförvaltningen i Stockholms stad vartannat år. Den har i olika former och i olika omfattning genomförts sedan 1970-talet och är unik i sitt slag då den genomförs i samtliga klasser i grundskolans årskurs 9 och i gymnasiets år 2. Friskolor deltar frivilligt men i stor omfattning.

Det finns flera positiva resultat i 2012 års stockholmsenkät. Bland annat minskade tobaksbruket hos stadens unga och en allt större andel väljer helt bort alkohol. Andelen pojkar i årskurs 9 som använt narkotika någon gång har minskat sedan förra mätningen. I övriga grupper är nivåerna oförändrade eller något minskade jämfört med 2010 års undersökning. Det är också en något lägre rapporterad brottslighet bland unga pojkar. Generellt är det värt att notera att det är pojkar i åk 9 som står för huvuddelen av den positiva utvecklingen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1 augusti 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Stockholmsenkäten 2012 visar på en positiv utveckling inom ungdomars alkohol-, narkotika- och tobaksvanor samt kriminalitet och utsatthet för brott.

Stockholms stad arbetar brett med att minska ungdomars tobaksbruk. Årets undersökning visar en minskning hos både pojkar och flickor vilket är glädjande. Trenderna med tobak är viktiga av flera skäl. Dels för att rökning är skadligt i sig men även på grund av att vi ser en koppling mellan bruk av tobak och narkotika. Tidigare hade Stockholms stad en uppåtgående trend vad gäller ungdomars narkotikavanor. Årets undersökning visar att denna trend har avstannat. Vi ser att allt fler unga väljer att helt avstå från alkohol, men även att de som dricker större mängder minskar. Undersökningen visar även att föräldrar är mer restriktiva och bjuder inte sina ungdomar på alkohol i hemmet.

Stockholms stads arbete med att minska ungas alkohol-, narkotika- och tobaksvanor sker genom stadens ANDT-strategi 2011-2015 samt genom trestadssamarbetet med Göteborg och Malmö. Det förebyggande arbetet i Stockholms stad går i rätt riktning, men det är viktigt att vi fortsätter att arbeta långsiktigt för att minska ungdomars användning av tobak, alkohol och narkotika samt för ett tryggt Stockholm.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Stockholmsenkäten visar resultat som ger anledning till oro.38 respektive 45 procent av eleverna i årskurs två storkonsumerar alkohol minst en gång i månaden. Även om siffrorna gått ner är de avskräckande höga.

Vad gäller narkotikasituationen så ligger siffrorna någorlunda konstant. Det kan man dock inte vara nöjd med då Stockholms siffror är 2-3 gånger högre än riksgenomsnittet, (CAN 2012.). Majoriteten måste rimligen fråga sig hur det kommer sig att siffrorna ser ut som de gör i Stockholm samt om rätt typ av insatser görs för det förebyggande arbetet.

§16 Ändringar i socialnämndens delegationsförteckning

Dnr 1.1-0384/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner föreslagna ändringar i delegationsförteckningen.

Ärendet

Förändringar i delegationsförteckningen föreslås inom områdena Ekonomi, upphandling m.m. och Individärenden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 10 maj 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Delrapport om samverkansuppdraget mellan stadsdelsförvaltningarnas enheter för ekonomiskt bistånd och jobbtorgen

Dnr 3.2-0422/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

I budget 2012 fick socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämn­derna i uppdrag att utveckla arbetsmarknadsinsatser och ett gemensamt sätt att be­döma vilka som kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande, utvärdera arbets­marknadsinsatser som tillhandahålls och utveckla insatser för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Uppdraget har delats in i två block varav det ena hanterar frågan om gemensamma kartläggnings- och bedömningsinstrument. Från maj till september testas nu två kartläggningsinstrument, ett för initial bedömning och ett för fördjupad bedömning. Utvärdering sker under hösten, därefter kommer en plan att tas fram för implementering i hela staden. Det andra blocket hanterar frågan om stadsdelsförvaltningarnas arbetsmarknadsinsatser. Under våren har begreppsdefinition, målgrupper och kartläggning av insatser prioriterats. Under våren har också en genomgång av återremitteringar från jobbtorgen till stadsdelsförvaltningar genomförts som en del i underlaget för fortsatt arbete.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 3 augusti 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Detta ärende synliggör de problem som uppstår på grund av Stockholms stads stelbenta uppdelning av arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och övrig socialtjänst i olika förvaltningar.

Miljöpartiet vill att stadens arbetsmarknadsinsatser ska vara målmedvetna och effektiva. Oavsett om en person står nära eller långt ifrån egen försörjning ska insatserna vara utformade så att den enskilde individen hittar sin kortaste väg till rätt jobb, utan att hindras av Stockholms stads komplicerade organisation. För att öka tillgängligheten och möta de skilda behov som finns i olika områden vill Miljöpartiet ersätta ”jobbtorgen” med En-dörr-in-verksamheter inom varje stadsdelsnämnd. Arbetsmarknadsnämnden bör ha samordnings- och uppföljningsansvar för att säkerställa kvalitet och likvärdighet. En-dörr-in-verksamheterna ska omfatta alla arbetslösa, även dem som står allra längst från arbetsmarknaden och dem som är i behov av rehabilitering.

§18 Utveckling av BBIC (Barns behov i centrum)

Dnr 2.7.3-0428/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner avropet på 1 588 000 kr för utveckling av BBIC och ger förvaltningschefen i uppdrag att underteckna avtalet avseende avropet.

2. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Barns behov i centrum (BBIC) är ett verksamhetssystem för handläggning och dokumentation i utredning, planering och uppföljning av social barn- och ungdomsvård. Systemet är utformat och förvaltas av Socialstyrelsen. Sedan år 2008 pågår ett implementeringsarbete av BBIC i Stockholms stad. Utvecklingen av BBIC i stadens Paraplysystem har skett i olika etapper. Detta ärende avser uppgradering av ny version av BBIC med översyn av formulär samt utveckling av funktioner för att förbättra för användare av systemet.

För genomförandet föreligger ett avrop till stadens ramavtal med Tieto Corporation (dnr 033-4654/2005). Avropet omfattar ett fast pris på 1588000 kr, vilket överstiger beloppet för delegation till förvaltningschef.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 14 augusti 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§19 Anmälan av tilldelningsbeslut – upphandling av cateringtjänster till boendeverksamheter inom socialförvaltningen

Dnr 2.7.1-0028/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

Socialnämnden har genomfört en upphandling avseende tillhandahållande av kompletta måltider, inklusive transport (cateringtjänst) till boendeverksamheter inom socialförvaltningen. Nämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att besluta om tilldelning av kontrakt samt teckna avtal med antagen anbudsgivare.

Staden kommer att teckna ramavtal med ISS Facility Services AB.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i en promemoria daterad 21 maj 2012.

§20 Anmälan av ansökan till e-tjänstprogrammet avseende projektet Ekonomiskt bistånd Online

Dnr 3.2-0075/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

Projektidén är att utveckla följande e-tjänster inom ekonomiskt bistånd:

· Att följa sitt ärende från ansökan till utbetalning.

· Att ansöka om ekonomiskt bistånd (när man redan är ett ärende hos socialtjänsten).

· Att överklaga ett avslagsbeslut.

E-tjänsterna föreslås vara ett komplement till nuvarande rutiner. Arbetet leds av projektledare på socialförvaltningen. Styrgruppen och arbetsgruppen föreslås bestå av samma representanter som under förstudien. Arbetsgruppen består av representanter från stadsdelarna och socialförvaltningen medan det i styrgruppen även ingår representant från stadsledningskontoret.

§21 Anmälan av kontorsyttrande

Departementspromemoria DS 2012:20 Inspektion för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Dnr 1.6-0406/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

I promemorian lämnas förslag till att Socialstyrelsens tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) och patientsäkerhetslagen (2010:659) överförs till en ny tillsyns- och tillståndsmyndighet - Inspektionen för vård och omsorg. Förvaltningen tillstyrker departementspromemorians förslag som innebär att en särskild myndighet inrättas som tar över de delar som för närvarande ingår i Socialstyrelsens uppdrag avseende tillsynsverksamhet, tillståndsgivning m.m.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 5 juli 2012.

§22 Anmälan av domar från förvaltningsrätten

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger följande domar till handlingarna.

Överprövning enligt lagen (2007:091) om offentlig upphandling - LOU, dnr 1.6-0003/2012.

Överprövning enligt lagen (2007:091) om offentlig upphandling - LOU, dnr 1.6-0018/2012.

Överprövning enligt lagen (2007:091) om offentlig upphandling -LOU, dnr 1.6-0019/2012.

Överprövning enligt lagen (2007:091) om offentlig upphandling -LOU, dnr 1.6-0770/2011.

Överprövning enligt lagen (2007:091) om offentlig upphandling -LOU, dnr 1.6-0771/2011.

Överprövning enligt lagen (2007:091) om offentlig upphandling -LOU, dnr 1.6-0758/2011.

Ansökan om rättelse enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem – LOV, dnr 1.6-0400/2012

§23 Anmälan av dom från kammarrätten

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger följande dom till handlingarna.

Överprövning enligt lagen (2007:091) om offentlig upphandling -LOU, dnr 1.6-0019/2012.

§24 Anmälningsärenden

Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

Protokoll från socialnämndens sammanträde 12 juni 2012 justerat 18 juni 2012.

Protokoll från rådets för funktionshinderfrågor sammanträde 23 augusti 2012 justerat 23 augusti 2012.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträden 19 juli 2012 justerat 30 juli 2012 och 23 augusti 2012 justerat 24 augusti 2012.

Protokoll från individutskottets sammanträden 25 maj 2012 justerat 2 juli 2012,

1 juni 2012 justerat 12 juni 2012, 15 juni 2012 justerat 4 juli 2012, 13 juli 2012 justerat 16 augusti 2012, 3 augusti 2012 justerat 18 augusti 2012 och 10 augusti 2012 justerat 16 augusti 2012.

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation inom området Personalärenden med dnr 2.5-0387/2012 och 2.5-0388/2012.

Inkomna handlingar till socialnämnden från 8 juni 2012 till och med 31 juli 2012.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 24 augusti 2012 justerat 27 augusti 2012.

§25 Nämndens frågor

Socialnämnden överlämnade till förvaltningen för beredning två skrivelser:

- Om härbärge för EU-migranter från Roger Mogert (S), Stefan Nilsson (MP) och Inger Stark (V).

- Om att undanröja hindren för människor att komma in på bostadsmarknaden från Stefan Nilsson (MP), Jonas Eklund (MP) och Ylva Wahlström (MP).

§26 Förvaltningsinformation

Funktionshinderombudsmannen Riitta-Leena Karlsson informerade om sin årsrapport för 2011 och om stadens pågående arbete inom funktionshinderområdet.

________________________