Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2012-12-18

Sammanträde 2012-12-18

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora konferensen, Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärenden

3 Upphandling av hantverkstjänster i socialförvaltningens lokaler

omedelbar justering
Dnr 2.7.1-665/2012

4 Upphandling av kurser inom vuxengymnasium samt kurser utförda av andra utbildningsanordnare för anställda i Staden inom äldreomsorgen och socialtjänsten

omedelbar justering
Dnr 3.5.1-0595/2012

Remisser och yttranden

5 Nytt it-program för Stockholms stad omedelbar justering

6 Förslag till skolplan för Stockholms stad omedelbar justering

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0578/2012

7 Utökad valfrihet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS - korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0606/2012

8 Yttrande över revisionsrapport nr 8/2012 "uppföljning av verksamhet för personer med funktionsnedsättning"

10 Månadsrapport för november 2012

11 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3 år 2012

12 Omedelbar utryckning när barn är i fara

13 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

14 Uppföljning av funktionshinderinspektörernas tidigare granskningar

15 Rapport om arbetet med sociala insatsgrupper i Stockholms stad (1 april - 1 december 2012)

16 Ändring i socialnämndens delegationsförteckning

17 Revidering av riktlinjerna för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning

18 Förlängning av samverkansavtal med Stockholms läns landsting om vård och boende för hemlösa med allvarliga fysiska sjukdomar

Anmälningsärenden

19 Anmälan av remissvar av promemorian

Förlängd försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar (Ds 2012:40)
Dnr 1.6-0643/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av remissvar av departementspromemorian:

En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (DS 2012:49)
Dnr 1.6-641/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Anmälan av remissvar - Förslag till Europa-parlamentets och rådets förordning om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

22 Anmälan av två beslut från socialstyrelsen om Giovannis akut- och korttidsboende och Kruton

Dnr 1.3-648/2012
Dnr 1.3-0498/2012

23 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och vice ordföranden Roger Mogert (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 20 december 2012.

§3 Upphandling av hantverkstjänster i socialförvaltningens lokaler

Dnr 2.7.1-665/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar godkänna förslaget till förfrågningsunderlag för upphandling av ”Hantverkstjänster i socialförvaltningens lokaler”.

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att för nämndens räkning:

- fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med valda entreprenörer

- besluta om partsbyte dvs. parts rättigheter och skyldigheter får överlåtas på annan samt underteckna avtal om partsbyte

- besluta om förlängning av avtal och om uppsägning av avtal.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

I de lokaler socialförvaltningen hyr låter förvaltningen idag respektive hyresvärd genomföra hantverkstjänster av mindre omfattning och betala detta genom en hyreshöjning. Dessa reparationer tar i vissa fall lång tid att få genomförda och det är inte alltid marknadsmässiga priser som tas ut. Det finns också hyresvärdar som inte längre vill genomföra fler reparationer/upprustningar mot hyreshöjningar. Förvaltningen avser därför att som ett komplement till att låta hyresvärden genomföra dessa hantverkstjänster, även ramavtalsupphandla motsvarande tjänster.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 26 november 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens förslag.

2. Socialnämnden ställer sociala och etiska krav i upphandlingen enligt vad som framgår nedan.

3. Därutöver anförs följande:

Förfrågningsunderlaget ska kompletteras med sociala och etiska krav samt förbehåll om att ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet ska följas. Staden ska i alla upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor enligt den beprövade ”Vita jobb-modellen”. Avtalet ska säkra att personalen försäkras och att arbetsgivaren betalar in pensioner för de anställda. Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska vara ett krav.

Samma yttrandefrihet eller meddelarfrihet i fråga om arbetet ska gälla för personalen i den upphandlade verksamheten som för offentliganställda. Stadens antidiskrimineringsklausul är otillräcklig eftersom den inte gäller för underleverantörer och inte anger vite som sanktionsmöjlighet. Dessutom kan den tillämpas först när det finns en lagakraftvunnen dom, vilket är sällsynt eftersom mål om diskriminering brukar leda till förlikning.

§4 Upphandling av kurser inom vuxengymnasium samt kurser utförda av andra utbildningsanordnare för anställda i staden inom äldreomsorgen och socialtjänsten

Dnr 3.5.1-595/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av kurser inom vuxengymnasium samt kurser utförda av andra utbildningsanordnare.

2. Socialnämnden ger fullmakt åt förvaltningschefen vid socialförvaltningen att för nämndens räkning fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med vald leverantör.

3. Socialnämnden ger förvaltningschefen vid socialförvaltningen fullmakt att:

- å nämndens vägnar besluta om partsbyte, dvs. parts rättigheter och skyldigheter får överlåtas på annan samt underteckna avtal om partsbyte,

- å nämndens vägnar besluta om förlängning, uppsägning samt mindre justeringar av avtal.

4. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Äldrenämnden och socialnämnden, genom sina respektive förvaltningar, bedriver kompetensutvecklingsprojekt, beslutade av kommunstyrelsen, riktade till anställda i staden inom äldreomsorgen och socialtjänsten. Förvaltningarna samt Stiftelsen Hotellhem i Stockholm avser att gemensamt upphandla uppdragsutbildning på gymnasienivå. Äldreförvaltningen och Stiftelsen Hotellhem i Stockholm har lämnat vidaredelegation av beslutanderätt respektive fullmakt att genomföra upphandlingen till socialförvaltningens förvaltningschef.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 19 november 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens förslag.

2. Socialnämnden ställer sociala och etiska krav i upphandlingen enligt vad som framgår nedan.

3. Därutöver anförs följande:

Förfrågningsunderlaget ska kompletteras med sociala och etiska krav samt förbehåll om att ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet ska följas. Staden ska i alla upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor enligt den beprövade ”Vita jobb-modellen”. Avtalet ska säkra att personalen försäkras och att arbetsgivaren betalar in pensioner för de anställda. Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska vara ett krav.

Samma yttrandefrihet eller meddelarfrihet i fråga om arbetet ska gälla för personalen i den upphandlade verksamheten som för offentliganställda. Stadens antidiskrimineringsklausul är otillräcklig eftersom den inte gäller för underleverantörer och inte anger vite som sanktionsmöjlighet. Dessutom kan den tillämpas först när det finns en lagakraftvunnen dom, vilket är sällsynt eftersom mål om diskriminering brukar leda till förlikning.

§5 Nytt it-program för Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-572/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förslag till ett nytt it-program, Program för digital förnyelse 2013-2018, har tagits fram av stadsledningskontoret. Det innehåller en modell för it-styrning och projektfinansiering samt grundläggande principer för det fortsatta arbetet med förvaltning, utveckling och leverans av stadens informationstekniska plattform.

Förvaltningen tillstyrker förslaget till nytt it-program. Det är angeläget att it ses som en integrerad del av den ständigt pågående verksamhetsutvecklingen i staden utifrån vision 2030. Förslaget till nytt it-program betonar att it och e-tjänster är en del av den ordinarie verksamheten och inte ett eget verksamhetsområde vilket skapar förutsättningar för en verksamhetsutveckling där olika kompetenser kompletterar varandra.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 5 december 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§6 Förslag till skolplan för Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-578/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Kommunfullmäktige har i budget beslutat att Stockholms stads skolplan ska revideras 2012. Utgångspunkten har bland annat varit kommunfullmäktiges budget med inriktning för kommande år samt de nationella mål som styr skolan.

Förslaget till ny skolplan tar upp de väsentligaste områdena de enskilda skolorna behöver beakta för att kunna utföra sitt uppdrag. Förvaltningen tillstyrker förslaget till ny skolplan men anser att några områden som är väsentliga att beakta ur socialtjänstens perspektiv borde lyftas fram tydligare i skolplanen. Förslaget till skolplan saknar generellt tydlighet kring samverkansbegreppet. Det är också angeläget att särskilt lyfta fram behovet av stöd till barn som via socialtjänsten är placerade utanför föräldrahemmet. Förvaltningen vill också framhålla att det är viktigt att följa upp skolplanen genom stadens integrerade ledningssystem ILS.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 4 december 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Inger Stark (V) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag.

2. Därutöver anförs följande:

Stockholms skolplan ska revideras med utgångspunkt i bland annat kommunfullmäktiges budget med inriktning för de kommande åren samt de nationella mål som styr skolan.

Samverkan är av yttersta vikt när det gäller skolans område och kanske särskilt så i frågan om skolans arbete som gränsar till det sociala fältet. Förvaltningen lyfter förtjänstfullt fram att det liggande förslaget ”saknar generellt tydlighet kring samverkansbegreppet”. Vi instämmer i detta. Vi vill inskärpa hur viktig samverkan mellan exempelvis skola och socialtjänst är för att få en skola som fungerar för alla, även de som har det allra svårast.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att hänvisa till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden anför också följande.

Socialförvaltningen tar upp viktiga aspekter om ökad samverkan mellan skola och socialtjänst, skolstöd till barn som är placerade utanför föräldrahemmet och möjligheterna att följa upp skolplanen genom ILS (integrerat ledningssystem).

Skolplanen visar Stockholms ambition och lyfter fram målbilder och utvecklingsområden för att utveckla skolans verksamhet i syfte att alla elever når målen. Dokumentet sträcker sig över flera år, däribland ett valår, och borde därför ha en bredare förankring. Det finns mycket att säga om förslaget till skolplan.

Skolplanen behöver fastslå att bedömning är en helt central del i skolans arbete med att stimulera lärande och kunskapsutveckling. Staden har tidigare gjort ett väldigt bra utvecklingsarbete inom bedömning på stadens skolor, inom ramen av Pedagog Stockholm. Men de lärdomar som dragits där syns inte i skolplanen, vilket Miljöpartiet beklagar. Ett ensidigt fokus på betyg som den viktigaste formen av bedömning är olycklig och skapar en skev fokus för utvecklingen av en mer regelbunden och undervisningsnära satsning på bedömning i skolan. Att en stadieindelning av skolans organisation skulle ge möjligheter till korrekt betygssättning är också svårt att se motiveringen till. Vi vill se ökade satsningar på bedömning för lärande.

Instrument som nationella ämnesprov måste främst syfta till att ge återkoppling till lärare och skolledning. Nationella prov behöver, i motsats till vad planen fastslår, rättas av den lärare som också har undervisat de elever som gjort proven. Annars blir det svårt med den nödvändiga återkopplingen tillbaka till läraren i syfte att utveckla undervisningsmetoderna. Vi saknar skrivningar som istället sätter fokus på den viktiga sambedömningen. Skolplanen uttrycker inte heller hur stadens elever ska garanteras en allsidig bedömning.

Det saknas resonemang, i skolplanen, gällande att främja närvaron i skolan, särskilt i gymnasiet. Problemen med för tidiga avhopp i gymnasieskolan är fortsatt en utmaning för staden. Att skärpa upp administrationen kring olovlig frånvaro kan vara en del av arbetet men det är långt ifrån tillräckligt. Miljöpartiet har tidigare föreslagit att staden arbetar mer framåtsyftande för att främja alla elevers närvaro i gymnasieskolan. Den målbild som borde fastslås är en meningsfull, utvecklande och hanterbar gymnasieskola för alla.

Kvalitet handlar om att nå uppställda krav och kraven på skolan är att alla elever, oavsett vilket stöd de behöver, ska utvecklas så långt det bara är möjligt. Det är inte ständigt högre resultat som vi ska avkräva skolan. Istället ska vi ställa hårdare krav på högre kvalitet i undervisningen. Skillnaden kan upplevas som liten men uppmätta resultat är inte samma sak som faktiskt lärande. Kvalitet i skolan ger självklart resultat. Men resultat är inte nödvändigtvis kvalitet. Den skolan som tar sig tid, också för de elever som har det svårt, kommer redovisa lägre resultat än om den låter bli. Däremot innebär det högre kvalitet.

Reservation

Ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden bifaller delvis förslaget till ny skolplan.

2. Socialnämnden antar Vänsterpartiets alternativa skolplan.

3. Därutöver framförs följande.

Förvaltningen har några allvarliga invändningar mot den reviderade skolplanen som vi helt instämmer i. Samverkansbegreppet är inte tydligt och stödet till placerade barn och ungdomar lyfts inte fram.

Vänsterpartiet har en alternativ skolplan som vi menar vore bättre om staden antog. http://www.stockholmsvanstern.se/assets/Alternativ-skolplan.pdf

§7 Utökad valfrihet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS – korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-606/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

I ärendet föreslås att LSS-insatsen (LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ”Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år” ska införas i stadens valfrihetssystem från och med 1 januari 2014 och att verksamheterna för korttidstillsyn ska upphandlas enligt LOV, lagen om valfrihetssystem.

Förvaltningens uppfattning är att LSS-insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år lämpar sig väl för stadens valfrihetssystem och att en upphandling enligt LOV, där ersättningarna är lika för alla aktörer, främjar kvalitetsutveckling och den enskildes valmöjligheter.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 19 november 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut som innebar återremiss av ärendet och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden tog först upp förslaget att återremittera ärendet.

Nämnden beslutade utan omröstning att ärendet inte skulle återremitterats.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) anmälde att de inte deltar i beslutet av ärendet och att de reserverar sig mot nämndens beslut att inte återremittera ärendet.

Ordföranden ställde därefter förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden återremitterar ärendet.

2. Därutöver anför nämnden följande.

Nu föreslås att LSS-insatsen ”Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år” ingå i Stockholms valfrihetssystem från och 2014. Det innebär att verksamheten med korttidstillsyn ska upphandlas enligt LOV. I och med de förändringar som föreslås så genomförs en i det närmste fullständig omorganisering av verksamheten som den är idag. Sådana omorganiseringar brukar föregås av gedigna konsekvensanalyser och genomgångar av varför en omorganisering genomförs. Detta saknar vi i detta fall och därför menar vi att ärendet bör återremitteras.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att delvis följa förvaltningens förslag till beslut.

2. Socialnämnden tillägger följande.

Att verka för valfrihet och lika förutsättningar runt om i staden genom att upphandla korttidstillsynen enligt LOV verkar rimligt. Då är ersättningarna lika för alla aktörer, vilket kan främja kvalitet och ge ökade valmöjligheter. LSS är en viktig rättighetslagstiftning, och enligt FN:s barnkonvention har barn rätt att bli lyssnade på när det gäller hur verksamheterna ska utformas.

Däremot är skrivningarna i tjänsteutlåtandet om uppföljning av beslutad insats inte tillräckliga. Redan i förfrågningsunderlaget ska det tydligt framgå när och hur uppföljning ska ske, och det är viktigt att tillräckliga resurser avsätts för detta. Erfarenheterna visar att uppföljningen av upphandlade verksamheter behöver regleras mycket tydligare om det ska kunna garanteras att utförarna alltid levererar vad som avtalats.

I förfrågningsunderlaget ska också tas in villkor om att ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet ska följas. Staden ska verka för seriöst företagande, god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor genom att ställa krav i upphandlingen. Avtalen ska säkra att personalen försäkras och att arbetsgivaren betalar in pensioner för de anställda. Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska vara ett krav.

Samma yttrandefrihet eller meddelarfrihet i fråga om arbetet ska gälla för personalen i de upphandlade verksamheterna som för offentliganställda. Stadens antidiskrimineringsklausul är otillräcklig eftersom den inte gäller för underleverantörer och inte anger vite som sanktionsmöjlighet. Dessutom kan den tillämpas först när det finns en lagakraftvunnen dom, vilket är sällsynt eftersom mål om diskriminering brukar leda till förlikning.

§8 Uppföljning av verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Yttrande över revisionsrapport nr 8/2012

Dnr 1.6-649/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som yttrande över revisionsrapporten.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till revisorsgrupp 1, revisionskontoret.

Ärendet

Revisionskontoret har genomfört en granskning med syfte att bedöma om nämnderna följer upp att externa utförare bedriver en verksamhet i enlighet med avtal m.m. på ett tillfredsställande sätt. Granskningen har omfattat socialnämnden och tre stadsdelsnämnder. Revisorerna lyfter fram några områden där man rekommenderar åtgärder.

För stadsdelsnämnderna föreslås att de säkerställer att det finns en systematisk uppföljning av de individuella insatserna genom att öka användningen av bedömningsinstrumentet DUR FH och att utveckla beställningarna av insatser liksom genomförandeplaner samt uppföljning av dessa.

Socialnämnden rekommenderas att överväga om inte antalet uppföljningar av daglig verksamhet inom LSS kan ökas. Vidare att nämnden säkerställer att uppföljningen följer det avtalade och att tillämpningsanvisningar för uppföljningar tas fram. Nämnden rekommenderas också att utveckla kontrollerna i samband med uppföljningen så att de även omfattar den beställning som ligger till grund för genomförandeplanen.

Beslutsgång

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Budget och verksamhetsplan för socialnämnden 2013

Dnr 1.2-650/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner budget med verksamhetsplan för 2013 enligt tjänsteutlåtandet.

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

3. Tillståndsenheten och Lokalplanerarna definieras som resultatenheter verksamhetsåret 2013.

4. Socialnämnden redovisar omslutningsförändringar med 56,1 mnkr till kommunstyrelsen.

5. Socialnämnden beslutar om priser enligt tjänsteutlåtandet.

6. Socialnämnden fastställer aktivitetsplan för upphandling och konkurrens, internkontrollplan, jämställdhets- och mångfaldsplan samt miljöhandlingsplan enligt tjänsteutlåtandet.

7. Socialnämnden fördelar 28,5 mnkr till SHIS (Stiftelsen Hotellhem i Stockholm).

8. Socialnämnden beviljar HSO Stockholms stad 0,7 mnkr, DHR Stockholmsavdelningen 0,15 mnkr och SRF Stockholm 0,15 mnkr för intressepolitiskt arbete.

9. Socialnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 3,0 mnkr för verksamhetsbidrag till Convictus Bryggorna.

Ärendet

Kommunfullmäktiges ambitioner för nämndens verksamhet anges i Vision 2030 – målet är en stad i världsklass. Nämnden har ett övergripande och samordnande ansvar för socialtjänsten i staden. Detta omfattar styrning, uppföljning och utveckling. Nämnden har också en ledande roll i utvecklingen av kunskapsbaserade metoder och kvalitetssäkring av socialtjänstens arbete. Nämnden kommer under 2013 att fortsätta utvecklingsarbetet i enlighet med fullmäktiges inriktningsmål. Nämndens driftsenheter vänder sig framför allt till målgrupperna barn och ungdom, personer med funktionsnedsättning, vuxna med missbruksproblem, hemlösa, våldsutsatta kvinnor samt prostituerade. Verksamheten finansieras dels med anslag från kommunfullmäktige dels genom intäkter från försäljning av tjänster till i första hand stadsdelsförvaltningarna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 5 december 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Inger Stark (V) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag.

2. Därutöver anför nämnden följande.

Socialtjänsten svarar för samhällets yttersta skyddsnät. Därför ställer vi höga krav på dess verksamhetsområden. I Socialtjänstlagens första paragraf, som anger de övergripande mål och värderingar som styr verksamheten, står det att ”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas, ekonomiska och sociala trygghet - jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet”.

Därför vill vi att Socialnämnden ska förbättra arbetet med att sätta klienternas behov i centrum och därmed uppfylla socialtjänsten mål. Staden måste se till att personalbemanningen håller jämna steg med kraven på nya insatser, annars är nya krav mer eller mindre meningslösa. Vidare vill vi att missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa ska minska genom ökad jämlikhet och förebyggande insatser. För nå framgång ska samverkan ska öka mellan samhällets olika aktörer för att på så vis minska antalet personer i utsatta situationer. Dessutom ska unga och barn prioriteras i enlighet med BUSS-utredningen.

För att vi ska kunna uppnå en del av dessa ambitioner så vill vi uppdra följande till Socialförvaltningen:

• Att utreda kostnaden och möjligheten att införa en noll-grader garanti som inkluderar hemlösa EU-medborgare

• Tillsätta en utredning som undersöker socialtjänstens villkor att tillgodose klienternas behov samt att lagens intentioner uppfylls.

• Ökat stöd till kvinnojourer. Skyddade boende för våldsutsatta kvinnor och barn ska öka. Verksamheter som Qjouren ska stöttas och utvecklas.

• Socialnämnden ska se över de projekt med arbetsmetoder som visat sig vara lyckade och övergå från projektformsfinansiering till att permanenta

verksamheterna.

Våra investeringar är möjliga då vi prioriterar detta istället för ytterligare skattesänkningar i den socialdemokratiska budgeten. Under en längre tid har budgeten för socialtjänsten urholkats. Resultatet kan vi se i både Visions och SSR:s undersökning av medarbetarnas syn på sitt arbete. En NOVUS-undersökning bland socialsekreterare gjord av Akademikerförbundet SSR visar att deras arbetssituation är så ansträngd att de riskerar att bryta mot lagen. Resultaten visar också att var femte har svårt att sova varje vecka på grund av belastningen. Det är dubbelt så mycket som övriga riket. De satsningar som Moderaterna nu pekar på är bara delvisa återställare av den tidigare urholkningen av budgeten.

Bristen på förståelse för en god arbetsmiljö går igen även när det gäller uppköpandet av LSS-tjänster, i detta fall LSS-kollo. Denna verksamhet har under de senaste åren drabbats av en rad allvarliga tillbud för personalen. Därför är det av vikt att man genomför noggrann prövning för att minimera riskerna inför kommande sommar.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet för utarbetande av verksamhetsplan utifrån Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige.

2. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med en beskrivning och utvärdering av BAS konstverkstad där erfarenhet av såväl deltagare, personal och jobbtorgen ingår.

3. Socialnämnden tillägger också följande.

Det är bra att den moderatledda majoriteten för en gångs skull kompenserar socialtjänsten för att löner och priser ökar. De satsningar som görs är emellertid långt ifrån vad som vore nödvändigt för att återupprusta socialtjänsten till en verksamhet där alla får det stöd och de insatser de enligt lag borde ha rätt till. Det är skrämmande rapporter vi fått under året där socialtjänsterna i stadsdelarna beskriver hur insatser för barn och unga avslutas i förtid trots att behov kvarstår, allt för en budget i balans.

I majoritetens förslag till verksamhetsplan står att BAS konstverkstad ska avvecklas från och med 2013 som en följd av den minskade efterfrågan från jobbtorgen.Det verkar olyckligt utan att det finns bättre utrett hur deltagare och personal uppfattar verksamheten. Det är inte alls säkert att det är en dålig verksamhet för att inte jobbtorgen placerar, tvärtom kan den vara mycket värdefull för en del. Förvaltningen bör återkomma med en utvärdering av BAS konstverkstad där även deltagares och personals erfarenheter tas in.

Hemlöshet

Hemlöshet är i första hand är ett bostadspolitiskt problem – bristen på bostad är det gemensamma problemet. Staden ska arbeta utifrån en nollvision för hemlöshet. De allmännyttiga bostadsbolagen ska ha en policy att inte vräka barnfamiljer. Målet ska vara noll vräkningar i allmännyttan. Människor som har skulder eller betalningsanmärkningar eller som har blivit vräkta på grund av störningar kan bli utestängda från bostadsmarknaden, utan möjlighet att få eget kontrakt. Ett samarbete mellan allmännyttans bostadsbolag och Stiftelsen Hotellhem bör upprättas. Stiftelsen ska ges uppdraget att förvalta lägenheter, från de allmännyttiga bostadsbolagen och privata hyresvärdar, och förmedla dessa till dem som inte kommer in på den ordinarie bostadsmarknaden. Skräddarsydda stödinsatser ska byggas upp utifrån ett nätverk runt hyresgästen.

Barns rätt till inflytande

Barn och unga i Stockholm ska ha ett verkligt medbestämmande i frågor som rör deras vardag i enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter. Arbetet enligt Barnkonventionen ska stärkas i staden. Förebyggande och tidiga insatser som minskar barnfattigdomen och ökar barns fysiska och psykiska hälsa ska prioriteras. Miljöpartiet ökar de generella insatserna, såsom fler mötesplatser för ungdomar samt fler kostnadsfria kultur- och fritidsaktiviteter.

Det behövs mer resurser till att utreda anmälningar om barn som far illa och till att arbeta förebyggande. Rättssäkerheten i myndighetsutövningen ska öka. Barn och unga i hela staden ska ha samma tillgång till förebyggande och tidiga insatser. Samverkan mellan socialtjänst, skola, landsting, polis och andra aktörer ska stärkas. Breddutbildning ska finnas för alla medarbetare, bland annat om normkritik, barnperspektiv, demokrati och brukarinflytande.

Barn och ungdomar i familjer där våld förekommer, där föräldrar missbrukar eller är psykiskt funktionsnedsatta är ofta mycket utsatta och behöver socialtjänstens stöd. Barnens behov måste tillgodoses och insatserna göras utifrån ett barnperspektiv. Det förebyggande stödet till familjer ska utvecklas. Staden ska erbjuda gruppverksamhet och vid behov enskilt stöd för alla barn till missbrukande eller psykiskt funktionsnedsatta föräldrar. Familjerådgivningen har stor betydelse för att förebygga konflikter och vårdnadstvister. Avgifterna till familjerådgivningen ska sänkas.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. I de flesta fall är det våld som utövas av en man mot en kvinna och våldet är systematiskt till sin natur. Vi ser detta våld som en del av könsmaktsordningen. Det är dock viktigt att komma ihåg att våld i nära relationer förekommer i alla typer av relationer; det drabbar alltså även kvinnor och män som lever i samkönade relationer och män som lever i olikkönade relationer.

Arbetet mot våld i nära relationer ska vidareutvecklas. Socialtjänsten ska upprätta åtgärdsprogram och genom förbättrade utbildningsinsatser ska utsatta för våld kunna fångas upp och ett professionellt bemötande ges till alla. I de fall det behövs ska staden kunna erbjuda skyddat boende till dem som är utsatta för våld eller hot om våld, oavsett kön.

Alla som döms för våld mot sin partner ska erbjudas behandling. Män som har aggressionsproblem, som känner att de kan använda våld mot sin partner eller har använt våld ska kunna få hjälp på ett kriscentrum för män. Även kvinnor med aggressionsproblem ska erbjudas hjälp. Stockholms stads stöd åt kvinnojourer och andra organisationer som arbetar för kvinnofrid ska öka. En målsättning är att starta en verksamhet som angriper våldsproblematiken med en helhetslösning liknande Projektet Karin, som Malmö kommun har tagit fram. Qjouren bedriver en mycket viktig verksamhet för kvinnor i ett aktivt missbruk och som utsatts för våld. Det ska säkerställas att denna verksamhet får långsiktiga förutsättningar att finnas kvar.

Förbättra socialsekreterarnas arbetsvillkor

De anställdas förutsättningar att utföra sitt arbete är avgörande för kvaliteten på socialtjänsten. Sedan den moderatledda majoriteten tog över styrningen av Stockholm 2006 har särskilt socialtjänsten drabbats hårt av nedskärningarna. Det krävs en upprustning av socialtjänsten, en rimlighet i antal ärenden per handläggare samt arbetsvillkor så att de som arbetar inom socialtjänsten kan leva upp till de lagar de är satta att följa. Medel behöver tillföras socialtjänsten så att fortbildning och metodutveckling kan säkras även på längre sikt.

Reservation

Ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

  1. Socialnämnden avslår förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2013.

  1. Förvaltningen får återkomma med förslag till verksamhetsplan och budget utifrån vänsterpartiets reservation i fullmäktige och vad som framförs i denna reservation.

  1. Därutöver vill vi framföra följande.

Vänsterpartiet lägger i sitt förslag till budget för socialnämnden 2013 37 miljoner kronor mer än alliansen. Om vår budget fick råda skulle det innebära klara förbättringar. Framför allt skulle stadens socialtjänst slippa nedskärningar och det skulle vara möjligt att göra tydliga satsningar inom flera områden än de som alliansen gör.

För några satsningar görs faktiskt, det är inte en nedskärningsbudget som det har varit de senaste åren. Men eftersom det inte finns någon pris- och lönekompensation och eftersom behoven efter alla år av nedskärningar är så stora så blir resultatet ganska magert. Det är mycket vackra ord och de satsningar som görs är för små och kommer för sent. Socialtjänsten i Stockholm har under så många år varit utsatt för kraftiga besparingar att det krävs stora, riktade insatser för att det ska finnas en chans till återhämtning.

Socialarbetare har bildat organisationen ”Nu bryter vi tystnaden”. Det har de gjort på grund av att de inte längre kan upprätthålla socialtjänstlagen. Dagligen tvingas socialarbetare i vår stad bryta mot den helt grundläggande lag som ska vara basen i arbetet. Det är i längden ohållbart, därför bryter de nu tystnaden. Lyssna på dem är vår uppmaning till alliansen.

Socialtjänsten i Rinkeby-Kista har kommit med en mycket skarp och tydlig rapport om arbetet i stadsdelen. Läs den noga! Vi kan konstatera att någon socialtjänst i världsklass har vi inte!

Vänsterpartiet lägger alltså i sitt budgetförslag ytterligare 37 miljoner kronor. Det räcker inte, vi måste fortsätta under flera år med att lägga in resurser i blödande verksamheter. Verksamheter som är livsviktiga för en anständig stad. Nedan några viktiga områden där vi satsar!

Nollvision för hemlöshet

Vänsterpartiet har i flera budgetar lagt en tydlig plan för hur Stockholm på fem år ska få bort hemlösheten. Staden ska ha en nollvision, allt annat är ovärdigt en stad i världsklass. Planen går ut på att kommunfullmäktige ska anta en stadsövergripande plan med tydliga årsmål och riktade större satsningar. Staden måste ta fram verkningsfulla insatser för att kraftigt minska antalet hemlösa, med byggande av bra billiga hyresrätter, stopp för utförsäljning, fler sociala kooperativ och ökad samverkan mellan socialtjänst, bostadsbolag, bostadsförmedling och stadsdelsnämnder. Insatserna måste samordnas bättre för att hemlösa ska få bostäder. Kommunfullmäktige bör tre gånger per år få en rapport om hur arbetet fortskrider.

En brukarundersökning bland hemlösa ska göras av socialnämnden i samverkan med stadsdelsnämnderna för att de hemlösas röster ska höras i planeringen, genomförandet och uppföljningen av en nollvision för hemlösheten. Med brukarundersökningen som grund vill vi bilda referensgrupper med hemlösa och frivilligorganisationer som tillsammans med politiker tar fram en femårsplan för att få bort hemlösheten.

När det gäller arbetet med hemlösa är det viktigt att staden har en bra organisation. Enheten för hemlösa är en unik kunskapsresurs i stadens arbete för hemlösa. Även den administrativa personalen behövs. Det administrativa arbetet ligger nu på socialarbetarna vilket tar tid från klientarbetet.

Våld i nära relationer

I januari 2012 lades kvinnoteamet ner. Vänsterpartiet var tydliga med att nedläggningen innebar en stor risk att kvinnors behov skulle komma i skymundan och inte beaktas. Könsmaktsperspektivet skulle försvinna. Männen och männens behov skulle ta ytterligare utrymme på bekostnad av kvinnornas. Det har nu visat sig att vi hade rätt. Nu tillsätts en kvinnofridssamordnare. Det är naturligtvis bra, än bättre hade varit att behålla kvinnoteamet och förstärkt det med denna samordnare.

Ideella organisationer är viktiga komplement till stadens verksamhet och samarbetet behöver fördjupas. Ideella krafter kan och ska inte ersätta stadens ansvar men har en viktig roll genom sitt kontaktskapande arbete. Kommunen ska ha det grundläggande ansvaret, frivillig-organisationerna är komplementet. Kvinnojourer har under många år tagit ett ansvar för våldsutsatta kvinnor i samhällets frånvaro. Vi måste göra en kraftsamling för att förebygga och ge tidiga insatser för att motverka våldet, som är mycket mer omfattande än vad som framgår i statistiken. En kartläggning påbörjas nu och vi tar för givet att den blir lika omfattande och grundligt gjord som den som gjordes om det hedersrelaterade våldet.

Tjej- och kvinnojourer respektive kill- och mansjourer ska ha mer långsiktiga villkor än dagens projekt ger. Det behövs ett regelverk för tillsyn och kvalitetssäkring av de jourer som finansieras helt eller delvis av staden. En möjlighet är ramavtal med jourer och mottagningar med olika inriktning, som komplement till stadens verksamheter.

Relationsvåldscentrum är en utmärkt verksamhet som nu är permanent. Vänsterpartiet vill se en satsning på ett relationsvåldscentrum även i de södra delarna av Stockholm. Vi lägger 2 miljoner kronor i budgeten på den satsningen. Alla kvinnor som söker hjälp måste få skydd. Så är det inte, kvinnor i aktivt missbruk som utsätts för våld har en jour som tar emot dem. Det är Q-jouren som drivs av RFHL. Fem platser finns det, för hela länet. Q-jouren hotas nu av nedläggning. Vi menar att Stockholms stad ska ta det fulla ansvaret och fylla de fem platserna och på det sättet garantera att jouren kan drivas vidare. Även andra grupper av våldsutsatta kvinnor har problem med att få det skydd de ovillkorligen måste få. Det gäller fysiskt- och psykiskt funktionsnedsatta kvinnor samt äldre kvinnor, en grupp som nyligen uppmärksammades.

När det gäller det hedersrelaterade våldet så har kartläggningen visat att cirka 11 procent av flickorna och 7 procent av pojkarna i staden lever i hedersrelaterade miljöer som kraftigt begränsar deras liv. I januari 2013 öppnar det länsgemensamma resurscentret Origo. Det är bra att resurserna och kompetensen samlas på ett ställe och vi välkomnar verkligen att det äntligen slår upp portarna. Dock är det viktigt att Origo får tillräckligt med resurser så att de kan bedriva sitt viktiga arbete. Vissa oroväckande tecken finns. Vi kommer att bevaka att Origo får de resurser som behövs.

Barn och ungdom

Situationen för stadens barn och ungdomar är oroväckande. Anmälningar av barn som är utsatta för misshandel ökar, i en del stadsdelar är bristen på socialsekreterare och personalomflyttningen oroväckande. Det är brist på jour- och familjehem. Cirka 50-60 familjehem fattas. Staden har handlat upp jour- och familjehem i privat regi, bland jourhemmen är de privata i klar majoritet. Det medför många olägenheter, bland annat går den demokratiska insynen förlorad samtidigt som vinstkrav pressar upp priserna. Alla skulle tjäna på att jour- och familjehemmen drevs i kommunal regi. Vänsterpartiet kräver att socialnämnden bygger upp kommunala pooler som stadsdelarna kan använda sig av. Familjehemmen måste stöttas i sitt viktiga arbete och få kontinuerlig utbildning och fortbildning. Alla familjehem måste genomgå en mycket grundläggande kontroll innan de blir godkända, allt för att säkerställa att de placerade barnen inte far illa.

Ekonomiskt bistånd

Trösklarna till att överhuvudtaget få ekonomiskt bistånd i dagens Stockholm har blivit skyhöga. Eftersom SL-kortet inte ingår i normen döms människor som lever under ekonomisk press för stadsdelsarrest. Utan möjlighet att röra sig i staden, hälsa på släkt och vänner, söka arbete eller bara vara i staden. Detta är orimligt. Riktlinjerna måste ändras. Vi anser att det ska vara olika riktlinjer för de som enbart behöver ekonomiskt bistånd en eller några månader och de som behöver biståndet under en längre tid, kanske flera år. När det gäller tillfälligt bistånd ska man inte tvingas sälja sin bostadsrätt, det är förödande, särskilt i dessa tider av bostadsbrist. Ingen tjänar på att fler blir hemlösa. De som behöver bistånd under längre tid måste bedömas på ett annat sätt och få ett högre bistånd. Ingen är hjälpt av att leva under konstant ekonomisk press. Vi vill även att dator ingår i normen för barnfamiljer förutom internet. Samt att bredband ingår i normen för vuxna. Vänsterpartiet arbetar för en socialt hållbar stad och de grundläggande värderingarna enligt socialtjänstlagens portalparagraf ska vara styrande. Så är det inte nu.

Människor lever under ekonomisk press som inte är värdigt vår stad. Att söka ekonomiskt bistånd är ett svårt steg att ta, då måste människor som gör det respekteras, få ett bra bemötande och få uppmuntran.

Personer med funktionsnedsättningar

Handikapporganisationernas intressepolitiska arbete måste värderas högt i stadens arbete med att bli världens mest tillgängliga huvudstad. Det är bra att majoriteten äntligen har insett det och återinfört det anslaget samt anslår extra pengar till utbildning. Eftersom vi menar att resultatet av effektiviseringar ska stanna kvar i verksamheten för att höja kvaliteten har vi 10,8 miljoner kronor som kan satsas på ökat föreningsstöd och andra viktiga insatser som idag får stå tillbaka.

Det är en skriande brist på gruppbostäder i staden. Friheten att välja boende finns inte! I samverkan med berörda nämnder ska 1000 lägenheter byggas framtill 2014. Dessutom måste sysselsättningen för funktionshindrade byggas ut och göras likvärdig över staden.

Ledsagning måste ges på lika villkor, oavsett vilken stadsdel du bor i. vänsterpartiet anser att ledsagarservicen ska återföras i stadens regi när avtalet går ut. Ersättningen finansierar inte hela insatsen och servicen är uppsplittrad på ett 40-tal aktörer. Det är ohållbart.

Ungdomar och missbruk

Information och rådgivning till unga flickor och pojkar ska prioriteras. Ungdomsmottagningarna är viktiga arenor i arbetet mot sexuellt överförbara sjukdomar, tonårsgraviditeter, psykisk ohälsa samt hedersrelaterade och psykosociala problem. Pojkar behöver uppmärksammas mer liksom ungdomar med funktionsnedsättningar. Geografisk tillgänglighet till en ungdomsmottagning är avgörande för yngre och unga med hedersproblematik. Vi satsar 20 miljoner kronor extra i stadsdelsnämnderna för att upprätthålla missbruksvården vilket ger större möjligheter att köpa platser från socialnämnden

Familjerådgivning, familjecentraler

Familjerådgivningen är en viktig verksamhet som alliansen under flera år har sparat in på och dessutom sålt ut i vissa delar. Vi menar att en bra familjerådgivning ska räknas som en kommunal kärnverksamhet och drivas i kommunal regi. Vänsterpartiet sänker avgiften, från 450 kr till 250 kr och satsar 2,2 miljoner kronor på detta. En viktig reform för att alla som behöver hjälp ska kunna söka hjälp och ha råd med det.

I vår budget satsar vi på att återuppväcka familjecentralerna. Familjecentralerna var ett samarbete med landstinget där öppen förskola, mödra- och barnavård, BUP med mera samsades under samma tak. Det var bra verksamheter som var lättillgängliga och där kompetensen fanns samlad under samma tak. Mycket bra, vi vill öppna ett antal familjecentraler fördelade över staden vilket vi finansierar i stadsdelsnämnderna.

Ensamkommande flyktingbarn

Det blir allt fler ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige. Ungdomarna är ofta svårt traumatiserade och vi måste ta hand om dem på bästa sätt. Det har visat sig att många av de HVB-hem som nu startar, oftast i privat regi, är undermånliga. Vi anser att staden ska öppna fler kommunala HVB-hem och att socialnämnden ska driva dem. Vi måste säkerställa att de får den allra bästa starten i Sverige. Både skolans och socialtjänstens insatser måste anpassas till ungdomarnas behov, till exempel måste psykosocialt stöd finnas att tillgå. Verksamheten bör samlas under socialnämnden eftersom de stadsdelar som nu tar ansvaret inte har tillräckliga resurser. Dessutom bör de nya hem som planeras och öppnas förläggas i innerstaden för att öka integrationen.

Stoppa upphandlingarna

Det krävs ett tvärstopp för privatiseringarna i Stockholms stad för att värna kvaliteten. Pedagogisk verksamhet, socialtjänst och stöd och service till personer med funktionsnedsättningar ska aldrig konkurrensutsättas.

Särskilt uttalande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Stockholms stad är en växande stad som möter många utmaningar. Socialnämndens budget och verksamhetsplan för 2013 visar omfattningen av det arbete som görs för att möta utmaningarna. Det preventiva arbetet mot cannabismissbruket hos unga fortsätter och vi satsar ytterligare tio miljoner kronor på det. Av det går två miljoner kronor till Maria Ungdom. För att öka samverkan mellan skola och socialtjänst kring barn som far illa avsätter vi tio miljoner kronor. Arbetet med de sociala insatsgrupperna fortsätter liksom som föräldrastödsprogram och fältarbetarnas arbete i tunnelbanan. För att fortsätta det viktiga arbetet med att minska hemlöshet öppnas två nya härbärgen 2013. Alliansen tog inför vintern 2012/2013 initiativet till Projekt Vinternatt, ett härbärge för hemlösa EU-medborgare och tredjelandsmedborgare. Stadens uppsökarteam arbetar dagligen med Projekt Vinternatt.

En utbyggnadsplan för kommande femårsperiod av bostäder med särskild service och stödboenden till personer med funktionsnedsättningar ska utarbetas. Kommunstyrelsen ska tillsammans med socialnämnden utreda hur fler personer med funktionsnedsättning ska kunna gå från daglig verksamhet till arbete på ordinarie arbetsmarknad.

Stockholms stad lyfts ofta som ett föredöme och en föregångsstad. Vi har under år 2012 haft den lägsta andelen ekonomiska biståndstagare sedan 1982. Senaste rapporten från Rädda barnen visar att barnfattigdomen i vår stad minskar. Arbetet mot hemlöshet ger resultat. Det totala antalet människor som lever i hemlöshet har minskat och vi håller tak över huvudet-garantin för stadens invånare till 100 procent.

Under 2013 invigs Origo, resurscentrum för hedersrelaterat våld, Socialtjänst online och Barnahus. Tre viktiga steg mot en modern socialtjänst.

Den ekonomiska och ansvarstagande politik som Alliansen för lägger en god grund för det sociala arbetet i Stockholms stad. Socialnämndens budget för 2013 ökar med 42,7 miljoner kronor jämfört med 2012 och har tydligt fokus på barn och unga. Samtidigt finns ett ekonomiskt utrymme att under år 2013 sänka kommunalskatten med ytterligare 15 öre.

§10 Månadsrapport för november 2012

Dnr 1.2-662/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner månadsrapporten för november 2012.

2. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal kring fördyrade kostnader för uppgradering av journalsystemet.

Ärendet

Verksamheten fortsätter visa en ekonomisk stabilitet. Prognosen visar överskott på 12,5 mnkr, efter resultatöverföring, varav 4,5 mnkr avser projekt SkolFam vilket förutsätts ombudgeteras till 2013. Överskottet beror främst på att budgeterade reserver inte behöver användas fullt ut samt att vissa verksamheter startat senare än planerat.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 7 december 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag.

2. Socialnämnden uppdrar åt socialförvaltningen att se över möjligheten att genomföra en extraordinär utbetalning till verksamheterna Frälsningsarméns sociala center i Hornstull samt till Q-jouren.

3. Därutöver anförs följande.

Socialnämndens verksamhet visar enligt prognosen på ett överskott. När året går mot sitt slut och det finns ett överskott kan det vara relevant att stödja verksamheter som det har dragits ned på.

Q-jourens verksamhet, för de som är eller har varit utsatt för våld i en nära relation och har erfarenhet av missbruk och/eller prostitution, läggs ned den 31:a december 2012 då de inte längre har någon finansiering. Detta framgick med allt tydlighet på DN-debatt i förra veckan där det även kom fram att förutom de rödgröna så vill både Centerkvinnor i Stockholm och Folkpartiets kvinnoförbund i Stockholm att jouren räddas. Tyvärr blev vårt rödgröna förslag om att rädda jouren nedröstat i nämnden (Dnr 1.2-0662/2011). Inte bara M och KD, utan också av C och FP. Nu står valet mellan att vilja väl och göra väl. Det är nu vår förhoppning att C:s och FP:s kvinnoorganisationer har fått med sig sina kamrater i denna fråga.

Frälsningsarméns verksamhet för hemlösa i Hornstull

Sedan Ny Gemenskaps verksamhet för hemlösa flyttats från innerstaden till Västberga så har besöken minskats till en tredjedel. En konsekvens av detta är att många söker sig till Frälsningsarméns center i Hornstull. Centret har nu upplevt rekordmånga besök och de hinner inte med sitt långtgående arbete när de måste göra mer basarbete. De behöver resurser för att kunna möta ökningen av personer som söker sig till verksamheten.

Det är därför på din plats att det sker en extaordinär utbetalning till Frälsningsarméns center i Hornstull samt Q-jouren.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§11 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL)

Dnr 3.1-642/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § LSS samt 4 kap 1 § SoL, kvartal 3 år 2012.

2. Socialnämnden överlämnar stadsdelsnämndernas och socialnämndens (enheten för hemlösa) rapportering av ej verkställda gynnande beslut till kommunfullmäktige.

Ärendet

Ej verkställda beslut enligt SoL har minskat under året och antalet uppgår nu till 22. Vid SoL-insatser är könsfördelningen 59 procent kvinnor och 41 procent män.

Antalet ej verkställda beslut enligt LSS har successivt ökat under året, från 55 kvartal 1 till 73 kvartal 3. 48 beslut avser bostad för vuxna. Männen utgör 64 procent, kvinnorna 36 procent.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 26 november 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag.

2. Därutöver anförs följande.

Under året har antalet ej verkställda beslut enligt LSS ökat. Under kvartal 1 var det 55 stycken vilket ökat till 73 under kvartal 3. Det kanske vanligaste beslutet är det som avser boende för vuxna. I 28 av besluten har den enskilde tackat nej. Av rapporten framgår att det kanske vanligaste skälet till att tacka nej är den geografiska placeringen på boendet. Detta tyder på att det finns en brist på rätt sorts boenden.

Det är alltför ofta som staden inte uppfyller LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). En av de återkommande orsakerna är att det saknas bostäder. Staden kan i dag inte garantera stöd för dem som verkligen behöver det. Vi vill därför att socialnämnden tillsammans med staden intensifierar arbetet för att få tillgång till fler bostäder. Utan tillgång till detta försämras det sociala arbetet. Stockholm växer och det finns ett stort problem när nybyggda områden inte planeras för alla livets faser och situationer. Bristen på förskolor brukar lyftas fram, men det torde även föreligga en brist på LSS-boenden. Därför är det rimligt att det ska planeras in när det byggs.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§12 Omedelbar utryckning när barn är i fara

Svar på skrivelse från Inger Stark (V) och Jackie Nylander (V)

Dnr 2.6.1-541/2012

Socialnämndens beslut

Skrivelsen är besvarad med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

I skrivelsen tas upp att Socialjouren ska tillförsäkras resurser för att de ska kunna rycka ut när barn är i fara. Socialjouren har verksamhetsrutiner för att säkerställa att barn får skydd och stöd i utsatta situationer. Socialjouren har lämnat en redogörelse till socialnämnden för hur de agerade i det enskilda fallet som tas upp i skrivelsen. I majoritetens budget för 2013 tillförs Socialjouren 3 mnkr för att förstärka jouren.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Dnr 2.9-658/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till struktur för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården inom socialtjänstavdelningen.

Ärendet

Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOFS 2011:9 (M och S), trädde i kraft 1 januari 2012. Förvaltningen har utarbetat en struktur för ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet inom socialtjänstavdelningen. För att ledningssystemet ska uppfylla föreskrifternas krav och de allmänna rådens intentioner krävs att alla enheter inom avdelningen kompletterar ledningssystemet med enhetsspecifika processer, aktiviteter, rutiner, uppföljningsmetoder och ansvarsnivåer. Förvaltningen föreslår att föreslagen struktur för ledningssystemet ska gälla för det fortsatta arbetet med ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstavdelningen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 20 november 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Uppföljning av funktionshinderinspektörernas tidigare granskningar

Dnr 3.6-425/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner funktionshinderinspektörernas rapport.

2. Socialnämnden delger stadsdelsnämnderna föreliggande rapport.

Ärendet

Funktionshinderinspektörernas uppföljning av tidigare granskningar syftar till att uppmärksamma kvalitetsutveckling över tid och berör verksamheter inom daglig verksamhet för olika målgrupper, socialpsykiatrins sysselsättningsverksamheter samt barnboenden. Som underlag har en webbaserad enkätundersökning sänts till 35 verksamheter med en svarsfrekvens 86 procent och dialogmöten har förts med ansvariga chefer och personal vid åtta barnboenden. Verksamheterna har kommit olika långt vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet och inspektörerna poängterar vikten av att sätta ord på, följa upp och förankra de faktorer som ingår i detta för att uppnå målet med god kvalitet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 22 november 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Rapport om arbetet med sociala insatsgrupper i Stockholms stad (1 april – 1 december 2012)

Dnr 3.2-669/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner föreliggande rapport gällande stadens arbete med sociala insatsgrupper.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till stadsdelsnämnderna för kännedom

Ärendet

Målgruppen för social insatsgrupp är ungdomar som riskerar att rekryteras till kriminella nätverk eller utveckla en kriminell livsstil samt unga som behöver stöd för att lämna ett kriminellt nätverk eller en kriminell livsstil. Totalt har 40 ungdomar deltagit i social insatsgrupp i Stockholms stad sedan november 2011 när ett fåtal stadsdelsförvaltningar påbörjade några ärenden. I bifogad rapport presenteras hur arbetet fortlöper i de 12 stadsdelsförvaltningar som har påbörjat sociala insatsgrupper.

Beslutsgång

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi följer med intresse utvecklingen av samarbetet mellan socialtjänsten, polisen och skolan i form av sociala insatsgrupper för ungdomar i riskzonen för en kriminell livsstil.

I ett alltmer segregerat Stockholm, där den moderatledda alliansen kraftigt har skurit ner socialtjänstens resurser, finns det tyvärr risk för att allt fler ungdomar kommer att behöva insatsgruppernas hjälp. Akutinsatserna får dock inte överskugga det förebyggande sociala arbetet.

Det behövs bl.a. ett uppsökande socialt arbete för att nå ungdomar som saknar sysselsättning eller försörjning. Många av dessa ungdomar behöver mer individualiserade insatser än vad jobbtorgen kan erbjuda för att motivera och vägleda till utbildning eller arbete.

§16 Ändringar i socialnämndens delegationsförteckning

Dnr 1.1-671/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner föreslagna ändringar i delegationsförteckningen.

Ärendet

Ändringarna i delegationsförteckningen gäller delegation till nämndens boutredare för handläggning av ansökningar om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader som överförs till socialnämnden 1 januari 2013. Handläggarna inom enheten för bedömning och förmedling behöver också utökad delegation avseende utomlänsplacerade personer med funktionsnedsättning för beslut om riksfärdtjänst och anmälan av behov av god man eller att ett sådant uppdrag ska avslutas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 22 november 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§17 Revidering av riktlinjerna för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Dnr 3.1-635/2012

Socialnämndens beslut

1. Förslaget till revidering av riktlinjer inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning godkänns.

2. Riktlinjerna ersätter riktlinjer för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna (dnr 105-0453/2002), riktlinjer om stadsdelsnämndernas ärendeansvar för äldreomsorg (dnr 327-2432/2003) och riktlinjer om stadsdelsnämndernas ärendeansvar för funktionshindrade (dnr 105-0253/2004).

3. Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beslut i kommunfullmäktige.

Ärendet

Riktlinjerna reglerar principerna i Stockholms stad om fördelning av individärenden enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), dels mellan stadsdelsnämnderna, dels socialnämndens Enhet för hemlösa. Riktlinjerna omfattar ärenden inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Om särskilda regler gäller för handläggning av ärenden inom äldreomsorgen eller enligt LSS anges detta. Utgångspunkten för dessa riktlinjer är ett sammanhållet ansvar om en person i staden oavsett ålder. Befintliga riktlinjer omfattade inte omsorgen om äldre.

Förslaget till reviderade riktlinjer innehåller främst uppdateringar och förtydliganden av de nu gällande riklinjerna. Tjänsteutlåtandet innehåller en kortfattad redogörelse av förändringarna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 12 november 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Förlängning av samverkansavtal med Stockholms läns landsting om vård och boende för hemlösa med allvarliga psykiska sjukdomar

Dnr 3.5-532/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att förlänga samverkansavtalet om drift av Erstabacken med Stockholms läns landsting till och med 2014-08-31.

2. Socialnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendet

Erstabacken, som är ett medicinskt stödboende, drivs av Stockholms stad genom dess socialnämnd och Stockholms läns landsting i samverkan. Ett samverkansavtal tecknades från och med 2005-03-01. Avtalet har förlängts vid flera tillfällen och nuvarande avtal gäller till och med 2012-12-31. Ett förlängningsavtal till och med 2014-08-31 har utarbetats.

Avtalet omfattar 8 vård- och boendeplatser för hemlösa män och kvinnor med komplexa vårdbehov, till följd av missbruk och/eller psykiska funktionshinder. Total kostnad för vårdplatserna uppgår för år 2012 till 13,768 mnkr varav stadens del är 6,884 mnkr. Kostnad per vårddygn är ca 4 715 kr.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 9 december 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§19 Anmälan av remissvar av promemorian Förlängd försöksverksamhet med trafiknykterhetskontroller i hamnar (Ds 2012:40)

Dnr 1.6-643/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

I promemorian föreslås att lagen (2010:374) om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar ska fortsätta att gälla till och med 30 juni 2016, bl.a. av det skälet att erfarenheterna av försöksverksamheten är alltför begränsade för ett slutgiltigt ställningstagande i frågan om lagen bör permanentas eller inte. Förvaltningen tillstyrker förslaget, det framstår som uppenbart att lagen inte har hunnit få genomslag under den förhållandevis korta tid försöksverksamheten pågått.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§20 Anmälan av remissvar av departementspromemorian En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (Ds 2012:49)

Dnr 1.6- 641/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

Promemorian föreslår att en ny myndighet för folkhälsofrågor, Institutet för folkhälsa bildas 1 januari 2014 genom att de verksamheter som Statens Folkhälsoinstitut (FHI) och Smittskyddsinstitutet (SMI) ansvarar för idag övergår till den nya myndigheten. Även Socialstyrelsens arbete med folk- och miljöhälsorapportering, miljömålsarbete samt hälsoskydd förslås ingå i den nya myndigheten.

Förvaltningen anser att det är positivt med en myndighetssammanslagning som har goda förutsättningar att effektivisera och skapa en mer kunskapsbaserad styrning inom folkhälsoområdet. Att myndigheten delvis kommer lokaliseras i Stockholm är en fördel för ett givande kunskaps- och erfarenhetsutbyte emellan myndigheten och Stockholms stad.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§21 Anmälan av remissvar – Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

Dnr 1.6-655/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt föreslås omfatta 2,5 miljarder EUR under perioden 2014-2020 och medel ska tas ur strukturfonderna. Målgruppen är framför allt barn som lever i fattigdom och hemlösa personer. Fonden ska finansiera livsmedel och nödvändiga dagligvaror. Förvaltningen förstår behovet av fonden men anser att det är medlemsstaternas ansvar att själva tillfredsställa medborgarnas basbehov. Förvaltningen menar att EU-projekt som finansieras med strukturfondmedel i fortsättningen precis som nu, snarare ska syfta till ett utvecklingsarbete för att förbättra möjligheterna till egen försörjning. Förvaltningen skulle snarare önska en socialfond som möjliggör att fokusera på de personer som är i störst behov av stöd och står längst från arbetsmarknaden. Det har varit svårt på grund av det medfinansieringssystem som socialfondsprojekt för närvarande bygger på.

§22 Anmälan av två beslut från Socialstyrelsen om Giovannis akut- och korttidsboende och Kruton

Dnr 1.3-648/2012

Dnr 1.3-498/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger ärendena till handlingarna.

Ärendet

Socialstyrelsen har genomfört oanmälda inspektioner på Giovannis akut- och korttidsboende samt på Kruton, tillsyn enligt socialtjänstlagen.

§23 Anmälningsärenden

Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

Protokoll från socialnämndens sammanträde 27 november 2012 justerat 30 november 2012.

Protokoll från rådets för funktionshinderfrågor sammanträde 13 december 2012 justerat 14 december 2012.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 6 december justerat 12 december 2012.

Protokoll från individutskottets sammanträden 30 november 2012 justerat 7 december 2012 och 7 december 2012 justerat 14 december 2012.

Beslut fattat av tjänsteman enligt delegation inom området Personalärenden med dnr 2.5-688/2012.

Inkomna handlingar m.m. till socialnämnden under perioden 7 november 2012 till 5 december 2012.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 12 december 2012 justerat 14 december 2012.

§24 Nämndens frågor

Socialnämnden överlämnade två skrivelser till förvaltningen för beredning:

Om stadens planering för PUT-boende i Rågsved från Inger Stark och Jackie Nylander (båda V)

Om eventuell diskriminering av personer med ADHD från Inger Stark och Jackie Nylander (båda V).

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) tackade ersättaren Arba Kokalari (M) för tiden i socialnämnden då denna lämnar sitt förtroendemannauppdrag i socialnämnden vid årsskiftet.

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) tackade förvaltningen och nämnden för arbetsinsatserna under det gångna året och önskade alla en God jul och ett Gott nytt år.

____________________