Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2014-10-21

Sammanträde 2014-10-21

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora konferensen, Swedenborgsgatan 20

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

Sekretessärenden

3 Upphandling av entreprenaddrift av 45 akut- och korttidsplatser

Bordlagda ärenden

4 Utveckling av bedömningsinstrument inom ekonomiskt bistånd

5 Revidering av Vision 2013 - ett Stockholm i världsklass

Svar på skrivelse från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-236/2014

Remisser och yttranden

6 Stadens skyldighet att leva upp till rättigheterna som gäller finskt förvaltningsområde

Svar på remiss av motion (2014:9) från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-270/2014

7 Rekommendation att besluta om hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Svar remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-344/2014

8 Rekommendation att teckna avtal med Stockholms läns landsting om att etablera och gemensamt finansiera ett regionalt kunskapscenter för utveckling av den palliativa vården och omsorgen i länet

Svar på remiss av rekommendation från KSL
Dnr 1.6-345/2014

Övriga beslutsärenden

9 Vinternatt - Vintern 2014/2015 - nattlogiplatser för fattiga EU-medborgare

10 Handlingsplan utifrån inventeringen av socialpsykiatrins målgrupp, reviderad okt 2014

11 Frälsningsarmén - Socialt Center för EU-medborgare

12 Förslag till fördelning av statsbidrag 2015 från Folkhälsomyndigheten för insatser mot hiv/STI-infektion

13 Lokaler för ensamkommande barn och lokaler för samlokalisering av dygnet runt vård för barn och familjer i behov av stöd och skydd

Anmälningsärenden

14 Anmälan av rapport från djupintervju- och fokusgruppsundersökning med föräldrar om cannabis

15 Anmälan av delrapport om pilotprojekt samvekan skola och socialtjänst - PPSS

16 Anmälan av månadsrapport för september 2014

17 Anmälan av kontorsutlåtande

Socialstyrelsens förslag till upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd. Tillämpningen av lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Svar på remiss från socialstyrelsen
Dnr 1.6-442/2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Anmälan av kontorsutlåtande

Vägledning för att upptäcka våld
Svar på remiss från socialstyrelsen
Dnr 1.6-443/2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 a) Anmälan av protokolljustering

b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

20 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Upphandling av entreprenaddrift av 45 akut- och korttidsplatser Dnr 2.11.2-30/2014

§4 Utveckling av bedömningsinstrument inom ekonomiskt bistånd Dnr 3.2-432/2014

§5 Stadens skyldighet att leva upp till rättigheterna som gäller finskt förvaltningsområde Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.6-270/2014

§6 Rekommendation att besluta om hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.6-344/2014

§7 Rekommendation att teckna avtal med Stockholms läns landsting om att etablera och gemensamt finansiera ett regionalt kunskapscenter för utveckling av den palliativa vården och omsorgen i länet. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.6-345/2014

§8 Vinternatt -­ Vintern 2014/2015 ­ nattlogiplatser för fattiga EU-medborgare Dnr 3.3-461/2014

§9 Handlingsplan utifrån inventeringen av socialpsykiatrins målgrupp, reviderad oktober 2014 Dnr 3.1-433/2014

§10 Frälsningsarmén Socialt Center för EU-medborgare Dnr 10.1-239/2014

§11 Förslag till fördelning av statsbidrag 2015 från Folkhälsomyndigheten för insatser mot hiv/STI-infektion Dnr 11.1-360/2014

§12 Lokaler för ensamkommande barn och lokaler för samlokalisering av dygnet runt vård för barn och familjer i behov av stöd och skydd Dnr 2.2-452/2014

§13 Val till individutskottet och tillståndsutskottet Dnr 1.1-953/2013

§14 Anmälan av rapport från djupintervju- och fokusgruppsundersökning med föräldrar om cannabis Dnr 3.2-195/2013

§15 Anmälan av delrapport om pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst ­ PPSS Dnr 3.2-613/2013

§16 Anmälan av månadsrapport för september 2014 Dnr 1.2-878/2013

§17 Anmälan av kontorsutlåtande Socialstyrelsens förslag till upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOFS 1997:6) Tillämpning av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Svar på remiss från Socialstyrelsen Dnr 1.6-442/2014

§18 Anmälan av kontorsutlåtande Vägledning för att upptäcka våld Svar på remiss från Socialstyrelsen Dnr 1.6-443/2014