Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2015-10-20

Sammanträde 2015-10-20

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Förvaltningen informerar

- Polisen informerar om gatubarn

- Förvaltningen informerar om flyktingsituationen

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Revidering av arkivregler för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Överenskommelser om vård och omsorg för äldre. Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Ta krafttag mot våldsbejakande extremism. Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Delrapporten Skillnadernas Stockholm. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Övriga beslutsärenden

9 Månadsrapport för september 2015

10 Handlingsplan utifrån inventering av socialpsykiatrins målgrupp, reviderad 2015

11 Biträdande av ansökan om förlängt tillstånd för sprututbytesverksamhet i Stockholms län

12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2 år 2015

13 Ansökan om och förslag till fördelning av statsbidrag 2016 från Folkhälsomyndigheten för insatser mot hiv/STI-infektion

14 Fyllnadsnominering till socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor

15 Ändrade sammanträdestider för socialnämnden 2015 Sammanträdestider för socialnämnden under 2016

16 Projektbidrag för samordning av arbete riktat mot hemlösa EU-medborgare. Ansökan från Ny Gemenskap

17 Projektbidrag för lördagsöppet på Västberga gård under 2016. Ansökan från Ny Gemenskap

18 Vinternatt 2015/2016 - Nattlogiplatser för fattiga EU-medborgare. Ansökan om bidrag från Stadsmissionen

19 Vinternatt 2015/2016 - Nattbrygga, extra insatser för fattiga EU-medborgare. Ansökan om bidrag från Convictus

20 Förslag till organisation, förbundsordning, avsiktsförklaring och finansiering av samordningsförbundet Stockholms stad

21 Tillfälligt boende för familjer som inte sökt asyl. Ansökan om bidrag från Stadsmissionen

Anmälningsärenden

22 Återrapportering efter tillsyn enligt 13 kap 1 § socialtjänstlagen, - Eurenii Minne

23 Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Mandelgården i Stockholm stad

24 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) - Linggården

25 Anmälan av ordförandebeslut. Beslut om stöd till frivilligorganisationer

Dnr 8.1.1-610/2015
Dnr 8.1.1-611/2015

26 Anmälan av ordförandebeslut. Upphandling av bemanningsstöd till tillfälliga boenden för ensamkommande flyktingbarn

27 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av delegationsprotokoll d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation e) Inkomna handlingar f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

28 Övriga frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningen informerar

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Revidering av arkivregler för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§6 Överenskommelser om vård och omsorg för äldre. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§7 Ta krafttag mot våldsbejakande extremism. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§8 Delrapporten Skillnadernas Stockholm. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§9 Månadsrapport för september 2015

§10 Handlingsplan utifrån inventering av socialpsykiatrins målgrupp, reviderad 2015

§11 Biträdande av ansökan om förlängt tillstånd för sprututbytesverksamhet i Stockholms län

§12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2 år 2015

§13 Ansökan om och förslag till fördelning av statsbidrag 2016 från Folkhälsomyndigheten för insatser mot hiv/STI-infektion

§14 Fyllnadsnominering till socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor

§15 Ändrade sammanträdestider för socialnämnden 2015 Sammanträdestider för socialnämnden under 2016

§16 Projektbidrag för samordning av arbete riktat mot hemlösa EU-medborgare. Ansökan från Ny Gemenskap

§17 Projektbidrag för lördagsöppet på Västberga gård under 2016. Ansökan från Ny Gemenskap

§18 Vinternatt 2015/2016 - Nattlogiplatser för fattiga EU-medborgare. Ansökan om bidrag från Stadsmissionen

§19 Vinternatt 2015/2016 - Nattbrygga, extra insatser för fattiga EU-medborgare. Ansökan om bidrag från Convictus

§20 Förslag till organisation, förbundsordning, avsiktsförklaring och finansiering av samordningsförbundet Stockholms stad

§21 Tillfälligt boende för familjer som inte sökt asyl. Ansökan om bidrag från Stadsmissionen

§22 Återrapportering efter tillsyn enligt 13 kap 1 § socialtjänstlagen, - Eurenii Minne

§23 Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Mandelgården i Stockholm stad

§24 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) - Linggården

§25 Anmälan av ordförandebeslut. Beslut om stöd till frivilligorganisationer

§26 Anmälan av ordförandebeslut. Upphandling av bemanningsstöd till tillfälliga boenden för ensamkommande flyktingbarn

§27 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av delegationsprotokoll d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation e) Inkomna handlingar f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll