Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2019-11-19

Sammanträde 2019-11-19

Datum
Klockan
Plats

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Inrättande av ett tryggt mottagande inom socialpsykiatrin, motion (V) Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/1033

6 Uppdatering av programmet för upphandling och inköp - Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/799

7 Redovisning till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beträffande Rågsveds HVB

Dnr 1.6.1-180/2019 (omedelbar justering)


Övriga beslutsärenden

8 Månadsrapport för oktober 2019 (utsändes senare)

9 Redogörelse för tre budgetuppdrag med fokus på samverkan för barn och unga

10 Tillämpningsanvisningar för handläggning av Tak över huvudet-garantin

11 Socialnämndens sammanträdestider år 2020

12 Studiebesök för socialnämnden 2020

13 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2019-11-13
(utsändes senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2019-11-14
(utsändes senare)
C. Anmälan av tjänstemannabeslut
D. Anmälan av inkomna skrivelser
E. Anmälan av individutskottets sammanträde
2019-10-11 (i pärm vid sammanträdet)
F. Anmälan av tillståndsutskottets sammanträde
2019-10-15 (i pärm vid sammanträdet)
G. Stödmaterial för samverkan mellan skola och
socialtjänst Dnr 3.1.1-230/2019
H. Överenskommelse mellan socialnämnden och
utbildningsnämnden angående Skolfam
Dnr 2.11.6-579/2019
I. Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som
avser andning och måltider i form av sondmatning
(kontorsyttrande på grund av kort remisstid
Dnr 1.7.1-591/2019 KS 2019-1575) Sida 3 (3)

Sekretessärende

15 Förändring i förfrågningsunderlag i upphandling enligt LOV (2008:962) om valfrihet system, LOV av vissa insatser inom lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och socialtjänstlag (omedelbar justering) (2001:453), SoL

§1 Godkännande av dagordning

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Förvaltningen informerar

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Inrättande av ett tryggt mottagande inom socialpsykiatrin, motion (V) Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/1033

§6 Uppdatering av programmet för upphandling och inköp - Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/799

§7 Redovisning till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beträffande Rågsveds HVB

§8 Månadsrapport för oktober 2019 (utsändes senare)

§9 Redogörelse för tre budgetuppdrag med fokus på samverkan för barn och unga

§10 Tillämpningsanvisningar för handläggning av Tak över huvudet-garantin

§11 Socialnämndens sammanträdestider år 2020

§12 Studiebesök för socialnämnden 2020

§15 Förändring i förfrågningsunderlag i upphandling enligt LOV (2008:962) om valfrihet system, LOV av vissa insatser inom lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och socialtjänstlag (omedelbar justering) (2001:453), SoL