Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2020-06-16

Sammanträde 2020-06-16

Datum
Klockan
17:00
Plats
Storfors, Storforsplan 36 Farsta

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Årsrapport 2019 socialnämnden – granskning och bedömning av nämndens arbete – yttrande till stadsrevisionen (omedelbar justering)

6 God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) - svar till kommunstyrelsen KS 2020/618

7 Förslag till ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdanden av intyg i hälso- och sjukvård – svar till kommunstyrelsen KS 2020/612

8 Motion (S) om att Stockholms stad bör medverka till att en frivillig resursgrupp tillskapas i Stockholm- svar till kommunstyrelsen KS 2020/128

9 Motion (V) om utsatta EU-medborgares situation- svar till kommunstyrelsen KS 2019/1460

10 Betänkandet av utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen – Framtidens teknik i omsorgens tjänst – svar till kommunstyrelsen KS 2020/515

11 En sjukförsäkring anpassad efter individen (SOU2020:26) - svar till kommunstyrelsen

12 Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24) - svar till kommunstyrelsen

Övriga beslutsärenden

13 Återremitterat ärende: Skrivelse om familjehem – svar på skrivelse från (V)

14 Månadsrapport för maj månad 2020

15 Viewpoint – en digital tjänst för att öka barns och ungas delaktighet - Rapport

16 Inled samarbete med kvinnojourerna för att nå våldsutsatta i karantän - svar på skrivelse från (V), (S), (Fi)

17 Stärk insatserna för att nå unga som vistas i riskmiljöer under pandemin – svar på skrivelse från (S)

18 Akademiska noder för stärkt samverkan

19 Slututvärdering av PEER-support och inriktning arbetet hösten 2020

20 Samordning, insatser och delaktighet i handläggning av personkrets 2

21 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2021-2024

22 Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2020-2025

23 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

24 Fyllnadsval till Socialnämndens Tillståndsutskott och Socialnämndens Individutskott

25 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2020-06-10 (utsändes senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2020-06-11 (utsändes senare)
C. Tjänstemannabeslut
D. Inkomna skrivelser
E. Beslut 2020-05-27 från Inspektionen för vård och
omsorg IVO Dnr 1.6.1-310/2020

Sekretess

27 Upphandlingsdokument – Upphandling av enstaka platser för vuxna inom socialpsykiatri på HVB

Dnr 2.11.2-18/2020 (omedelbar justering)