Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2020-10-20

Sammanträde 2020-10-20

Datum
Klockan
17:00
Plats
Storforsplan 36 Farsta

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Motion från (SD) om att personer som vistas illegalt i Sverige inte ska tilldelas försörjningsstöd och andra förmåner från Stockholms stad- svar till kommunstyrelsen KS 2020/500

6 Motion från (SD) om att härbärgen ska fokusera sina resurser på att hjälpa kommunens medborgare - svar till kommunstyrelsen KS 2020/711

7 Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål (Ds 2020:18) - svar till kommunstyrelsen KS 2020/1012

Övriga beslutsärenden

8 Månadsrapport för september 2020

Dnr. 1.3.1-501/2019 (utsändes senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Stadens arbete med MVP (Mentorer i våldsprevention) –lägesrapport september 2020

10 Skolgång för barn i skyddat boende och stödinsatser vid placering av barn och vuxna på skyddade boenden samt stöd till barn och vuxna efter avslutad placering –redovisning av budgetuppdrag

11 Samhandling och samverkan kring barn och unga i Stockholms stad – rapport

12 Arbetet med äldre hemlösa kvinnor och män med tyngdpunkt på samverkan kring äldre med psykosociala problem – redovisning av budgetuppdrag

13 Stadens handlingsplan för förbättrad arbetssituation- avrapportering av arbetet

14 Skrivelse från (V) om sexköp – svar på skrivelse

15 Anmälningsärenden

A. Inkomna skrivelser
B. Förvaltningsgruppens protokoll 2020-10-14 (utsändes senare)
C. Protokoll från funktionshinderrådet 2020-10-15
(utsändes senare)
D. Individutskottets protokoll 2020-09-22
E. Organisations- och föreningsutskottets protokoll 2020-09-22
F. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslut 2020-10-06 över tillsyn av HVB Kruton Stockholm.