Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2020-12-16

Sammanträde 2020-12-16

Datum
Klockan
17:00
Plats
Storfors, Storforsplan 36, Farsta

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47 )- svar till kommunstyrelsen KS 2020/1252

6 Att göra anmälningar som gäller barn sökbara, Socialstyrelsens författningsförslag- svar till kommunstyrelsen KS 2020/1319

Dnr 1.7.1-716/2020 (omedelbar justering)

7 Motion från (S) om en stärkt beredskap som ger trygghet- svar till kommunstyrelsen KS 2020/1074

8 Införandet av en familjevecka påbörjas Ds 2020:24- svar till kommunstyrelsen KS 2020/1438

Dnr 1.7.1-785/2020 (omedelbar justering)Övriga beslutsärenden

9 Månadsrapport för november 2020

Dnr 1.3.1-501/2019 (utsändes senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Situationen för personer med insatser enligt LSS under och efter pandemin- svar på skrivelse från (V),(S) (Fi)

11 Förslag till fördelning av medel till lokala utvecklingsprojekt och studiebesök 2021

12 Långsiktigt stöd till personer som har blivit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck – rapport, redovisning av budgetuppdrag

13 Akuta boendelösningar för bostadslösa barnfamiljer-Stadsdelsförvaltningarnas rapporterade behov och förslag till inriktning för fortsatt arbete

14 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1903:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS och socialtjänstlagen SoL-kvartal 2, 2020

15 Utse delgivningsmottagare för socialnämnden

Dnr 1.2.1-735/2020 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Sammanträdesplan för socialnämnden 2021

17 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2020-12-09 (utsändes senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2020- 12-10 (utsändes senare)
C. Tjänstemannabeslut, finns tillgängligt vid sammanträdet
D. Inkomna skrivelser
E. Individutskottets protokoll 2020-11-17
F. Efterskänkning av avgifter för tillsyn av
serveringstillstånd 2020 Dnr 2.10.2-786/2020
Beslut av ordföranden i brådskande ärende enligt
KL 6 kap 39 §.

Sekretess

19 Förändring i förfrågningsunderlag i upphandling enlig tlag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV av vissa insatser inom lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och socialtjänstlag (2001:453), SoL

Dnr 2.11.3-742-752/2020 (omedelbar justering)