Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2021-05-25

Sammanträde 2021-05-25

Datum
Klockan
17:00
Plats
Socialförvaltningen, Storforsplan 36, Farsta, lokal Storfors

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (SOU 2021:14) - svar till kommunstyrelsen KS 2021/553

8 Boendeplan 2021-2031- Bostäder med särskild service enligt SoL och LSS

9 Rapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott i Stockholms stad 2020

10 Förutsättningar för att införa en arbetsmetod för att särskilt stödja skolgång för barn och unga som bor på institution med inspiration från den framgångsrika Skolfam-modellen - Redovisning av budgetuppdrag

11 Möjligheter och konsekvenser av att myndighets- och kostnadsansvar inte byter stadsdelsnämnd i samband med flytt av brukare

12 Sociala insatser i utsatta områden - fördelning av statsbidrag

13 Uppföljning av stadens lex Sarah - rapportering år 2020

14 Socialtjänstrapport 2020 - En beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad

15 Reviderade riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Dnr 1.1.3-38/2021 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Trygghetspriset 2021

17 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2021-05-19
(utsändes senare)
B. Protokoll från Funktionshinderrådet 2021-05-20
(utsändes senare)
C. Protokoll från Individutskottets sammanträde
2021-04-27
D. Protokoll från Organisations och föreningsutskottets sammanträde 2021-04-27
E. Inkomna skrivelser
F. Kontorsutlåtande dnr 1.6-142/2021 Strategi för främjande av psykisk hälsa och
välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa 2022-2030